Thông tư số 63/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
5
download

Thông tư số 63/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 63/2001/TT-BTC về phí xăng dầu do Bộ Tài Chính ban hành bổ sung, để sửa đổi Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 63/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 63/2001/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2001 B SUNG, S A Đ I THÔNG TƯ S 06/2001/TT-BTC NGÀY 17/1/2001 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N TH C HIÊN NGH Đ NH S 78/2000/NĐ-CP NGÀY 26/12/2000 C A CHÍNH PH V PHÍ XĂNG D U Thi hành Ngh đ nh s 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 c a Chính ph v phí xăng d u, B Tài chính đã ban hành Thông tư s 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001, nay B Tài chính hư ng d n b sung, s a đ i m t s đi m như sau: 1. Đi m 3, m c I Thông tư s 06/2001/TT-BTC nêu trên đư c b sung thêm ti t c sau đây: c/ Các t ch c, cá nhân (g i chung là đơn v ) không thu c đ i tư ng n p phí xăng d u, nhưng đư c B Thương m i c p gi y phép x u kh u xăng, d u diezen b ng ngu n xăng d u đã ch u phí xăng d u thì đư c ngân sách nhà nư c hoàn l i s ti n phí xăng d u đã n p ngân sách nhà nư c đ i v i lư ng xăng, d u th c t xu t kh u (tr các t ch c, cá nhân tr c ti p nh p kh u, s n xu t, ch bi n xăng d u, đ ng th i tr c ti p xu t kh u xăng, d u diezen chưa tính phí xăng d u) theo th t c quy đ nh dư i đây: c1/ Đơn v thu c đ i tư ng đư c hoàn tr phí xăng d u nêu t i đi m này ph i có các h sơ, ch ng t ch ng minh s lư ng xăng d u th c t xu t kh u đã ch u phí xăng d u, bao g m: - Công văn đ ngh hoàn phí xăng d u c a đơn v đ i v i xăng, d u diezen xu t kh u, trong đó ghi rõ: s lư ng xăng, d u diezen th c mua đã ch u phí xăng d u, s lư ng xăng, d u diezen th c t xu t kh u, s ti n phí xăng d u đ ngh hoàn tr , s tài kho n c a đơn v t i ngân hàng ho c kho b c giao d ch t nh, thành ph .... - H p đ ng mua xăng d u ký v i t ch c trong nư c bán xăng d u, kèm theo hoá đơn mua xăng, d u diezen c a t ch c, cá nhân bán xăng d u (lo i hoá đơn do B Tài chính phát hành ho c hoá đơn t in theo m u quy đ nh và đã đư c B Tài chính ch p nh n cho s d ng). - Gi y phép (kinh doanh xu t nh p kh u và h n ng ch) xu t kh u xăng d u diezen do B Thương m i c p. - H p đ ng xu t kh u xăng, d u diezen ký v i nư c ngoài; trư ng h p u thác xu t kh u thì còn ph i có h p đ ng u thác xu t kh u xăng, d u diezen.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Hoá đơn bán hàng xăng, d u diezen cho nư c ngoài, khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t. - T khai H i quan hàng hoá xu t kh u, có thanh kho n và xác nh n c a cơ quan H i quan v s lư ng, ch ng lo i xăng d u diezen th c t xu t kh u. H sơ đ ngh hoàn phí xăng d u nêu trên g i v C c Thu tr c ti p qu n lý đơn v ph i là b n chính (n u là b n sao thì ph i đư c cơ quan công ch ng nhà nư c xác nh n). Trư ng h p, đ i v i lo i văn b n Công ch ng nhà nư c không xác nh n thì giám đ c đơn v ph i ký tên, ghi rõ h tên, đóng d u c a đơn v vào b n sao và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính pháp lý c a văn b n, đ ng th i ph i xu t trình b n chính đ cơ quan Thu đ i chi u, sau đó tr l i b n chính cho đơn v . c2/ C c Thu nh n đư c h sơ c a đơn v g i đ n ph i ki m tra h sơ. Đ i v i h sơ b o đ m th t c, s li u chính xác thì C c trư ng C c Thu ký Quy t đ nh hoàn phí xăng d u cho đơn v trong th i gian 15 ngày k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ đ ngh hoàn phí xăng d u c a đơn v g i đ n. Trư ng h p ph i ki m tra, xác minh ho c c n b sung h sơ trư c khi hoàn thì th i gian t i đa là 30 ngày. N u đơn v không l p đ h sơ, th t c ho c không đ đi u ki n đư c hoàn phí xăng d u theo quy đ nh thì ph i tr l i b ng văn b n cho đơn v bi t trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n đư c h sơ. c3/ C c Thu tr c ti p quy t đ nh hoàn phí xăng d u ph i g i Quy t đ nh hoàn phí xăng d u (b n chính), kèm theo toàn b h sơ đ ngh hoàn phí xăng d u (b n sao) v B Tài chính (V Ngân sách nhà nư c) đ V Ngân sách nhà nư c th c hi n hoàn phí xăng d u cho đơn v . c4/ S ti n phí xăng d u đư c hoàn đ i v i lư ng xăng d u xu t kh u trong cùng năm tài chính thì đơn v ph i h ch toán gi m chi phí kinh doanh hàng xu t kh u. Riêng s phí xăng d u đư c hoàn đ i v i lư ng xăng d u th c t đã xu t kh u năm trư c (s phí năm trư c đư c hoàn vào năm sau) thì đơn v ph i h ch toán vào thu nh p b t thư ng c a năm đư c hoàn phí. 2. Đo n t i g ch đ u dòng cu i cùng c a ti t b, đi m 1, m c III Thông tư s 06/2001/TT/BTC trên đây là: "-M s sách k toán theo dõi riêng, c p nh t s ti n phí xăng d u phát sinh đ thanh toán v i ngân sách nhà nư c. Đ i v i các đơn v kinh doanh xăng d u không tr c ti p kê khai, n p phí xăng d u thì ti n phí xăng d u không ph i là doanh thu c a ho t đ ng kinh doanh xăng d u, nên không đư c h ch toán vào doanh thu c a đơn v kinh doanh". Nay đư c thay b ng g ch đ u dòng m i như sau: - M s sách k toán theo dõi riêng, c p nh t s ti n phí xăng d u phát sinh đ thanh toán v i ngân sách nhà nư c. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2001.Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, đ ngh các cơ quan, đơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u, gi i quy t. Vũ Văn Ninh (Đã ký)
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Đồng bộ tài khoản