Thông tư số 73/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư số 73/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 73/1998/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 73/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 73/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 5 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 73/1998/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 1998 V VI C HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TRONG CÁC CƠ S ÀO T O, CƠ S NGHIÊN C U Thi hành Quy t nh s 68/1998/Q -TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép thí i m thành l p doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng Thông tư này là các doanh nghi p nhà nư c ư c quy nh t i i u 1, i u 12 Quy t nh s 68/1998/Q -TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép thí i m thành l p doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u. 2. Doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ph i th c hi n các quy ch qu n lý tài chính, h ch toán k toán ã ư c quy nh t i Ngh nh s 59/CP ngày 3/10/1996 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính i v i doanh nghi p ho t ng kinh doanh. Thông tư này ch quy nh nh ng i m khác v i ch chung v qu n lý tài chính, k toán phù h p v i c i m c a doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong các ơn v s nghi p là cơ s ào t o, cơ s nghi p c u khoa h c. 3. Các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u xây d ng quy ch qu n lý tài chính i v i các doanh nghi p nhà nư c do mình qu n lý phù h p v i các quy nh chung và các quy nh trong Thông tư này, ban hành sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a B Tài chính. B. CÁC QUY NNH C TH I. QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N T I DOANH NGHI P: 1. u tư v n. 1.1. Doanh nghi p nhà nư c m i ư c thành l p trong các cơ s ào t o và cơ s nghiên c u ư c m b o v n i u l ban u tư ngu n giá tr nhà xư ng, thi t b do cơ s ào t o, cơ s nghiên c u chuy n giao ho c v n Nhà nư c c p. M c v n u tư t i th i i m thành l p doanh nghi p không ít hơn 30% v n pháp nh quy nh cho
  2. ngành ngh ư c phép kinh doanh có m c v n pháp nh cao nh t quy nh t i ph l c s 2 kèm theo Ngh nh s 50/CP ngày 28/8/1996 c a Chính ph , nhưng không ư c vư t quá 1/3 t ng giá tr nhà xư ng, thi t b c a cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ó. 1.2. Doanh nghi p nhà nư c ang ho t ng trong các cơ s ào t o và cơ s nghiên c u, s n xu t kinh doanh có lãi, n u s v n th c có th p hơn 30% v n pháp nh quy nh t i i m 1.1 nói trên thì ư c Nhà nư c xem xét u tư b sung d n cho 30% v n pháp nh b ng cách c p tr c ti p t ngân sách nhà nư c. 1.3. Cơ quan ra quy t nh thành l p doanh nghi p có trách nhi m m b o v n i u l t i th i i m thành l p doanh nghi p theo quy nh t i i u 2 Ngh nh s 50/CP ngày 28/8/1996 c a Chính ph . 2. Huy ng v n và u tư v n ra ngoài doanh nghi p. 2.1. Doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ư c huy ng v n, g i v n liên doanh, th ch p giá tr quy n s d ng v n g n li n v i tài s n thu c quy n qu n lý c a doanh nghi p t i các t ch c tín d ng vay v n ph c v cho s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ư c s d ng v n, tài s n, giá tr quy n s d ng t ho c ti n thuê t u tư ra ngoài doanh nghi p. Phương án huy ng v n ho c u tư v n ra ngoài doanh nghi p nhà nư c do doanh nghi p l p ph i ư c Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u nh t trí trình Th trư ng cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p phê chuNn và g i cho cơ quan qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p. 2.2. Lãi su t huy ng v n h ch toán trong chi phí s n xu t, d ch v c a doanh nghi p không ư c cao hơn lãi su t tr n cho vay do ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b trong th i i m huy ng v n i v i t ng ngành ngh . 2.3. Doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ph i s d ng v n huy ng úng m c ích, có hi u qu , tr n g c và lãi theo úng cam k t huy ng v n. Trư ng h p em v n, tài s n u tư ra ngoài doanh nghi p ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t, m b o nguyên t c có hi u qu , b o toàn phát tri n v n, tăng thu nh p. 2.4. Giám c doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o và nghiên c u ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c Th trư ng cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p, Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u v vi c l p phương án huy ng v n, u tư v n ra ngoài doanh nghi p, s d ng v n úng m c ích, không có hi u qu d n n t n th t v v n. 3. Chuy n như ng, cho thuê, th ch p, c m c tài s n. 3.1. Vi c chuy n như ng, cho thuê, th ch p, c m c tài s n do doanh nghi p qu n lý thu c ngu n v n ngân sách ph i ư c Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ng ý. Riêng i v i dây chuy n công ngh chính c a doanh nghi p ph i ư c cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p phê chuNn.
  3. 3.2. Khi như ng bán tài s n không c n dùng, l c h u k thu t thu h i v n, doanh nghi p ph i xác nh giá và t ch c u giá theo quy nh c a pháp lu t. Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do như ng bán tài s n v i giá tr còn l i trên s k toán và chi phí như ng bán ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. 4. Thanh lý tài s n 4.1. Nh ng máy móc thi t b , tài s n ch y u có tính ch t quy t nh ho t ng c a doanh nghi p khi thanh lý ph i ư c Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ng ý và ư c cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p phê chuNn. Vi c thanh lý i v i các tài s n khác ư c th c hi n như i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh. 4.2. Doanh nghi p ph i thành l p H i ng thanh lý tài s n, t ch c u giá bán tài s n thanh lý theo quy nh c a pháp lu t. Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do thanh lý tài s n v i giá tr còn l i trên s k toán c a tài s n thanh lý và chi phí thanh lý ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. II. K T QU TÀI CHÍNH C A DOANH NGHI P 1. Doanh thu c a doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u. Doanh thu c a doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c bao g m: - Kho n thu t s n phNm d ch v khoa h c và công ngh , thu t h p ng nghiên c u tri n khai áp d ng công ngh , chuy n giao công ngh , ào t o. - Kho n thu t các h p ng ào t o, nghiên c u c a doanh nghi p v i chính cơ s ào t o, cơ s nghiên c u. Doanh thu ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác áp d ng như quy nh iv i doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh. 2. Chi phí c a doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o và cơ s nghiên c u khoa h c. 2.1. Chi phí c a doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s nghiên c u khoa h c và cơ s ào t o áp d ng như i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng s n xu t kinh doanh. 2.2. ơn giá ti n lương ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 28/3/1997 c a Chính ph và các Thông tư hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. - Trư ng h p giáo viên, cán b khoa h c, công nhân viên ch c thu c biên ch c a cơ s ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c có tham gia làm vi c t i doanh nghi p thì ph n ti n lương c a cơ s ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c ư c tr theo th i gian làm vi c t i cơ s ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c. Ph n ti n lương c a doanh nghi p
  4. tr cũng trên cơ s th i gian và hi u qu làm vi c t i Doanh nghi p trong ph m vi ơn giá lương ã ư c duy t. - Trư ng h p giáo viên, cán b khoa h c, công nhân viên ch c ã ư c i u ng sang làm vi c t i các doanh nghi p và thu c biên ch c a doanh nghi p thì ngoài vi c ư c hư ng lương và ti n thư ng theo ch lương và thư ng trong doanh nghi p nhà nư c v n ư c quy n ký h p ng tham gia các ho t ng ào t o và nghiên c u t i cơ s ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c ó. III. PHÂN PH I L I T C VÀ TRÍCH L P CÁC QU 1. L i t c doanh nghi p: Là kho n chênh l ch gi a t ng doanh thu tr i giá thành toàn b c a s n phNm, d ch v , h p ng nghiên c u, ào t o. 2. Phân ph i l i t c: T ng l i t c th c hi n c năm c a doanh nghi p ư c phân ph i theo th t sau ây: 2.1. Thu l i t c: ư c c p l i toàn b cho cơ s ào t o, cơ s nghiên c u xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b ph c v gi ng d y, h c t p, nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh theo án ư c duy t theo quy nh t i m c V dư i ây. 2.2. Tr ti n ph t: Ph t vi ph m hành chính, ph t vi ph m h p ng, ph t n quá h n. 2.3. Chia lãi cho các i tác góp v n theo h p ng h p tác kinh doanh (n u có). L i t c còn l i ư c phân chia cho các qu c a doanh nghi p theo quy nh chung i v i doanh nghi p s n xu t kinh doanh. IV. I U KI N VÀ TH T C C P L I THU L I T C C A DOANH NGHI P CHO CƠ S ÀO T O, CƠ S NGHIÊN C U 1. Cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ư c Nhà nư c c p l i thu l i t c c a doanh nghi p do cơ s mình qu n lý, khi có các i u ki n sau ây: - K t thúc năm tài chính, doanh nghi p nhà nư c trong cơ s ào t o, cơ s nghiên c u s n xu t kinh doanh có lãi, ư c cơ quan Thu nơi doanh nghi p óng tr s chính ki m tra, xác nh n s thu l i t c ã n p ngân sách. - Có các d án u tư xây d ng, mua s m trang thi t b ph c v gi ng d y, h c t p, nghiên c u khoa h c ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành. 2. Th t c c p l i thu l i t c: Khi có i u ki n quy nh t i i m 1 m c V nói trên cơ s ào t o, cơ s nghiên c u g i B Tài chính (T ng c c qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p) h sơ ngh c p l i thu l i t c ã n p năm trư c c a doanh nghi p do cơ s mình qu n lý. H sơ g m:
  5. - Văn b n ngh c p l i thu l i t c do th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ký tên và óng d u. - Biên b n ki m tra xác nh n c a cơ quan Thu v s thu l i t c ã n p c a doanh nghi p. - Quy t nh phê duy t d án u tư xây d ng, mua s m trang thi t b , quy t nh giao k ho ch u tư xây d ng, mua s m thi t b c a c p có thNm quy n. Sau 15 ngày k t khi nh n h sơ h p l , B Tài chính thNm tra xem xét, n u i u ki n, th t c s thông báo b ng văn b n cho cơ s ào t o, cơ s nghiên c u và doanh nghi p ng th i làm th t c c p l i thu l i t c c a doanh nghi p cho cơ s ào t o, cơ s nghiên c u. Cơ s ào t o, cơ s nghiên c u có trách nhi m qu n lý, s d ng, quy t toán s thu l i t c ư c c p l i như kho n v n ho c kinh phí do ngân sách nhà nư c c p theo ch qu n lý tài chính hi n hành. V. KI M TRA K TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH Th c hi n như quy nh i v i các doanh nghi p s n xu t kinh doanh khác. C. I U KHO N THI HÀNH 1. Ngoài nh ng quy nh riêng cho doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c t i Thông tư này, các doanh nghi p còn th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng s n xu t kinh doanh. 2. Thông tư này áp d ng t ngày ký, trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh các doanh nghi p, các cơ s ào t o, nghiên c u k p th i ph n nh v B Tài chính nghiên c u s a i b sung cho phù h p. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản