Thông tư số 66/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
4
download

Thông tư số 66/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 66/2008/tt-btc', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 66/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 66/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 104/2000/TT-BTC NGÀY 23/10/2000 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 19/2000/N -CP NGÀY 08/6/2000 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU CHUY N QUY N S D NG T VÀ LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T THU CHUY N QUY N S D NG T Căn c Lu t Thu chuy n quy n s d ng t năm 1994; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu chuy n quy n s d ng t năm 1999; Căn c Ngh nh s 19/2000/N -CP ngày 08/6/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu chuy n quy n s d ng t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu chuy n quy n s d ng t; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Th c hi n Công văn s 114/UBTVQH12 ngày 05/5/2008 c a U ban Thư ng v Qu c H i cho ý ki n v vi c xác nh thu trong trư ng h p chuy n quy n s d ng t gi a cha, m v i con dâu, con r ; Th c hi n Công văn s 2995/VPCP-KTTH ngày 13/5/2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c thu chuy n quy n s d ng t gi a cha, m v i con dâu, con r ; B Tài chính hư ng d n trư ng h p chuy n quy n s d ng t gi a cha, m và con dâu, con r không ph i n p thu chuy n quy n s d ng t như sau: 1. B sung ti t 3.8 vào i m 3 M c I Thông tư s 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 19/2000/N -CP ngày 08/6/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu chuy n quy n s d ng t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu chuy n quy n s d ng t như sau: “3.8 Trư ng h p chuy n quy n s d ng t gi a cha, m và con dâu, con r không ph i n p thu chuy n quy n s d ng t th c hi n như sau: a) Trư ng h p văn b n chuy n như ng, t ng, cho quy n s d ng t gi a cha, m v i con dâu, con r ư c l p t ngày 05/5/2008 tr i thì không ph i n p thu chuy n quy n s d ng t (k c chuy n quy n s d ng t gi a cha, m v i con dâu, con r theo pháp lu t v th a k ). Trư ng h p văn b n chuy n như ng, t ng, cho quy n s d ng t gi a cha, m v i con dâu, con r ư c l p trư c ngày 05/5/2008, nhưng n ngày 05/5/2008 tr i m i
  2. n p h sơ kê khai thu , n u v n trong th i h n kê khai thu theo quy nh t i kho n 3, i u 32 Lu t Qu n lý thu thì không ph i n p thu chuy n quy n s d ng t. Th i h n kê khai thu là 10 ngày, tính t ngày l p xong văn b n chuy n như ng, t ng, cho quy n s d ng t theo quy nh t i i u 146 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai, n ngày n p h sơ kê khai cho cơ quan c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo hư ng d n t i i m 5.1, M c VIII Ph n B Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và Ngh nh s 85/2007/N - CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . Trư ng h p chuy n quy n s d ng t gi a cha, m v i con dâu, con r trư c ngày 05/5/2008, mà ngư i ang s d ng t thu c di n h nghèo, g p khó khăn v kinh t còn ư c phép ghi n ti n thu chuy n quy n s d ng t theo quy nh t i i m 2g, M c VII Thông tư s 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 c a B Tài chính v thu chuy n quy n s d ng t thì không ph i n p s thu còn n . b) H sơ xác nh chuy n quy n s d ng t gi a b , m v i con dâu, con r bao g m: - Văn b n chuy n như ng, t ng, cho quy n s d ng t ư c l p theo quy nh t i i u 146 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai. - Ngư i chuy n quy n s d ng t ph i có b n sao có ch ng th c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y t ch ng minh có quy n s d ng t h p pháp theo quy nh c a pháp lu t v t ai và b n sao có ch ng th c gi y khai sinh ho c s h khNu th hi n quan h huy t th ng gi a cha, m v i con thành hôn v i con dâu, con r . - B n sao Gi y ăng ký k t hôn h p pháp ch ng minh con dâu, con r ang trong th i kỳ hôn nhân (chưa ly hôn), có ch ng th c c a UBND c p xã nơi ăng ký h khNu c a gia ình con dâu, con r . - Ch ng t ghi n thu chuy n quy n s d ng t h p pháp ( i v i trư ng h p ư c ghi n thu theo quy nh). c) Các trư ng h p không ph i n p thu chuy n quy n s d ng t theo hư ng d n t i Thông tư này, nhưng ã n p thu vào ngân sách nhà nư c t ngày 05/5/2008 thì ư c xem xét hoàn tr l i s ti n thu ã n p theo quy nh hi n hành. H sơ ngh hoàn tr l i s ti n thu chuy n quy n s d ng t ã n p ư c g i n cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu ư c xem xét làm th t c hoàn tr theo quy nh c a Lu t Qu n lý thu và văn b n hư ng d n. H sơ ngh hoàn tr thu chuy n quy n s d ng t bao g m: - ơn ngh hoàn thu , ghi rõ lý do, s thu ngh hoàn tr ; - Các gi y t ch ng minh thu c di n không ph i n p thu chuy n quy n s d ng t hư ng d n t i i m b nêu trên;
  3. - Ch ng t n p thu chuy n quy n s d ng t vào ngân sách nhà nư c. d) Trư ng h p cha, m , con dâu, con r nh n quy n s d ng t thu c di n ph i kê khai n p thu chuy n quy n s d ng t thay cho ngư i chuy n như ng trư c ó chưa hoàn thành nghĩa v tài chính v i nhà nư c thì không thu c di n không ph i n p thu chuy n quy n s d ng t theo hư ng d n t i Thông tư này.”. 2. Hi u l c thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo cho n khi Lu t thu chuy n quy n s d ng t h t hi u l c (01/01/2009). Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính ư c hư ng d n th c hi n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP TW ng và các Ban c a ng; - VP QH, VP Ch t ch nư c; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - Vi n ki m sát NDTC; Toà án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y - Cơ quan TW c a các oàn th ; Hoàng Anh Tu n - UBND, S TC các t nh, TP tr c thu c TW; - C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT; TCT (VT, CS).Hi n
Đồng bộ tài khoản