Thông tư số 67/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
40
lượt xem
2
download

Thông tư số 67/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 67/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi, hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 67/2000/TT-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 67/2000/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2000 HƯ NG D N, B SUNG VÀ S A Đ I H TH NG M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B Tài chính đã ban hành h th ng M c l c ngân sách nhà nư c theo quy t đ nh s 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 và các thông tư hư ng d n b sung, s a đ i M c l c ngân sách nhà nư c s 156/1998/TT-BTC ngày 12/12/1998, s 60/1999/TT-BTC ngày 1/6/1999. Đ n nay, Chính ph đã s a đ i, ban hành nhi u quy t đ nh m i liên quan đ n công tác t ch c b máy Nhà nư c, ch đ thu - chi c a ngân sách nhà nư c. Đ đáp ng yêu c u qu n lý và đi u hành ngân sách nhà nư c theo các quy t đ nh m i c a Chính ph và đ phù h p v i tình hình th c t , B Tài chính hư ng d n, b sung và s a đ i m t s Chương, Lo i, Kho n, M c và Ti u m c c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành như sau: A. V CHƯƠNG: 1. B sung Chương 145A "Qu h tr phát tri n" đ h ch toán các kho n chi c a ngân sách nhà nư c c p b sung cho qu h tr phát tri n theo các quy t đ nh c a Chính ph và cơ quan Nhà nư c có th m quy n. 2. Thay th n i dung hư ng d n t i g ch đ u dòng th nh t (các kho n thu c a đơn v thu c t nh khác qu n lý...) đi m 7 ph n I công văn s 444 TC/NSNN ngày 18/12/1998 c a B Tài chính v vi c "hư ng d n, b sung, s a đ i n i dung h ch toán các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c theo h th ng M c l c ngân sách nhà nư c" như sau: Các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c c a các doanh nghi p nhà nư c Trung ương, các doanh nghi p nhà nư c đ a phương, các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các doanh nghi p ngoài qu c doanh thu c t nh khác qu n lý đư c h ch toán: 2.1. H ch toán Chương tương ng c a công ty m , n u đơn v đó là chi nhánh, đơn v ph thu c c a các doanh nghi p nhà nư c Trung ương, các doanh nghi p nhà nư c đ a phương. Đ thu n ti n cho vi c theo dõi đánh giá và chuy n đ i s li u, các kho n thu n p ngân sách nhà nư c c a các đơn v là chi nhánh, đơn v ph thu c c a các doanh nghi p nhà nư c Trung ương, các doanh nghi p nhà nư c đ a phương năm 2000 v n đư c ti p t c h ch toán Chương 160B cho đ n 31/12/2000. T ngày 1/1/2001, h ch toán Chương tương ng c a công ty m .
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2. H ch toán Chương tương ng c a lo i hình doanh nghi p, n u đơn v đó là chi nhánh, đơn v ph thu c c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các doanh nghi p ngoài qu c doanh. 3. Đ i tên Chương 152 (A,B) "Các đơn v kinh t liên doanh có m t ph n v n nư c ngoài" thành "Các đơn v kinh t liên doanh có v n đ u tư nư c ngoài": 3.1. Chương 152A "Các đơn v kinh t liên doanh có v n đ u tư nư c ngoài": quy đ nh đ h ch toán các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c c a các đơn v kinh t đư c thành l p trên cơ s liên doanh, h p đ ng h p tác kinh doanh gi a các t ch c, cá nhân nư c ngoài v i các t ch c, cá nhân Vi t Nam theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài và đư c B K ho ch và đ u tư c p phép. 3.2. Chương 152B "Các đơn v kinh t liên doanh có v n đ u tư nư c ngoài": quy đ nh đ h ch toán các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c c a các đơn v kinh t đư c thành l p trên cơ s liên doanh, h p đ ng h p tác kinh doanh gi a các t ch c, cá nhân nư c ngoài v i các t ch c, cá nhân Vi t Nam theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài và đư c S K ho ch và đ u tư ho c Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t c p phép. 4. Chương 154 (B, C, D) "Kinh t h n h p ngoài qu c doanh": quy đ nh đ h ch toán các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c c a các đơn v kinh t đư c thành l p trên cơ s liên doanh c a các t ch c, cá nhân thu c thành ph n kinh t ngoài qu c doanh. Đơn v đó thu c c p nào qu n lý thì h ch toán vào Chương (B,C,D) tương ng. 5. Chương 158 (A, B, C) "Kinh t h n h p có v n tham gia c a Nhà nư c": quy đ nh đ h ch toán các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c c a các đơn v kinh t đư c thành l p trên cơ s liên doanh c a các đơn v kinh t thu c thành ph n kinh t qu c doanh và các đơn v thu c thành ph n kinh t ngoài qu c doanh. Đơn v đó thu c c p nào qu n lý thì h ch toán vào Chương (A, B, C) tương ng. B. V LO I - KHO N: 1. Lo i 01: - Đ i tên Kho n 12 "Chương trình khai thác, s d ng đ t hoang hoá, bãi b i, ven bi n, ven sông" thành "Chương trình khai thác, s d ng đ t hoang hoá, bãi b i, ven bi n, ven sông và m t nư c các vùng đ ng b ng". 2. Lo i 07: - Kho n 02 "D tr v t tư, thi t b , hàng hoá và d ch v b o qu n". Ph n hư ng d n n i dung h ch toán s a c m t "d tr mu i c a B Thương m i" thành "d tr mu i c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn". T năm 2001, b sung thêm n i dung chi ho t đ ng d tr và d ch v b o qu n c a Ban Cơ y u Chính ph . 3. Lo i 10:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Kho n 03 "Các ho t đ ng trung gian tài chính", s a c m t ph n ghi chú: "Qu h tr đ u tư qu c gia" thành "Qu h tr phát tri n". 4. Lo i 14 "Giáo d c và đào t o". - B Kho n 17 "M c tiêu tăng cư ng cơ s v t ch t và thi t b các trư ng h c" và b sung thêm các Kho n sau, đ h ch toán chi cho các m c tiêu tăng cư ng cơ s v t ch t và thi t b các trư ng h c c th : + B sung thêm Kho n 19 "M c tiêu tăng cư ng cơ s v t ch t trư ng ph thông". + B sung thêm Kho n 20 "M c tiêu tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng trung h c". + B sung thêm Kho n 21 "M c tiêu tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng đ i h c và cao đ ng". + B sung thêm Kho n 22 "M c tiêu tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng d y ngh ". Các kho n chi h ch toán Kho n 17 cũ đư c phân tích và chuy n v h ch toán vào các Kho n đã đư c b sung nói trên. 5. Lo i 15 "Y t và các ho t đ ng xã h i". 5.1. Đ i tên các Kho n sau: - Đ i tên Kho n 08 "Ho t đ ng xã h i t p trung" thành "Ho t đ ng th c hi n chính sách ngư i có công cách m ng". Đ ph n ánh các ho t đ ng th c hi n công tác chính sách ưu đãi thương binh, li t sĩ và ngư i có công, bao g m: chi các ch đ tr c p thư ng xuyên, m t l n và l n đ u cho đ i tư ng hư ng ưu đãi, chi ho t đ ng c a các đơn v nuôi dư ng chăm sóc đi u dư ng thương b nh binh và ngư i có công, công tác m , nghĩa trang, đài tư ng ni m li t sĩ, và các ch đ ưu đãi đ c thù khác. - Đ i tên Kho n 09 "Ho t đ ng xã h i không t p trung" thành "Ho t đ ng xã h i khác". Đ ph n ánh các ho t đ ng th c hi n các chính sách đ i v i đ i tư ng xã h i (ngư i già không nơi nương t a, tr em m côi, ngư i tàn t t, lang thang, đ i tư ng t n n xã h i...) bao g m: chi ch đ ti n ăn, sinh ho t phí cho đ i tư ng, chi ho t đ ng c a các đơn v nuôi dư ng đ i tư ng t p trung. 5.2. B Kho n 10 "Các ho t đ ng xã h i khác". Các kho n chi đã h ch toán Kho n 10 cũ đư c phân tích và chuy n v h ch toán Kho n 08, Kho n 09 đã đư c s a đ i nói trên. 5.3. Đ i tên Kho n 17 "M c tiêu tăng cư ng trang thi t b b nh vi n" thành "M c tiêu nâng c p thi t b y t ".
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.4. B Kho n 07 "S nghi p b o v và chăm sóc tr em" và b sung thêm các Kho n đ h ch toán các kho n chi cho các m c tiêu thu c chương trình chăm sóc tr em như sau: - B sung thêm Kho n 28 "M c tiêu chăm sóc tr em có hoàn c nh đ c bi t khó khăn". - B sung thêm Kho n 29 "M c tiêu b o v tr em có hoàn c nh đ c bi t và xây d ng mô hình". - B sung thêm Kho n 30 "M c tiêu truy n thông ph i h p giám sát ki m tra s nghi p chăm sóc b o v tr em". Các kho n chi đã h ch toán Kho n 07 cũ đư c phân tích và chuy n v h ch toán các Kho n đã đư c b sung nói trên. 5.5. B Kho n 22 "Chương trình qu c gia xoá đói, gi m nghèo trong giai đo n 1998- 2000" và b sung thêm các Kho n đ h ch toán các kho n chi cho t ng d án c a chương trình qu c gia xoá đói, gi m nghèo như sau: - B sung thêm Kho n 31 "D án đ u tư xây d ng cơ s h t ng các xã đ c bi t khó khăn". - B sung thêm Kho n 32 "D án tín d ng đ i v i ngư i nghèo". - B sung thêm Kho n 33 "D án h tr s n xu t và phát tri n ngành ngh ". - B sung thêm Kho n 34 "D án hư ng d n ngư i nghèo cách làm ăn và khuy n nông, lâm, ngư". - B sung thêm Kho n 35 "D án đào t o cán b làm công tác h tr xoá đói, gi m nghèo và cán b xã nghèo". - B sung thêm Kho n 36 "D án đ nh canh, đ nh cư". - B sung thêm Kho n 37 "D án kinh t m i". - B sung thêm Kho n 38 "D án s p x p, n đ nh dân di cư t do". - B sung thêm Kho n 39 "D án h tr đ ng bào dân t c đ c bi t khó khăn". - B sung thêm Kho n 40 "Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao". Các kho n chi đã h ch toán Kho n 22 cũ đư c phân tích và chuy n v h ch toán các Kho n đã đư c b sung nói trên (Lo i 01, Kho n 09 "Ho t đ ng đ nh canh, đ nh cư và kinh t m i" v n gi nguyên đ h ch toán chi ho t đ ng c a b máy qu n lý đ nh canh, đ nh cư và kinh t m i b trí b ng ngu n v n s nghi p kinh t ).
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.6. B sung thêm Kho n 41 "M c tiêu đ m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m". 5.7. B sung thêm Kho n 42 "K ho ch hành đ ng dinh dư ng qu c gia". 6. Lo i 16 "Ho t đ ng văn hoá và th thao". - B sung thêm Kho n 22 "M c tiêu đi u tra, sưu t m, phát tri n v n văn hoá phi v t th ". C. V M C VÀ TI U M C: 1. Đ i tên M c 026 "Các kho n ph thu" thành "Thu chênh l ch giá hàng xu t kh u, nh p kh u và các kho n ph thu" 1.1. Đ i tên các Ti u m c sau: - Đ i tên Ti u m c 01 "Qu bình n giá" thành "Thu chênh l ch giá hàng xu t kh u, nh p kh u". - Đ i tên Ti u m c 02 "L p đ t máy đi n tho i" thành "Ph thu v giá l p đ t đi n tho i". - Đ i tên Ti u m c 03 "Giá bán đi n" thành "Ph thu v giá bán đi n". - Đ i tên Ti u m c 04 "Giá bán nư c" thành"Ph thu v giá bán nư c". - Đ i tên Ti u m c 08 "Ph thu m t hàng nh a PVC" thành"Ph thu v giá bán m t hàng nh a PVC". 1.2. B các Ti u m c sau: - B Ti u m c 05 "Ph thu xăng d u". - B Ti u m c 06 "Ph thu phân bón" - B Ti u m c 07 "Ph thu cà phê". Các kho n thu đã h ch toán Ti u m c (05,06 và 07 cũ) đư c chuy n v h ch toán vào Ti u m c 01 đã đư c s a đ i nói trên. 2. M c 027 "Thu v d u thô". - Đ i tên Ti u m c 02 "Thu l i t c" thành "Thu thu nh p doanh nghi p". 3. M c 030 - Ti u m c (01,02,03), M c 077 - Ti u m c (01,02,03) và M c 151 - Ti u m c (01,02,03) s a tên c m t "...h th ng đ u tư phát tri n..." thành "...qu h tr phát tri n...". 4. M c 046 "Phí hành chính", đ i tên và b sung thêm các Ti u m c sau:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.1. Đ i tên Ti u m c 01 "C p quota" thành "L phí c p h n ng ch xu t, nh p kh u". 4.2. Đ i tên Ti u m c 03 "L phí c p gi y phép ho t đ ng cho các văn phòng đ i di n nư c ngoài t i Vi t Nam" thành "L phí c p gi y phép đ t và ho t đ ng c a văn phòng đ i di n và các t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam và m chi nhánh công ty nư c ngoài t i Vi t Nam". 4.3. B sung thêm Ti u m c 12 "L phí c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá". 5. M c 051 "Thu ti n ph t", đ i tên các Ti u m c sau: - Đ i tên Ti u m c 03 "Ph t vi ph m hành chính c a ngành H i quan" thành "Ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu do ngành H i quan th c hi n". - Đ i tên Ti u m c 04 "Ph m vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu " thành "Ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu do ngành thu th c hi n". 6. M c 052 "Thu t ch thu". B sung thêm Ti u m c 08 "T ch thu t công tác ch ng l u do ngành ki m lâm th c hi n". 7. M c 054 "Các kho n đóng góp". B sung thêm Ti u m c 07 "Thu đóng góp qu h tr xu t kh u c a các doanh nghi p kinh doanh xu t, nh p kh u". 8. M c 055 "Thu b sung t ngân sách c p trên", đ i tên và b sung thêm các Ti u m c sau: - Đ i tên Ti u m c 02 "B sung có m c tiêu" thành "B sung có m c tiêu b ng v n trong nư c". - B sung thêm Ti u m c 03 "B sung có m c tiêu b ng v n vay n nư c ngoài". - B sung thêm Ti u m c 04 "B sung có m c tiêu b ng v n vi n tr không hoàn l i". - B sung thêm Ti u m c 05 "B sung các chương trình, m c tiêu qu c gia và d án". Các kho n thu đã h ch toán Ti u m c 02 cũ đư c phân tích và chuy n v h ch toán các Ti u m c đã đư c b sung, s a đ i nói trên. 9. M c 056 "Thu ngân sách c p dư i n p lên" B sung thêm Ti u m c 01 "Thu ngân sách c p dư i n p lên" đ h ch toán các kho n thu c a ngân sách c p trên đư c hư ng, do ngân sách c p dư i chuy n tr . Ngân sách c p trên nh n ti n hoàn tr t m ng c a ngân sách c p dư i không h ch toán vào M c này, mà h ch toán toán gi m chi M c 913 "T m ng cho ngân sách c p dư i" (ph n danh m c t m chi chưa đưa vào cân đ i ngân sách).
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10. M c 062 "Thu khác". - B sung thêm Ti u m c 06 "Thu chuy n ngu n kinh phí ngân sách năm trư c sang năm sau đ chi". 11. M c 086 "Vay đ đ u tư phát tri n", b sung các Ti u m c sau: - B sung thêm Ti u m c 04 "Vay trái phi u Chính ph phát hành qua kho b c Nhà nư c". - B sung thêm Ti u m c 05 "Vay Ngân hàng Nhà nư c theo l nh c a Chính ph ". - B sung thêm Ti u m c 06 "Vay các qu ngoài ngân sách". - B sung thêm Ti u m c 07 "Vay các doanh nghi p". - B sung thêm Ti u m c 08 "Vay tư nhân". - B sung thêm Ti u m c 10 "Vay theo kho n 3 đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c". - B sung thêm Ti u m c 11 "Vay th trư ng ch ng khoán". 12. Đ i tên M c 122 "Chi cho công tác xã h i" thành "Chi v công tác ngư i có công cách m ng và xã h i". Đ i tên và gi i thích thêm n i dung chi c a các Ti u m c thu c M c 122 như sau: - Ti u m c 01 "Tr c p hàng tháng" Ph n ánh các kho n chi theo đ nh m c quy đ nh tr hàng tháng đ i v i các đ i tư ng đư c hư ng ch đ tr c p ưu đãi thư ng xuyên theo tháng. - Ti u m c 02 "Tr c p m t l n" Ph n ánh các kho n chi theo quy đ nh chi tr m t l n đ i v i t ng đ i tư ng đư c hư ng t ng lo i ch đ tr c p ưu đãi m t l n: tr c p truy lĩnh, tr c p l n đ u, tr c p báo t , tr c p th cúng, ti n mai táng phí... - Đ i tên Ti u m c 03 "Tàu, xe, khám ch a b nh" thành "Ưu đãi khác cho thương binh, b nh binh" Ph n ánh các kho n chi theo ch đ quy đ nh đ c bi t đ i v i thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh: ti n tàu xe, khám ch a b nh, phí giám đ nh y khoa, trang c p đ c bi t, thu c đ c tr , h tr thương binh n ng an dư ng t i gia đình. - Ti u m c 04 "D ng c ch nh hình"
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph n ánh các kho n chi v c p phát d ng c ch nh hình ph c h i ch c năng cho thương binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh: chân tay gi , m t gi , kính dâm, máy tr thính, xe lăn, xe l c... - Đ i tên Ti u m c 05 "B o hi m y t cho các đ i tư ng chính sách, thương binh, xã h i" thành "B o hi m y t cho các đ i tư ng chính sách" Ph n ánh các kho n chi mua th b o hi m y t c p cho đ i tư ng đư c hư ng chính sách: ngư i có công cách m ng, đ i tư ng xã h i, ngư i nghèo. - Đ i tên Ti u m c 06 "Sinh ho t phí tr i viên các tr i xã h i" thành "Tr c p tr i viên các tr i xã h i" Ph n ánh các kho n chi tr c p hàng tháng, sinh ho t... cho các đ i tư ng xã h i theo ch đ quy đ nh. - Đ i tên Ti u m c 07 "Chi phí quy t p m m " thành "Chi công tác nghĩa trang và m li t sĩ" Ph n ánh các kho n chi v quy t p, c t b c, xây m , kh o sát, tìm ki m hài c t li t sĩ, thăm vi ng m li t sĩ, xây d ng s a ch a nghĩa trang, đài tư ng ni m, bia ghi tên li t sĩ, chi phí qu n trang... (không k các nghĩa trang đã đư c b trí trong ngu n v n đ u tư xây d ng cơ b n t p trung). - Đ i tên Ti u m c 08 "S a ch a, nâng c p nghĩa trang và đài tư ng ni m" thành "Chi h tr ho t đ ng các cơ s nuôi dư ng thương binh t p trung và đi u dư ng luân phiên ngư i có công cách m ng, trung tâm xã h i" Ph n ánh các kho n chi c a ngân sách nhà nư c cho các cơ s nuôi dư ng thương binh t p trung, đi u dư ng luân phiên ngư i có công cách m ng, các đ i tư ng xã h i t p trung bao g m: thanh toán d ch v công c ng, v t tư văn phòng, thông tin liên l c, chi phí thuê mư n, mua s m, s a ch a d ng c đ dùng, trang thi t b , phương ti n ph c v thương binh, b nh binh, chuyên môn nghi p v , thu c y t và chi khác theo ch đ quy đ nh. Các kho n chi đã h ch toán Ti u m c 08 cũ chuy n v h ch toán Ti u m c 07 đã đư c s a đ i nói trên. - Đ i tên Ti u m c 09 "Xây nhà tình nghĩa" thành "H tr nhà cho đ i tư ng ưu đãi" Ph n ánh các kho n chi v h tr nhà , xây, s a nhà tình nghĩa cho các đ i tư ng chính sách ưu đãi: bà m Vi t Nam anh hùng, lão thành cách m ng, thương binh, b nh binh n ng. - Ti u m c 10 "Chi quà l , t t cho các đ i tư ng chính sách" Ph n ánh các kho n chi v ti n quà và ti n ăn thêm các ngày l , t t cho các đ i tư ng theo ch đ quy đ nh.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ti u m c 11 "Chi sách báo cán b lão thành cách m ng" Ph n ánh kho n chi v ti n mua báo nhân dân hàng ngày cho cán b lão thành cách m ng theo ch đ quy đ nh. - Đ i tên Ti u m c 12 "L phí chi tr " thành "Chi cho công tác qu n lý" Ph n ánh các kho n chi v phí qu n lý nghi p v thu c ngu n kinh phí trung ương c p u quy n v đ a phương, bao g m: in n m u bi u, gi y t ph c v qu n lý các đ i tư ng chính sách; mua s m đ dùng văn phòng, mua s m, s a ch a nh tài s n, đ dùng qu n lý nghi p v ; h i ngh t p hu n nghi p v ; thù lao cán b , chi tr tr c p t i xã, phư ng. - Ti u m c 13 "Tr c p ưu đãi h c t p cho đ i tư ng chính sách" Ph n ánh các kho n chi tr c p v h c t p cho thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh và con c a h , con li t sĩ theo ch đ quy đ nh. - Ti u m c 14 "Đi u tr , đi u dư ng" Ph n ánh các kho n chi theo ch đ giư ng đi u tr , đi u dư ng ngư i có công cách m ng (bao g m ti n ăn và ti n thu c và chi khác). 13. M c 125 "Chi b sung cho ngân sách c p dư i", đ i tên và b sung thêm các Ti u m c sau: - Đ i tên Ti u m c 02 "B sung có m c tiêu" thành "Chi b sung có m c tiêu b ng ngu n v n trong nư c" - B sung thêm Ti u m c 03 "Chi b sung có m c tiêu b ng v n vay n nư c ngoài". - B sung thêm Ti u m c 04 "Chi b sung có m c tiêu b ng v n vi n tr không hoàn l i". - B sung thêm Ti u m c 05 "Chi b sung các chương trình, m c tiêu qu c gia và d án". Các kho n chi đã h ch toán Ti u m c 02 cũ đư c phân tích và chuy n v h ch toán các Ti u m c đã đư c b sung, s a đ i nói trên. 14. Đ i tên M c 126 "Chi t các kho n ph thu" thành "Chi h tr qu xu t kh u và các kho n ph thu". 14.1. Đ i tên Ti u m c 01 "Chi t qu bình n giá" thành "Chi qu h tr xu t kh u". 14.2. B sung thêm các Ti u m c sau: - B sung thêm Ti u m c 04 "Chi t ngu n ph thu giá bán nư c". - B sung thêm Ti u m c 08 "Chi t ngu n ph thu giá m t hàng nh a (PVC)".
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 15. M c 127 "Chi vi n tr ". 15.1. Đ i tên các Ti u m c sau: - Đ i tên Ti u m c 01 "Lào (C)" thành "Chi đào t o h c sinh Lào (C)". - Đ i tên Ti u m c 02 "Căm pu chia (K)" thành "Chi đào t o h c sinh Căm pu chia (K)". 15.2. B sung thêm các Ti u m c sau: - B sung thêm Ti u m c 03 "Chi h tr h p tác Lào (C)". - B sung thêm Ti u m c 04 "Chi h tr h p tác Căm pu chia (K)". - B sung thêm Ti u m c 05 "Chi d án vi n tr Lào (C)". - B sung thêm Ti u m c 06 "Chi d án vi n tr Căm pu chia (K)". Các kho n chi đã h ch toán Ti u m c 01 cũ đư c phân tích và chuy n v h ch toán các Ti u m c (01,03 và 05) và các kho n chi đã h ch toán Ti u m c 02 cũ đư c phân tích và chuy n v h ch toán các Ti u m c (02,04 và 06) đã đư c b sung, s a đ i nói trên. 16. M c 133 "Chi n p ngân sách c p trên" B sung thêm Ti u m c 01 "Chi n p ngân sách c p trên" đ h ch toán các kho n chi c a ngân sách c p dư i n p tr ngân sách c p trên v các kho n thu c a ngân sách c p trên đư c hư ng. Ngân sách c p dư i tr ngân sách c p trên các kho n t m ng không h ch toán M c này, mà h ch toán gi m thu vay ngân sách c p trên M c 809 "Vay ngân sách c p trên" (ph n danh m c t m thu chưa đưa vào cân đ i ngân sách). 17. M c 134 "Chi khác". 17.1. Đ i tên Ti u m c 06 "Thư ng cho ngư i có công phát hi n, t giác các hành vi, vi ph m pháp lu t" thành "Chi thư ng và chi phí x lý các hành vi, vi ph m phát lu t c a các v x lý không có thu ho c thu không đ chi". 17.2. B sung thêm Ti u m c 07 "Chi chuy n ngu n kinh phí ngân sách năm trư c sang năm sau đ chi". 18. M c 135 "Tr lãi ti n vay trong nư c". - B sung thêm Ti u m c 10 "theo kho n 3, đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c". - B sung thêm Ti u m c 11 "Vay th trư ng ch ng khoán".
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 19. M c 141 "H tr v n cho các doanh nghi p Nhà nư c", b sung thêm các Ti u m c sau: - B sung thêm Ti u m c 04 "H tr lãi su t tín d ng". - B sung thêm Ti u m c 05 "C p v n h tr lãi su t sau đ u tư". 20. M c 149 "Chi phí khác". B sung thêm Ti u m c 10 "Chi phí th m đ nh d án, thi t k k thu t, t ng d toán và quy t toán". 21. M c 153 "H tr các qu ", đ i và b sung thêm các Ti u m c sau: 21.1. Đ i tên Ti u m c 01 "Qu h tr đ u tư qu c gia" thành "C p v n đi u l qu h tr phát tri n". 21.2. B sung thêm các Ti u m c sau: - B sung thêm Ti u m c 03 "C p bù chênh l ch lãi su t qu h tr phát tri n". - B sung thêm Ti u m c 04 "C p h tr lãi su t sau đ u tư qu h tr phát tri n". - B sung thêm Ti u m c 05 "C p b sung qu b o lãnh qu h tr phát tri n". - B sung thêm Ti u m c 06 "C p b sung qu r i ro qu h tr phát tri n". - B sung thêm Ti u m c 07 "C p h tr kinh phí ho t đ ng qu h tr phát tri n". - B sung thêm Ti u m c 08 "H tr khác qu h tr phát tri n". 22. M c 158 "Tr n g c vay đ u tư phát tri n" - B sung thêm Ti u m c 10 "theo kho n 3, đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c". - B sung thêm Ti u m c 11 "Vay th trư ng ch ng khoán". 23. Đ i mã s Ti u m c 15 trong t t c các M c thu, M c chi c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành và Ti u m c 15 thu c M c thu, M c chi b sung thêm t i Thông tư này thành mã s Ti u m c 99 và Ti u m c 99 ch đư c h ch toán các n i dung thu, chi thu c M c đó, nhưng chưa đư c quy đ nh tên Ti u m c c th . D. M C T M THU, T M CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN Đ I NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: 1. B sung thêm M c 808 "Vay qu tích lu tr n ". 2. B sung thêm M c 809 "Vay ngân sách c p trên".
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Đ i tên M c 902 "T m ng xây d ng cơ b n qua h th ng đ u tư phát tri n" thành "T m ng v n xây d ng cơ b n qua kho b c Nhà nư c". 4. B sung thêm M c 908 "T m ng chi tr n cho qu tích lu tr n ". 5. B sung thêm M c 913 "T m ng cho ngân sách c p dư i". Thông tư này có hi u l c thi hành t 1/1/2000. Các kho n thu, chi c a ngân sách nhà nư c t ngày 1/1/2000 theo Chương, Lo i, Kho n, M c và Ti u m c hi n hành đư c phân tích và chuy n v h ch toán theo Chương, Lo i, Kho n, M c và Ti u m c đã đư c b sung, s a đ i t i Thông tư này. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c đ ngh các đơn v có công văn g i v B Tài chính đ nghiên c u và s a đ i k p th i. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản