Thông tư số 66/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
67
lượt xem
2
download

Thông tư số 66/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 66/2001/TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 66/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 66/2001/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯ NG D N S A IM TS I M C A THÔNG TƯ S 85/1998/TT-BTC NGÀY 25/6/ 1998 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I B O HI M XÃ H I VI T NAM Căn c Quy t nh s 100/2001/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m xã h i Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1998/Q -TTg ngày 26 tháng 1 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; B Tài chính hư ng d n vi c s a i i m 1, i m 2, i m 4.1 (m c III) và i m 4 (m c IV) c a ph n III Thông tư s 85/1998/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n Quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m xã h i Vi t Nam như sau: I/ V CHI PHÍ QU N LÝ THƯ NG XUYÊN C A H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM: 1. Chi phí qu n lý thư ng xuyên c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam ư c l y t lãi thu ư c do th c hi n các ho t ng u tư tăng trư ng qu BHXH và ư c tính b ng 4% trên s th c thu b o hi m xã h i hàng năm. T l này ư c áp d ng trong 2 năm 2001-2002. Các kho n chi ho t ng qu n lý thư ng xuyên ( có bi u chi ti t kèm theo ) bao g m c chi nghiên c u khoa h c, chi ào t o, ào t o l i; không bao g m các kho n chi s a ch a l n tài s n c nh, chi mua ô tô và mua s m các tài s n theo các d án u tư. 2. Chi phí qu n lý ho t ng thư ng xuyên c a B o hi m xã h i Vi t Nam ư c th c hi n theo nguyên t c sau : - T ng s chi qu n lý thư ng xuyên toàn ngành không vư t quá 4% s th c thu b o hi m xã h i trong năm. - m b o công b ng, h p lý gi a các ơn v tr c thu c. - M c chi g n v i nhi m v , phù h p v i c i m, i u ki n ho t ng c a t ng ơn v.
  2. - T p trung kinh phí ưu tiên cho vi c nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác và b sung thêm ti n lương cho cán b , công ch c theo k t qu công vi c ã th c hi n, nhưng không mang tính bình quân. 3. Hàng năm, căn c vào k ho ch thu b o hi m xã h i, B o hi m xã h i Vi t Nam ng th i l p d toán chi qu n lý thư ng xuyên tương ng v i ngu n kinh phí ư c trích 4% theo k ho ch thu, trình H i ng qu n lý phê duy t làm căn c th c hi n. B o hi m xã h i Vi t Nam ư c t m ng t qu BHXH c p kinh phí ho t ng cho các ơn v . Cu i năm, căn c vào s th c thu b o hi m xã h i toàn ngành xác nh t ng s ư c trích chi phí qu n lý b máy toàn ngành; ng th i B o hi m xã h i Vi t Nam dùng ngu n lãi thu ư c do ho t ng u tư tăng trư ng qu BHXH trong năm hoàn tr kinh phí chi qu n lý b máy ã t m ng t qu BHXH. Trư ng h p s thu không m b o d toán u năm, B o hi m xã h i Vi t Nam ph i gi m s chi tương ng trong năm, ho c chuy n sang gi m d toán chi c a năm ti p theo. 4. N u B o hi m xã h i Vi t Nam hoàn thành nhi m v , tăng thu, ti t ki m chi phí qu n lý thư ng xuyên, thì s kinh phí dôi ra ( s ư c trích 4% tr s chi th c t ) ư c s d ng b sung các kho n chi sau: a. B sung ti n lương, ti n công cho ngư i lao ng trong toàn ngành theo m c hoàn thành công vi c, nhưng m c thu nh p t i a không quá 2 l n so v i qu ti n lương theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Trong ó, qu ti n lương ư c xác nh như sau: - Ti n lương theo ng ch, b c c a cán b , công ch c trong t ng s biên ch ư c Ban t ch c cán b Chính ph thông báo, quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph và m c lương t i thi u chung do Chính ph quy nh. - Các kho n ph c p ch c v , ph c p khu v c, ph c p c h i. - Ph n lương tăng thêm c a cán b , công ch c do nâng b c theo niên h n. b. Chi ti n lương, ti n công cho lao ng h p ng trong trư ng h p c n thi t m b o hoàn thành công vi c. c. B sung hai qu khen thư ng và phúc l i không quá 3 tháng lương th c t bình quân toàn ngành. d. B sung thêm tr c p cho ngư i lao ng trong h th ng khi th c hi n chính sách s p x p lao ng, tinh gi m biên ch theo ch Nhà nư c quy nh. e. Ph n còn l i (n u có) sau khi chi 4 n i dung trên ư c chuy n c ng chung vào ngu n d toán năm sau phân b , ti p t c s d ng. 5. Nhà nư c qu n lý biên ch i v i s cán b , công ch c trong b máy qu n lý khung c a h thông B o hi m xã h i Vi t Nam ( do Ban t ch c cán b Chính ph
  3. thông báo ). B o hi m xã h i Vi t Nam ư c ch ng s p x p, t ch c và tuy n d ng lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng áp ng nhu c u công vi c. 6. Vi c óng và hư ng các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t c a cán b , công ch c ngành B o hi m xã h i Vi t Nam v n tính theo h s m c lương quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph và m c lương t i thi u chung do Chính ph quy nh. II. V VI C PHÂN B VÀ S D NG TI N SINH L I DO HO T NG U TƯ TĂNG TRƯ NG QU B O HI M XÃ H I: Ti n sinh l i do ho t ng u tư tăng trư ng qu b o hi m xã h i ư c phân b , s d ng như sau: 1. Trích 50% b sung vào qu BHXH b o toàn và tăng trư ng. 2. Trích kinh phí chi qu n lý thư ng xuyên c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam b ng 4% c a s th c thu b o hi m xã h i hàng năm. 3. Trích 2 qu khen thư ng, phúc l i b ng 3 tháng lương th c t bình quân toàn ngành. 4. Ph n còn l i b sung ngu n v n u tư xây d ng cơ s v t ch t c a toàn h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam. Ngoài ngu n kinh phí này, hàng năm B o hi m xã h i Vi t Nam ư c Ngân sách Nhà nư c cân i, c p d n kinh phí chi u tư xây d ng cơ s v t ch t c a h th ng theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2001. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét gi i quy t. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) PH L C (Kèm theo Thông tư s 66/ 2001/BTC-TT ngày 22 tháng 8 năm 2001 c a B Tài chính) N I DUNG CHI QU N LÝ C A H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM M c Ti u m c N i dung chi 1 Ti n lương, ti n công 1 Lương ng ch b c theo qu lương ư c duy t
  4. 2 Lương t p s 3 Lương h p ng dài h n 4 Lương cán b CNV dôi ra ngoài biên ch 5 Lương b sung 6 Lương khác 2 Ti n công 1 Ti n công h p ng theo v vi c 2 Khác 3 Ph c p lương 1 Ch c v 2 Khu v c, thu hút, t 3 Trách nhi m 4 Làm êm, thêm gi 5 c h i, nguy hi m 6 Khác 4 H c b ng h c sinh, sinh viên 1 ào t o trong nư c 2 Sinh ho t phí cán b ih c 3 Khác 5 Ti n thư ng 1 Thư ng thư ng xuyên 2 Thư ng t xu t 3 Khác 6 Phúc l i t p th 1 Tr c p khó khăn thư ng xuyên 2 Tr c p khó khăn t xu t 3 Ti n tàu xe ngh phép năm 4 Chi h tr i s ng cho cán b , viên ch c trong ngành 5 Trích l p qu khen thư ng, phúc l i 6 Các kho n khác
  5. 7 Các kho n óng góp 1 B o hi m xã h i 2 B o hi m y t 3 Kinh phí công oàn 4 Khác 8 Thanh toán d ch v công c ng 1 Thanh toán ti n i n 2 Thanh toán ti n nư c 3 Thanh toán ti n nhiên li u 4 Thanh toán ti n v sinh, môi trư ng 5 Khác 9 V t tư, văn phòng 1 Văn phòng phNm 2 Mua s m công c , d ng c văn phòng 3 V t tư, văn phòng khác 10 Thông tin, tuyên truy n, liên l c 1 Cư c phí i n tho i trong nư c 2 Cư c phí i n tho i qu c t 3 Cư c phí bưu chính 4 Fax 5 Tuyên truy n 6 Qu ng cáo 7 Phim nh 8 Sách, báo, t p chí thư vi n 9 Khác 11 H i ngh 1 In, mua tài li u 2 Chi bù ti n ăn 3 B i dư ng gi ng viên, báo cáo viên 4 Ti n vé máy bay, tàu, xe
  6. 5 Ti n thuê phòng ng 6 Thuê h i trư ng, phương ti n v n chuy n 7 Các kho n thuê mư n khác 8 Chi phí khác 12 Công tác phí 1 Ti n vé máy bay, tàu, xe 2 Ph c p công tác phí 3 Ti n thuê phòng ng 4 Khoán công tác phí 5 Khác 13 Chi phí thuê mư n 1 Thuê phương ti n v n chuy n, áp t i, b o v tài s n, kho, qu 2 Thuê nhà 3 Thuê t 4 Thuê thi t b các lo i 5 Thuê chuyên gia và gi ng viên nư c ngoài 6 Thuê chuyên gia và gi ng viên trong nư c 7 Thuê lao ng trong nư c 8 Thuê ào t o l i cán b 9 Chi phí thuê mư n khác 14 Chi oàn ra 1 Ti n vé máy bay, tàu, xe 2 Ti n ăn 3 Ti n 4 Ti n tiêu v t 5 Phí, l phí liên quan 6 Khác 15 Chi oàn vào 1 Ti n vé máy bay, tàu, xe 2 Ti n ăn
  7. 3 Ti n 4 Ti n tiêu v t 5 Phí, l phí liên quan 6 Khác 16 S a ch a thư ng xuyên TSC ph c v công tác chuyên môn và duy tu, b o dư ng các công trình CSHT 1 Mô tô 2 Ô tô con, ô tô t i 3 Xe chuyên dùng 4 Tàu thuy n 5 g 6 B o trì và hoàn thi n ph n m m máy tính 7 Trang thi t b k thu t chuyên d ng 8 Máy tính, photo, máy fax 9 i u hoà nhi t 10 Nhà c a 11 Thi t b phòng cháy, ch a cháy 12 ư ng i n, c p thoát nư c 13 Các TSC và công trình h t ng cơ s khác 17 S a ch a l n TSC ph c v công tác chuyên môn và các công trình CSHT 1 Mô tô 2 Ô tô con, ô tô t i 3 Xe chuyên dùng 4 Tàu thuy n 5 g 6 B o trì và hoàn thi n ph n m m máy tính 7 Trang thi t b k thu t chuyên d ng 8 Máy tính, photo, máy fax 9 i u hoà nhi t 10 Nhà c a
  8. 11 Thi t b phòng cháy, ch a cháy 12 ư ng i n, c p thoát nư c 13 Các TSC và công trình h t ng cơ s khác 18 Mua s m tài s n dùng cho công tác chuyên môn 1 Mô tô 2 Ô tô con, ô tô t i 3 Xe chuyên dùng 4 Tàu thuy n 5 g , s t, mây tre, nh a (cao c p) 6 Trang thi t b k thu t chuyên d ng 7 Máy tính, photo, máy fax 8 i u hoà nhi t 9 Nhà c a 10 Thi t b phòng cháy, ch a cháy 11 Ph n m m máy tính 12 Sách, tài li u và ch dùng cho công tác chuyên môn 13 Các tài s n khác 19 Chi phí nghi p v chuyên môn c a ngành 1 Chi mua hàng hoá, v t tư dùng cho chuyên môn c a t ng ngành 2 Trang thi t b k thu t chuyên d ng (Không ph i TSC ) 3 Chi mua, in n ch dùng cho chuyên môn c a t ng ngành 4 ng ph c, trang ph c 5 B o h lao ng 6 Sách, tài li u và ch dùng cho chuyên môn c a t ng ngành 7 Chi m t phí 8 Chi thanh toán h p ng v i bên ngoài 9 Chi phí khác 20 Chi phí c thù c a ngành 1 Chi h tr cho ơn v s d ng lao ng 2 Chi h tr cho ơn v qu n lý ph i h p thu
  9. 3 Chi cho CBCNV trong ngành 4 Chi h tr công tác ki m tra 5 Chi thăm h i i tư ng 6 Khác 21 Chi nghiên c u khoa h c 22 Chi ào t o, ào t o l i 23 Chi phí khác 1 Chi k ni m các ngày l l n 2 Chi kh c ph c thiên tai cho các ơn v d toán 3 Chi các kho n phí và l phí c a các ơn v d toán 4 Chi b o hi m tài s n và phương ti n c a các ơn v DT 5 Chi óng góp i v i các t ch c qu c t 6 Chi các ho t ng t thi n 7 Chi h tr cho ngư i lao ng ngh vi c 8 Chi ti p khách 9 Chi các kho n khác
Đồng bộ tài khoản