Thông tư số 68/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư số 68/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 68/1998/TT-BTC về việc thực hiện thu thuế cước đối với tầu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 85-TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 68/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 68/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯ NG D N B SUNG M T S I M QUY NNH T I THÔNG TƯ S 85 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1994 C A B TÀI CHÍNH Qua th i gian th c hi n Thông tư s 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 c a B Tài chính "Hư ng d n th c hi n thu thu cư c i v i t u bi n nư c ngoài n kinh doanh v n chuy n hàng hoá t i các c ng bi n Vi t Nam", có m t s vư ng m c c n thi t ph i ư c gi i thích rõ m b o th c hi n th ng nh t, B Tài chính hư ng d n thêm như sau: 1. V i tư ng n p thu : i tư ng n p thu cư c theo quy nh t i i m 1, m c I Thông tư s 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 c a B Tài chính là t t c các t ch c, cá nhân nư c ngoài dùng tàu bi n thu c s h u c a mình ho c thuê tàu thu c s h u c a ngư i khác, k c trư ng h p không có tàu nhưng có ho t ng kinh doanh v n t i hàng hoá t các c ng bi n Vi t Nam ra các c ng bi n nư c ngoài ho c gi a các c ng bi n Vi t Nam, bao g m tr c ti p v n chuy n hàng hoá hay gián ti p v n t i thông qua ơn v v n t i nư c ngoài khác th c hi n mà ơn v v n t i này ch u trách nhi m pháp lý i v i hàng hoá c a ch hàng. 2. V trách nhi m kê khai n p thu : Trách nhi m kê khai n p thu quy nh t i i m 2, m c IV Thông tư s 85 TC/TCT là ch tàu bi n bao g m c các t ch c, cá nhân v n t i nư c ngoài khi vào c ng c a Vi t Nam th c hi n vi c v n chuy n hàng hoá xu t khNu ho c v n chuy n hàng hoá gi a các c ng Vi t Nam, có trách nhi m kê khai úng doanh thu tính thu cư c, cung c p y các ch ng t liên quan khác cho ơn v i lý, làm căn c xác nh thu cư c ph i n p. Vi c thanh toán ho c ch p nh n thanh toán ti n thu cư c ph i n p ghi trên biên lai thu thu cư c do ơn v i lý làm nhi m v thu và n p thay thu cư c cho các t ch c và cá nhân v n t i nư c ngoài. Các t ch c và cá nhân v n t i nư c ngoài không th c hi n úng các quy nh nêu trên, thì b x lý truy thu, ph t thu theo quy nh c a Lu t thu doanh thu, Lu t thu l i t c.
  2. Các i tư ng n p thu , t ch c kh u tr thu và cơ quan thu có trách nhi m th c hi n theo úng các hư ng d n t i Thông tư s 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 c a B Tài chính và các hư ng d n c th t i Thông tư này. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản