Thông tư số 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư số 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan do Bộ tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ

  1. B TÀI CHÍNH-T NG C C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA QUAN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ Hà N i , ngày 19 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - T NG C C H I QUAN S 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ H I QUAN Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Căn c chương IV Ngh nh s 16/1999/N -CP ngày 27/03/1999 c a Chính ph quy nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan; B Tài chính và T ng c c H i quan hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí h i quan như sau: I- PH M VI ÁP D NG: 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài khi ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam th c hi n qu n lý nhà nư c v h i quan quy nh t i Ngh nh s 16/1999/N -CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan thì ph i n p l phí h i quan theo quy nh t i Thông tư này (tr trư ng h p quy nh t i i m 2 m c này). 2. Các trư ng h p sau ây không ph i n p l phí h i quan: a) Hàng hoá, hành lý và các v t phNm khác ư c mi n l phí h i quan ho c mi n các kho n phí, l phí theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t, tham gia ho c tho thu n. b) Hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i; quà t ng cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân và quà t ng cho các cá nhân trong m c không ph i n p thu thu nh p quy nh i v i ngư i có thu nh p cao; dùng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo quy ch mi n tr ngo i giao; Hành lý mang theo ngư i. c) Hàng ang làm th t c h i quan ph i lưu kho h i quan ngày hôm sau hoàn thành th t c h i quan. d) Hàng xu t khNu, nh p khNu t i ch . ) áp t i tàu bi n và hàng hoá, hành lý chuyên ch trên tàu bi n t phao s "0" vào khu v c c ng bi n và ngư c l i.
  2. II- M C THU VÀ T CH C THU, N P: 1. M c thu l phí h i quan ư c quy nh t i các bi u ph l c (I, II, III, IV, V) ban hành kèm theo Thông tư này. M t s trư ng h p ư c áp d ng như sau: a) Các m t hàng sau ây ư c áp d ng 50% m c thu l phí làm th t c h i quan: - Hàng xu t khNu. - Hàng nh n gia công cho nư c ngoài, á, cát, s i, phân bón, thu c tr sâu, thu c tr c , xăng d u, th ch cao và qu ng các lo i. b) Hàng t m nh p tái xu t ho c t m xu t tái nh p thu l phí m t l n ngay t l n u làm th t c nh p khNu ho c xu t khNu. c) ơn v quy i: 1mét kh i tương ương 1 t n (m3 = t n). d) Trư ng h p cá bi t n u s l phí lưu kho ph i n p tương ương hay vư t quá tr giá hàng hoá, hành lý thì ư c áp d ng m c thu b ng 30% giá tr hàng hoá, hành lý ký g i. ) Hàng lưu gi t i kho cơ quan H i quan ã quá th i h n sáu tháng (riêng hàng khó b o qu n như th c phNm, thu c lá... ã quá 2 tháng ) k t ngày cơ quan H i quan ra thông báo l n th ba m i ch hàng n nh n, nhưng ch hàng không tr l i ho c không có ngư i n nh n thì cơ quan H i quan t ch c thanh lý theo quy nh c a Chính ph . Ti n bán hàng n p vào tài kho n t m g i c a cơ quan H i quan. Trong th i h n 6 tháng n u ch hàng có lý do chính áng thì ư c nh n l i ti n bán hàng nói trên; quá 6 tháng ph i n p vào ngân sách nhà nư c, sau khi ã tr chi phí bán hàng. 2. Cơ quan H i quan t nh, thành ph tr c thu c trung ương; H i quan c a khNu và các t ch c ơn v H i quan tương ương ho c các i m thông quan h p pháp thu c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có nhi m v t ch c thu l phí h i quan theo quy nh t i Thông tư này (dư i ây g i chung là cơ quan thu l phí h i quan). Cơ quan thu l phí h i quan có nhi m v , quy n h n và trách nhi m theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. 3. Th t c thu, n p l phí h i quan: T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p l phí h i quan (g i chung là ch hàng) có trách nhi m kê khai lư ng hàng hoá, phương ti n v n t i ngh cơ quan H i quan làm th t c h i quan theo quy nh c a cơ quan H i quan. Căn c vào t khai, h sơ kèm theo hàng hoá ho c phương ti n yêu c u làm th t c h i quan, cơ quan H i quan có trách nhi m ki m tra và thông báo cho ch hàng bi t s ti n l phí ph i n p theo m c thu quy nh t i Thông tư này và th i h n n p theo quy nh sau ây: - L phí làm th t c h i quan ph i n p trư c khi cơ quan H i quan ki m tra xác nh n " ã hoàn thành th t c h i quan".
  3. - L phí lưu kho h i quan ph i n p trư c khi nh n hàng ra kh i kho H i quan. - L phí áp t i ph i n p l phí trư c khi cơ quan H i quan th c hi n áp t i. - L phí niêm phong h i quan ph i n p ngay sau khi cơ quan H i quan hoàn thành công vi c niêm phong hàng hoá. - L phí quá c nh Vi t Nam ph i n p ngay khi làm th t c cho hàng hoá, hành lý, phương ti n v n t i quá c nh. - L phí c p l i các ch ng t h i quan ph i n p trư c khi cơ quan H i quan c p l i ch ng t . L phí h i quan thu b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p nơi thu l phí h i quan không có i m thu i ngo i t thì ư c thu b ng ngo i t theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . Cơ quan thu l phí h i quan ư c m tài kho n t m g i ti n l phí h i quan t i Kho b c nhà nư c a phương nơi óng tr s . Ch m nh t 10 ngày m t l n, cơ quan thu l phí h i quan có trách nhi m n p ti n l phí ã thu ư c trong kỳ vào tài kho n t m g i ti n l phí c a H i quan t nh, thành ph ã m t i Kho b c nhà nư c. H i quan t nh, thành ph có trách nhi m theo dõi, qu n lý s ti n l phí h i quan do các cơ quan thu t nh, thành ph n p vào ngân sách theo hư ng d n t i i m 5 c a m c này. Ngư i n p l phí h i quan có trách nhi m yêu c u ngư i thu ti n c p biên lai thu l phí theo quy nh c a B Tài chính; N u thu sai m c thu quy nh ho c thu ti n mà không c p biên lai, ch ng t thu ti n theo úng quy nh c a B Tài chính thì i tư ng n p l phí có quy n g i ơn khi u n i, t cáo hành vi vi ph m c a cá nhân, ơn v theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph . 4. Ngành H i quan ư c t m trích 35% t ng s ti n l phí h i quan thu ư c chi vào vi c t ch c thu l phí h i quan theo n i dung c th sau ây: - Chi phí s n xu t Seal, k p chì, gi y niêm phong h i quan. -Chi phí b o qu n hàng hoá. - Các kho n chi khác theo ch quy nh. Toàn b s l phí t m trích theo t l (35%) quy nh trên ây T ng c c H i quan ph i t ng h p vào d toán tài chính hàng năm, s d ng úng m c ích, có y ch ng t thanh toán h p pháp, cu i năm quy t toán n u không s d ng h t thì ph i n p s còn l i vào ngân sách nhà nư c theo th t c quy nh t i i m 5 m c này. 5. Ch m nh t trư c ngày 15 tháng sau, cơ quan H i quan t nh, thành ph làm th t c n p 65% t ng s ti n l phí h i quan thu ư c c a tháng trư c vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, h ng tương ng, m c 044 c a m c l c ngân sách nhà nư c quy nh. S ti n l phí h i quan n p vào ngân sách nhà nư c ư c i u ti t toàn b cho ngân sách trung ương.
  4. Hàng quý và k t thúc năm tài chính, cơ quan thu l phí h i quan có nhi m v quy t toán ch ng t thu và k t qu thu, n p l phí h i quan v i cơ quan H i quan c p trên tr c ti p. Cơ quan H i quan t nh, thành ph th c hi n t ng h p quy t toán vi c thu, n p l phí h i quan báo cáo T ng c c H i quan. Hàng năm, T ng c c H i quan th c hi n quy t toán s thu, n p l phí h i quan v i B Tài chính. 6. X lý vi ph m: i tư ng n p, cơ quan, cá nhân thu l phí h i quan và cá nhân khác vi ph m Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c và hư ng d n c th t i Thông tư này thì s b x ph t theo quy nh t i i u 18, 19, 20 c a Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph . III- T CH C TH C HI N 1. T ng c c H i quan hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c thu, n p và qu n lý s d ng l phí h i quan theo úng quy nh c a Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, thay th Thông tư Liên tich s 45/2000/TTLT/BTC- TCHQ ngày 23/5/2000 c a B Tài chính và T ng c c H i quan hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí h i quan. Trư ng h p ã thu theo m c thu quy nh t i bi u m c thu kèm theo Thông tư liên t ch s 45/2000/TTLT/ BTC- TCHQ thì ư c hoàn tr ph n chênh l ch gi a m c thu quy nh t i Thông tư s 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ và bi u m c thu quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính và T ng c c H i quan nghiên c u gi i quy t./. Lê M nh Hùng Vũ Văn Ninh ( ã ký) ( ã ký) I- BI U M C THU L PHÍ LÀM TH T C H I QUAN (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch B Tài chính - T ng c c H i quan s 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19 tháng 7 năm 2000) TT Lo i hàng hoá V tính M c thu 1 2 3 5 I Hàng thông thư ng: 1 Hàng v n chuy n b ng t u thu , xà lan (r i, hàng ng trong bao, thùng, phuy, b n, b không cùng ch ng lo i)
  5. a/ - M c thu t i thi u t 1 t n tr xu ng. /1 t n 20.000 - M c thu t t n th 2 tr i /t n 1.200 b/ Hàng ch b ng tàu thu (hàng cùng m t lo i) /t n 500 nh m c thu 1 t n hàng hoá M c thu t i a khi làm th t c h i quan i v i: - T u có tr ng t i dư i 1 v n (10.000) GRT tàu không quá 3 (tr ng t i ăng ký dung tích toàn ph n) (ba) tri u ng - T u có tr ng t i t 1 v n (10.000) GRT n tàu không dư i 2 v n (20.000) GRT quá 6 (sáu) tri u ng - T u có tr ng t i t 2 v n (20.000) GRT n tàu không quá 15 dư i 7 v n (70.000) GRT (mư i lăm) tri u ng - T u có tr ng t i t 7 v n (70.000) GRT tr tàu không quá 20 lên (hai mươi) tri u ng 2 Hàng v n chuy n ư ng b a/ - Hàng v n chuy n b ng ô tô /t n 5.000 b/ - i v i hàng hóa ch b ng tàu ho /t n 2.000 3 Hàng bưu phNm, bưu ki n - Lo i t 5 kg n dư i 20 kg /l n 7.000 - Lo i t 20 kg n 50kg /l n 10.000 - T trên 50 kg tr lên thì c 10 kg thu thêm /10 kg 500 - T 1 t n tr lên thu thêm /t n 3.000 II Hàng ng trong Container: - Hàng ng trong Container 20 fit /1Container 60.000 - Hàng ng trong Container 40 fit /1Container 120.000 III Hàng là ô tô, xe máy các lo i: 1 Ô tô các lo i - Xe ô tô nguyên chi c /1 ôtô 18.000 - B linh ki n ô tô /1 b 20.000 2 Xe g n máy (b chi c) /1xe, 1b 7.000
  6. IV Hàng hoá là vàng, á quý: - M c thu t 1 l ng (37,5 gr) tr xu ng 1/l n 15.000 - M c thu t l ng th 2 tr i (37,5gr) /l ng 1.000 - M c thu t i a m t l n làm th t c không quá 1,5 tri u (m t tri u rư i) ng V Xu t kh u, nh p kh u ngo i t : - Xu t, nh p khNu dư i 100.000 USD (ho c 100.000 các lo i ngo i tê tương ương) - C 100.000 USD tăng thêm thu 80.000 - M c thu t i a m t l n làm th t c không quá 1,5 tri u (m t tri u rư i) ng II- L PHÍ HÀNG HOÁ, HÀNH LÝ KÝ G I VÀ LƯU KHO H I QUAN (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch B Tài chính - T ng c c H i quan s 71/ 2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19 tháng 7 năm 2000) STT Lo i hàng VT M c thu ( ng /1 êm ngày) 1 2 3 4 1 Xe ô tô các lo i - Xe t i tr ng t i t 2 t n tr lên, xe ch khách t chi c 50.000 15 ch ng i tr lên - Xe t i tr ng t i dư i 2 t n, xe con, xe du l ch có chi c 30.000 14 ch ng i tr xu ng 2 Xe g n máy, xe mô tô chi c 10.000 3 Máy vi tính, Fax, máy photocopy chi c 10.000 4 Máy i u hoà, radio, cátxét, máy thông tin, tivi, chi c 5.000 video 5 Vàng l ng 7.000 (37,5gr) 6 á quý l ng 10.000 7 Hàng hoá khác a Hàng bưu ki n nh có tr ng lư ng dư i 20 kg ki n 2.000
  7. b Hàng bưu ki n nh có tr ng lư ng t 20 kg n ki n 4.000 100 kg c Ki n hàng t trên 100kg n 1.000kg ki n 5.000 d Ki n hàng t trên 1.000kg ki n 10.000 III- L PHÍ ÁP T I - NIÊM PHONG H I QUAN (Ban hành kèm theo thông tư liên t ch B tài chính - T ng c c H i quan S 71/ 2000/TTLT/ BTC-TCHQ ngày 19 tháng 7 năm 2000) STT Lo i phương ti n VT M c thu l phí ( ng) 1 2 3 4 I L phí áp t i 1 Ô tô - Dư i 100 km chi c 48.000 - T 100 km n 150 km nt 96.000 - T trên 150 km tr lên c 50 km thu thêm nt 30.000 2 Tàu ho - Dư i 100 km toa 42.000 - T 100 km n 200 km nt 96.000 - T trên 200 km tr lên c 50 km thu thêm nt 20.000 3 Tàu thu a) Lo i có tr ng t i dư i 300 GRT (tr ng t i ăng ký dung tích toàn ph n) ư c tính l phí áp t i như m c xà lan sông bi n (như i m 4 dư i ây) b) Lo i tr ng t i t 300 GRT n dư i 1000 GRT - Áp t i dư i 200km chi c 360.000 - Áp t i t 200 km n 300 km nt 720.000 - Áp t i t trên 300 km c tăng thêm 50km thu nt 100.000 thêm c) Lo i tr ng t i t 1000 GRT tr lên - Áp t i dư i 200km chi c 600.000 - Áp t i t 200 km n 300 km nt 1.200.000
  8. - Áp t i t trên 300 km c tăng thêm 50km thu nt 150.000 thêm 4 Xà lan sông bi n - Áp t i dư i 200 km nt 240.000 - Áp t i t 200 km n 300km nt 300.000 - Áp t i t trên 300 km c tăng thêm 50 km thu nt 50.000 thêm 5 Xu ng, thuy n - Áp t i dư i 100 km nt 60.000 - Áp t i t 100 km n dư i 150km nt 120.000 - Áp t i t 150 km n 200 km nt 180.000 - Áp t i t trên 200 km tr lên nt 240.000 II L phí niêm phong 1 L phí niêm phong b ng gi y - Lo i s d ng dư i 10 t niêm phong 1lư t 5.000 - Lo i s d ng t 10 n dư i 20 t niêm phong 1 lư t 10.000 - Lo i s d ng t 20 t n dư i 50 t niêm 1lư t 20.000 phong - Lo i s d ng t 50 t tr lên 1 lư t 30.000 2 Niêm phong b ng k p chì 1l n 5.000 3 Niêm phong b ng ch t seal 1l n 20.000 IV- L PHÍ HÀNG HOÁ, HÀNH LÝ QUÁ C NH VI T NAM (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch B Tài chính - T ng c c H i quan s 71/ 2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19 tháng 7 năm 2000) STT Lo i phương ti n- Quãng ư ng VT M c thu 1 2 3 4 1 Xe ô tô - Dư i 100 Km chi c 60.000 - T 100 Km tr lên c tăng thêm 50 Km thu thêm nt 24.000 2 Tàu ho - Dư i 100 Km toa 72.000
  9. - T 100 Km tr lên c tăng thêm 50 Km thu thêm nt 36.000 3 Tàu thu a) Lo i tr ng t i t 300 GRT n dư i 1.000 GRT - i dư i 100 Km chi c 120.000 - T 100 Km tr lên c tăng thêm 50 Km thu thêm nt 60.000 b) Lo i tr ng t i t 1.000 GRT n dư i 3.000 GRT - i dư i 200 Km chi c 300.000 - T 200 Km tr lên tăng 50 Km thu thêm nt 70.000 c) Lo i có tr ng t i t 3.000 GRT n 5.000 GRT - i dư i 200 Km chi c 720.000 - T 200 Km tr lên tăng 50 Km thu thêm nt 120.000 d) Lo i tr ng t i trên 5.000 GRT - i dư i 200 Km chi c 1.200.000 - T 200 Km tr lên tăng 50 Km thu thêm nt 240.000 V- L PHÍ HÀNH CHÍNH: 1. M c thu l phí xác nh n l i ch ng t c a hàng hoá, hành lý: 12.000 (mư i hai ngàn) ng/1l n.
Đồng bộ tài khoản