Thông tư số 75/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư số 75/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 75/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 1.d, mục A, phần IV và điểm 3.n, mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/98

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 75/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 75/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 75/1998/TT-BTC NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 1998 HƯ NG D N S A I, B SUNG I M 1.D, M C A, PH N IV VÀ I M 3.N M C I THÔNG TƯ S 57/1998/TT-BTC NGÀY 27/4/1998 Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí, l phí; B Tài chính ã ban hành Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 v vi c hư ng d n ch thu phí c u, ư ng c a Nhà nư c qu n lý, trong ó t i i m 1.d, m c A, ph n IV ã quy nh: "Trích qu phúc l i, qu khen thư ng cho công ch c, viên ch c c a cơ quan tr c ti p thu phí, m c trích m i qu m t năm không quá 3 (ba) tháng lương th c t " và i m 3.n m c I (Ph m vi áp d ng) ã quy nh: "Xe chuyên dùng vào m c ích an ninh, qu c phòng (xe tăng, xe b c thép, xe xích, xe c u ho và các lo i xe chuyên dùng khác), nay ư c s a i, b sung như sau: 1. i m 1.d, m c A, ph n IV s a i là: Trích qu phúc l i, qu khen thư ng cho cán b , công nhân viên c a cơ quan tr c ti p thu phí, t ng m c trích 2 qu m t năm t i a không quá 3 tháng lương th c t . 2. i m 3.n m c I b sung như sau: Xe chuyên dùng khác c a B Qu c phòng bao g m các phương ti n giao thông ăng ký và mang bi n s màu , ch và s m u tr ng d p chìm, riêng bi n s mô t có d p chìm ngôi sao góc ph i. Các n i dung khác không c p t i Thông tư này v n th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân và i tư ng n p phí ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Tào H u Phùng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản