Thông tư số 74/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
5
download

Thông tư số 74/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 74/2001/TT-BTC về việc không thu, hoàn lại khoản thu chênh lệch giá đối với vật tư, nguyên luyện nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu do Bộ tài chính ban hành, để bổ sung, sửa đổi Thông tư số 18/2001/TT-BTC ngày 23/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc không thu, hoàn lại khoản thu chênh lệch giá đối với vật tư, nguyên luyện nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 74/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 74/2001/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2001 B SUNG, S A Đ I THÔNG TƯ S 18/2001/TT-BTC NGÀY 22/3/2001 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N VI C KHÔNG THU, HOÀN L I KHO N THU CHÊNH L CH GIÁ Đ I V I V T TƯ, NGUYÊN LI U NH P KH U DÙNG Đ S N XU T, GIA CÔNG HÀNG XU T KH U Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 3506/VPCP- KTTH ngày 8 ngày 8 năm 2001 c a Văn phòng Chính ph v vi c đ ng ý không thu, hoàn l i kho n thu chênh l ch giá đ i v i v t tư, nguyên li u nh p kh u đ s n xu t, gia công hàng xu t kh u năm 1999 và năm 2000. B Tài chính hư ng d n s a đ i, b sung Thông tư s 18/2001/TT-BTC ngày 22/3/2001 hư ng d n vi c không thu, hoàn l i kho n thu chênh l ch giá đ i v i v t tư, nguyên li u nh p kh u dùng đ s n xu t, gia công hàng xu t kh u như sau: I. S A Đ I ĐI M 3.4, M C II THÔNG TƯ S 18/2001/TT-BTC: 3.4. Trên cơ s quy t đ nh hoàn thu chênh l ch giá c a cơ quan H i quan g i cơ quan tài chính; Cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c hoàn l i kho n thu chênh l ch giá theo đúng quy trình hoàn tr hư ng d n t i Thông tư s 68/2001/TT- BTC ngày 24/8/2001 c a B Tài chính hư ng d n hoàn tr các kho n thu đã n p ngân sách nhà nư c và gi m tr tương ng ngu n Qu H tr xu t kh u. II. B SUNG VÀO ĐI M 1, M C III THÔNG TƯ S 18/2001/TT-BTC: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2001. Riêng đ i v i v t tư, nguyên li u nh p kh u đ s n xu t, gia công hàng xu t kh u mà th c t đã xu t kh u trong năm 1999 và năm 2000 cũng đư c xem xét đ không thu, hoàn l i kho n thu chênh l ch giá. Vi c hoàn l i kho n thu chênh l ch giá trong trư ng h p này đư c th c hi n theo quy đ nh t i đi m 3, M c II Thông tư s 18/2001/TT-BTC ngày 22/3/2001 hư ng d n vi c không thu, hoàn l i kho n thu chênh l ch giá đ i v i v t tư, nguyên li u nh p kh u dùng đ s n xu t, gia công hàng xu t kh u và n i dung s a đ i t i M c I c a Thông tư này. III. THÔNG TƯ NÀY CÓ HI U L C THI HÀNH T NGÀY KÝ.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u s a đ i, b sung. Tr n Văn Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản