Thông tư số 66/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư số 66/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 66/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng vốn tín dụng ấn Độ thuộc Hiệp định 600 triệu rupi ký ngày 1/12/1999 giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà ấn Độ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 66/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 66/2000/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N CH QU N LÝ VÀ S D NG V N TÍN D NG N THU C HI P NNH 600 TRI U RUPI KÝ NGÀY 1/12/1999 GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ N Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 5/8/1997 c a Chính ph ban hành Qui ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c và Ngh chính s 90/CP ngày 07/11/1998 c a Chính ph ban hành Qui ch vay và tr n nư c ngoài; Căn c Hi p nh tín d ng ký ngày 1/12/1999 tr giá 600 tri u Rupi gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Nư c C ng hoà n ; Căn c Quy ch cho vay l i t ngu n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2000/Q -BTC ngày 6/112000 c a B trư ng B Tài chính; Căn c Công văn s 546/CP-QHQT ngày 216/2000 c a Chính ph v vi c s d ng v n vay c a Chính ph n thu c Hi p nh tín d ng 600 tri u Rupi; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý và s d ng v n vay thu c Hi p nh tín d ng 600 tri u Rupi n ký ngày 1112/1999 như sau: I. QUI INH CHUNG 1. V n vay c a Chính ph n là kho n vay n nư c ngoài c a Chính ph . Toàn b ti n vay ư c h ch toán vào Ngân sách Nhà nư c. B Tài chính có trách nhi m tr n bao g m c g c và lãi cho phía nư c ngoài khi n h n. 2. Các Ch u tư có trách nhi m s d ng v n úng m c ích ghi trong D án u tư ư c duy t, phù h p v i các i u ki n qui nh trong Hi p nh ã ký v i n và hoàn tr cho Ngân sách Nhà nư c theo úng qui nh t i h p ng vay l i ký v i qu H tr phát tri n. 3. Qu H tr phát tri n ch u trách nhi m th c hi n vi c qu n lý, cho vay l i i v i các Ch u tư và ư c hư ng phí d ch v cho vay l i v n tín d ng Nhà nư c theo qui nh. II. CÁC QUY INH C TH : 1. Ký k t, phê duy t h p ng ngo i.
  2. 1.1. D a trên Báo cáo kh thi ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t, Ch u tư ti n hành ch n nhà cung c p thi t b và ký k t h p ng theo úng qui nh v Qui ch u th u hi n hành và phù h p v i các i u ki n nêu trong hi p nh tín d ng ã ký. Tr giá H p ng không ư c vư t quá tr giá v n tín d ng ư c phân b . Khi ti n hành u th u và àm phán ký k t h p ng ngo i, Ch u tư c n lưu ý m t s i m sau: - Tr giá nh p thi t b ư c tài tr t ngu n v n tín d ng ư c tính theo giá F.O.B c ng n . -H p ng ngo i ph i ư c ký b ng ng Rupi n . - Các thi t b và ph tùng nh p khNu ph i có xu t x t n . 1.2. Sau khi h p ng ngo i ã ư c ký k t và phê duy t theo qui nh, Ch u tư g i m t b n sao H p ng ã ký cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) làm th t c phê chuNn h p ng v i Chính ph n , ng th i yêu c u phía i tác g i m t b n sao h p ng cho B Tài chính n . 1.3. Sau khi nh n ư c thông báo phê chuNn h p ng c a Chính ph n , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có văn b n thông báo cho Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, qu h tr phát tri n và Ch u tư tri n khai th c hi n. 2. Rút v n và cho vay l i. 2.1. Rút v n 2.1.1. B Tài chính u nhi m cho Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam th c hi n toàn b các giao d ch i ngo i (rút v n, thanh toán, tr n ) và ư c thu phí d ch v ngân hàng theo qui nh. 2.1.2. Sau khi nh n ư c phê chuNn h p ng c a Chính ph n , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có văn b n thông báo cho Ngân hàng Ngo i thương làm th t c m L/C. 2.1.3. Ngay sau khi nh n ư c các sao kê thông báo v vi c ghi n vào tài kho n vay t Ngân hàng n , Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam có thông báo g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i), Qu H tr phát tri n và Ch u tư. D a trên thông báo rút v n c a Ngân hàng Ngo i thương, V Tài chính i ngo i làm th t c ghi thu Ngân sách Nhà nư c, ghi chi cho Qu H tr phát tri n cho vay l i i v i Ch u tư. 2.1.4. Các th t c rút v n, nh n hàng nh p ư c ti n hành theo phương th c L/C thông thư ng và theo các qui nh c th trong H p ng u nhi m thanh toán i ngo i ký gi a B Tài chính và Ngân hàng Ngo i thương. 2.1.5. Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n các Ch u tư trong quá trình th c hi n m L/C và rút v n.
  3. 2.2. Cho vay l i B Tài chính u nhi m cho Qu H tr phát tri n th c hi n vi c cho các Ch u tư vay l i theo các i u ki n cơ b n sau ây: * ng ti n cho vay l i: Rupi n * Th i h n vay: 1. i v i v n vay nh p tư li u s n xu t k c ph tùng thay th ư c mua cùng v i tư li u s n xu t ó và ư c ưa vào H p ng g c: th i gian hoàn tr v n g c ư c xác nh phù h p v i th i gian hoàn v n trong Nghiên c u kh thi ư c duy t, t i a 15 năm k t ngày ký Hi p nh (ngày 1/12/1999); th i gian ân h n ư c xác nh căn c vào th i kỳ xây d ng cho n khi d án ưa vào ho t ng, t i a là 4 năm ân h n k t ngày ký Hi p nh (ngày 1/12/1999). Căn c l ch tr n qui nh trong Hi p nh tín d ng, n g c ư c tr thành 22 bán niên, 6 tháng m t l n vào các ngày 1 tháng 01 và 1 tháng 07 hàng năm. 2. i v i v n vay cho d ch v tư v n: 3 năm trong ó có 1 năm ân h n k t ngày kí Hi p nh 1/12/1999. Căn c l ch tr n qui nh trong Hi p nh tín d ng n g c ư c tr thành 04 bán niên, 6 tháng m t l n vào các ngày 1 tháng 01 và 1 tháng 07 hàng năm. * Lãi su t: - Lãi su t: 5%/năm trên s dư n tính t ngày rút v n u tiên (là ngày ghi trên gi y báo n c a Ngân hàng n g i Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam). Lãi phát sinh ư c tr theo bán niên vào ngày 1/1 và ngày 1/7 hàng năm. - Lãi quá h n: 7%/năm (b ng lãi su t vay qui nh trong Hi p nh tín d ng c ng thêm 2%) tính trên s dư n quá h n và tính t ngày n h n theo l ch tr n cho n ngày th c t tr n . * Các Ch u tư s d ng v n vay ph i tr thêm các kho n phí bao g m: - Phí tr cho Ngân hàng n ư c tính ngay vào tr giá nh n n bao g m: (1) Phí rút v n tr cho Ngân hàng Nhà nư c n : 0,1% tr giá rút v n th c t . (2) Các kho n phí khác như phí thông báo u thác tín d ng, phí giao d ch và các kho n chi phí phát sinh mà Ngân hàng Nhà nư c n ho c các Ngân hàng khác có liên quan n ph i gánh ch u. - Phí cho vay l i trong nư c ư c tr vào cùng các kỳ h n thu n và ư c áp d ng theo quy ch cho vay l i ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2000/Q -BTC ngày 6/1/2000, c th : i v i các d án có tr giá vay l i dư i 3 tri u USD và th i h n vay dư i 12 năm: M c phí cho vay l i là 0,3%/năm tính trên dư n g c.
  4. i v i các D án có tr giá vay l i dư i 3 tri u USD và th i h n vay trên 12 năm: M c phí cho vay l i là 0,25%/năm tính trên dư n g c. i v i các D án có tr giá vay l i trên 3 tri u USD: M c phí cho vay l i là 0,2%/năm tính trên dư n g c. - Phí giao d ch c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam: th c hi n theo Bi u phí hi n hành do T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam qui nh phù h p v i t ng th i kỳ rút v n. Các kho n phí này do ch u tư thanh toán tr c ti p cho Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam. Các h p ng cho vay l i do Qu H tr phát tri n ký v i Ch u tư c n ư c g i cho B Tài chính và Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam ph i h p theo dõi và th c hi n 3. Tr n 3.1. Căn c vào l ch tr n qui nh trong Hi p nh tín d ng, hàng năm n kỳ tr n , B Tài chính có trách nhi m b trí v n tr n nư c ngoài. 3.2. Ngân hàng Ngo i thương ư c B Tài chính u nhi m chuy n ti n thanh toán tr n nư c ngoài khi n h n. Ngân hàng Ngo i thương ư c thu phí chuy n ti n tr n theo Bi u phí hi n hành do T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam qui nh phù h p v i t ng th i kỳ. Phí này ư c ghi n vào tài kho n c a Kho b c Nhà nư c. 3.3. Căn c vào H p ng tín d ng ký v i Qu H tr phát tri n, Ch u tư có trách nhi m th c hi n tr n y , úng h n cho Ngân sách Nhà nư c. Các kho n thanh toán n g c, n lãi và phí cho vay l i u ư c tính b ng ng Rupi n . Trư ng h p Ch u tư thanh toán tr n b ng ng Vi t Nam ho c lo i ngo i t m nh khác thì t giá qui i gi a ng Vi t Nam ho c lo i ngo i t m nh khác và ng Rupi ư c áp d ng theo Công văn s 3000-TC-TC N ngày 10/8/1998 c a B Tài chính v vi c hư ng d n t giá thu h i n . 3.4. Qu H tr phát tri n có trách nhi m thu h i n y , úng h n t các Ch u tư hoàn tr cho ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p ch m thu h i n , ph i có báo cáo k p th i v i B trư ng B Tài chính có bi n pháp x lý. III. CH KI M TRA, BÁO CÁO 1. Hàng quí, các Ch u tư s d ng v n vay có Công văn g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i, Qu h tr phát tri n) thông báo ti n rút v n trong quí và k ho ch rút v n d ki n cho n khi hoàn thành vi c rút v n. 2. Hàng quý Qu h tr phát tri n có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình th c hi n cho vay l i và thu h i n v i B Tài chính (qua V Tài chính i ngo i) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình qu n lý s d ng n nư c ngoài. 3. B Tài chính và các cơ quan ch c năng có th ti n hành ki m tra nh kỳ và t xu t tình hình qu n lý và s d ng v n vay c a ch u tư.
  5. IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ph n ánh k p th i B Tài chính k p th i gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản