Thông tư số 64/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
7
download

Thông tư số 64/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 64/2008/TT-BTC về việc chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 64/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 64/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 67/2004/TT-BTC NGÀY 07/7/2004 C A B TÀI CHÍNH QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ C P GI Y PHÉP TH C HI N QU NG CÁO Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi th ng nh t v i B Văn hoá Th thao và Du l ch t i Công văn s 1595/BVHTTDL-KHTC ngày 05/5/2008, B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo như sau: 1. S a i kho n 2 m c I như sau: “2. M c thu l phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo ư c quy nh c th như sau: a- L phí th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, panô và các hình th c tương t có di n tích t 40m2 tr lên: 600.000 ng/1gi y phép/1b ng, bi n panô. b- L phí th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, panô và các hình th c tương t có di n tích t 30m2 n dư i 40m2: 500.000 ng/1gi y phép/1b ng, bi n panô. c- L phí th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, panô và các hình th c tương t có di n tích t 20m2 n dư i 30m2: 400.000 ng/1gi y phép/1b ng, bi n panô. d- L phí th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, panô và các hình th c tương t có di n tích t 10m2 n dư i 20m2: 200.000 ng/1gi y phép/1b ng, bi n panô. e- L phí th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, panô và các hình th c tương t có di n tích dư i 10m2: 100.000 ng/1gi y phép/1b ng, bi n panô.
  2. f- L phí th c hi n qu ng cáo trên phương ti n giao thông, v t phát quan, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng và các hình th c tương t khác (g i chung là cái): 100.000 ng/1cái. g- L phí th c hi n qu ng cáo trên băng rôn (bao g m c băng rôn d c và băng rôn ngang): 50.000 ng/1cái (t ng s thu l phí 1 l n c p gi y phép không quá 2.000.000 ng/1gi y phép). h- Trư ng h p c p gia h n gi y phép th c hi n qu ng cáo thu b ng 50% m c l phí tương ng nêu trên.” 2. B sung kho n 4 m c I như sau: “4. Không thu l phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo i v i nh ng thông tin chính tr theo quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo”. 3. S a i, b sung kho n 2 và 3 m c II như sau: “2. Cơ quan thu l phí ư c trích l i 70% (b y mươi ph n trăm) t ng s ti n l phí th c thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c thu l phí như sau: - Chi in h sơ, gi y phép; - Chi ph c v tr c ti p cho vi c thu l phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công v phí theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; - Chi thNm nh th c t ; - Chi cho công tác ph i h p theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 c a B Văn hoá Thông tin - B Y t - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Xây d ng hư ng d n th t c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo m t c a liên thông; - Chi mua s m và s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v tr c ti p công tác thu l phí; - Chi ki m tra, ch n ch nh vi c th c hi n gi y phép th c hi n qu ng cáo và nh ng vi ph m trong ho t ng qu ng cáo; - Trích qu khen thư ng, phúc l i cho cán b , nhân viên thNm nh và nhân viên thu l phí trong ơn v . M c trích 2 qu khen thư ng, phúc l i bình quân 1 năm, m t ngư i t i a không quá 3 tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng 2 tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn năm trư c; - Chi phí khác liên quan tr c ti p n vi c th c hi n công vi c c p gi y phép và thu l phí.
  3. Toàn b s ti n l phí ư c trích theo quy nh trên ây, cơ quan thu l phí ph i s d ng úng m c ích, có ch ng t h p pháp theo ch quy nh và quy t toán năm; n u s d ng không h t thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. 3. T ng s ti n l phí th c thu ư c, sau khi tr s ti n ư c trích theo t l nêu t i kho n 2 m c II trên ây, s còn l i (30%) cơ quan thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c (chương, lo i, kho n tương ng, m c 047, ti u m c 24 c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành).” 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 5. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - Website chính ph ; - H i ng nhân dân, U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3).
Đồng bộ tài khoản