Thông tư số 63/1999/TT-BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
3
download

Thông tư số 63/1999/TT-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 63/1999/TT-BNN-BVTV về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 63/1999/TT-BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63/1999/TT-BNN-BVTV Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 63/1999/TT-BNN- BVTV NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C HƯ NG D N TH C HI N CÔNG TÁC KI M DNCH N I NA Nh m th c hi n t t Chương III Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, Chương II i u l v Ki m d ch th c v t (KDTV) ban hành kèm theo Ngh nh 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph ; công tác KDTV n i a th ng nh t trong c nư c, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n m t s i m c a công tác KDTV n i a v i các a phương như sau: I. N I DUNG CÔNG TÁC KI M DNCH TH C V T N I NA Chi c c B o v th c v t ho c Chi c c B o v và KDTV c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i chung là Chi c c B o v th c v t) t ch c và th c hi n công tác KDTV n i a theo quy nh t i i u 15, 16 Pháp l nh B o v và KDTV, i u 13, 14 i u l v KDTV. C th : 1. Hư ng d n và tr c ti p theo dõi, ki m tra tình hình sinh v t gây h i tài nguyên th c v t trên các nông, lâm s n nh p t nư c ngoài và t i các cơ s s n xu t, gia công hàng th c v t xu t nh p khNu trên a bàn nh m k p th i phát hi n d ch h i KDTV c a nư c ta. th c hi n công vi c này, Chi c c B o v th c v t (BVTV) c n ph i: - Ki m tra các gi y t v KDTV và vi c th c hi n c a ch v t th v các bi n pháp KDTV ã ư c ghi trong các gi y t KDTV i v i v t th thu c di n KDTV nh p khNu và v t th thu c di n KDTV t vùng d ch trong nư c ưa vào a phương. - Ngoài ra, i v i gi ng cây tr ng nh p n i thì Chi c c BVTV căn c vào Gi y phép KDTV nh p khNu do C c BVTV c p và Thông báo v KDTV do cơ quan KDTV c a khNu g i giám sát a i m gieo tr ng và thư ng xuyên ki m tra, phát hi n d ch h i trong quá trình gieo tr ng ít nh t là m t v thu ho ch. Sau th i gian này, Chi c c BVTV ph i có thông báo k t qu KDTV cho ch lô gi ng cây tr ng nh p n i ó. 2. Hư ng d n ch v t th bao vây, tiêu di t ngay d ch h i KDTV n i a và d ch h i KDTV nh p khNu trên tài nguyên th c v t gieo tr ng a phương và tài nguyên th c v t nh p khNu; ng th i ki m tra, giám sát vi c th c hi n và thông báo cho Chi c c BVTV t i nh ng t nh ti p giáp.
  2. 3. Tr c ti p ti n hành KDTV, th c hi n các bi n pháp x lý KDTV và c p Gi y ch ng nh n KDTV n i a cho các lô v t th thu c di n KDTV ư c v n chuy n t vùng d ch ho c qua vùng có d ch sang vùng khác. 4. Thư ng xuyên i u tra, theo dõi và hư ng d n vi c phòng tr d ch h i nông lâm s n trong kho a phương, c bi t là các lo i gi ng cây tr ng. 5. T ch c, th c hi n và qu n lý Nhà nư c v công tác kh trùng, b o qu n nông lâm s n a phương theo Quy nh qu n lý Nhà nư c v ho t ng kh trùng v t th thu c di n KDTV ban hành kèm theo Quy t nh s 189/NN/BVTV/Q ngày 31/3/1994 c a B Nông nghi p & CNTP (nay là B Nông nghi p & PTNT) như: - Tr c ti p kh trùng nông, lâm s n b o qu n t i a phương; - Tr c ti p ki m tra và c p gi y phép hành ngh , th hành ngh kh trùng cho t ch c, cá nhân t i a phương có nhu c u hành ngh kh trùng b o qu n nông, lâm s n. 6. T ch c, th c hi n công tác KDTV hàng hoá thu c di n KDTV xu t khNu, nh p khNu, quá c nh khi ư c s u quy n c a cơ quan KDTV Trung ương i v i các t nh có c a khNu biên gi i. II. T CH C TH C HI N 1. Chi c c BVTV t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Căn c vào Quy t nh s 706/NN/BVTV/Q ngày 18/12/1993 c a B trư ng B Nông nghi p & CNTP (nay là B Nông nghi p & PTNT) quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy Chi c c BVTV t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c m ng lư i BVTV cơ s s n xu t nông nghi p và tình hình th c t c a a phương, Chi c c trư ng Chi c c BVTV t nh, thành ph xu t v i U ban nhân dân t nh, S Nông nghi p & PTNT thành l p ít nh t m t tr m KDTV tr c thu c Chi c c. Tr m KDTV có trách nhi m giúp Chi c c trư ng t ch c th c hi n và qu n lý công tác KDTV n i a. Tr m có con d u riêng giao d ch. - Cán b KDTV trong khi làm nhi m v ph i mang s c ph c, phù hi u, c p hi u và th KDTV. Vi c c p phát và s d ng s c ph c, phù hi u, c p hi u và th KDTV ư c th c hi n theo Quy nh v s c ph c, phù hi u, th KDTV và ch c p phát, s d ng i v i viên ch c KDTV ban hành kèm theo Quy t nh s 192/NN-BVTV/Q ngày 31/3/1994 c a B trư ng B Nông nghi p & CNTP (nay là B Nông nghi p & PTNT), Quy nh s a i m t s i u c a Quy nh v s c ph c, phù hi u, c p hi u, th KDTV và ch s d ng, c p phát, s d ng i v i viên ch c KDTV ban hành kèm theo Quy t nh s 1348/NN-BVTV/Q ngày 27/9/1994 c a B trư ng B Nông nghi p & CNTP (nay là B Nông nghi p & PTNT) và Thông tư s 92 TT/LB liên B Tài chính - Nông nghi p & PTNT ngày 13/12/1995 hư ng d n th c hi n ch trang ph c i v i viên ch c KDTV, ki m d ch ng v t, Thanh tra viên chuyên ngành BVTV và Thanh tra Thú y.
  3. - Chi c c BVTV t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c thu các lo i phí v KDTV, kh trùng n i a và qu n lý Nhà nư c v công tác kh trùng n i a theo Thông tư liên B Nông nghi p & CNTP - B Tài chính s 27TT/LB ngày 30/3/1994. 2. C c trư ng C c BVTV có trách nhi m giúp B trư ng B Nông nghi p & PTNT ch o, hư ng d n, ki m tra các Chi c c BVTV t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v tr c thu c C c, các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c t ch c, th c hi n công tác KDTV theo úng các quy nh t i Thông tư này. 3. S Nông nghi p & PTNT t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, trong ph m vi quy n h n c a mình có trách nhi m ki m tra, giám sát, hư ng d n vi c th c hi n các quy nh c a Thông tư này. 4. Các t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài t i Vi t Nam có ho t ng liên quan t i công tác KDTV ph i th c hi n theo các quy nh c a Thông tư này. 5. Các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh t i Thông tư này tuỳ theo m c vi ph m u b x lý theo Ngh nh s 78/CP ngày 29/11/1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c B o v và KDTV. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c c n ph n ánh k p th i v B Nông nghi p & PTNT gi i quy t. Ngô Th Dân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản