Thông tư số 67-UBTTr/XKT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
3
download

Thông tư số 67-UBTTr/XKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 67-UBTTr/XKT về việc xét, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ở cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương do Thanh tra Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 67-UBTTr/XKT

  1. THANH TRA CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67-UBTTR/XKT Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 1973 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C XÉT, GI I QUY T ƠN KHI U N I, T CÁO C P T NH VÀ THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Th i gian qua, vi c t ch c xét, gi i quy t ơn khi u n i, t cáo (g i t t là khi u t ) m t s t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh), ã có nh ng ti n b . Các y ban thanh tra ã ư c ch n ch nh. Phòng xét khi u t ư c tăng cư ng, cán b thanh tra xét khi u t có nhi u c g ng. Ch làm vi c v công tác xét khi u t , bư c u ã i vào n n n p. m t s a phương, ch nhi m y ban thanh tra ã báo cáo thư ng kỳ v i ch t ch y ban hành chính, v tình hình công tác xét khi u t , và ã ư c ch t ch y ban hành chính t nh ch o và ki m tra vi c xét, gi i quy t ơn khi u t c a c p dư i…Nhi u vi c khi u n i ã ư c gi i quy t chu áo và k p th i, làm cho nhân dân tin tư ng hơn vào ch trương, chính sách c a ng, Chính ph . ng th i, qua vi c xét, gi i quy t ơn khi u t , ã rút ra ư c m t s k t lu n b ích cho công tác lãnh o, ch o và giáo d c, rèn luy n i ngũ cán b c a a phương. Tuy v y, hi n nay nhi u y ban hành chính t nh còn khoán cho y ban thanh tra gi i quy t ơn khi u t , và công tác xét khi u t t nh, v n chưa i vào n n n p. R t ít t nh l y ư c y s ơn khi u t c a nhân dân g i n các ngành, các c p tr c thu c. ơn khi u t g i n y ban hành chính t nh và y ban thanh tra t nh, thư ng chi m trên dư i 15%. Và s ơn thu c trách nhiêm y ban hành chính ph i xét, gi i quy t, tính trung bình cũng ch 1-2% t ng s ơn trong t nh. ơn khi u t chuy n cho c p dư i nhi u, nhưng chuyên l t , không rõ c p dư i ã gi i quy t ư c n âu, còn bao nhiêu ơn lâu ngày chưa gi i quy t. Công tác thanh tra ôn c và hư ng d n vi c xét, gi i quy t ơn khi u t c a y ban hành chính, y ban thanh tra t nh i v i các ngành, các c p tr c thu c, r t quan tr ng nhưng chưa làm t t. kh c ph c tình tr ng trên; vi c xét, gi i quy t ơn khi u t ư c nhanh chóng, nghiêm ch nh. y ban hành chính t nh c n qu n lý ch t ch , ưa công tác xét khi u t i vào n n n p. y ban thanh tra t nh ph i giúp c l c y ban hành chính v công tác này. Nh m m c ích ó, y ban thanh tra c a Chính ph căn c vào thông tư s 436- TTg ngày 13-9-1958 và s 60-UBTTr ngày 22-5-1971 quy nh vi c xét gi i quy t ơn khi u t c p t nh và thành ph tr c thu c trung ương như sau: I. V QU N LÝ ĐƠN KHI U T Vi c n m tình hình ơn khi u t và tình hình xét, gi i quy t ơn khi u t là nhiêm v c a y ban hành chính t nh, y ban thanh tra t nh ph i giúp cho y ban hành chính t nh làm t t vi c này, y ban hành chính t nh n m ư c tình hình khi u t c a
  2. nhân dân, qua ó th y rõ hơn tình hình ho t ng c a các ngành, các c p, tình hình phNm ch t, tác phong c a cán b trong t nh và ph i ưa công tác xét khi u t vào k ho ch, m b o vi c xét, gi i quy t ư c nghiêm ch nh. N i dung qu n lý ơn khi u t g m: - T ng th i gian, ph i n m ư c tình hình s lư ng, n i dung khái quát ơn khi u t trong toàn t nh, và tình hình xét, gi i quy t c a các ngành, các c p. - Nghiên c u, phân lo i và x lý nh ng ơn khi u t g i n y ban hành chính, y ban thanh tra t nh. 1. V n m tính hình ơn khi u t và tình hình xét, gi i quy t c a các ngành, các c p. Báo cáo tình hình ơn khi u t và tình hình xét, gi i quy t ơn khi u t v i y ban hành chính t nh là nhi m v c a th trư ng các ngành và ch t ch y ban hành chính huy n, th , khu ph (sau ây g i chung là c p huy n), y ban thanh tra t nh có trách nhi m giúp y ban hành chính t nh n m ư c tình hình ó và có quy n òi h i th trư ng các ngành, ch t ch y ban hành chính huy n ph i báo cáo. N u ngành nào, huy n nào không báo cáo, ch nhi m y ban thanh tra ph i ngh ch t ch y ban hành chính t nh can thi p k p th i. N i dung báo cáo ph i theo s hư ng d n c a y ban thanh tra t nh. Ngoài vi c òi h i th trư ng các ngành, ch t ch y ban hành chính huy n ph i báo cáo, Ch nhi m y ban thanh tra t nh c n có nhi u bi n pháp có hi u l c, n m tình hình như: t ng th i gian, ch nhi m y ban thanh tra tri u t p cán b ph trách xét khi u t c a nhân dân và k t qu xét, gi i quy t. C cán b thư ng xuyên i ki m tra, hư ng d n c p dư i báo cáo, và ích thân ch nhi m, phó ch nhi m y ban thanh tra n ki m tra, n m tình hình nh ng nơi c n thi t. 2. V nghiên c u, phân lo i và x lý ơn khi u t g i n y ban hành chính và y ban thanh tra t nh. a)Nghiên c u phân lo i ơn. Khi nghiên c u c n làm rõ phân lo i như sau: - ơn khi u n i hay t cáo, và các lo i ơn khác. - ơn thu c trách nhi m y ban hành chính t nh xét, gi i quy t. - ơn thu c trách nhi m ngành nào, c p nào xét, gi i quy t. - ơn không i u ki n xét. - ơn khi u t nhi u l n - ơn trùng l p.
  3. b) X lý ơn. i v i ơn thu c trách nhi m y ban hành chính t nh xét, gi i quy t. Trư ng Phòng xét khi u t ph i báo cáo v i ch nhi m y ban thanh tra nh ng ơn thu c trách nhi m y ban hành chính t nh xét, gi i quy t (theo quy nh i m 4, m c 2 trong thông tư s 60B-UBTTr ngày 25-05-1971 c a y ban thanh tra c a Chính ph ), Ch nhi m y ban thanh tra ph i nghiên c u t t c nh ng ơn ó và có d ki n cách gi i quy t báo cáo v i ch t ch y ban hành chính t nh. ơn nào c n ư c ch t ch, phó ch t ch y ban hành chính t nh ch trì gi i quy t, ch nhi m y ban thanh tra ph i g i ơn ho c h sơ ó, ch t ch, phó ch t ch c trư c. ơn nào c n giao cho th tư ng các ngành chuyên môn tr c thu c t nh giúp y ban hành chính xét (theo quy nh t i m c I, i m 2 trong thông tư s 60-UBTTr ngày 22- 05-1971 c a y ban thanh tra c a Chính ph ), ch nhi m y ban hành chính giao th ng cho th trư ng các ngành. Trư ng h p y ban hành chính xét th y c n ph i tr c ti p giao thì ch nhi m y ban thanh tra ph i m b o th t c giao ơn. ơn nào c n giao cho cán b thanh tra i xác minh, thì ch nhi m y ban thanh tra ph i ch th cho cán b ó nói rõ v nh ng vi c làm này. i v i nh ng ơn thu c trách nhi m các ngành, các c p xét, gi i quy t. Trư ng Phòng xét khi u t ph i báo cáo v i ch nhi m y ban thanh tra t nh (nơi phân công phó ch nhi m y ban thanh tra ph trách xét khi u t ) v nh ng ơn thu c trách nhi m các ngành, các c p xét, gi i quy t (theo quy nh i m 1,2,3, m c II trong thông tư s 60B-UBTTr ngày 25-05-1971 c a y ban thanh tra c a Chính ph ), Phó Ch nhi m y ban thanh tra ph i ki m tra l i công vi c c a trư ng Phòng xét khi u t , và ký phi u chuy n ơn. Vi c chuy n ơn c n t ch c theo nh kỳ cho các ngành, các huy n. Nh ng ơn này s ưa vào k ho ch xét gi i quy t c a các ngành các huy n. Trư ng h p có nh ng ơn c n ph i xét, gi i quy t trư c, không th ch n kỳ chuy n ơn, thì phó ch nhi m y ban thanh tra du t và chuy n ngay cho nơi có trách nhi m xét, gi i quy t. i v i ơn không thu c ch c năng ngành thanh tra xét khi u t gi i quy t Lo i này thư ng có nh ng ơn thu c thNm quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân và y ban Ki m tra c a ng ( ơn khi u n i v án hình s , dân s , vi ph m pháp lu t, vi ph m k lu t ng) và các lo i ơn yêu c u, góp ý. Trư ng Phòng xét khi u t g i th ng cho cơ quan có ch c năng gi i quy t, ng th i báo cho ương s bi t ơn c a h ã ư c chuy n th ng n cơ quan có ch c năng xem xét và tr l i. i v i ơn không i u ki n xét
  4. ơn không i u ki n xét là nh ng ơn nêu s vi c không rõ ràng, không có cơ s xem xét, trư ng Phóng xét khi u t g i tr l i ương s và hư ng d n cho ương s vi t l i ơn (n u có a ch ). i vơi ơn khi u t nhi u l n và ơn trùng l p ơn khi u t nhi u l n là nh ng ơn ã g i t 3 l n tr lên v i th i gian khác nhau, nhưng nh ng ơn ó chưa ư c gi i quy t, nay ương s l i g i ơn nh c l i. Có khi m i l n g i ương s l i nêu thêm s vi c và tình ti t. Trư ng Phòng xét khi u t ph i nghiên c u k và ghi rõ vào s ăng ký, h sơ là ơn ã g i l n th bao nhiêu. Sau ó báo cáo xin ý ki n ch nhi m y ban thanh tra quy t nh cho gi i quy t s m. Trư ng h p có nh ng ơn g i trư c sau n i dung s vi c không th ng nh t, trư ng Phòng xét khi u t ph i g p ương s yêu c u h ch n m t ơn nào mà h cho là ã nêu ư c y s vi c và úng nh t, ho c yêu c u h vi t l i ơn khác, làm g c h sơ. ơn trùng l p là ơn vi t tay, hay ánh máy nhi u b n, n i dung hoàn toàn gi ng nhau g i nhi u nơi, các nơi ó l i t p trung v y ban thanh tra t nh. Trư ng Phòng xét khi u t ph i ghi rõ vào s ăng ký là ơn ó ã g i n nh ng cơ quan nào, các cơ quan ó ã chuy n n y ban thanh tra t nh theo công văn s ….ngày…tháng…năm nào? r i báo cáo xin ý ki n ch nhi m y ban thanh tra quy t nh cho hu nh ng ơn không c n thi t , g n nh h sơ. Ngoài nh ng lo i ơn trên, n u còn lo i ơn nào khác, trư ng Phòng xét khi u t ph i báo cáo xin ý ki n ch nhi m y ban thanh tra m i ư c x lý. II. V VI C XÉT, GI I QUY T ĐƠN KHI U T Hàng quý, cơ quan y ban thanh tra ph i báo cáo nh ng ơn mà ch t ch hay phó ch t ch y ban hành chính t nh c n ch trì gi i quy t ưa vào chương trình công tác c a y ban hành chính t nh. Phòng xét khi u t căn c vào chương trình công tác c a y ban hành chính t nh và y ban thanh tra t nh; căn c vào nh ng h sơ ã ư c ch nhi m y ban thanh tra ki m tra chuNn b vi c xét x và gi i quy t; n u hai bên ương s u nh t trí v i d ki n gi i quy t c a y ban hành chính t nh, ho c c a y ban thanh tra t nh , thì b trí g p ương s , thông báo d th o quy t nh ho c ki n ngh x lý. Trư ng h p hai bên ương s không nh t trí v i d ki n gi i quy t c a y ban hành chính t nh ho c c a y ban thanh tra t nh thì b trí m h i ngh xét, gi i quy t. i v i nh ng ơn khi u t quan tr ng, trư c khi m h i ngh xét x , c n có s trao i ý ki n th ng nh t ch trương gi i quy t trong thư ng tr c y ban hành chính, ho c y ban thanh tra t nh. Thành ph n h i ngh xét gi i quy t c n có hai bên ương s và i di n có thNm quy n c a các cơ quan, các ngành t nh có liên quan tham d . N u ương s không n d . ph i ghi rõ lý do. H i ngh xét x ph i có biên b n ghi rõ tên, ch c v i bi u t i d h i ngh ; tên ch t ch, thư ký h i ngh , tên ngư i báo cáo i u tra xác minh; nh ng ý ki n c a i bi u
  5. và c a ương s v b n báo cáo ó; nh ng ý ki n gi i quy t khác nhau c a các i bi u; nh ng ý ki n c a ương s và k t lu n c a ch t ch h i ngh . Thư ký h i ngh ph i c l i biên b n, ch t ch h i ngh và ương s ph i ký tên vào biên b n. N u còn có ý ki n gì mu n b sung thêm, thì tr c ti p ghi trư c khi ký. Trư ng h p ương s không ký, cũng ghi rõ lý do. Sau h i ngh xét x , ch m nh t là 10 ngày ph i ra quy t nh, ho c ki n ngh x lý. N u là h i ngh do y ban hành chính t nh ch trì gi i quy t, thì y ban hành chính t nh ra quy t nh x lý. N u là h i ngh do y ban thanh tra t nh ch trì gi i quy t, thì y ban thanh tra t nh ra ki n ngh x lý. N i dung quy t nh và ki n ngh x lý c n ghi tóm t t s vi c c a ơn, k t lu n úng sai, nguyên nhân và trách nhi m c a hai bên ương s ; ghi rõ bi n pháp gi i quy t c a y ban hành chính ho c c a y ban thanh tra v quy n l i chính tr , kinh t c a hai bên ương s và ghi rõ cơ quan, cá nhân có trách nhi m ch p hành và th i h n ch p hành quy t nh, ki n ngh x lý ó. Quy t nh và ki n ngh x lý, ph i g i cho ương s và g i lên c p trên báo cáo. III. V KI M TRA, THANH TRA VI C XÉT GI I QUY T ĐƠN KHI U T Hi n nay các t nh, ơn khi u t thu c trách nhi m c p dư i ph i xét, gi i quy t r t l n (trên 95%) nên công tác thanh tra ôn c và hư ng d n c a t nh ph i t thành m t nhi m v quan tr ng. M i y ban thanh tra t nh c m t ng chí lãnh o trong y ban thanh tra ph trách công tác này. M c ích ki m tra, thanh tra vi c xét gi i quy t ơn khi u t là : - Xem xét s lư ng ơn khi u t thu c trách nhi m c a cơ quan, ơn v ư c ki m tra ph i xét, gi i quy t; và vi c ch p hành quy t nh, ki n ngh x lý. - Xem xét nh ng ơn ã gi i quy t r i có úng ư ng l i, chính sách không? N u gi i quy t sai thì b khuy t ngay. - Giúp , t o i u ki n cho cơ quan, ơn v ư c ki m tra, thanh tra kh c ph c khó khăn hoàn thành t t nhi m v xét khi u t . t m c ích trên, t ng quý, phó ch nhi m y ban thanh tra d a vào bi u th ng kê và ý ki n c a phòng xét khi u t mà nghiên c ư, xu t k ho ch ki m tra, thanh tra c a ch t ch, phó ch t ch y ban hành chính t nh và ch nhi m y ban thanh tra t nh cũng như c a phòng xét khi u t . a) V vi c ki m tra c a ch t ch, phó ch t ch y ban hành chính t nh. Hàng quý, y ban thanh tra t nh giúp y ban hành chính làm thông báo v tình hình công tác xét khi u t c a các ngành, các c p trong t nh. N u th y c n thi t. y ban thanh tra ngh ch t ch y ban hành chính t nh t ch c h p v i th trư ng các ngành, ch t ch y ban hành chính huy n ơn quá h n, không ch p hành quy t
  6. nh, ki n ngh x lý, ho c ngh ch t ch, các phó ch t ch y ban hành chính t nh tr c ti p i ki m tra. b) V vi c thanh tra c a ch nhi m, phó ch nhi m y ban thanh tra t nh. M i quý, ch nhi m, phó ch nhi m y ban thanh tra t nh c n n thanh tra m t s nơi do y ban thanh tra l a ch n. Trư c khi n thanh tra, c n thông báo cho th trư ng cơ quan, ơn v ư c thanh tra ó bi t chuNn b . Khi n thanh tra c n k t h p các m t: nghe báo cáo, xem s sách, h sơ, g p ương s . Sau khi ã thanh tra ph i có văn b n nh n xét và ki n ngh v i th trư ng cơ quan, ơn v ư c thanh tra. Nh n xét, ki n ngh này g i y ban hành chính t nh và y ban thanh tra c a Chính ph m i nơi m t b n báo cáo. c) V vi c ki m tra c a Phòng xét khi u t . Phòng xét khi u t c n có k ho ch, thư ng xuyên n ki m tra nh ng nơi phòng th y c n thi t, n m tình hình và b trí cho ch t ch, phó ch t ch y ban hành chính t nh, ch nhi m, phó ch nhi m y ban thanh tra t nh n ki m tra, thanh tra. Khi n ki m tra, c n nghiên c u sâu s lư ng ơn thu c trách nhi m c a cơ quan, ơn v ó ph i xét, gi i quy t và vi c th c hi n k ho ch xét, gi i quy t ơn, vi c ch p hành các quy t nh, ki n ngh x lý. N m ch c s ơn quá h n và trách nhi m c a ngư i ơn quá hơn, ho c không ch p hành quy t nh, ki n ngh x lý. Ki m tra sâu hơn nh ng ơn ã gi i quy t r i nhưng ương s còn khi u n i. ng th i xem xét vi c các m t nghi p v công tác xét khi u t , hư ng d n, giúp . Sau khi ki m tra ph i báo cáo v i ch nhi m y ban thanh tra t nh. IV. V VI C BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC XÉT KHI U T Ch nhi m y ban thanh tra ph i báo cáo v i y ban hành chính t nh v tình hình công tác xét khi u t . M c ích báo cáo y ban hành chính t nh th y ư c tình hình khi u t c a nhân dân và vi c xét gi i quy t c a các ngành, các c p; th y ư c tình hình ch p hành ch trương, chính sách, pháp lu t c a các ngành, các c p; phân tích nguyên nhân d n n vi ph m y ban hành chính t nh có bi n pháp u n n n, giáo d c k p th i, ho c ngh b sung ch trương, chính sách. B n báo cáo g i y ban thanh tra c a Chính ph , ngoài n i dung như báo cáo v i y ban hành chính t nh, c n báo cáo thêm v nh ng khó khăn trong nghi p v công tác xét khi u t (n u có) y ban thanh tra c a Chính ph giúp . Báo cáo chia làm 3 lo i: báo cáo nh kỳ, báo cáo b t thư ng và báo cáo chuyên . a) Báo cáo nh kỳ.
  7. 1. Khi c p trên yêu c u. 2. Ch nhi m y ban thanh tra ph i k p th i báo cáo, xin ý ki n ch t ch y ban hành chính t nh và ch nhi m y ban thanh tra c a Chính ph nh ng v n sau: - Nh ng khó khăn v x lý ơn khi u t . - Nh ng vi c không nh t trí v cách gi i quy t trong n i b y ban thanh tra, ho c gi a y ban thanh tra v i các ngành, các c p, ho c gi a y ban thanh tra v i y ban hành chính t nh. - Nh ng vi c làm c a các ngành, các c p có tr ng i n vi c xét, gi i quy t ơn khi u t . b) Báo cáo chuyên . Qua t ng h p nghiên c u tình hình khi u t c a nhân dân và k t qu xét, gi i quy t ơn c a các ngành, các c p, n u th y nh ng v n chính sách, ch chưa rõ ràng, chưa có thông tư, ch th nào quy nh, ho c phát hi n ra nh ng thi u sót c a các thông tư, ch th , ch trương, chính sách…Ch nhi m y ban thanh tra c n báo cáo chuyên v i ch t ch y ban hành chính t nh và ch nhi m y ban thanh tra c a Chính ph . y ban hành chính các t nh c n ch o t ch c th c hi n ch t ch và y ban thanh tra các t nh c n có k ho ch thi hành t t thông tư này. CH NHI M Y BAN THANH TRA C A CHÍNH PH Nguy n Thanh Bình
Đồng bộ tài khoản