Thông tư số 679-TT/ĐC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư số 679-TT/ĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 679-TT/ĐC về các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Địa chính ban hành, để hướng dẫn việc thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 679-TT/ĐC

 1. T NG C C NA CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 679-TT/ C Hà N i, ngày 12 tháng 5 năm 1997 THÔNG TƯ C A T NG C C NA CHÍNH S 679-TT/ C NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1997 HƯ NG D N VI C THUÊ T TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê t t i Vi t Nam ngày 14 tháng 10 năm 1994; Căn c Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 14 tháng 10 năm 1994; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 27 tháng 8 năm 1996; Căn c Ngh nh s 11/CP ngày 24 tháng 1 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê t t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 85/CP ngày 17 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 23 tháng 4 năm 1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c a chính. T ng c c a chính hư ng d n vi c thuê t th c hi n các d án u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Bên thuê t nói t i Thông tư này bao g m: 1. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài; 2. Doanh nghi p liên doanh; 3. Bên Vi t Nam tham gia liên doanh v i nư c ngoài ư c phép góp v n b ng giá tr quy n s d ng t. i u 2.
 2. 1. ThNm quy n quy t nh cho thuê t th c hi n theo quy nh t i i u 44 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. T ng c c a chính trình Th trư ng Chính ph cho thuê t i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 3. S a chính trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là UBND c p t nh) cho thuê t i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a UBND c p t nh. i u 3. Sau khi có quy t nh cho thuê t. Bên thuê t ti n hành ký h p ng thuê t v i S a chính và oc UBND c p t nh c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (riêng trư ng h p bên Vi t Nam ư c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t liên doanh v i bên nư c ngoài thì Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c c p cho doanh nghi p liên doanh). II. TRÌNH T L PH SƠ XIN THUÊ T i u 4. Vi c l p h sơ xin thuê t th c hi n cùng v i vi c l p h sơ xin c p Gi y phép u tư và ư c chia làm 2 bư c: Bư c 1. Xác nh a i m th c hi n d án 1. Trư c khi l p d án, Bên thuê t ph i làm vi c v i UBND c p t nh s t i v a i m th c hi n d án. Sau khi ư c UBND c p t nh ch p thu n a i m th c hi n d án, Bên thuê t ti n hành các công vi c sau: a) Liên h v i S a chính nơi có t ư c hư ng d n l p h sơ thuê t và l p b n a chính khu t. Bên thuê t ký h p ng v i các t ch c có tư cách pháp nhân v o c a chính l pb n a chính khu t. b) L p phương án n bù, gi i phóng m t b ng. Bên thuê t thông qua Ban n bù gi i phóng m t b ng c a a phương l p phương án n bù, gi i phòng m t b ng. c) Sau khi l p phương án n bù, gi i phóng m t b ng, Bên thuê t g i ơn xin thuê t (theo M u s 1a) kèm theo phương án n bù, gi i phóng m t b ng n S a chính. 2. Trong th i h n 30 ngày k t khi nh n ư c các văn b n quy nh t i i m c - Kho n 1 - Bư c 1 i u này S a chính có trách nhi m: Xác nh hi n tr ng khu
 3. v c t xin thuê và trình UBND c p t nh v di n tích t thu , giá thuê t, th i h n thuê t và phương án n bù, gi i phóng m t b ng. 3. Trong th i h n 20 ngày k t ngày nh n ư c t trình c a S a chính, UBND c p t nh có ý ki n b ng văn b n v nh ng v n sau: a) V trí, di n tích t s d ng; b) Giá ti n thuê t; c) Th i h n thuê t; d) Phương án n bù, gi i phóng m t b ng (xác nh rõ i tư ng, danh m c và ơn giá n bù). Ý ki n c a UBND c p t nh ư c ính kèm v i h sơ xin c p Gi y phép u tư. Vi c xét duy t cho thuê t th c hi n d án ư c ti n hành cùng v i vi c thNm nh d án. Bư c 2. L p và trình duy t h sơ thuê t 1. Sau khi d án ư c c p Gi y phép u tư, Bên thuê tg i nS a chính các văn b n sau: a) B n sao Gi y phép u tư (có công ch ng); b) B n a chính khu t (trích l c ho c trích o - M u s 2a, 2b); 2. Sau khi nh n ư c các văn b n quy nh t i Kho n 1 - Bư c 2 i u này, S a chính có trách nhi m t ch c th c hi n các công vi c sau ây: a) Ki m tra, xác nh n vào b n a chính khu t; b) L p biên b n thNm tra h sơ t ai (theo M u s 3). 3. S a chính l p thành 2 b h sơ xin thuê t theo quy nh t i i u 5 c a Thông tư này và trình T ng c c a chính ( i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh cho thuê t c a Th tư ng Chính ph ); ho c trình UBND c p t nh ( i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh cho thuê t c a UBND c p t nh) xét duy t vi c cho thuê t. i u 5. 1. H sơ xin thuê t i v i trư ng h p thuê t m i bao g m các tài li u sau: a) ơn xin thuê t; b) B n sao gi y phép u tư; c) B n a chính khu t; d) Phương án n bù, gi i phóng m t b ng;
 4. ) Biên b n thNm tra h sơ t ai c a S a chính; e) T trình c a UBND c p t nh g i Th tư ng Chính ph v vi c cho thuê t( iv i trư ng h p thu c thNm quy n cho thuê t c a Th tư ng Chính ph ). 2. i v i t ã ư c giao cho bên Vi t Nam s d ng, khi h p tác u tư v i nư c ngoài h sơ xin thuê t ch bao g m các tài li u quy nh t i i m a, b, c - kho n 1 i u này. i u 6. Vi c tri n khai th c hi n quy t nh cho thuê t ư c ti n hành như sau: 1. T ch c n bù gi i phóng m t b ng. Các bên s d ng t ph i n bù cho ngư i có t b thu h i giao cho mình s d ng. Vi c t ch c n bù, gi i phóng m t b ng th c hi n như sau: a) i v i trư ng h p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài thuê t thì UBND c p t nh t ch c ch o vi c n bù gi i phóng m t b ng. b) i v i trư ng h p doanh nghi p liên doanh thì bên Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c n bù gi i phóng m t b ng. 2. Sau khi có quy t nh cho thuê t c a c p có thNm quy n, Bên thuê t liên h v i S a chính ti n hành các công vi c sau: a) Nh n bàn giao m c gi i khu t ngoài th c a; b) Ký h p ng thuê t (M u s 4). 3. Sau khi hoàn thành các công vi c quy nh t i Kho n 2 i u này, S a chính giúp Bên thuê t ăng ký t ai t i UBND xã (phư ng, th tr n) s t i và trình UBND c p t nh c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. III. QUY NNH VI C CHO THUÊ L I T TRONG KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T i u 7.- T ch c, cá nhân có nhu c u thuê l i t trong khu công nghi p, khu ch xu t ph i làm ơn xin thuê l i t (theo M u s 1b) và g i n t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t xây d ng, kinh doanh k t c u h t ng. Vi c cho thuê l i t trong khu công nghi p, khu ch xu t th c hi n qua h p ng thuê l i t ký k t gi a Bên cho thuê và Bên thuê l i. N i dung h p ng thuê l i t theo M u s 5. i u 8.-
 5. Vi c cho thuê l i t ph i ăng ký t i S a chính và th c hi n như sau: 1. Trong th i h n 10 ngày k t ngày ký h p ng thuê l i t, Bên cho thuê l i t g i nS a chính các văn b n sau: -H p ng thuê l i t; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; - Trích l c b n khu t cho thuê l i. 2. Trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n các văn b n quy nh t i Kho n 1 i u này, S a chính ti n hành các công vi c sau: a) Vào S a chính (quy n lưu t i S ), ghi bi n ng vào Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p và thông báo n UBND c p xã - nơi có t c p nh t vào S a chính; b) C p Gi y ch ng nh n ăng ký thuê l i n cho Bên thuê l i t. Gi y ch ng nh n ăng ký thuê l i t do T ng c c a chính phát hành (theo M u s 6) và ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c. 3. Sau khi hoàn thành các công vi c nói t i Kho n 2 i u này, S a chính tr l i nh ng tài li u ã n p theo quy nh t i Kho n 1 i u này cho t ch c ó. IV. T CH C TH C HI N i u 9. i v i trư ng h p doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã ư c c p Gi y phép u tư, ang s d ng t mà chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n ăng ký thuê l i t (trư ng h p thuê l i t trong khu công nghi p, khu ch xu t) thì S a chính s t i có trách nhi m hư ng d n các doanh nghi p này l p h sơ xin thuê t ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n ăng ký thuê l i t. i u 10. Các B ; cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n thi hành Thông tư này. S a chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào quy nh t i Thông tư này t ch c l p h sơ thuê t, qu n lý vi c thuê t t i a phương mình; nh kỳ hàng quý báo cáo v T ng c c a chính k t qu cho thuê t i v i các d án u tư nư c ngoài (theo M u s 7). Thông tư này thay th cho các quy nh trư c ây v vi c thuê t th c hi n các d án u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam quy nh t i Thông tư s 1124 TT/ C ngày 8 tháng 9 năm 1995 c a T ng c c a chính.
 6. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Chu Văn Th nh ( ã ký) M u s 1a Ban hành theo Thông tư s 679 TT/ C ngày 12 tháng 5 năm 1997 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ........., ngày..... tháng... năm 199... ơn xin thuê t Kính g i: - Th tư ng Chính ph (*) - UBND t nh (thành ph tr c thu c TW).... 1. Tên T ch c (ho c cá nhân) xin thuê t:........ 2. Quy t nh (gi y phép) thành l p................ 3. a ch :............. i n tho i:............... 4. V trí khu t xin thuê:........................ 5. Di n tích thuê:................................. 6. Th i h n thuê:.................................. 7. M c ích s d ng:............................... 8. Cam k t: - S d ng t úng m c ích, ch p hành y các quy nh c a pháp lu t t ai; - Tr ti n thuê t y úng h n; - Các cam k t khác (n u có)........ T ch c (ho c cá nhân) thuê t (Ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: (*)- Trong trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph M u s 1b Ban hành theo Thông tư s 679 TT/ C ngày 12 tháng 5 năm 1997 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 7. ........., ngày..... tháng... năm 199... ơn xin thuê l i t Kính g i:... (Ghi tên t ch c kinh doanh cơ s h t ng và cho thuê l i t) 1. Tên T ch c xin thuê l i t:........... 2. a ch :................ i n tho i:......... 3. V trí khu t xin thuê l i:................. 4. Di n tích thuê:.............................. 5. Th i h n thuê:............................... 6. M c ích s d ng:............................ 7. Cam k t: - S d ng t úng m c ích c a khu công nghi p (khu ch xu t) ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, ch p hành y c a pháp lu t t ai; - Tr ti n thuê t y úng h n; - Các cam k t khác (n u có).......... T ch c (ho c cá nhân) thuê l i t (Ký và ghi rõ h tên) M u s 2a Ban hành kèm theo Thông tư s 679 TT/ C ngày 12 tháng 5 năm 1997 Trích l c b n a chính khu t S :........../ . C T l :1/.......... Tên công trình:.................... Trích l c và o v b sung t b n a chính s ....thu c b n a chính xã (phư ng, th tr n):.......huy n (qu n, th xã, TP):... T nh (Thành ph ):................ (Trích l c và o v b sung; ranh gi i khu t ư c th hi n b ng m c )
 8. Th ng kê di n tích t S S t S Di nLo iGhi TT B th atích t chú C ng Cơ quan trích l c và o v b sung S a chính .................................. T nh (thành ph )........ Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngư i trích l c, o v Th trư ng cơ quanNgư i ki m tra k thu tGiám cS a chính M u s 2b Ban hành kèm theo Thông tư s 679 TT/ C ngày 12 tháng 5 năm 1997 B n a chính khu t S :........../ . C T l :1/.......... Tên công trình:.................... a i m: xã (phư ng, th tr n)........huy n (qu n, th xã, TP):....... T nh (Thành ph ):.................................... (Trích o; ranh gi i khu t ư c th hi n b ng m c ) Th ng kê di n tích t S S Di nLo iGhi TT th atích t chú C ng Cơ quan o v S a chính .................................. T nh (thành ph )........
 9. Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngày.../.../199 Ngư i trích l c, o v Th trư ng cơ quanNgư i ki m tra k thu tGiám cS a chính M us 3 Ban hành kèm theo Thông tư s 679 TT/ C ngày 12 tháng 5 năm 1997 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ........., ngày..... tháng... năm 199... Biên b n thNm tra h sơ t ai - Căn c ngh c a ........................ ngày...tháng... năm 199... S a chính t nh (thành ph )...... ã ti n hành thNm tra h sơ t ai........... Thành ph n g m: 1................... 2................... 3................... Nh n xét ánh giá: 1/ V v trí a i m công trình: - Là phù h p v i quy ho ch (lý do?)........ - Không phù h p v i quy ho ch (lý do?)....... 2/ V quy mô t: - Là thích h p vì........... - Không thích h p vì.......... 3/ V hi n tr ng khu t: Lo i t: -................. -................. -................. 4/ V giá thuê t:.............
 10. 5/ Nh ng v n c n x lý: - n bù, gi i to :........... - Nh ng t n t i vư ng m c khác, bi n pháp gi i quy t:..... 6/ K t lu n, ki n ngh :............. Giám c s a chính (Ký tên, óng d u) M us 4 Ban hành kèm theo Thông tư s 679 TT/ C ngày 12 tháng 5 năm 1997 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :.... H /T ........., ngày..... tháng... năm 199... H p ng thuê t - Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993 c a Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; - Căn c Quy t nh s :...ngày... tháng.....năm 199.. c a ....... .....v vi c cho Công ty (Xí nghi p)..........thuê t s d ng vào m c ích............ - Căn c Gi y phép u tư s ....ngày.... tháng... năm 199... 1. Bên cho thuê t (Bên A): i di n S a chính t nh (thành ph ):...... H tên:.............. Ch c v :............. Tr s :.............. 2. Bên thuê t (Bên B): i di n Công ty (Xí nghi p):......... H tên:...... Ch c v :........ Qu c t ch:...........
 11. Tr s :.......... Tài kho n:......... Hai bên tho thu n ký h p ng thuê t v i các i u kho n sau ây: i u 1. 1. Bên A cho Bên B thuê (b ng s ).........m2 t (b ng ch )...... .. mét vuông t t i xã (phư ng, th tr n): ....... huy n (qu n, th xã, thành ph ):........ t nh (thành ph tr c thu c TW):...... s d ng vào m c ích:..... (ghi theo quy nh trong quy t nh cho thuê t). 2. V trí khu t ư c xác nh theo t b n a chính s ..... t l 1/..... do S a chính...xác l p ngày.... tháng... năm 199.. 3. Th i h n thuê t là....năm, k t ngày...tháng...năm 199... (ghi theo quy nh trong quy t nh cho thuê t). 4. Vi c cho thuê t không làm m t quy n s h u c a Nhà nư c Vi t Nam iv i khu t và m i tài nguyên n m trong lòng t. i u 2. 1. Giá ti n thuê t là:.....USD/m2/năm ho c...... USD/ha/năm (ghi theo quy nh trong Gi y phép u tư ho c quy t nh cho thuê t). 2. Ti n thuê t ư c tr theo phương th c: - Hàng năm. - 5 năm 1 l n. - 1 l n cho toàn b th i h n thuê t. - Các tho thu n khác (n u có)............ 3. Ti n thuê t b t u ư c tính t ngày... tháng... năm.... và n p t i tài kho n kho b c s ..... c a kho b c..... i u 3. Vi c xây d ng các công trình trên khu t thuê ph i phù h p v i m c ích ã ghi trong i u 1 c a H p ng này, phù h p v i Gi y phép u tư. i u 4. 1. Trong th i gian th c hi n h p ng, Bên B không ư c chuy n giao khu t thuê cho t ch c, cá nhân khác n u chưa ư c cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c Vi t
 12. Nam cho phép (tr trư ng h p ư c thuê t u tư xây d ng k t c u h t ng và cho thuê l i t t i các khu công nghi p, khu ch xu t). Trong th i gian th c hi n h p ng, Bên A m b o quy n s d ng t c a Bên B, không chuy n giao quy n s d ng khu t trên cho Bên th ba khi chưa ư c Bên B tho thu n. 2. Trư ng h p Bên B b phân chia, sáp nh p ho c chuy n như ng tài s n, h p ng cho t ch c, cá nhân khác mà t o nên pháp nhân m i thì ch u tư m i ph i làm l i th t c thuê t. Th i h n thuê t là th i h n còn l i c a h p ng này, Bên B ph i ch u m i chi phí phát sinh khi chuy n giao khu t thuê. 3. Trong th i gian h p ng có hi u l c, n u Bên B mu n tr l i toàn b hay m t ph n khu t thuê trư c th i h n thì ph i thông báo cho Bên A bi t trư c ít nh t là 6 tháng. Bên A tr l i cho Bên B trong th i gian 3 tháng k t ngày nh n ư c ngh c a Bên B. Th i i m k t thúc h p ng tính n lúc bàn giao m t b ng. 4. H p ng thuê t ch m d t trong các trư ng h p sau ây: - H t th i h n thuê t và không ư c gia h n thuê ti p. - Bên B b phát m i tài s n ho c b phá s n. - Bên B b thu h i quy t nh cho thuê t ho c gi y phép ho t ng trư c th i h n. i u 5. Hai bên tho thu n gi i quy t tài s n g n li n v i vi c s d ng t sau khi k t thúc H p ng này theo quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. i u 6. Tranh ch p gi a hai Bên trong quá trình th c hi n h p ng trư c h t ư c gi i quy t b ng thương lư ng. Trư ng h p không th thương lư ng ư c thì tranh ch p s ư c ưa ra Toà án gi i quy t. i u 7. 1. Bên A có trách nhi m cung c p các văn b n liên quan n vi c xác nh quy n và nghĩa v c a Bên B, tôn tr ng quy n s h u v tài s n c a Bên B xây d ng trên khu t thuê theo quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. 2. Bên B có trách nhi m s d ng t úng m c ích, tuân th các quy nh v b o v môi trư ng, không ư c làm t n h i n quy n, l i ích h p pháp c a ngư i s d ng t xung quanh. i u 8. 1. H p ng này ư c ký t i....... ngày...tháng...năm 199... và ư c l p thành...b n, m i Bên gi ... b n, g i S Tài chính - V t giá, C c thu , Kho b c Nhà nư c (t nh,
 13. thành ph ) thu ti n thuê t và ng g i T ng c c a chính, B K ho ch và u tư theo dõi qu n lý. 2. H p ng này có hi u l c k t ngày ký. Bên thuê t Bên cho thuê t (ký tên và óng d u) (Ký tên và óng d u) M us 5 Ban hành kèm theo Thông tư s 679 TT/ C ngày 12 tháng 5 năm 1997 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :.... H /T ........., ngày..... tháng... năm 199... H p ng thuê l i t - Căn c Ngh nh s 11/CP ngày 24 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n l i và nghĩa v c a t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê t t i Vi t Nam; - Căn c Ngh nh s 85/CP ngày 17 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t cho thuê t; - Căn c Quy t nh s :....ngày..... tháng....năm 199... c a Th tư ng Chính ph nư c CHXHCN Vi t Nam v vi c cho Công ty (Xí nghi p).. .. thuê t u tư xây d ng k t c u h t ng t i khu công nghi p (khu ch xu t)......... I- Bên cho thuê l i t (Bên A): i di n Công ty (Xí nghi p):....... H tên:......... Ch c v :.......... Qu c t ch:........ Tr s :........... Tài kho n:......... II- Bên thuê l i t (Bên B): i di n Công ty (Xí nghi p); cá nhân:....... H tên:.........
 14. Ch c v :.......... Qu c t ch:........ Tr s :........... Tài kho n:......... Hai Bên tho thu n ký h p ng thuê l i t v i các i u kho n sau ây: i u 1. 1. Bên A cho Bên B thuê l i (b ng s )......... m2 t (b ng ch ). ........ mét vuông t t i khu công nghi p (khu ch xu t):......... thu c xã (phư ng, th tr n): ........huy n (qu n, th xã, thành ph ):..... t nh (thành ph tr c thu c TW):.... s d ng vào m c ích:..... 2. V trí khu t thuê l i ư c xác nh theo t trính l c b n s .... t l 1/...... 3. Th i h n thuê t là.... năm, k t ngày.... tháng... năm 199.. i u 2. 1. Giá ti n thuê t là:......USD/m2/năm ho c ..... USD/ha/năm 2. Ti n thuê t ư c tr theo phương th c: - Hàng năm - 5 năm 1 l n - 1 l n cho toàn b th i h n thuê t - Các cam k t khác (n u có)......... 3. Ti n thuê tb t u ư c tính t ngày............ 4. Nơi n p ti n thuê t:...... S tài kho n:................. i u 3. Vi c xây d ng các công trình trên khu t thuê l i ph i phù h p v i m c ích ã ghi trong i u 1 c a H p ng này, phù h p v i Gi y phép u tư. i u 4. 1. Trong th i gian th c hi n h p ng, Bên B không ư c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê l i quy n s d ng t i v i khu t ã thuê. 2. Trư ng h p Bên B b phân chia, sáp nh p ho c chuy n như ng tài s n, h p ng cho t ch c, cá nhân khác mà t o nên pháp nhân m i thì ch u tư m i ph i làm l i th t c thuê l i t.
 15. 3. Trong th i gian h p ng có hi u l c, n u Bên B mu n tr l i toàn b hay m t ph n khu t thuê trư c th i h n thì ph i thông báo cho Bên A bi t trư c ít nh t là 6 tháng. Bên A tr l i cho Bên B trong th i gian 3 tháng k t ngày nh n ư c ngh c a Bên B. Th i i m k t thúc h p ng tính n lúc bàn giao m t b ng. 4. H p ng thuê l i t ch m d t trong các trư ng h p sau ây: - H t th i h n thuê l i t theo quy nh t i i u 1 c a H p ng này và không ư c ra h n thuê ti p. - Theo tho thu n c a các Bên. - M t trong hai Bên vi ph m nghiêm tr ng các i u kho n c a h p ng nh hư ng n quy n l i c a Bên kia mà không th gi i quy t b ng thương lư ng. - Bên B b gi i th trư c th i h n ho c b phá s n. i u 5. 1. Bên A tôn tr ng quy n s h u v tài s n c a Bên B xây d ng trên khu t thuê l i. 2. Bên B có trách nhi m s d ng t úng m c ích, tuân th các quy nh v b o v môi trư ng, không ư c làm t n h i n quy n, l i ích h p pháp c a ngư i s d ng t xung quanh. i u 6. 1. H p ng thuê l i t này ư c ký t i....... ngày... tháng... năm 199.. và ư c l p thành....b n, m i Bên gi ... b n, ng g i S a chính t nh (thành ph )........, Ban qu n lý KCN (KCX)...... 2. H p ng này có hi u l c k t ngày ký. Bên thuê l i t Bên cho thuê l i t (Ký tên và óng d u) (Ký tên và óng d u) M us 6 Ban hành kèm theo Thông tư s 679 TT/ C ngày 12 tháng 5 năm 1997 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S a chính T nh (thành ph ):...... Ch ng nh n
 16. ........(ghi tên, t ch c, cá nhân thuê l i t)........ ........................................................ ăng ký thuê l i (b ng s )........... m2 t (b ng ch ).......... mét vuông t. T i: (khu công nghi p, khu ch xu t)........... thu c xã (phư ng, th tr n): ........ huy n (qu n, th xã, TP):....... t nh (thành ph ): Do......................... cho thuê l i. G m các th a dư i ây: T b n s Lô, th a s Di n tíchM c íchTh i h nGhi chú (m2) s d ng thuê l i S ăng ký thuê l i t ... ngày... tháng... năm 199.. ......... K/ C Giám cS a chính Trích l c b n T l :........ Gi y ch ng nh n ăng ký thuê l i t S : 0001 M us 7 Ban hành kèm theo Thông tư s 679 TT/ C ngày 12 tháng 5 năm 1997 Báo cáo k t qu cho thuê t th c hi n các d án nư c ngoài Quý.....năm 199... T nh (Thành ph )..... TTTên d án Gi y Quy t Th i Di n tích S d ng Giá Ghi chú ( a i m)phép nh h n t cho vào di n ti n u cho cho thuê (m2) tích t thuê tư thuê thuê tr ng lúa t S ... t t T ngTrong ó (m2) ngày../..S ... (Năm)s DT t góp (USD/m2/
 17. Năm 199..ngày../.. (m2)v n liên năm) Năm 199.. doanh (m2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C ng ...ngày....tháng...năm 199.. Giám c S a chính (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản