Thông tư số 65/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
4
download

Thông tư số 65/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 65/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 65/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 65/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 07 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B O M CHO CÔNG TÁC I U Ư C QU C T VÀ CÔNG TÁC THO THU N QU C T Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 26/2008/N -CP ngày 05/03/2008 c a Chính ph V qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t ; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí do ngân sách nhà nư c b o m cho công tác ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t theo quy nh c a Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t năm 2005 (g i t t là công tác i u ư c qu c t ) và công tác ký k t và th c hi n tho thu n qu c t theo quy nh c a Pháp l nh ký k t và th c hi n tho thu n qu c t năm 2007 (g i t t là công tác tho thu n qu c t ). 2. Kinh phí cho công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t thu c nhi m v c a c p nào do ngân sách c p ó b o m và ư c b trí trong d toán chi ho t ng thư ng xuyên c a các cơ quan th c hi n công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t , c th : a) Ngân sách trung ương b o m kinh phí cho công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t g m: - Kinh phí b o m cho công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t do các B , cơ quan Trung ương th c hi n; - Kinh phí b o m cho công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t ư c Nhà nư c, Chính ph phân công cho các cơ quan thu c a phương th c hi n; b) Ngân sách c p t nh b o m kinh phí cho công tác tho thu n qu c t c a cơ quan c p t nh nh m th c hi n h p tác qu c t thu c ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan c p t nh.
  2. 3. Trư ng h p công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t ư c tài tr t ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA), vi n tr c a các t ch c phi chính ph nư c ngoài, các t ch c khác và cá nhân nư c ngoài thì vi c ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n tài tr ó ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 131/2006/N - CP ngày 9/11/2006 c a Chính ph ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n ODA, Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/04/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài và các văn b n hư ng d n liên quan. 4. Trư ng h p tho thu n qu c t c a cơ quan trung ương c a t ch c nh m th c hi n h p tác qu c t khác không thu c các trư ng h p nêu t i kho n 2, kho n 3 nêu trên thì kinh phí cho ký k t và th c hi n tho thu n qu c t ó ư c b o m t ngu n tài chính c a cơ quan trung ương c a t ch c ó. 5. Cơ quan ư c phân công ch trì th c hi n công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t có trách nhi m s d ng kinh phí ư c c p úng m c ích, n i dung, ch chi tiêu tài chính hi n hành và nh ng quy nh t i Thông tư này. II. QUY NNH C TH 1. N i dung chi: a) N i dung chi th c hi n công tác i u ư c qu c t : Th c hi n theo các n i dung chi ã quy nh t i i u 4 Chương II Ngh nh s 26/2008/N -CP ngày 05/03/2008 c a Chính ph V qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t . b) N i dung chi th c hi n công tác tho thu n qu c t : Th c hi n theo các n i dung chi ã quy nh t i i u 5 Chương II Ngh nh s 26/2008/N -CP ngày 05/03/2008 c a Chính ph V qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t . 2. M c chi: a) Các n i dung chi v t ch c h i ngh trong nư c, công tác phí cho cán b i công tác trong nư c; công tác phí cho cán b i công tác nư c ngoài; chi ón các oàn nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam; chi làm êm, làm thêm gi th c hi n theo các ch quy nh hi n hành; b) Các kho n chi: Chi phí sao l c, in n tài li u; chi mua, thu th p tài li u; chi mua văn phòng phNm ph c v tr c ti p cho so n th o i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t ; chi công b i u ư c qu c t trên niên giám i u ư c qu c t ; chi ph bi n i u ư c qu c t , chi công tác rà soát, th ng kê i u ư c qu c t ; chi xây d ng d li u i u ư c qu c t , th c hi n theo ch ng t chi th c t ho c theo h p ng c a ơn v cung ng, i v i trư ng h p thu th p tài li u ph i có ch ng t h p l (b ng kê
  3. khai ký nh n ti n c a ngư i cung c p tài li u), các n i dung chi nêu trên ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t d toán trư c khi th c hi n. Vi c in n, mua s m văn phòng phNm n u thu c di n ph i u th u thì th c hi n vi c u th u theo quy nh hi n hành. c) i v i các kho n chi óng góp tài chính theo i u ư c qu c t , tho thu n qu c t thì m c óng góp tài chính ư c th c hi n như sau: - M c óng góp tài chính theo i u ư c qu c t (bao g m óng góp tài chính, niên li m cho t ch c qu c t ư c thành l p theo i u ư c qu c t , vi n tr cho chính ph nư c ngoài, ho c óng góp tài chính khác theo i u ư c qu c t ) ư c th c hi n căn c vào quy nh c a i u ư c qu c t , t ch c qu c t có liên quan mà Vi t Nam là thành viên; trong trư ng h p có s thay i tăng m c óng góp tài chính so v i quy nh c a i u ư c qu c t thì cơ quan ch trì th c hi n i u ư c qu c t l y ý ki n c a B Ngo i giao, B Tài chính và trình Th tư ng Chính ph quy t nh làm căn c óng góp; - M c óng góp tài chính theo tho thu n qu c t (bao g m óng góp tài chính, niên li m cho t ch c qu c t ư c thành l p theo tho thu n qu c t , ho c óng góp tài chính khác theo tho thu n qu c t ) ư c th c hi n căn c vào quy nh c a tho thu n qu c t có liên quan ang có hi u l c; trong trư ng h p có s thay i m c óng góp tài chính thì cơ quan ch trì th c hi n tho thu n qu c t l y ý ki n c a B Ngo i giao, B Tài chính và trình cơ quan ã quy t nh vi c ký k t tho thu n qu c t ó phê duy t m c óng góp tài chính theo tho thu n qu c t ; d) Ngoài các quy nh trên, Thông tư này quy nh m t s ch , m c chi có tính ch t c thù ph c v công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t , c th như sau: - Chi d ch thu t: + D ch vi t: M c chi t 50.000 ng/trang – 70.000 ng/trang (kho ng 300 t ); + D ch nói: D ch nói thông thư ng: Không quá 80.000 ng/gi /ngư i, tương ương không quá 640.000 ng/ngày/ngư i làm vi c 8 ti ng; D ch u i: Không quá 200.000 ng/gi /ngư i, tương ương 1.600.000 ng/ngày/ngư i làm vi c 8 ti ng; nh m c chi d ch thu t nêu trên ch áp d ng trong trư ng h p c n thi t ph i thuê phiên d ch; không áp d ng cho phiên d ch là cán b c a các cơ quan, ơn v ư c c tham gia d ch ph c v công tác i u ư c qu c t , tho thu n qu c t . - Chi b i dư ng so n th o i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t (s n phNm cu i cùng): + M c chi t : 1.500.000 ng – 2.500.000 ng/d th o i u ư c qu c t ;
  4. + M c chi t : 1.000.000 ng – 2.000.000 ng/d th o tho thu n qu c t ; - Chi cho các cá nhân tham gia cu c h p l y ý ki n v d th o i u ư c qu c t và d th o tho thu n qu c t ; h i th o v k ho ch àm phán, ký, phê chuNn, phê duy t gia nh p i u ư c qu c t và tho thu n qu c t : + Ngư i ch trì cu c h p: 150.000 /ngư i/bu i + Các thành viên tham d : 70.000 /ngư i/bu i - Chi b i dư ng cho công tác thNm nh; thNm tra i u ư c qu c t : M c chi t i a không quá: 400.000 ng/ báo cáo thNm nh, thNm tra. - Chi b i dư ng cho các thành viên tr c ti p tham gia trong nh ng ngày àm phán, h p v i phía i tác v i u ư c qu c t và tho thu n qu c t ư c t ch c trong nư c: 70.000 /ngư i/bu i. ) Các kho n chi phí khác phát sinh ph c v tr c ti p công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t : Thanh toán theo hoá ơn, ch ng t chi tiêu th c t h p pháp theo quy nh c a Lu t K toán và n m trong ph m vi d toán ngân sách ã ư c giao c a cơ quan ch trì th c hi n i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t . Các m c chi quy nh t i Thông tư này là m c chi t i a, căn c vào kh năng ngân sách và tính ch t ph c t p c a m i d th o i u ư c qu c t và d th o tho thu n qu c t , Th trư ng cơ quan, ơn v ư c giao ch trì th c hi n i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t quy t nh m c chi c th nhưng không ư c vư t m c chi quy nh ho c khung m c chi t i a quy nh t i Thông tư này. 3. L p d toán, qu n lý và quy t toán kinh phí b o m cho công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t : Vi c l p d toán, qu n lý, c p phát, thanh toán và quy t toán kinh phí b o m cho công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t th c hi n theo các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c hi n hành. Thông tư này hư ng d n thêm m t s i m cho phù h p v i c thù c a công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t , c th như sau: a) L p d toán và phân b kinh phí: - L p d toán: + i v i các B , cơ quan trung ương: Hàng năm, các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t căn c vào n i dung chi và m c chi quy nh t i Thông tư này và các văn b n liên quan khác l p d toán kinh phí m b o cho công tác i u ư c qu c t và công tác th a thu n qu c t g i cơ quan ch qu n c p trên. Cơ quan ch qu n t ng h p d toán kinh phí m b o cho công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t c a cơ quan, ơn v tr c thu c g i B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph , Văn phòng Qu c h i t ng h p, theo dõi; ng th i t ng h p chung vào d toán ngân sách chi thư ng xuyên hàng
  5. năm c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph g i B Tài chính theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và văn b n hư ng d n. + iv i a phương: Hàng năm, căn c nhi m v th c hi n công tác tho thu n qu c t thu c ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan c p t nh, cơ quan c p t nh l p d toán kinh phí b o m t ngân sách a phương t ng h p chung vào d toán ngân sách c a cơ quan g i S Tài chính t nh t ng h p chung vào d toán chi c a a phương báo cáo UBND c p t nh trình H ND c p t nh phê duy t theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và văn b n hư ng d n. Riêng i v i nhi m v th c hi n công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t ư c Nhà nư c, Chính ph phân công th c hi n (do ngân sách trung ương b o m), cơ quan c p t nh l p d toán kinh phí m b o cho công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t g i S Tài chính t nh t ng h p chung vào d toán ngân sách c a a phương (ph n d toán b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương) g i B Tài chính t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và văn b n hư ng d n; ng g i B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph , Văn phòng Qu c h i theo dõi, t ng h p. - Phân b d toán, ch p hành d toán ngân sách: + Sau khi d toán ngân sách ư c c p có thNm quy n phê duy t, B Tài chính th c hi n giao d toán cho các B , ngành, các cơ quan trung ương trong kinh phí chi thư ng xuyên hàng năm và th c hi n c p kinh phí cho các a phương theo hình th c b sung có m c tiêu th c hi n nhi m v công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t theo k ho ch ã ư c phê duy t; + Các B , ngành, a phương th c hi n giao kinh phí cho các cơ quan ơn v tr c thu c th c hi n công tác i u ư c qu c t và công tác tho thu n qu c t th c hi n (sau khi có ý ki n thNm nh c a cơ quan tài chính cùng c p) theo quy nh t i Lu t Ngân sách nhà nư c và văn b n hư ng d n, ng g i cơ quan tài chính và kho b c nhà nư c nơi ơn v m tài kho n giao d ch ph i h p th c hi n; - Trư ng h p c n ti n hành g p các ho t ng ký k t, gia nh p, th c hi n i u ư c qu c t , ho c ký k t, th c hi n tho thu n qu c t theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n mà ho t ng ó chưa có trong k ho ch công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t , thì cơ quan ư c phân công ch trì th c hi n công tác i u ư c qu c t , công tác tho thu n qu c t l p d toán chi ti t g i cơ quan tài chính xem xét trình c p có thNm quy n phê duy t ng trư c d toán chi ngân sách c a năm sau. b) S d ng và quy t toán kinh phí: - Kinh phí cho công tác i u ư c qu c t , tho thu n qu c t ư c s d ng và quy t toán theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và văn b n hư ng d n.
  6. - Vi c s d ng kinh phí th c hi n công tác i u ư c qu c t , tho thu n qu c t ph i b o m ch ng t h p pháp, h p l theo quy nh hi n hành. - Kinh phí th c hi n i u ư c qu c t , tho thu n qu c t ư c h ch toán vào ph n kinh phí không th c hi n t ch và theo chương, lo i, kho n, m c c a m c l c ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - VP Qu c h i; VP Ch t ch nư c; - VP Chính ph ; - VP TW ng và các ban c a ng; - Toà án NDTC; - Vi n Ki m sát NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; Ph m S Danh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan TW c a các H i, oàn th ; - UBND, các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B ; - Lưu: VT, V HCSN.
Đồng bộ tài khoản