Thông tư số 64/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
92
lượt xem
26
download

Thông tư số 64/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 64/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 64/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 64/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 26/2009/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2009 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T THU TIÊU TH Đ C BI T Căn c Lu t Thu tiêu th đ c bi t s 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Thu tiêu th đ c bi t; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph như sau: Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Thu tiêu th đ c bi t. Đi u 2. Đ i tư ng ch u thu Đ i tư ng ch u thu tiêu th đ c bi t (TTĐB) đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thu tiêu th đ c bi t s 27/2008/QH12, Đi u 2 Ngh đ nh s 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 c a Chính ph . Đ i v i m t hàng đi u hòa nhi t đ công su t t 90.000 BTU tr xu ng thu c đ i tư ng ch u thu TTĐB: Trư ng h p cơ s s n xu t bán ho c cơ s nh p kh u nh p tách riêng t ng b ph n là c c nóng ho c c c l nh thì hàng hóa bán ra ho c nh p kh u (c c nóng, c c l nh) v n thu c đ i tư ng ch u thu TTĐB như đ i v i s n ph m hoàn ch nh (đi u hòa hoàn ch nh). Đi u 3. Đ i tư ng không ch u thu Hàng hóa quy đ nh t i Đi u 2 Thông tư này không thu c di n ch u thu tiêu th đ c bi t trong các trư ng h p sau: 1. Hàng hóa do cơ s s n xu t, gia công tr c ti p xu t kh u ho c bán, y thác cho cơ s kinh doanh khác đ xu t kh u bao g m: 1.1. Hàng hóa do các cơ s s n xu t, gia công tr c ti p xu t kh u ra nư c ngoài bao g m c hàng hóa bán, gia công cho doanh nghi p ch xu t, tr ô tô dư i 24 ch ng i bán cho doanh nghi p ch xu t. Cơ s có hàng hóa thu c đ i tư ng không ch u thu TTĐB quy đ nh t i đi m này ph i có h sơ ch ng minh là hàng đã th c t xu t kh u, c th như sau: - H p đ ng bán hàng ho c h p đ ng gia công cho nư c ngoài. - Hóa đơn bán hàng hóa xu t kh u ho c tr hàng, thanh toán ti n gia công. - T khai hàng hóa xu t kh u có xác nh n c a cơ quan H i quan v hàng hóa đã xu t kh u. - Ch ng t thanh toán qua Ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là vi c chuy n ti n t tài kho n c a bên nh p kh u sang tài kho n mang tên bên xu t kh u m t i ngân hàng theo các hình th c thanh toán phù h p v i th a thu n trong h p đ ng và quy đ nh c a ngân hàng. Ch ng t thanh toán ti n là gi y báo Có c a ngân hàng bên xu t kh u v s ti n đã nh n đư c t tài kho n c a ngân hàng bên nh p kh u. Trư ng
  2. h p thanh toán ch m tr , ph i có th a thu n ghi trong h p đ ng xu t kh u, đ n th i h n thanh toán cơ s kinh doanh ph i có ch ng t thanh toán qua ngân hàng. Trư ng h p y thác xu t kh u thì bên nh n y thác xu t kh u ph i thanh toán v i nư c ngoài qua ngân hàng. 1.2. Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB n u t m xu t kh u, tái nh p kh u theo gi y phép t m xu t kh u, tái nh p kh u, trong th i h n chưa ph i n p thu xu t kh u, thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh thì khi tái nh p kh u không ph i n p thu TTĐB, nhưng khi cơ s s n xu t bán hàng hóa ph i n p thu TTĐB. 1.3. Hàng hóa do cơ s s n xu t bán ho c y thác cho cơ s kinh doanh xu t kh u đ xu t kh u theo h p đ ng kinh t . Cơ s s n xu t có hàng hóa thu c trư ng h p không ph i ch u thu TTĐB quy đ nh t i đi m này ph i có h sơ ch ng minh là hàng hóa đã th c t xu t kh u như sau: - H p đ ng mua bán hàng hóa đ xu t kh u ho c h p đ ng y thác xu t kh u đ i v i trư ng h p y thác xu t kh u gi a cơ s s n xu t và cơ s kinh doanh xu t kh u. - Hóa đơn bán hàng, giao hàng y thác xu t kh u. - Biên b n thanh lý (thanh lý toàn b ho c t ng ph n) h p đ ng bán hàng hóa đ xu t kh u, biên b n thanh lý h p đ ng y thác xu t kh u th hi n rõ các n i dung sau: Tên, s lư ng, ch ng lo i, m t hàng, giá bán c a hàng hóa đã th c t xu t kh u; hình th c thanh toán; s ti n và s , ngày ch ng t thanh toán hàng hóa xu t kh u qua ngân hàng c a ngư i mua nư c ngoài cho cơ s xu t kh u; s ti n và s , ngày c a ch ng t thanh toán gi a cơ s s n xu t v i cơ s xu t kh u ho c cơ s nh n y thác xu t kh u; s , ngày c a h p đ ng xu t kh u, b n sao t khai H i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u. Đ i v i hàng hóa cơ s xu t kh u mua, nh n y thác xu t kh u đ xu t kh u nhưng không xu t kh u mà tiêu th trong nư c, cơ s kinh doanh xu t kh u ph i kê khai, n p thu TTĐB đ i v i các hàng hóa này khi tiêu th (bán) trong nư c. 1.4. Hàng hóa mang ra nư c ngoài đ bán t i h i ch tri n lãm nư c ngoài. Cơ s có hàng hóa mang ra nư c ngoài đ bán t i h i ch tri n lãm ph i có đ th t c: - Gi y m i ho c gi y đăng ký tham gia h i ch tri n lãm nư c ngoài. - T khai hàng hóa xu t kh u có xác nh n c a cơ quan H i quan v hàng hóa đã xu t kh u. - B ng kê hàng bán t i h i ch tri n lãm. - Ch ng t thanh toán ti n đ i v i hàng hóa bán t i h i ch tri n lãm, trư ng h p bán hàng thu ti n m t có giá tr trên m c quy đ nh thì ph i khai báo v i cơ quan H i quan, có ch ng t n p ti n vào ngân hàng theo quy đ nh hi n hành. 2. Hàng hóa nh p kh u trong các trư ng h p sau: 2.1. Hàng vi n tr nhân đ o, vi n tr không hoàn l i; quà t ng, quà bi u bao g m: a) Hàng vi n tr nhân đ o và hàng vi n tr không hoàn l i, bao g m c hàng nh p kh u b ng ngu n vi n tr không hoàn l i đư c cơ quan có th m quy n phê duy t; hàng tr giúp nhân đ o, c u tr kh n c p nh m kh c ph c h u qu chi n tranh, thiên tai, d ch b nh. b) Quà t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, đơn v vũ trang nhân dân. c) Quà bi u, quà t ng cho cá nhân t i Vi t Nam theo đ nh m c quy đ nh c a pháp lu t. 2.2. Hàng hóa quá c nh ho c mư n đư ng qua c a kh u, biên gi i Vi t Nam, hàng hóa chuy n kh u, bao g m: a) Hàng hóa đư c v n chuy n t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u qua c a kh u Vi t Nam nhưng không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam. b) Hàng hóa đư c v n chuy n t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u qua c a kh u Vi t Nam và đưa vào kho ngo i quan, không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam.
  3. c) Hàng quá c nh, mư n đư ng qua c a kh u, biên gi i Vi t Nam trên cơ s Hi p đ nh đã ký k t gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph nư c ngoài ho c gi a cơ quan, ngư i đ i di n đư c Chính ph Vi t Nam và Chính ph nư c ngoài y quy n. d) Hàng hóa đư c v n chuy n t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u không qua c a kh u Vi t Nam. 2.3. Hàng t m nh p kh u, tái xu t kh u, n u th c tái xu t kh u trong th i h n không ph i n p thu nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t v thu xu t kh u, thu nh p kh u thì không ph i n p thu TTĐB tương ng v i s hàng th c tái xu t kh u. Hàng hóa t m xu t kh u, tái nh p kh u, n u th c tái nh p kh u trong th i h n không ph i n p thu xu t kh u theo quy đ nh c a pháp lu t v thu xu t kh u, thu nh p kh u thì không ph i n p thu TTĐB tương ng v i s hàng th c tái nh p kh u. 2.4. Hàng t m nh p kh u đ d h i ch , tri n lãm, n u th c tái xu t kh u trong th i h n chưa ph i n p thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh. H t th i gian h i ch , tri n lãm mà t ch c, cá nhân không tái xu t hàng t m nh p kh u thì ph i kê khai, n p thu TTĐB; n u t ch c, cá nhân không kê khai mà b ki m tra, phát hi n thì ngoài vi c truy thu thu TTĐB còn b ph t theo quy đ nh c a pháp lu t. 2.5. Đ dùng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài theo tiêu chu n mi n tr ngo i giao theo quy đ nh c a pháp lu t v mi n tr ngo i giao. 2.6. Hàng mang theo ngư i trong tiêu chu n hành lý mi n thu nh p kh u c a cá nhân ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài khi xu t, nh p c nh qua c a kh u Vi t Nam. 2.7. Hàng nh p kh u đ bán mi n thu t i các c a hàng bán hàng mi n thu theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Hàng hóa nh p kh u t nư c ngoài vào khu phi thu quan, hàng hóa t n i đ a bán vào khu phi thu quan và ch s d ng trong khu phi thu quan, hàng hóa đư c mua bán gi a các khu phi thu quan v i nhau, tr xe ô tô ch ngư i dư i 24 ch . H sơ, trình t và th m quy n gi i quy t không thu thu TTĐB, quy t toán thu TTĐB đ i v i các trư ng h p quy đ nh t i Kho n 2, Kho n 3 Đi u này đư c th c hi n như quy đ nh v gi i quy t không thu thu , mi n thu nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t v thu xu t kh u, thu nh p kh u. Cơ s nh p kh u các m t hàng thu c các trư ng h p không ph i ch u thu TTĐB khi nh p kh u theo quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 Đi u này, n u dùng vào m c đích khác thì ph i kê khai n p thu TTĐB khâu nh p kh u theo quy đ nh v i cơ quan h i quan nơi đăng ký t khai h i quan trong th i h n 10 ngày, k t ngày xu t dùng vào m c đích khác. Th t c thu thu TTĐB trong các trư ng h p này đư c th c hi n như quy đ nh đ i v i thu nh p kh u. 4. Tàu bay, du thuy n s d ng cho m c đích kinh doanh v n chuy n hàng hóa, hành khách và kinh doanh du l ch. Trư ng h p tàu bay, du thuy n thu c di n không ch u thu tiêu th đ c bi t nhưng sau đó không s d ng cho m c đích kinh doanh v n chuy n hàng hóa, hành khách và kinh doanh du l ch thì ph i ch u thu tiêu th đ c bi t theo giá tr còn l i sau khi tr giá tr đã kh u hao theo quy đ nh. Cơ s kinh doanh có tàu bay, du thuy n chuy n đ i m c đích nêu trên ph i kê khai n p thu TTĐB cho cơ quan thu qu n lý tr c ti p. 5. Xe ô tô theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 3 Lu t thu tiêu th đ c bi t s 27/2008/QH12 là các lo i xe theo thi t k c a nhà s n xu t đư c s d ng làm xe c u thương, xe ch ph m nhân, xe tang l ; xe thi t k v a có ch ng i, v a có ch đ ng ch đư c t 24 ngư i tr lên; xe ô tô ch y trong khu vui chơi, gi i trí, th thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông. 6. Đi u hòa nhi t đ có công su t t 90.000 BTU tr xu ng, theo thi t k c a nhà s n xu t ch đ l p trên phương ti n v n t i, bao g m ô tô, toa xe l a, tàu, thuy n, tàu bay. Đi u 4. Ngư i n p thu 1. Ngư i n p thu tiêu th đ c bi t là t ch c, cá nhân có s n xu t, nh p kh u hàng hóa và kinh doanh d ch v thu c đ i tư ng ch u thu tiêu th đ c bi t, bao g m:
  4. 1.1. Các t ch c kinh doanh đư c thành l p và đăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p Nhà nư c (nay là Lu t Doanh nghi p) và Lu t H p tác xã; 1.2. Các t ch c kinh t c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, t ch c chính tr - xã h i – ngh nghi p, đơn v vũ trang nhân dân, t ch c s nghi p và các t ch c khác; 1.3. Các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (nay là Lu t đ u tư); các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh Vi t Nam nhưng không thành l p pháp nhân t i Vi t Nam; 1.4. Cá nhân, h gia đình, nhóm ngư i kinh doanh đ c l p và các đ i tư ng khác có ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, nh p kh u. 2. Cơ s kinh doanh xu t kh u mua hàng ch u thu TTĐB c a cơ s s n xu t đ xu t kh u nhưng không xu t kh u mà tiêu th trong nư c thì cơ s kinh doanh xu t kh u là ngư i n p thu TTĐB. Khi bán hàng hóa, cơ s kinh doanh xu t kh u ph i kê khai và n p đ thu TTĐB. Chương 2. CĂN C TÍNH THU Đi u 5. Giá tính thu tiêu th đ c bi t Giá tính thu TTĐB c a hàng hóa, d ch v là giá bán hàng hóa, giá cung ng d ch v c a cơ s s n xu t, kinh doanh chưa có thu TTĐB và chưa có thu giá tr gia tăng, đư c xác đ nh c th như sau: 1. Đ i v i hàng hóa s n xu t trong nư c, giá tính thu TTĐB đư c xác đ nh như sau: Giá bán chưa có thu GTGT Giá tính thu TTĐB = 1 + Thu su t thu TTĐB Giá bán chưa có thu GTGT đư c xác đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t v thu giá tr gia tăng. Cơ s s n xu t hàng hóa ch u thu tiêu th đ c bi t bán hàng qua các cơ s tr c thu c h ch toán ph thu c (chi nhánh, c a hàng ….) thì giá làm căn c tính thu tiêu th đ c bi t là giá do các chi nhánh, c a hàng bán ra chưa có thu GTGT. Cơ s s n xu t bán hàng thông qua đ i lý bán đúng giá do cơ s quy đ nh, hư ng hoa h ng thì giá làm căn c xác đ nh giá tính thu tiêu th đ c bi t là giá bán chưa có thu GTGT do cơ s s n xu t quy đ nh chưa tr hoa h ng. Cơ s s n xu t hàng hóa ch u thu tiêu th đ c bi t bán hàng qua các cơ s kinh doanh thương m i thì giá làm căn c tính thu tiêu th đ c bi t là giá bán chưa có thu GTGT c a cơ s s n xu t nhưng không đư c th p hơn 10% so v i giá bán bình quân do cơ s kinh doanh thương m i bán ra. Trư ng h p giá bán c a cơ s s n xu t th p hơn 10% so v i giá cơ s kinh doanh thương m i bán ra thì giá tính thu tiêu th đ c bi t là giá bán do cơ quan thu n đ nh theo quy đ nh c a Lu t qu n lý thu và các văn b n hư ng d n thi hành. 2. Đ i v i hàng nh p kh u: Giá tính thu đ i v i hàng nh p kh u đư c xác đ nh như sau: Giá tính thu TTĐB = Giá tính thu nh p kh u + Thu nh p kh u. Giá tính thu nh p kh u đư c xác đ nh theo các quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. Trư ng h p hàng hóa nh p kh u đư c mi n, gi m thu nh p kh u thì giá tính thu không bao g m s thu nh p kh u đư c mi n, gi m. 3. Đ i v i hàng hóa ch u thu TTĐB, giá tính thu TTĐB là giá chưa có thu GTGT và chưa có thu TTĐB và không lo i tr giá tr v bao bì. Đ i v i m t hàng bia chai n u có đ c ti n cư c v chai, đ nh kỳ hàng quý cơ s s n xu t và khách hàng th c hi n quy t toán s ti n đ t cư c v chai thì s ti n đ t cư c tương ng giá tr s v chai không thu h i đư c ph i đưa vào doanh thu tính thu TTĐB. Ví d 1: Đ i v i bia h p, năm 2010 giá bán c a 1 lít bia h p chưa có thu GTGT là 20.000đ, thu su t thu TTĐB m t hàng bia (t ngày 01 tháng 01 năm 2010 đ n h t ngày 31 tháng 12 năm 2012) là 45% thì giá tính thu TTĐB đư c xác đ nh như sau:
  5. 20.000đ 20.000đ Giá tính thu TTĐB 1 lít bia h p = 1 + 45% = 1,45 = 13.793 đ Ví d 2: Quý II/2010, giá bán c a m t két bia chai Hà N i chưa có thu GTGT là 120.000đ/két, thì giá tính thu TTĐB xác đ nh như sau: 120.000đ 120.000đ Giá tính thu TTĐB 1 két bia = 1 + 45% = 1,45 = 82.758 đ Ví d 3: Quý III năm 2010, Công ty bia A bán 1.000 chai bia cho khách hàng B và có thu ti n cư c v chai v i m c 1.200đ/v chai, t ng s ti n đ t cư c là 1.200.000đ. H t quý Công ty A và khách hàng B th c hi n quy t toán: s v chai thu h i là 800 v chai, s v chai không thu h i đư c là 200 v chai, căn c s lư ng v chai thu h i, Công ty A tr l i cho khách hàng B s ti n là 960.000đ, s ti n đ t cư c tương ng s v chai không thu h i đư c là 240.000đ (200 v chai x 1.200đ/v chai) Công ty A ph i đưa vào doanh thu tính thu TTĐB. 4. Đ i v i hàng hóa gia công là giá tính thu c a hàng hóa bán ra c a cơ s giao gia công ho c giá bán c a s n ph m cùng lo i ho c tương đương t i cùng th i đi m bán hàng chưa có thu GTGT và chưa có thu TTĐB. 5. Đ i v i hàng hóa s n xu t dư i hình th c h p tác kinh doanh gi a cơ s s n xu t và cơ s s h u thương hi u (nhãn hi u) hàng hóa, công ngh s n xu t giá tính thu TTĐB là giá bán ra chưa có thu GTGT c a cơ s s h u thương hi u (nhãn hi u) hàng hóa, công ngh s n xu t. 6. Đ i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp, tr ch m, giá tính thu tiêu th đ c bi t là giá bán chưa có thu GTGT và chưa có thu TTĐB c a hàng hóa bán theo phương th c tr ti n m t l n, không bao g m kho n lãi tr góp, lãi tr ch m. 7. Đ i v i hàng hóa, d ch v dùng đ trao đ i, tiêu dùng n i b , bi u, t ng, cho, khuy n m i là giá tính thu tiêu th đ c bi t c a hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương đương t i th i đi m phát sinh các ho t đ ng này. 8. Đ i v i cơ s kinh doanh xu t kh u mua hàng ch u thu TTĐB c a cơ s s n xu t đ xu t kh u nhưng không xu t kh u mà bán trong nư c thì giá tính thu TTĐB trong trư ng h p này là bán chưa có thu TTĐB và chưa có thu GTGT đư c xác đ nh c th như sau: Giá tính thu Giá bán trong nư c c a cơ s xu t kh u chưa có thu GTGT = TTĐB 1 + Thu su t thu TTĐB Trư ng h p cơ s kinh doanh xu t kh u kê khai giá bán (đã có thu GTGT và thu TTĐB) làm căn c xác đ nh giá tính thu TTĐB th p hơn 10% so v i giá bán trên th trư ng thì giá tính thu tiêu th đ c bi t là giá do cơ quan thu n đ nh theo quy đ nh c a Lu t qu n lý thu và các văn b n hư ng d n thi hành. 9. Đ i v i d ch v , giá tính thu TTĐB là giá cung ng d ch v c a cơ s kinh doanh chưa có thu GTGT và chưa có thu TTĐB, đư c xác đ nh như sau: Giá tính thu Giá d ch v chưa có thu GTGT = TTĐB 1 + Thu su t thu TTĐB Giá d ch v chưa có thu GTGT làm căn c xác đ nh giá tính thu tiêu th đ c bi t đ i v i m t s d ch v quy đ nh như sau: a) Đ i v i kinh doanh gôn là doanh thu chưa có thu GTGT v bán th h i viên, bán vé chơi gôn, bao g m c ti n phí chơi gôn do ngư i chơi gôn, h i viên tr cho cơ s kinh doanh gôn (g m c ti n phí b o dư ng sân c ) và ti n ký qu (n u có). Trư ng h p kho n ký qu đư c tr l i ngư i ký qu thì cơ s s đư c hoàn l i s thu đã n p b ng cách kh u tr vào s ph i n p c a kỳ ti p theo, n u không kh u tr thì cơ s s đư c hoàn thu theo quy đ nh. Trư ng h p cơ s kinh doanh gôn có kinh doanh các lo i hàng hóa, d ch v khác không thu c đ i tư ng ch u thu tiêu th đ c bi t thì các hàng hóa, d ch v đó không ph i ch u thu tiêu th đ c bi t. Ví d 4: cơ s kinh doanh gôn có t ch c các ho t đ ng kinh doanh khách s n, ăn u ng, bán hàng hóa, ho c các trò chơi không thu c di n ch u thu TTĐB thì các hàng hóa, d ch v này không ph i ch u thu TTĐB. b) Đ i v i kinh doanh ca-si-nô, trò chơi đi n t có thư ng, giá tính thu TTĐB là doanh thu t kinh doanh ca-si-nô, trò chơi đi n t có thư ng đã tr ti n tr thư ng cho khách t c là b ng s
  6. ti n thu đư c (chưa có thu GTGT) do đ i cho khách trư c khi chơi t i qu y đ i ti n ho c bàn chơi, máy chơi tr đi s ti n đ i tr l i khách hàng. c) Đ i v i kinh doanh đ t cư c là doanh thu bán vé đ t cư c tr (-) ti n tr thư ng cho khách hàng (giá chưa có thu GTGT), không bao g m doanh s bán vé vào c a xem các s ki n gi i trí g n v i ho t đ ng đ t cư c. d) Đ i v i kinh doanh vũ trư ng, mát-xa và ka-ra-ô-kê, giá tính thu là doanh thu chưa có thu GTGT c a các ho t đ ng trong vũ trư ng, cơ s mát-xa và karaoke, bao g m c doanh thu c a d ch v ăn u ng và các d ch v khác đi kèm (ví d t m, xông hơi trong cơ s mát-xa). Ví d 5: Doanh thu chưa có thu GTGT kinh doanh vũ trư ng (bao g m c doanh thu d ch v ăn u ng) c a cơ s kinh doanh A trong kỳ tính thu là 100.000.000đ. 100.000.000đ 100.000.000đ Giá tính thu TTĐB = 1 + 40% = 1,4 = 71.428.571 đ đ) Đ i v i kinh doanh x s là doanh thu bán vé các lo i hình x s đư c phép kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t (doanh thu chưa có thu GTGT). 10. Giá tính thu TTĐB đ i v i hàng hóa, d ch v quy đ nh t kho n 1 đ n kho n 9 Đi u này bao g m c kho n thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, giá cung ng d ch v (n u có) mà cơ s s n xu t kinh doanh đư c hư ng. Giá tính thu đư c tính b ng đ ng Vi t Nam. Trư ng h p ngư i n p thu có doanh thu b ng ngo i t thì ph i quy đ i ngo i t ra đ ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m phát sinh doanh thu đ xác đ nh giá tính thu . Đ i v i hàng hóa nh p kh u: Vi c quy đ i t giá gi a đ ng Vi t Nam v i đ ng ti n nư c ngoài dùng đ xác đ nh tr giá tính thu đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v thu xu t kh u, thu nh p kh u. 11. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh không th c hi n ho c th c hi n không đúng ch đ hóa đơn, ch ng t thì cơ quan thu căn c vào tình hình s n xu t kinh doanh th c t đ n đ nh doanh thu theo quy đ nh c a Lu t Qu n lý thu và xác đ nh s thu TTĐB ph i n p. 12. Th i đi m xác đ nh thu TTĐB như sau: - Đ i v i hàng hóa: th i đi m phát sinh doanh thu đ i v i hàng hóa là th i đi m chuy n giao quy n s h u ho c quy n s d ng hàng hóa cho ngư i mua, không phân bi t đã thu đư c ti n hay chưa thu đư c ti n; - Đ i v i d ch v : th i đi m phát sinh doanh thu là th i đi m hoàn thành vi c cung ng d ch v ho c th i đi m l p hóa đơn cung ng d ch v , không phân bi t đã thu đư c ti n hay chưa thu đư c ti n. - Đ i v i hàng hóa nh p kh u là th i đi m đăng ký t khai h i quan. 13. Cơ s s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i th c hi n đúng ch đ k toán, hóa đơn, ch ng t khi mua, bán hàng hóa, kinh doanh d ch v và v n chuy n hàng hóa theo quy đ nh c a pháp lu t. Cơ s s n xu t khi bán hàng hóa, giao hàng cho các chi nhánh, cơ s ph thu c, đ i lý đ u ph i s d ng hóa đơn. Trư ng h p chi nhánh, c a hàng tr c thu c đ t trên cùng m t t nh, thành ph v i cơ s s n xu t ho c hàng xu t chuy n kho thì cơ s đư c s d ng phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b kèm theo l nh đi u đ ng n i b . Cơ s s n xu t m t hàng ch u thu TTĐB có s d ng nhãn hi u hàng hóa ph i đăng ký m u nhãn hi u hàng hóa s d ng theo quy đ nh. Đi u 6. Thu su t thu TTĐB 1. Th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 7 Lu t thu tiêu th đ c bi t s 27/2008/QH12 và Đi u 5 Ngh đ nh s 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 c a Chính ph . 2. Trư ng h p cơ s s n xu t nhi u lo i hàng hóa và kinh doanh nhi u lo i d ch v ch u thu TTĐB có các m c thu su t khác nhau thì ph i kê khai n p thu TTĐB theo t ng m c thu su t quy đ nh đ i v i t ng lo i hàng hóa, d ch v ; n u cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v
  7. không xác đ nh đư c theo t ng m c thu su t thì ph i tính và n p thu theo m c thu su t cao nh t c a hàng hóa, d ch v mà cơ s có s n xu t, kinh doanh. Chương 3. HOÀN THU , KH U TR , GI M THU TIÊU TH Đ C BI T Đi u 7. Hoàn thu Ngư i n p thu TTĐB đư c hoàn thu đã n p trong các trư ng h p sau đây: 1. Hàng t m nh p kh u, tái xu t kh u bao g m: a) Hàng hóa nh p kh u đã n p thu tiêu th đ c bi t nhưng còn lưu kho, lưu bãi t i c a kh u và đang ch u s giám sát c a cơ quan h i quan, đư c tái xu t ra nư c ngoài. b) Hàng hóa nh p kh u đã n p thu tiêu th đ c bi t đ giao, bán hàng cho nư c ngoài thông qua các đ i lý t i Vi t Nam; hàng hóa nh p kh u đ bán cho các phương ti n c a các hãng nư c ngoài trên các tuy n đư ng qu c t qua c ng Vi t Nam và các phương ti n c a Vi t Nam trên các tuy n đư ng qu c t theo quy đ nh c a Chính ph . c) Hàng t m nh p kh u đ tái xu t kh u theo phương th c kinh doanh hàng t m nh p tái xu t khi tái xu t kh u đư c hoàn l i s thu tiêu th đ c bi t đã n p tương ng v i s hàng tái xu t kh u. d) Hàng nh p kh u đã n p thu tiêu th đ c bi t nhưng tái xu t kh u ra nư c ngoài đư c hoàn l i s thu tiêu th đ c bi t đã n p đ i v i s hàng xu t tr l i nư c ngoài. đ) Hàng t m nh p kh u đ d h i ch , tri n lãm, gi i thi u s n ph m ho c đ ph c v công vi c khác trong th i h n nh t đ nh đã n p thu tiêu th đ c bi t, khi tái xu t kh u đư c hoàn thu . Trư ng h p hàng t m nh p kh u đ tái xu t kh u, n u đã th c tái xu t kh u trong th i h n n p thu theo quy đ nh c a pháp lu t v thu xu t kh u, thu nh p kh u thì không ph i n p thu tiêu th đ c bi t tương ng v i s hàng th c t đã tái xu t. e) Hàng nh p kh u đã n p thu TTĐB theo khai báo, nhưng th c t nh p kh u ít hơn so v i khai báo; hàng nh p kh u trong quá trình nh p kh u b hư h ng, m t có lý do xác đáng, đã n p thu TTĐB. g) Đ i v i hàng nh p kh u chưa phù h p v ch t lư ng, ch ng lo i theo h p đ ng, gi y phép nh p kh u (do phía ch hàng nư c ngoài g i sai), có giám đ nh c a cơ quan có th m quy n ki m nghi m và xác nh n c a ch hàng nư c ngoài mà đư c phép nh p kh u thì cơ quan H i quan ki m tra và xác nh n l i s thu TTĐB ph i n p, n u có s thu đã n p th a thì đư c hoàn l i, n u n p thi u thì ph i n p đ s ph i n p. Trư ng h p đư c phép xu t kh u tr l i nư c ngoài thì đư c hoàn l i s thu TTĐB đã n p đ i v i s hàng xu t tr l i nư c ngoài. Trư ng h p tr l i hàng cho bên nư c ngoài trong th i h n chưa ph i n p thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh thì cơ quan H i quan ki m tra th t c và th c hi n vi c không thu thu TTĐB phù h p v i s hàng nh p kh u tr l i nư c ngoài. 2. Hàng hóa là nguyên li u nh p kh u đ s n xu t, gia công hàng xu t kh u đư c hoàn l i s thu tiêu th đ c bi t đã n p tương ng v i s nguyên li u dùng đ s n xu t hàng hóa th c t xu t kh u. Vi c hoàn thu TTĐB theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u này ch th c hi n đ i v i hàng hóa th c t xu t kh u và th t c, h sơ, trình t , th m quy n gi i quy t hoàn thu tiêu th đ c bi t đ i v i hàng nh p kh u đư c th c hi n theo quy đ nh như đ i v i vi c gi i quy t hoàn thu nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t v thu xu t kh u, thu nh p kh u. 3. Cơ s s n xu t, kinh doanh quy t toán thu khi sáp nh p, chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n đ i hình th c s h u, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c có s thu tiêu th đ c bi t n p th a, cơ s có quy n đ ngh cơ quan thu hoàn l i s thu tiêu th đ c bi t n p th a. 4. Hoàn thu TTĐB trong các trư ng h p: a) Hoàn thu theo quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. b) Hoàn thu theo đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên.
  8. c) Hoàn thu trong trư ng h p có s ti n thu tiêu th đ c bi t đã n p l n hơn s ti n thu tiêu th đ c bi t ph i n p theo quy đ nh. Th t c, h sơ, trình t , th m quy n gi i quy t hoàn thu TTĐB theo quy đ nh t i kho n 3, kho n 4 Đi u này đư c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t qu n lý thu và các văn b n hư ng d n thi hành. Đi u 8. Kh u tr thu Ngư i n p thu s n xu t hàng hóa thu c đ i tư ng ch u thu tiêu th đ c bi t b ng nguyên li u ch u thu tiêu th đ c bi t n u có ch ng t h p pháp thì đư c kh u tr s thu tiêu th đ c bi t đã n p đ i v i nguyên li u khi xác đ nh s thu tiêu th đ c bi t ph i n p khâu s n xu t. S thu tiêu th đ c bi t đư c kh u tr tương ng v i s thu tiêu th đ c bi t c a nguyên li u s d ng đ s n xu t ra hàng hóa ch u thu TTĐB xu t bán. Vi c kh u tr ti n thu tiêu th đ c bi t đư c th c hi n khi kê khai thu tiêu th đ c bi t theo công th c sau: S thu TTĐB ph i n p S thu TTĐB đã n p S thu TTĐB c a hàng ch u thu khâu nguyên li u mua vào = - ph i n p TTĐB xu t kho tiêu th tương ng v i s hàng trong kỳ xu t kho tiêu th trong kỳ Ví d 6: Trong kỳ kê khai thu , cơ s A phát sinh các nghi p v sau: + Nh p kh u 10.000 lít rư u nư c, đã n p thu TTĐB khi nh p kh u 250 tri u đ ng (căn c biên lai n p thu TTĐB khâu nh p kh u). + Xu t kho 8.000 lít đ s n xu t 12.000 chai rư u. + Xu t bán 9.000 chai rư u, s thu TTĐB ph i n p c a 9.000 chai rư u xu t bán là 350 tri u đ ng. + S thu TTĐB đã n p khâu nh p kh u nư c rư u phân b cho 9.000 chai rư u đã bán ra là 150 tri u đ ng. S thu TTĐB cơ s A ph i n p trong kỳ là: 350 tri u đ ng – 150 tri u đ ng = 200 tri u đ ng. Trư ng h p chưa xác đ nh đư c chính xác s thu TTĐB đã n p cho s nguyên v t li u tương ng v i s s n ph m tiêu th trong kỳ thì có th căn c vào s li u c a kỳ trư c đ t m tính s thu TTĐB đư c kh u tr và s quy t toán theo s th c t vào cu i tháng, cu i quý. Trong m i trư ng h p, s thu TTĐB đư c phép kh u tr t i đa không vư t quá s thu TTĐB tính cho ph n nguyên li u theo tiêu chu n đ nh m c kinh t k thu t c a s n ph m. Cơ s s n xu t ph i đăng ký đ nh m c kinh t k thu t c a s n ph m v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s . Đi u 9. Gi m thu Vi c gi m thu TTĐB đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 9 Lu t thu tiêu th đ c bi t s 27/2008/QH12. Th t c, h sơ gi m thu đư c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Qu n lý thu và các văn b n hư ng d n thi hành. Chương 4. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 10. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/4/2009; các quy đ nh v thu tiêu th đ c bi t t i Thông tư này áp d ng đ i v i m t hàng rư u, bia có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2010. 2. Thông tư này thay th : - Thông tư s 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th đ c bi t và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu tiêu th đ c bi t.
  9. - Thông tư s 18/2005/TT-BTC ngày 8/3/2005 c a B Tài chính s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th đ c bi t và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu tiêu th đ c bi t. - Ph n A Thông tư s 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 156/2005/NĐ-CP ngày 16/12/2005 c a Chính ph s a đ i, b sung các Ngh đ nh quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th đ c bi t và Lu t thu giá tr gia tăng. - Riêng các quy đ nh đ i v i m t hàng rư u và bia ti p t c th c hi n đ n h t ngày 31/12/2009. Đi u 11. T ch c th c hi n 1. Cơ quan Thu ch u trách nhi m t ch c th c hi n qu n lý thu thu TTĐB và hoàn, gi m thu TTĐB đ i v i cơ s kinh doanh. 2. Cơ quan H i quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n qu n lý thu thu TTĐB, hoàn thu TTĐB đ i v i hàng hóa nh p kh u. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, đ ngh các đơn v , cơ s kinh doanh ph n ánh k p th i v B Tài chính đ đư c gi i quy t k p th i. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - VP TW Đ ng và các Ban c a Đ ng; - VP QH, VP Ch t ch nư c; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - Vi n ki m sát NDTC ; Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; Đ Hoàng Anh Tu n - UBND, S TC các t nh, TP tr c thu c TW; - C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; - Các đơn v thu c B ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu VT, TCT (VT, CS).
Đồng bộ tài khoản