Thông tư số 66/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
80
lượt xem
5
download

Thông tư số 66/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 66/2009/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 66/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 66/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ C P H CHI U, THN TH C, GI Y T V NH P C NH, XU T C NH, QUÁ C NH VÀ CƯ TRÚ T I VI T NAM Căn c Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph ; Căn c Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 21/2001/N -CP ngày 28/5/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 875/TTg ngày 21/11/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c gi i quy t cho công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài h i hương v Vi t Nam; B Tài chính quy nh ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p h chi u, th th c và các lo i gi y t cho ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh, quá c nh và cư trú t i Vi t Nam như sau: i u 1. Quy nh chung 1. Thông tư này quy nh i v i kho n l phí c p h chi u, th th c và các lo i gi y t cho ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh, quá c nh và cư trú t i Vi t Nam (g i chung là l phí xu t nh p c nh) do các cơ quan thu c B Ngo i giao, B Công an và B Qu c phòng t ch c thu t i Vi t Nam. 2. Công dân Vi t Nam khi n p h sơ ngh cơ quan có thNm quy n thu c B Công an, B Ngo i giao, B Qu c phòng c p h chi u (bao g m c p m i và c p l i do b hư h ng ho c b m t h chi u), gi y t có liên quan n vi c c p h chi u (n u có) và ngư i nư c ngoài khi ư c các cơ quan này c p th th c; ho c ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài khi ư c các cơ quan này c p các lo i gi y t v nh p c nh, xu t c nh, quá c nh ho c cư trú t i Vi t Nam ph i n p l phí theo quy nh t i Thông tư này; Tr nh ng trư ng h p ư c mi n n p l phí sau ây: a) Khách m i (k c v ho c ch ng, con) c a ng, Nhà nư c, Chính ph , Qu c h i ho c c a lãnh o ng, Nhà nư c, Chính ph , Qu c h i m i v i tư cách cá nhân.
  2. b) Viên ch c, nhân viên c a các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài và cơ quan i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam và thành viên c a gia ình h (v ho c ch ng và con dư i 18 tu i), không ph i là công dân Vi t Nam và không thư ng trú t i Vi t Nam, ư c mi n l phí trên cơ s có i có l i. c) Ngư i nư c ngoài mang h chi u ngo i giao, h chi u công v ho c h chi u ph thông do nư c ngoài c p và ư c mi n thu l phí th th c theo các Hi p nh, Th a thu n gi a Vi t Nam và nư c mà ngư i nư c ngoài ó là công dân ho c theo nguyên t c có i, có l i. d) Ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam th c hi n công vi c c u tr ho c giúp nhân o cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam. e) Nh ng ngư i thu c di n ư c mi n thu l phí theo quy t nh c th c a B trư ng B Ngo i giao, B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng. Nh ng trư ng h p ư c mi n thu l phí quy nh trên ây, cơ quan thu l phí ph i óng d u "mi n thu l phí" (GRATIS) vào gi y t ã c p. Trư ng h p ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài ã n p l phí c p h chi u, gi y t có liên quan g n li n vi c c p h chi u và th th c nhưng không i u ki n ư c c p nh ng gi y t này thì cơ quan thu l phí th c hi n hoàn tr s ti n l phí ã th c n p khi có thông báo không i u ki n ư c c p b ng ngu n ti n thu l phí xu t nh p c nh. Ti n l phí không ư c hoàn tr l i n u ương s t ch i không nh n k t qu x lý h sơ. 3. M c thu l phí xu t nh p c nh ư c quy nh c th t i Bi u m c thu l phí ban hành kèm theo Thông tư này. L phí xu t nh p c nh thu b ng Vi t Nam ng. i v i m c thu quy nh b ng ôla M (USD) thì ư c thu b ng USD ho c thu b ng Vi t Nam ng trên cơ s quy i t USD ra ng Vi t Nam theo t giá mua, bán ngo i t bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu ti n l phí. i u 2. T ch c thu, n p và qu n lý s d ng 1. Cơ quan thu c B Công an, B Ngo i giao và B Qu c phòng th c hi n c p h chi u, th th c, gi y t v xu t c nh, nh p c nh ho c cư trú quy nh t i Ngh nh s 21/2001/N -CP ngày 28/5/2001 và Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007 c a Chính ph , t ch c thu l phí xu t nh p c nh (dư i ây g i chung là cơ quan thu l phí xu t nh p c nh) theo quy nh: a) Niêm y t công khai t i nơi thu l phí v i tư ng thu, m c thu theo úng quy nh t i Thông tư này. Khi thu ti n ph i c p biên lai thu l phí cho ngư i n p ti n (biên lai nh n t i cơ quan thu a phương nơi cơ quan thu óng tr s chính và ư c qu n lý, s d ng theo ch hi n hành). b) M tài kho n t m gi ti n thu l phí xu t nh p c nh t i Kho b c Nhà nư c nơi óng tr s chính; hàng ngày ho c ch m nh t là sau m t ngày ph i l p b ng kê, g i
  3. ti n l phí ã thu ư c vào tài kho n m t i Kho b c Nhà nư c và qu n lý theo úng ch tài chính hi n hành. c) ăng ký, kê khai, n p l phí v i cơ quan thu a phương nơi óng tr s chính; th c hi n thanh toán, quy t toán biên lai thu l phí và quy t toán thu, n p ti n thu l phí v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý theo úng quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC. 2. Cơ quan thu l phí ư c trích 30% (ba mươi ph n trăm) trên t ng s ti n l phí thu ư c trong kỳ chi phí cho công vi c thu l phí theo n i dung c th sau: a) Chi mua ho c in n h chi u, th th c và các lo i gi y t khác v xu t nh p c nh; các lo i bi u m u liên quan ph c v cho vi c thu l phí xu t nh p c nh. b) Chi mua văn phòng phNm, công tác phí ( i l i, lưu trú) theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành. c) Chi s a ch a công c , phương ti n ph c v cho công vi c thu l phí. d) Chi tr ti n công, các kho n óng cho lao ng h p ng (n u có) theo ch quy nh. Chi b i dư ng làm êm, làm thêm gi cho công ch c, viên ch c th c hi n thu l phí theo quy nh hi n hành. e) Chi mua s m v t tư, công c , thi t b làm vi c và các kho n chi thư ng xuyên khác liên quan tr c ti p n vi c thu l phí. f) Trích qu khen thư ng, phúc l i; m c trích l p 2 (hai) qu t i a không quá 3 (ba) tháng ti n lương th c hi n trong năm c a b ph n tr c ti p thu l phí xu t nh p c nh n u s thu cao hơn năm trư c và b ng 2 (hai) tháng ti n lương th c hi n trong năm n u s thu th p hơn ho c b ng năm trư c. g) Chi cho vi c lưu tr , tr c xu t ngư i nư c ngoài cư trú trái phép t i Vi t Nam v nư c. h) Chi phí khác ph c v công tác qu n lý xu t nh p c nh do B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c Phòng, B trư ng B Ngo i giao quy t nh. Toàn b s ti n l phí xu t nh p c nh ư c trích theo quy nh trên ây, cơ quan thu ph i s d ng úng m c ích, có ch ng t h p pháp theo ch quy nh, cu i năm n u chưa chi h t thì ư c chuy n sang năm sau chi theo ch quy nh. B Công an, B Ngo i giao, B Qu c phòng th c hi n i u hòa s ti n ư c trích (30% trên t ng s ti n th c thu ư c) gi a các ơn v thu l phí xu t nh p c nh thu c n i b ngành m b o chi phí ph c v cho vi c thu l phí xu t nh p c nh. 3. T ng s ti n l phí xu t nh p c nh th c thu ư c, sau khi tr s ư c trích l i theo t l quy nh t i i m 2 i u này, s còn l i (70%) n p vào ngân sách nhà nư c (theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 2750, ti u m c 2752 c a M c l c Ngân
  4. sách nhà nư c hi n hành). S n p ngân sách nhà nư c ư c phân c p cho các c p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 4. Vi c l p và ch p hành d toán thu – chi, quy t toán thu – chi ti n thu l phí xu t nh p c nh th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. i u 3. T ch c th c hi n 1. C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan có liên quan thu c B Công an, B Ngo i giao, B Qu c phòng th c hi n thu, n p l phí xu t nh p c nh theo úng quy nh t i Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký; thay th Thông tư s 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 quy nh ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p h chi u, th th c và gi y t xu t c nh, nh p c nh, quá c nh và cư trú t i Vi t Nam, Thông tư s 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 s a i, b sung Thông tư s 37/2003/TT-BTC và Thông tư s 88/2007/TT-BTC ngày 19/7/2007 s a i, b sung Thông tư s 37/2003/TT-BTC. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ph n ánh v B Tài chính xem xét gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lưu VT, CST (CST 3). PH L C BI U M C THU L PHÍ C P H CHI U, THN TH C VÀ CÁC LO I GI Y T V XU T C NH, NH P C NH, QUÁ C NH VÀ CƯ TRÚ T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Thông tư s 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 c a B Tài chính)
  5. I. M C THU I V I CÔNG DÂN VI T NAM. TT Tên l phí M c thu ( ng) 1 H chi u: +C pm i 200.000 + C p l i do b hư h ng ho c b m t 400.000 + Gia h n 100.000 2 Gi y thông hành: 100.000 a) Gi y thông hành biên gi i Vi t Nam – Lào ho c Vi t Nam - 50.000 Cămpuchia: b) Gi y thông hành xu t nh p c nh cho nhân viên m u d ch, cán b 50.000 vùng biên gi i Vi t Nam sang vùng biên gi i c a Trung Qu c: c) Gi y thông hành xu t nh p c nh cho dân cư các xã biên gi i Vi t 5.000 nam qua l i các xã biên gi i Trung Qu c ti p giáp Vi t Nam: 3 C p gi y phép xu t c nh 200.000 4 C p công hàm xin th th c nh p c nh nư c n 10.000 5 C p công hàm xin th th c quá c nh nư c th ba 5.000 6 C p tem AB 50.000 7 C p gi y xác nh n y u t nhân s 100.000 Ghi chú ph l c I: 1. Trư ng h p b sung, s a i n i dung c a h chi u, gi y thông hành thì thu b ng 25% m c thu tương ng cùng lo i. 2. Tr em i cùng thân nhân có h chi u ho c các gi y t có giá tr thay h chi u thu b ng 25% m c thu tương ng cùng lo i. II. M C THU I V I NGƯ I NƯ C NGOÀI VÀ NGƯ I VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI. TT Tên l phí M c thu 1 C p th th c có giá tr m t l n 25 USD 2 C p th th c có giá tr nhi u l n: a) Có giá tr dư i 6 tháng 50 USD b) Có giá tr t 6 tháng tr lên 100 USD 3 Chuy n i th th c: a) T m t l n thành nhi u l n, trong th i h n th th c g c:
  6. - Có giá tr dư i 6 tháng 25 USD - Có giá tr t 6 tháng tr lên 75 USD b) T m t l n thành nhi u l n, vư t quá th i h n th th c g c: - Có giá tr dư i 6 tháng 50 USD - Có giá tr t 6 tháng tr lên 100 USD 4 Chuy n ngang giá tr th th c, t m trú t h chi u cũ ã h t h n 10 USD s d ng sang h chi u m i. 5 S a i, b sung các n i dung khác ã ghi trong th th c 10 USD 6 C p th t m trú: a) Có giá tr n 1 năm 60 USD b) Có giá tr trên 1 năm n 2 năm 80 USD c) Có giá tr trên 2 năm n 3 năm 100 USD 7 Gia h n ch ng nh n t m trú. 10 USD 8 C p th thư ng trú (nhưng không thu iv ic p i) 100 USD 9 C p gi y thông hành h i hương; gi y ch ng nh n h i hương 100 USD 10 C p gi y phép vào khu v c c m, vào khu v c biên gi i; gi y 10 USD phép cho công dân Lào s d ng gi y thông hành biên gi i vào các t nh n i a c a Vi t Nam. 11 C p th du l ch ( i v i khách du l ch Trung Qu c) 10 USD 12 C p gi y phép tham quan, du l ch Vi t Nam (theo quy ch qu n 5 USD/ngư i lý ngư i nư c ngoài quá c nh vào Vi t Nam tham quan, du l ch). 13 C p gi y phép xu t nh p c nh cho ngư i nư c ngoài thư ng trú 200.000 VN t i Vi t Nam không có h chi u Ghi chú: i v i trư ng h p b m t, hư h ng các gi y t nêu trên ph i c p l i áp d ng m c thu như c p m i.
Đồng bộ tài khoản