Thông tư số 72/2001/TT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư số 72/2001/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 72/2001/TT-BNN về việc hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 72/2001/TT-BNN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 72/2001/TT-BNN Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2001 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 72/2001/TT-BNN NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 2001 B SUNG VÀ S A Đ I M T S ĐI M THÔNG TƯ S 62/2001/TT-BNN NGÀY 5/6/2001 C A B NN&PTNT HƯ NG D N VI C XU T KH U, NH P KH U HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHI P THEO QUY T Đ NH 46/2001/QĐ-TTG NGÀY 4/4/2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QU N LÝ XU T KH U, NH P KH U HÀNG HOÁ TH I KỲ 2001 - 2005 Đ t o đi u ki n cho các doanh nghi p xu t kh u, nh p kh u hàng hoá đư c thu n l i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b sung, s a đ i đi m 1.2 và đi m 1.3 c a M c 1, đi m 2.2 c a M c 2, đi m đ c a M c 5 (chương II), đi m a M c 1 và M c 4 (Chương III) t i Thông tư s 62/2001/TT-BNN ngày 5 tháng 6 năm 2001 v hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p th i kỳ 2001 - 2005 như sau: I. S A Đ I, B SUNG CÁC ĐI M SAU: 1. S a l i ý "b" c a đi m 1.2 (M c 1, Chương II) như sau: "b. S n ph m g quý hi m thu c nhóm IIA quy đ nh t i Ngh đ nh 18/HĐBT ngày 17 tháng 1 năm 1992 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) ch đư c phép xu t kh u d ng hàng m ngh và đ g cao c p; khi xu t kh u, doanh nghi p ch ph i làm th t c v i h i quan c a kh u." 2. Đi m 1.3 (M c 1, Chương II) s a l i như sau: "T t c các s n ph m làm t các lo i g (tr nh ng quy đ nh t i kho n 1.1 và kho n 1.2) đ u đư c phép xu t kh u, không h n ch v s lư ng và giá tr ; khi xu t kh u, doanh nghi p ch ph i làm th t c t i H i quan c a kh u." 3. S a l i ý "b" c a đi m 2.2 (M c 2, Chương II) S a F2 thành F1 dòng th 8 t dư i lên (trang 3). Toàn văn c m t đó s là "... đư c xu t kh u s n ph m t th h F1 tr đi,..." 4. Thêm đi m đ vào M c 5 (Chương II)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. "đ. Các lo i thu c, nguyên li u thu c B o v th c v t ngoài Danh m c đư c phép s d ng Vi t Nam, khi có yêu c u nh p kh u đ s d ng cho các d án đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c ph c v cho m c đích đ c bi t khác thì ph i đư c C c B o v th c v t cho phép nh p kh u." 5. Đi m a M c 1 (Chương III) s a l i như sau: "a. C c Phát tri n Lâm nghi p (S 2 Ng c Hà, Ba Đình, Hà N i; đi n tho i (04) 8438813): Gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n M c 1 c a Chương II." 6. M c 4 (Chương III) đư c b sung như sau: "Thông tư này thay th Thông tư s 41/2000/TT-BNN-KH ngày 13/4/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p và chuy n giao nhi m v c p gi y phép nh p kh u kh o nghi m gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, gen cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t, th c ăn chăn nuôi và phân bón đã đư c quy đ nh t i các Thông tư s 02/NN-KNKL/TT ngày 1/3/1997, s 09/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 t V Khoa h c, Công ngh và Ch t lư ng s n ph m sang C c Khuy n nông - Khuy n lâm." II. HI U L C THI HÀNH 1. Ngoài nh ng đi m s a đ i, b sung trên, các n i dung khác trong Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 5 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, còn nguyên hi u l c. 2. Thông tư này bãi b các c m t : a) ".... ph i có gi y phép c a Chi c c Ki m lâm s t i" ý th hai (b) đi m 1.2, M c 1 Chương II, dòng 15 (t trên xu ng); b) "và các s n ph m t r ng tr ng (tr g tròn, g x )" (t i đi m 1.3 M c 1, Chương II) dòng 19 (t trên xu ng) trang 2; c) F2 dòng th 8 dư i lên trang 3; d) "a. Chi c c Ki m lâm s t i: các trư ng h p quy đ nh t i đi m b, kho n 1.2 M c 1 thu c Chương II" trang 6 c a Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 5 tháng 6 năm 2001. Lê Huy Ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản