Thông tư số 72/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư số 72/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 72/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 72/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI S 72/2000/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N CƠ CH TÀI CHÍNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH KIÊN C HOÁ KÊNH MƯƠNG Căn c Quy t nh s 66/2000/Q -TTg ngày 13/06/2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách và cơ ch tài chính th c hi n chương trình kiên c hóa kênh mương, B Tài chính hư ng d n v cơ ch tài chính th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương như sau: I. NH NG QUI NNH CHUNG - i tư ng ư c vay v n tín d ng ưu ãi theo quy nh t i Thông tư này là các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có các d án u tư kiên c hóa kênh mương lo i II, lo i III do a phương qu n lý. - Hàng năm, các d án u tư kiên c hoá kênh mương ph i ư c b trí v n trong d toán chi ngân sách a phương t ngu n thu thu s d ng t nông nghi p (ít nh t 40%), thu l i phí và các ngu n thu khác. c bi t i v i h th ng kênh mương lo i III ph i m b o phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm. - Căn c vào t ng m c v n tín d ng dành cho kiên c hóa kênh mương hàng năm ư c duy t, nhu c u và kh năng cân i các ngu n v n u tư c a a phương k c ngu n óng góp c a nhân dân cho kiên c hoá kênh mương, B Tài chính quy t nh m c vay cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Vi c cho vay v n ư c th c hi n qua h th ng Qu h tr u tư phát tri n. II. NH NG QUY NNH C TH 1. H sơ vay v n: có căn c quy t nh m c vay v n tín d ng ưu ãi th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương g i B Tài chính các văn b n g m: - Văn b n ngh c a U ban nhân dân t nh, thành ph v vay v n tín d ng ưu ãi th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương, trong ó ph i xác nh rõ và y các cơ s sau ây: + T ng nhu c u v n u tư th c hi n kiên c hóa kênh mương.
  2. +M cv n a phương huy ng: T ngân sách và các ngu n huy ng khác, k c ngu n huy ng c a dân. + S v n còn thi u, ngh vay Trung ương, trong ó phân khai c th th i gian vay cho t ng năm, trư c m t tính cho các năm 2000, 2001, 2002. + K ho ch tr n cho t ng năm. (Bi u t ng h p nhu c u vay v n và d ki n tr n theo m u ính kèm). - Quy t nh phê duy t c a U ban nhân dân t nh, thành ph v d án t ng th kiên c hóa kênh mương (kèm theo d án t ng th ). H sơ trên g i v B Tài chính ch m nh t vào ngày 31/8/2000 B Tài chính có căn c quy t nh c th m c cho vay hàng năm i v i t ng a phương. 2. M c v n cho vay: Căn c nhu c u v vay tín d ng cho kiên c hoá kênh mương c a các a phương và t ng m c v n tín d ng ưu ãi hàng năm cho kiên c hoá kênh mương ã ư c Chính ph Quy t nh, B Tài chính quy t nh m c v n cho vay hàng năm cho t ng t nh, thành ph t i a b ng m c chênh l ch thi u gi a t ng nhu c u v n th c hi n d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t so v i s v n do a phương ph i huy ng theo qui nh t i i u 3 Quy t nh s 66/2000/Q -TTg ngày 13/6/2000 c a Th tư ng Chính ph . 3. Căn c chuy n v n vay: H th ng Qu H tr phát tri n th c hi n chuy n v n cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay trên cơ s : - Quy t nh cho vay v n c a B trư ng B Tài chính. - H p ng vay v n gi a S Tài chính - V t giá ( ư c u quy n c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph ) v i chi nhánh qu h tr phát tri n t nh, thành ph theo m u ính kèm. 4. Lãi su t cho vay: 0%. 5. Phương th c c p ti n vay: Căn c vào quy nh i m 3 ph n II Thông tư này, các Chi nhánh Qu H tr phát tri n các t nh, thành ph th c hi n vi c chuy n v n cho ngân sách t nh, thành ph vay theo úng m c v n ư c vay t i quy t nh c a B trư ng B Tài chính, không th c hi n cho vay i v i t ng huy n, t ng d án c th . Vi c gi i quy t c th i v i t ng huy n, t ng d án do t nh, thành ph quy t nh và ch u trách nhi m theo cơ ch phân c p qu n lý v n u tư c a t nh và ch qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n hi n hành. 6. Th i h n tr n v n vay: Sau 12 tháng (k t ngày ký h p ng vay v n) b t u tr n . Th i gian tr n là 4 năm; riêng i v i các t nh mi n núi, các t nh có ngu n thu ngân sách nhà nư c trên
  3. a bàn (thu n i a) ch m b o dư i 30% nhi m v chi ngân sách a phương, th i gian tr n là 5 năm. Trư ng h p, khi n h n tr n v n vay năm trư c, a phương chưa tr , chi nhánh Qu H tr phát tri n t m th i chưa chuy n v n vay ti p n khi t nh, thành ph hoàn tr theo h p ng ký k t, chi nhánh qu h tr phát tri n m i ti p t c chuy n v n vay cho a phương; trư ng h p c bi t ph i có ý ki n c a B Tài chính. 7. V qu n lý v n tín d ng vay u tư th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương. - Khi nh n v n vay do chi nhánh qu h tr phát tri n chuy n cho ngân sách t nh, thành ph , S Tài chính - V t giá h ch toán vào thu ngân sách a phương (chương 160 lo i 10 kho n 05 m c 086 ti u m c 15). Khi tr n v n vay, h ch toán chi ngân sách a phương (chương 160 lo i 10 kho n 05 m c 158 ti u m c 15). - Ngu n v n tín d ng vay cho kiên c hoá kênh mương ch ư c s d ng cho m c tiêu kiên c hoá kênh mương, các công trình thu l i, không s d ng vào vi c khác. - Vi c c p phát cho các d án kiên c hoá kênh mương th c hi n như sau: + i v i d án kiên c hóa kênh lo i II, căn c vào quy t nh c a c p có thNm quy n, cơ quan tài chính th c hi n c p phát qua Kho b c Nhà nư c Kho b c Nhà nư c thanh toán v n u tư cho các ch d án và ư c quy t toán vào chi ngân sách a phương theo quy nh v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n hi n hành. + i v i ph n kinh phí Nhà nư c h tr th c hi n kiên c hóa kênh lo i III, căn c vào quy t nh h tr c a U ban nhân dân t nh, thành ph , S Tài chính - V t giá th c hi n tr c p có m c tiêu cho huy n và huy n tr c p có m c tiêu cho xã (có th tr c p b ng hi n v t ho c b ng ti n theo các nh m c a phương quy nh). Xã có trách nhi m s d ng có hi u qu ph n h tr v t tư c a Nhà nư c và huy ng lao ng c a dân. - Chi cho kiên c hoá kênh mương ư c quy t toán vào chi ngân sách a phương (theo phân c p qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n c a a phương). III. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - L p h sơ vay v n kiên c hoá kênh mương và g i v B Tài chính theo úng quy nh t i m c 1 ph n II Thông tư này. - Ch o các ngành, các c p qu n lý và s d ng ngu n v n tín d ng theo úng m c tiêu và úng quy nh v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n và th c hi n hoàn tr v n vay cho qu h tr phát tri n theo úng cam k t vay v n. - nh kỳ hàng quý, năm báo cáo tình hình th c hi n kiên c hóa kênh mương g i Th tư ng Chính ph , ng g i B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính.
  4. 2. B Tài chính có trách nhi m: - Quy t nh m c vay v n hàng năm c th cho t ng t nh, thành ph sau khi nh n ư c h sơ ngh c a t nh, thành ph theo úng quy nh t i i m 3 m c II Thông tư này. - Ph i h p v i B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh m c v n u tư t ngân sách. - X lý các v n v m t tài chính phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương. 3. H th ng Qu H tr phát tri n có trách nhi m: - Chuy n v n vay cho các t nh, thành ph ngay sau khi có văn b n ký k t (kh ư c vay n ) gi a h th ng Qu h tr phát tri n v i các t nh, thành ph theo úng quy t nh c a B trư ng B Tài chính. - Thu h i kho n n vay khi n h n. - Tính toán nhu c u c p bù lãi su t và phí ph i c p cho Qu h tr phát tri n trình Th tư ng Chính ph quy t nh theo úng quy nh t i Thông tư s 43/2000/TT- BTC ngày 23/5/2000 c a B Tài chính. - Hàng năm, có trách nhi m báo cáo k t qu chuy n v n vay và tình hình thu h i n vay trình Th tư ng chính ph , ng g i B k ho ch và u tư, B Tài chính. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. S v n vay các a phương ã ư c Qu h tr phát tri n cho vay trư c ây cũng ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này, các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B Tài chính gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) T NG H P NHU C U VAY V NTH C HI N CHƯƠNG TRÌNH KIÊN C HOÁ KÊNH MƯƠNG Theo Quy t nh s 66/2000/Q -TTg ngày 13/6/2000 c a Th tư ng Chính ph (Ban hành kèm theo Thông tư s 72/2000/TT-BTC ngày 19/7/2000 c a B Tài chính) ơn v : Tri u ng Ch tiêu S ti n I. T ng nhu c u v n th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương
  5. G m: 1. V n ngân sách b trí Trong ó: - B trí b ng ngu n thu s d ng t nông nghi p - Thu l i phí 2. V n huy ng c a dân (k c v t tư, ngày công lao ng quy ti n) 3. Các ngu n v n khác (n u có) 4. V n nghi vay II. D ki n k ho ch vay v n - Năm 2000 - Năm 2001 - Năm 2002 - Năm 2003 - Năm 2004 - Năm 2005 III. Th i h n tr n v n vay - Năm 2000 - Năm 2001 - Năm 2002 - Năm 2003 - Năm 2004 - Năm 2005 - Năm 2006 -... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà n i, ngày tháng năm 2000 KH Ư C VAY N S ......... (Ban hành kèm theo Thông tư s 72/2000/TT-BTC ngày 19/7/2000 c a B Tài chính) Tên ơn v cho vay: Chi nhánh Qu H tr phát tri n t nh (thành ph )
  6. .................................................................................................. a ch : ................................................................................................... ................................................................................................... i n tho i: ................................................................................................... Tên ơn v vay: U ban nhân dân t nh (thành ph ).............................................. a ch : .................................................................................................... .................................................................................................... i n tho i: .................................................................................................... I U KHO N CAM K T 1. Chi nhánh Qu H tr phát tri n t nh (thành ph )................................. chuy n cho ngân sách t nh (thành ph )............................................................. vay s ti n........................................ ng theo Quy t nh s .........................../2000/Q - BTC ngày .... tháng..... năm 2000 c a B trư ng B Tài chính. 2. Lãi su t vay: 0%. 3. Th i h n tr n g c: 1 năm (12 tháng) tính t ngày l p kh ư c vay v n. T nh cam k t hoàn tr v n vay hàng năm cho Chi nhánh qu H tr phát tri n theo úng quy nh v th i gian và m c hoàn tr . N u quá th i h n không tr s th c hi n như quy nh t i i m 6 ph n II Thông tư s 72/2000/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2000 c a B Tài chính. Văn b n này ư c làm thành 4 b n có giá tr pháp lý như nhau, m i bên gi 2 b n. TUQ ch t ch UBND Chi nhánh qu h tr phát tri n T nh (thành ph )................ T nh (thành ph )............ Giám c S TC-VG Giám c
Đồng bộ tài khoản