Thông tư số 69/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư số 69/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 69/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 69/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 69/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N B SUNG M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 02/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 03/2009/Q -TTg ngay 09/01/2009 c a Th tư ng Chính ph i u ch nh m c thu phí xăng d u. B Tài chính hư ng d n b sung m c l c ngân sách nhà nư c ư c ban hành theo Quy t nh s 33/2008/Q -BTC ngày 02/06/2008 c a B Tài chính như sau: i u 1. B sung Ti u m c c a M c 2100 “Phí xăng d u”: 1. Ti u m c 2103 “Phí d u h a”; 2. Ti u m c 2104 “Phí d u ma zút”; 3. Ti u m c 2105 “Phí d u m nh n”; i u 2. T ch c th c hi n Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và áp d ng cho các kho n phí d u h a, d u ma zút, d u m nh n phát sinh t ngày 09/01/2009. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n nh k p th i v B Tài chính xem xét, hư ng d n c th ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - Cơ quan TW các oàn th ; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, C c Thu , KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính;
  2. - Lưu: VT, NSNN.
Đồng bộ tài khoản