Thông tư số 70/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
58
lượt xem
11
download

Thông tư số 70/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 70/2004/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 70/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 70/2004/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2004 HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ THANH TOÁN V N U TƯ D ÁN B I THƯ NG, DI DÂN, TÁI NNH CƯ D ÁN TH Y I N SƠN LA Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15/01/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t u tư d án thu i n Sơn La; Căn c Quy t nh s 459/Q -TTg ngày 12/5/2004 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy nh v chính sách b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La; Căn c Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, th y l i quan tr ng c a t nư c. B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và thanh toán v n u tư d án di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La thu c ba t nh Sơn La, Lai Châu, i n Biên như sau: I. QUI NNH CHUNG 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng Thông tư này là các d án b i thư ng, di dân, tái nh cư n m trong d án Qui ho ch t ng th b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và d án Qui ho ch chi ti t (c th ) khu tái nh cư, i m tái nh cư do U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu phê duy t. 2. Ngu n v n u tư d án b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La g m: - Ngu n v n c a T ng công ty i n l c Vi t Nam và ngu n v n ngân sách nhà nư c th c hi n b i thư ng, di dân, tái nh cư. M c v n b trí t các ngu n v n trên ư c xác nh theo quy nh t i Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 1 năm 2004 và ư c chuy n cho Qu H tr phát tri n (cơ quan giúp T ng công ty i n l c Vi t Nam thanh toán v n u tư) thanh toán cho các d án b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La. Qu H tr phát tri n không hư ng phí thanh toán.
 2. Hai ngu n v n trên ư c qu n lý, thanh toán và quy t toán theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành và quy nh t i Thông tư này. - Các ngu n v n khác quy nh t i Quy t nh s 459/Q -TTg ngày 12/5/2004 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy nh v chính sách b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La (dư i ây g i t t là Quy t nh s 459/Q -TTg) ư c qu n lý theo các quy nh hi n hành i v i các ngu n v n ó. 3. Các d án b i thư ng, di dân, tái nh cư ph i m b o th t c u tư và xây d ng theo Qui ch Qu n lý u tư và xây d ng, ư c b trí vào k ho ch u tư hàng năm, có i u ki n c p v n thì ư c thanh toán v n theo quy nh t i Thông tư này. Không gi l i 5% v n thanh toán b trí hàng năm c a d án ch quy t toán trong các trư ng h p: b i thư ng và h tr tr c ti p cho t ch c, h gia ình, cá nhân. Các d án xây d ng cơ b n (giao thông, thu l i, ư ng dây i n, trư ng h c...) th c hi n gi l i 5% v n thanh toán b trí hàng năm ch quy t toán theo quy nh hi n hành. 4. U ban nhân dân các t nh Sơn La, Lai Châu, i n Biên là ch u tư ch u trách nhi m qu n lý, t ch c th c hi n các d án b i thư ng, di dân, tái nh cư theo úng ch , chính sách c a Nhà nư c và ti n u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ban Qu n lý d án di dân tái nh cư t nh (Ban Qu n lý d án t nh), Ban Qu n lý d án di dân, tái nh cư huy n (Ban Qu n lý d án huy n), Ban Qu n lý d án chuyên ngành (n u có) ch u trách nhi m t ch c th c hi n, ki m tra giám sát và qu n lý các d án thu c quy ho ch khu tái nh cư, i m tái nh cư theo úng nhi m v do U ban nhân dân t nh giao. 5. T ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng dân cư (g i chung là h ) ư c hư ng chính sách b i thư ng, di dân, tái nh cư ph i ch u trách nhi m s d ng v n úng m c ích, úng chính sách, m b o úng s lư ng và ch t lư ng công vi c do h m nh n. II. L P K HO CH NĂM 1. L p và thông báo k ho ch năm: - Trong th i gian l p d toán ngân sách nhà nư c hàng năm, căn c ti n u tư xây d ng nhà máy thu i n Sơn La, căn c Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư d án thu i n Sơn La trên a bàn t nh, tình hình th c hi n b i thư ng, di dân tái nh cư và m c tiêu, ti n b i thư ng, di dân, tái nh cư c a Ban Ch o Nhà nư c d án thu i n Sơn La, y ban nhân dân t nh ch o Ban Qu n lý d án t nh ph i h p v i các cơ quan có liên quan l p k ho ch v n b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La b trí trong k ho ch u tư c a t nh trình H i ng nhân dân t nh thông qua và g i B Tài chính, T ng công ty i n l c Vi t Nam, B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trư c ngày 20 tháng 7 năm trư c. (Ph l c 1). - Căn c k ho ch năm v v n b i thư ng di dân, tái nh cư c a các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu; k ho ch ngu n v n c a T ng công ty i n l c Vi t Nam b trí
 3. cho các d án b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La và k ho ch huy ng trái phi u Chính ph , B Tài chính ki m tra và thông báo k ho ch thanh toán v n d án di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La g i y ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu và Qu H tr phát tri n trư c ngày 20 tháng 11 năm trư c. N i dung k ho ch thanh toán v n g m t ng s v n b i thư ng di dân, tái nh cư năm; ngu n v n c a T ng công ty i n l c Vi t Nam, ngu n v n ngân sách nhà nư c h tr huy ng t ngu n trái phi u Chính ph . V n c a T ng công ty i n l c Vi t Nam và v n ngân sách nhà nư c ư c xác nh b ng k ho ch v n b i thư ng, di dân năm k ho ch nhân v i (x) t tr ng t ng lo i v n trên t ng v n b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Qu H tr phát tri n thông báo k ho ch thanh toán v n cho Chi nhánh Qu H tr phát tri n t nh. - U ban nhân dân t nh giao k ho ch cho Ban Qu n lý d án t nh, huy n, chuyên ngành (n u có) Ban Qu n lý d án t nh, huy n, chuyên ngành (n u có) ăng ký k ho ch u tư chi ti t t i Chi nhánh Qu H tr phát tri n t nh làm căn c thanh toán v n. 2. i u ch nh k ho ch: Trong năm k ho ch, n u ti n th c hi n và nhu c u v n u tư th c t c a d án có thay i so v i k ho ch u năm thì y ban nhân dân t nh l p k ho ch v n u tư i u ch nh, b sung g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, T ng công ty i n l c Vi t Nam B Tài chính, T ng công ty i n l c Vi t Nam i u ch nh k ho ch huy ng v n. Vi c i u ch nh k ho ch không ư c làm ch m ti n di dân, tái nh cư, nh hư ng n ti n xây d ng công trình nhà máy thu i n Sơn La ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Th i gian i u ch nh k ho ch v n u tư là vào tháng 8 hàng năm. N u h t năm không th c hi n ư c h t k ho ch v n u tư ã b trí (k c k ho ch v n i u ch nh), thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c th c hi n cho n khi d án k t thúc u tư. III. CHUY N V N 1. Căn c vào k ho ch năm có chia quý, ti n th c hi n và thanh toán v n c a các t nh, hàng quý Qu H tr phát tri n có văn b n ngh chuy n v n g i B Tài chính và T ng công ty i n l c Vi t Nam. (Ph l c 5) 2. Trình t chuy n v n: - B Tài chính chuy n v n cho Qu H tr phát tri n t ti n g i trái phi u Chính ph t i Kho b c nhà nư c.
 4. - T ng công ty i n l c Vi t Nam chuy n v n vào tài kho n c a Qu H tr phát tri n. - Qu H tr phát tri n chuy n v n cho Chi nhánh Qu H tr phát tri n t i các t nh, ng th i thông báo cho ch u tư (Ban Qu n lý d án t nh), S Tài chính các t nh theo dõi s v n ã chuy n. 3. M c v n chuy n t ng l n c a T ng công ty i n l c Vi t Nam, B Tài chính ư c th c hi n trên cơ s s v n ngh c a Qu H tr phát tri n và t tr ng v n c a T ng công ty i n l c Vi t Nam, B Tài chính trong k ho ch năm. IV. THANH TOÁN V N U TƯ 1. M tài kho n: - Ban Qu n lý d án t nh (huy n, chuyên ngành) (sau ây g i chung là Ban Qu n lý d án) m tài kho n t i Chi nhánh Qu H tr phát tri n t nh. - Chi nhánh Qu H tr phát tri n hư ng d n th t c m tài kho n. 2. H sơ thanh toán v n u tư: 2.1. i v i d án quy ho ch chi ti t khu tái nh cư, i m tái nh cư; d án chuNn b u tư: văn b n c a c p có thNm quy n theo phân c p phê duy t cương ho c nhi m v quy ho ch, cho phép ti n hành chuNn b u tư; d toán chi cho công tác quy ho ch ho c chuNn b u tư. 2.2 i v i các d án, công trình xây d ng cơ b n t i khu tái nh cư, i m tái nh cư, h sơ thanh toán v n u tư ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c (dư i ây g i t t là Thông tư s 44/2003/TT-BTC). 2.3 i v i vi c b i thư ng v t, tài s n cho các h dân tái nh cư ho c h dân s t i b m t t s n xu t; h tr v di chuy n, h tr i s ng, h tr s n xu t, h tr ào t o, d y ngh , chi phí Ban Qu n lý d án và chi phí khác: có phương án b i thư ng, h tr và d toán ư c c p có thNm quy n duy t, có h p ng kinh t khi mua s m v t tư, cây gi ng, con gi ng...v i doanh nghi p, t ch c cung ng ho c h p ng ào t o khi ào t o, d y ngh . Trư c khi l p, thNm nh và phê duy t phương án và d toán b i thư ng t, tài s n, Ban Qu n lý d án thông qua H i ng b i thư ng, di dân, tái nh cư th c hi n t ch c ki m kê, ánh giá t ai, tài s n th c t b thi t h i theo quy nh hi n hành. 2.4 Chi phí c a Ban Qu n lý d án l p d toán hàng năm trên cơ s nhi m v công tác trong năm ư c giao do c p có thNm quy n phê duy t; vi c qu n lý và s d ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Thanh toán v n u tư các công trình xây d ng cơ b n t i khu tái nh cư, i m tái nh cư:
 5. 3.1 Các công trình u tư xây d ng t i khu tái nh cư, i m tái nh cư th c hi n theo quy mô quy nh t i Quy t nh s 459/Q -TTg. 3.2 Vi c t m ng, thu h i t m ng và thanh toán v n cho các công trình, h ng m c công trình ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 44/2003/TT-BTC. 4. Thanh toán xây d ng nhà , công trình ph (dư i ây g i chung là nhà ) t i khu tái nh cư, i m tái nh cư: 4.1 Trư ng h p nhà t i khu tái nh cư, i m tái nh cư do Ban Qu n lý d án ký h p ng v i các nhà th u xây d ng c p cho các h dân theo tiêu chuNn, quy mô (di n tích), thi t k m u (ho c thi t k nhà chung cư v i h tái nh cư nơi ô th ) và d toán nhà ư c duy t thì h sơ, i u ki n và vi c t m ng, thanh toán quy nh t i m c 2 và 3-Ph n IV nêu trên. 4.2 Trư ng h p nhà do h dân t xây d ng: a) H t xây d ng nhà ư c nh n b i thư ng nhà b ng giá tr d toán nhà xây d ng m i theo tiêu chuNn, quy mô (di n tích) c a h ư c hư ng quy nh t i i m 4.1-M c 4 ph n II nêu trên và không ph i n p các kho n thu . b) Vi c thanh toán ư c th c hi n như sau: - i v i Ban Qu n lý d án và Chi nhánh Qu H tr phát tri n: + T m ng v n: Ban Qu n lý d án g i n Chi nhánh Qu H tr phát tri n: gi y ngh thanh toán, d toán nhà c a h dân ư c hư ng theo quy nh ư c c p có thNm quy n duy t, gi y ăng ký t xây d ng nhà c a h dân và b n kê s h dân t xây d ng nhà . M c v n t m ng áp ng yêu c u xây d ng nhà c a t ng h dân nhưng không vư t k ho ch v n c năm b trí cho h dân t xây d ng nhà . + Thanh toán v n: Ban Qu n lý d án ph i l p b ng kê thanh toán giá tr nhà c a các h dân ã hoàn thành kèm theo Biên b n hoàn thành nhà có ch ký c a Ban Qu n lý d án và h dân g i n Chi nhánh Qu H tr phát tri n. Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra và thanh toán v n cho Ban Qu n lý d án, ng th i th c hi n thu h i t m ng. - i v i các h dân: Ban Qu n lý d án chi tr ti n b i thư ng cho các h t xây d ng nhà theo quy nh c a y ban nhân dân t nh nhưng không quá 3 l n chi tr . Ban Qu n lý d án ph i m b o v n cho các h dân mua v t tư xây d ng và các i u ki n ph c v xây d ng nhà khi các h chuNn b xây d ng; ti n b i thư ng tr cho t ng h dân trong các l n ti p theo khi có kh i lư ng xây d ng nhà c a t ng h . Các h dân ch nh n ti n b i thư ng l n cu i cùng khi hoàn thành vi c d ng nhà và cùng Ban Qu n lý d án ký Biên b n hoàn thành nhà . M i l n nh n ti n b i thư ng nhà , t ng h dân ph i ký nh n và có s xác nh n c a H i ng b i thư ng, di dân, tái nh cư ho c chính quy n a phương. 4.3 Trư ng h p nhà do h dân cùng Ban Qu n lý d án xây d ng:
 6. - Giá tr b i thư ng nhà b ng giá tr d toán nhà xây d ng m i theo tiêu chuNn, quy mô (di n tích) c a h ư c hư ng; h sơ, i u ki n và vi c t m ng, thanh toán quy nh t i i m 4.1-M c 4-ph n II nêu trên. Ph n giá tr kh i lư ng xây d ng do h dân m nh n không ph i n p các kho n thu . - Ban Qu n lý d án và h dân th ng nh t v kh i lư ng công vi c do m i bên m nh n b ng h p ng ho c cam k t. Ban Qu n lý d án phân b s v n t m ng và thanh toán cho m i bên theo t tr ng v n m i bên m nh n. Trình t t m ng, thanh toán v n nhà do h dân m nh n th c hi n như quy nh t i m c 4.2; ph n v n t m ng, thanh toán do nhà th u m nh n ư c Ban Qu n lý d án thanh toán như m c 4.1. 4.4 N u h dân có nhu c u làm nhà có k t c u, di n tích vư t m c quy nh thì ph i bù thêm ph n giá tr chênh l ch tăng thêm, Ban Qu n lý d án ch thanh toán giá tr nhà xây d ng liên quan theo úng tiêu chuNn quy nh cho h dân. 5. Thanh toán b i thư ng, h tr di chuy n, h tr i s ng và h tr khác. 5.1 N i dung, m c và i u ki n b i thư ng v giá tr t, tài s n, h tr di chuy n, h tr i s ng và các h tr khác th c hi n theo quy nh t i Quy t nh 459/Q -TTg. 5.2 Thanh toán v n b i thư ng, h tr : a) Vi c b i thư ng, h tr có tính ch t xây l p, ph i xây d ng các công trình như b i thư ng thi t h i công trình công c ng, công trình h t ng cho các h dân, c ng ng dân cư b nh hư ng nhưng không ph i di chuy n, c ng ng dân cư có i m tái nh cư xen ghép,....thì các công trình ó ph i có th t c u tư, h sơ v vi c t m ng và thanh toán v n theo quy nh t i m c 2, m c 3 Ph n IV nêu trên. b) Các kho n chi b i thư ng t và tài s n, h tr di chuy n, h tr n nh i s ng,.... ph i có h sơ tài li u ban u theo quy nh t i m c 2-Ph n IV nêu trên và có trong k ho ch v n u tư năm ư c duy t. Vi c thanh toán v n ư c th c hi n như sau: - i v i các nhà th u, ngư i th hư ng: + T m ng v n: Ban Qu n lý d án g i n Chi nhánh Qu H tr phát tri n gi y ngh t m ng và d toán chi ti t cho t ng kho n chi b i thư ng, h tr . M c t m ng v n các kho n b i thư ng, h tr theo yêu c u chi tr nhưng không vư t k ho ch v n c năm b trí cho công vi c, kho n chi ó. Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra và thanh toán cho nhà th u và ngư i th hư ng theo ngh c a Ban Qu n lý d án. + Thanh toán v n: Ban Qu n lý d án ph i l p phi u giá ho c b ng kê thanh toán v n kèm b n xác nh giá tr th c hi n b i thư ng, h tr hoàn thành c a các nhà th u, ngư i th hư ng ho c ph n chi phí b i thư ng, h tr giao cho các ơn v doanh nghi p th c hi n và các ch ng t , hoá ơn thanh toán có liên quan. Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra, thanh toán cho nhà th u và ngư i th hư ng theo ngh c a Ban Qu n lý d án, ng th i th c hi n thu h i t m ng.
 7. - i v i các h dân: + Ban Qu n lý d án g i n Chi nhánh Qu H tr phát tri n gi y ngh t m ng và d toán chi ti t cho t ng kho n chi b i thư ng, h tr c a các h dân. M c t m ng v n các kho n b i thư ng, h tr theo yêu c u chi tr nhưng không vư t k ho ch v n c năm b trí cho công vi c, kho n chi ó. Khi thanh toán v n, Ban Qu n lý d án ph i l p phi u giá ho c b ng kê thanh toán v n kèm theo b n xác nh, ký nh n các kho n b i thư ng, h tr chi tr cho t ng h dân. Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra, t m ng và thanh toán cho Ban Qu n lý d án. + Ban Qu n lý d án chi tr tr c ti p các kho n b i thư ng, h tr cho t ng h dân và t ng h dân ph i ký nh n, có s xác nh n c a H i ng b i thư ng di dân, tái nh cư a phương (xã) ho c chính quy n a phương. U ban nhân dân t nh quy nh cách th c chi tr và s l n chi tr phù h p v i t ng kho n b i thư ng h tr , tránh vi c chi tr nhi u l n. - Trư ng h p chưa có phương án và d toán ư c duy t c a kho n b i thư ng, h tr nhưng ph i th c hi n di chuy n theo ti n thì Ban Qu n lý d án ư c t m ng t i a không quá 30% chi phí c a kho n b i thư ng, h tr ó trong khái toán t ng m c u tư c a d án quy ho ch chi ti t khu tái nh cư, i m tái nh cư ư c duy t. 6. Thanh toán v n h tr s n xu t 6.1. N i dung, m c và i u ki n h tr s n xu t (k c ào t o chuy n i ngành ngh ) th c hi n theo quy nh t i Quy t nh 459/Q -TTg. 6.2. Thanh toán v n h tr s n xu t: a) i v i các nhà th u, ngư i th hư ng: - T m ng v n: Ban Qu n lý d án g i Chi nhánh Qu H tr phát tri n gi y ngh t m ng; d toán chi phí h tr s n xu t (k c h tr ào t o chuy n i ngành ngh ) ư c duy t tính trên cơ s s h ư c h tr s n xu t, h p ng kinh t mua cây gi ng, con gi ng, phân bón, thu c tr sâu..... ho c h p ng ào t o (n u có). M c t m ng v n h tr s n xu t là s ti n ph i thanh toán theo quy nh c a h p ng kinh t , h p ng ào t o ho c theo các yêu c u c n thi t cho s n xu t nhưng không vư t k ho ch c năm b trí cho công vi c, kho n chi ó. Chi nhánh Qu H tr phát tri n thanh toán v n t m ng cho các nhà th u và ngư i th hư ng theo ngh c a Ban Qu n lý d án. - Thanh toán v n: Ban Qu n lý d án g i Chi nhánh Qu H tr phát tri n phi u giá ho c b ng kê thanh toán kèm theo biên b n nghi m thu, bàn giao, các ch ng t hoá ơn có liên quan theo h p ng kinh t , h p ng ào t o gi a Ban Qu n lý d án v i các doanh nghi p, cơ s ào t o. Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra, thanh toán cho các nhà th u và ngư i th hư ng theo ngh c a Ban Qu n lý d án, ng th i th c hi n thu h i t m ng. b) i v i các h dân:
 8. - Ban Qu n lý d án g i n Chi nhánh Qu H tr phát tri n gi y ngh t m ng và d toán chi ti t cho t ng kho n chi h tr s n xu t. M c t m ng v n các kho n h tr s n xu t theo yêu c u chi tr , nhưng không vư t k ho ch v n c năm b trí cho kho n chi ó. Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra và t m ng cho Ban Qu n lý d án. - Ban Qu n lý d án chi tr tr c ti p các kho n h tr s n xu t cho h dân, t ng h dân ph i ký nh n, có s xác nh n c a chính quy n a phương v s v n ã nh n. U ban nhân dân t nh quy nh cách th c chi tr và s l n chi tr phù h p v i t ng kho n h tr s n xu t, tránh vi c chi tr nhi u l n. - Khi thanh toán v n, Ban Qu n lý d án g i n Chi nhánh Qu H tr phát tri n b ng kê thanh toán v n kèm theo các ch ng t , hoá ơn thanh toán có liên quan và b n ký nh n các kho n chi h tr s n xu t c a các h dân. Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra, thanh toán cho Ban Qu n lý d án, ng th i th c hi n thu h i t m ng. 7. Thanh toán v n i v i các kho n chi phí khác: 7.1. Chi phí khác bao g m chi phí qu n lý d án, chi phí trong công tác quy ho ch, chuNn b u tư, chi phí b o hi m, các kho n l phí c p t xây d ng... 7.2. Ban Qu n lý d án g i Chi nhánh Qu H tr phát tri n gi y ngh t m ng, ch ng t rút v n và các thông báo c a cơ quan chuyên môn yêu c u n p ti n (n u có). M c t m ng theo nhu c u c n thi t c a công vi c, kho n chi nhưng không vư t k ho ch c năm b trí cho công vi c, kho n chi ó. 7.3. Khi thanh toán chi phí khác, Ban Qu n lý d án g i Chi nhánh Qu H tr phát tri n phi u giá ho c b ng kê thanh toán cùng v i các ch ng t , hoá ơn thanh toán (các h p ng, biên b n bàn giao, biên b n nghi m thu). Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra, thanh toán ng th i th c hi n thu h i t m ng. i v i chi phí Ban Qu n lý d án, trong trư ng h p k ho ch năm giao ch m ho c d toán chi Ban Qu n lý d án chưa ư c duy t thì ư c t m ng chi lương và công tác phí, văn phòng phNm c n thi t. 8. Thanh toán i v i h t nguy n di chuy n: 8.1. H t nguy n di chuy n không n i m tái nh cư thì ư c thanh toán ti n b i thư ng t, nhà , công trình ph , tài s n và ư c h tr theo n i dung, m c và i u ki n quy nh t i Quy t nh s 459/Q -TTg. 8.2. Thanh toán các kho n chi i v i h t nguy n di chuy n. a) i v i Ban Qu n lý d án: - T m ng v n: Ban Qu n lý d án g i Chi nhánh Qu H tr phát tri n gi y ngh t m ng, thanh toán, k ho ch di chuy n c a h t nguy n di chuy n (k c vi c i l y xác nh n nơi d ki n chuy n n), d toán các kho n chi phí cho các h t nguy n di chuy n, các h sơ quy nh i v i h t nguyên di chuy n theo quy nh
 9. t i Quy t nh s 459/Q -TTg. M c t m ng v n các kho n chi i v i h t nguy n di chuy n theo yêu c u chi tr nhưng không vư t k ho ch v n c năm b trí cho công vi c, kho n chi ó. Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra, t m ng cho Ban Qu n lý d án. - Thanh toán: Ban Qu n lý d án g i b ng kê thanh toán v n kèm theo b n xác nh, ký nh n các kho n chi cho các h dân. t nguy n di chuy n, các ch ng t , hoá ơn thanh toán có liên quan. Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra thanh toán cho Ban Qu n lý d án, ng th i th c hi n thu h i t m ng. b) i v i các h dân: - Khi chi tr tr c ti p cho h dân thì t ng h dân ph i ký nh n, có s xác nh n c a H i ng b i thư ng di dân, tái nh cư a phương (xã) ho c chính quy n a phương. - Chi tr h t nguy n di chuy n chia làm 2 l n: L n 1 là thanh toán chi phí i l y xác nh n t i nơi chuy n n. L n 2 là thanh toán trư c ngày các h di chuy n theo k ho ch ăng ký v i Ban Qu n lý d án. Các h t nguy n di chuy n ph i t ch u trách nhi m v vi c qu n lý và s d ng toàn b chi phí ư c b i thư ng, h tr mb o n nh i s ng và phát tri n s n xu t t i nơi m i. 9. Th i h n thanh toán: 9.1. Căn c h sơ ngh thanh toán do Ban Qu n lý d án g i n (theo các m c 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 nêu trên), trong vòng 07 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra và c p v n cho Ban Qu n lý d án Ban Qu n lý d án thanh toán cho các h dân ho c th c hi n thanh toán cho các nhà th u, ngư i th hư ng theo ngh c a Ban Qu n lý d án. 9.2. Ban Qu n lý d án có trách nhi m thanh toán cho các h trong vòng 7 ngày làm vi c k t ngày ư c Chi nhánh Qu H tr phát tri n c p v n. V. CH BÁO CÁO, QUY T TOÁN, KI M TRA 1. Ch báo cáo: a) i v i ch u tư, Ban Qu n lý d án t nh (huy n, chuyên ngành) - Hàng tháng, các Ban Qu n lý d án huy n, Ban Qu n lý d án chuyên ngành có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n u tư, thanh toán v n v i Ban Qu n lý d án t nh. - Hàng tháng, Ban Qu n lý d án t nh có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n u tư, tình hình nh n v n, s d ng v n trong tháng g i U ban nhân dân t nh và các cơ quan t ng h p trong t nh, ng g i B Tài chính, T ng công ty i n l c Vi t Nam, Qu H tr phát tri n.
 10. - Hàng quí và k t thúc năm k ho ch, U ban nhân dân t nh có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư, tình hình thanh toán v n g i Ban Ch o Nhà nư c v d án thu i n Sơn La, B Tài chính, B K ho ch và u tư. (Ph l c 2) b) i v i Qu H tr phát tri n: - Hàng tháng (quý), Chi nhánh Qu H tr phát tri n t nh báo cáo tình hình ti p nh n, c p v n, thanh toán, quy t toán d án hoàn thành và các thông tin c n thi t khác v i S Tài chính các t nh và Qu H tr phát tri n . - Hàng tháng (quý), Qu H tr phát tri n báo cáo v i B Tài chính và T ng công ty i n l c Vi t Nam v s v n ã nh n, s v n ã thanh toán. Hàng quý, th c hi n i chi u v i B Tài chính và T ng công ty i n l c Vi t Nam s v n ã nh n, ã thanh toán. (Ph l c 4). Riêng báo cáo quý IV ư c thay b ng báo cáo c năm vào ngày 20 tháng 1 năm sau. 2. Ch quy t toán: - K t thúc năm k ho ch, Ban Qu n lý d án t nh, Ban Qu n lý d án huy n, chuyên ngành (n u có) có trách nhi m quy t toán v n u tư hàng năm theo qui nh hi n hành v i ch u tư (U ban nhân dân t nh) ho c Ban Qu n lý d án t nh (n u ư c U ban nhân dân t nh giao). Ban Qu n lý d án t nh t ng h p và quy t toán v n u tư hàng năm v i ch u tư (U ban nhân dân t nh) ho c S Tài chính t nh (n u ư c U ban nhân dân t nh giao). - Hàng năm, Qu H tr phát tri n báo cáo quy t toán v tình hình ti p nh n và s d ng, thanh toán v n có chi ti t theo t ng ngu n v n v i B Tài chính và T ng công ty i n l c Vi t Nam. - Khi công trình, d án b i thư ng, di dân, tái nh cư hoàn thành, Ban Qu n lý d án t nh, huy n ho c chuyên ngành có trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành và quy t toán v n u tư hoàn thành v i ch u tư (U ban nhân dân t nh). U ban nhân dân t nh t ch c thNm tra và phê duy t báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành (c a các Ban qu n lý d án) theo quy nh t i Thông tư s 45/2003/TT- BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư . - Khi d án t ng th di dân tái nh cư trên a bàn t nh hoàn thành, U ban nhân dân t nh ch u trách nhi m quy t toán v n u tư hoàn thành v i B Tài chính theo Thông tư s 45/2003/TT-BTC . 3. Ch ki m tra: - Các B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính, B K ho ch và u tư, U ban nhân dân t nh theo ch c năng nhi m v c a mình, t ch c ki m tra vi c ch p hành các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng, ti n th c hi n, tình hình qu n lý, thanh toán v n. - Cơ quan tài chính các c p t ch c ki m tra Chi nhánh Qu H tr phát tri n v th c hi n ch c p và thanh toán v n u tư.
 11. VI. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 1. Trách nhi m c a U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu: - T ch c th c hi n Thông tư này. Căn c vào nh ng n i dung c a Thông tư này, có hư ng d n c th , chi ti t phù h p v i tình hình a phương. Ch o xây d ng khu tái nh cư t p trung ho c xen ghép trên a bàn t nh theo quy ho ch và d án ư c duy t theo úng quy nh hi n hành. B trí k ho ch b i thư ng, di dân, tái nh cư hàng năm. - Ki m tra, ôn c các Ban Qu n lý d án di dân, tái nh cư, th c hi n k ho ch u tư, ti p nh n và s d ng v n u tư úng m c ích, ch c a Nhà nư c. - Báo cáo tình hình th c hi n u tư theo quy nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình theo ch c năng nhi m v ư c giao. 2. Ban Qu n lý d án t nh, Ban Qu n lý d án huy n, Ban Qu n lý d án chuyên ngành và Ban Qu n lý d án xã (n u có): - T ch c qu n lý và th c hi n d án u tư theo úng các ch chính sách hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng, qui ch u th u. Ti p nh n và s d ng v n úng m c ích, úng i tư ng, ti t ki m và hi u qu . - Thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c th c hi n v kh i lư ng và ch t lư ng công trình, h ng m c công trình (k c nhà và kh i lư ng công vi c do h dân m nh n). - Khi có kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành i u ki n thanh toán, ti n hành nghi m thu, làm th t c thanh toán k p th i cho nhà th u. Ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành thanh toán và s li u, tài li u cung c p cho Qu H tr phát tri n và cơ quan ch c năng c a Nhà nư c. - Th c hi n thông tin báo cáo nh kỳ và quy t toán v n u tư, báo cáo nh kỳ và quy t toán v n u tư k p th i theo qui nh. 2. Qu H tr phát tri n: - Ch u trách nhi m ki m tra và t ch c thanh toán, k p th i, y , úng ch khi có kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành i u ki n thanh toán. - Th c hi n thông tin báo cáo và quy t toán v n u tư k p th i theo qui nh. - K p th i xu t báo cáo khó khăn vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n nhi m v c p phát, thanh toán các ngu n v n b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La B Tài chính xem xét, x lý. 3. T ch c, h gia ình, cá nhân:
 12. - Có trách nhi m th c hi n vi c di chuy n úng ti n d án. - Nh n, qu n lý, s d ng các tài s n và ti n b i thư ng, di dân tái nh cư úng m c ích, ti t ki m và hi u qu . - Thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c th c hi n v kh i lư ng và ch t lư ng các công vi c do Ban Qu n lý d án, nhà th u th c hi n g n v i h và c ng ng. Ki m tra tính chính xác, h p pháp c a các kho n b i thư ng, h tr ư c nh n, i chi u v i ch chính sách quy nh c a Nhà nư c. VII. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 67/2002/TT-BTC ngày 7/8/2002 c a B Tài chính hư ng d n t m th i vi c qu n lý, thanh toán v n ngân sách nhà nư c cho d án tái nh canh- nh cư m u d án thu i n Sơn La thu c t nh Sơn La, Lai Châu. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n, b sung, s a i. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản