Thông tư số 68/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư số 68/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 68/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để đóng mới toa xe do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 68/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 68/2002/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2002 HƯ NG D N MI N THU NH P KH U V T TƯ, MÁY MÓC, THI T BN NH P KH U ÓNG M I TOA XE Căn c Quy t nh s 1494/Q -TTg ngày 22/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách h tr phát tri n i v i óng m i toa xe c a Liên hi p ư ng s t Vi t nam giai o n 2001-2005; Tham kh o ý ki n c a B Giao thông V n t i t i Công văn s 1145/GTVT-TCKT ngày 05/04/2002, c a B Thương m i t i Công văn s 1341TM/ T ngày 11/04/2002, c a T ng c c H i quan t i Công văn s 1479/TCHQ-KTTT ngày 08/04/2002 và c a Liên Hi p ư ng s t Vi t nam t i Công văn s 538/KH-TCKT S ngày 05/04/2002; B Tài chính hư ng d n vi c mi n thu nh p kh u i v i các lo i v t tư, máy móc, thi t b chuyên dùng trong nư c chưa s n xu t ư c nh p kh u óng m i toa xe như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: Các doanh nghi p tr c ti p óng m i toa xe thu c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam ư c mi n thu nh p khNu n h t năm 2005 i v i s v t tư, máy móc, thi t b chuyên dùng lo i trong nư c chưa s n xu t ư c nh p khNu óng m i toa xe. II. I U KI N ÁP D NG: V T TƯ, MÁY MÓC, THI T BN NH P KH U PH I MB O CÁC I U KI N SAU: - V t tư, máy móc, thi t b chuyên dùng thu c Danh m c v t tư, máy móc, thi t b chuyên dùng trong nư c chưa s n xu t ư c óng m i toa xe do B Giao thông V n t i quy nh và công b hàng năm. Danh m c v t tư, máy móc, thi t b chuyên dùng nh p khNu mà trong nư c chưa s n xu t ư c óng m i toa xe do B Giao thông V n t i công b hàng năm ph i căn c vào Danh m c thi t b , v t tư, nguyên li u...trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư ban hành. Trong trư ng h p v t tư, thi t b , máy móc c n nh p khNu óng m i toa xe thu c lo i c ch ng trong nư c chưa s n xu t ư c nhưng theo Danh m c thi t b , v t tư, nguyên li u... B K ho ch và u tư ban hành thu c lo i trong nư c ã s n xu t ư c thì B Giao thông V n t i ph i th ng nh t v i B K ho ch và u tư ban hành Danh m c v t tư, thi t b , máy móc nh p khNu óng m i toa xe cho phù h p; - Nh p khNu óng m i toa xe c a Liên hi p ư ng s t Vi t Nam;
  2. - Do các doanh nghi p óng m i toa xe thu c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam tr c ti p nh p khNu/u thác nh p khNu; III. T CH C TH C HI N: 1. Hàng năm Liên hi p ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m l p k ho ch Danh m c v t tư, thi t b , máy móc chuyên dùng c n nh p khNu óng m i toa xe phù h p v i k ho ch u tư hàng năm do B Giao thông v n t i giao theo m u ính kèm g i cơ quan H i quan. Trên cơ s Danh m c v t tư, thi t b máy móc c a Liên hi p ư ng s t Vi t nam ã ăng ký, cơ quan H i quan i chi u v i Danh m c v t tư, thi t b máy móc trong nư c chưa s n xu t ư c do B giao thông v n t i công b hàng năm làm th t c mi n thu nh p khNu i v i t ng lô hàng. 2. Th t c h sơ mi n thu : - T khai H i quan hàng nh p khNu; -H p ng nh p khNu; -H p ng u thác nh p khNu (n u nh p khNu u thác); - Danh m c k ho ch nh p khNu ư c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam phê duy t (ch ph i n p cho cơ quan H i quan l n u khi làm th t c mi n thu ). IV. QUY T TOÁN THU : Liên Hi p ư ng s t Vi t nam ph i ch u trách nhi m theo dõi, ch o trong vi c nh p khNu và s d ng úng m c ích các v t tư, thi t b máy móc nh p khNu óng m i toa xe. Ch m nh t n h t ngày 31/03 hàng năm doanh nghi p s d ng s v t tư, máy móc, thi t b nh p khNu óng m i toa xe ư c mi n thu nh p khNu ph i t ng h p, báo cáo quy t toán v tình hình nh p khNu, s n xu t, l p ráp c a năm trư c v i cơ quan H i quan (nơi ơn v nh p khNu): s lư ng nh p khNu, s ã s d ng vào s n xu t, l p ráp, s chuy n sang năm sau; s như ng bán ho c không s d ng vào m c ích l p ráp, óng m i toa xe. Trên cơ s báo cáo quy t toán c a doanh nghi p, cơ quan H i quan ch trì ph i h p v i C c thu a phương nơi doanh nghi p tr c ti p óng m i toa xe óng tr s ki m tra và quy t toán tình hình s d ng v t tư, máy móc, thi t b nh p khNu. Các trư ng h p s d ng sai m c ích khi ki m tra phát hi n s b x lý truy thu thu nh p khNu ã ư c mi n và x ph t theo quy nh pháp lu t. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký n h t ngày 31/12/2005. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính có hư ng d n k p th i. Trương Chí Trung ( ã ký)
  3. M U DANH M C K HO CH NH P KH U V T TƯ, MÁY MÓC, THI T BN CHUYÊN DÙNG TRONG NƯ C CHƯA S N XU T Ư C C N NH P KH U ÓNG M I TOA XE ( ính kèm Thông tư s 68/2002/TT/BTC ngày 15 tháng 08 năm 2002 c a B Tài chính) STT Tên m t Ch ng S Giá tr d ơn v ư c ch nh hàng lo i lư ng ki n óng m i toa xe khách 1 Ví d : ......... 100 cái 1000000 XNTX Sài Gòn M t hàng A
Đồng bộ tài khoản