Thông tư số 75/2000/TT-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
73
lượt xem
6
download

Thông tư số 75/2000/TT-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 75/2000/TT-BNN-KHCN về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 75/2000/TT-BNN-KHCN

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 75/2000/TT-BNN-KHCN Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2000 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 75/2000/TT-BNN-KHCN NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QUY CH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRONG NƯ C VÀ HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U Đ th c hi n t t Kho n 2, Đi u 19, Chương V, Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t nh p kh u và Thông tư s 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 c a B Thương m i hư ng d n thi hành Quy t đ nh 178/1999/QĐ-TTg. Ngoài vi c th c hi n nh ng quy đ nh chung v ghi nhãn hàng hóa t i Quy t đ nh và Thông tư nói trên, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n ghi nhãn chi ti t thêm đ i v i hàng hóa riêng bi t thu c chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn như sau: Ph n I: Danh m c các lo i hàng hóa riêng bi t chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn. 1. Danh m c các lo i hàng hóa riêng bi t chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn quy đ nh vi c ghi nhãn hàng hóa trong thông tư này bao g m: - Thu c b o v th c v t (BVTV) - Thu c thú y - Gi ng cây tr ng - Phân bón - Gi ng v t nuôi - Th c ăn chăn nuôi và nguyên li u làm th c ăn chăn nuôi. (Tr ph n thu c B Thu s n đư c quy đ nh t i Ngh đ nh 86 CP c a Chính ph ngày 8/12/1996 v phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá) 2. Đ i v i các lo i hàng hóa khác không thu c di n đi u ch nh c a Thông tư này thì th c hi n theo nh ng quy đ nh t i Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n s 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 c a B Thương m i.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph n II: hư ng d n chi ti t N i dung ghi nhãn hàng hóa. Ghi nhãn thu c B o v th c v t (BVTV) Nhãn thu c B o v th c v t bao g m : - Nhãn 1 c t - Nhãn 2 c t - Nhãn 3 c t - Nhãn bư m B c c và n i dung các lo i nhãn đư c quy đ nh t i m c A, B, C, D, E, F như sau: A. N I DUNG NHÃN M T C T. 1. - Tên thu c và d ng thu c (M c E, đi m 1). 2. - Thành ph n : + Ho t ch t. + Dung môi (n u c n) (M c E, đi m 2). 3 - Ph n đ nh lư ng hàng hóa: Dung tích ho c kh i lư ng t nh c a bao gói tính theo Kg, gr (đ i v i thu c d ng b t, h t) ho c lít, ml đ i v i thu c d ng l ng. 4. - Thông tin v đ đ c (M c E, đi m 4. 2.1). 5. - V ch màu (M c E, đi m 4. 2. 2). 6. - Hư ng d n k thu t s d ng và b o qu n thu c (M c E, đi m 4.1). 7. - Ch d n cách phòng tránh nhi m đ c (M c E, đi m 4.2.3). 8. - Ch d n v c p c u ng đ c (M c E, đi m 4. 2. 4). 9. - Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v thu c BVTV (M c E, đi m 6). 10. - Ngày tháng năm s n xu t, h n s d ng (M c E, đi m 7). B. N I DUNG NHÃN HAI C T. C t chính (phía bên trái nhãn). 1. - Tên thu c và d ng thu c (M c E, đi m 1).
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. - Thành ph n: + Ho t ch t. + Dung môi (n u c n) (M c E, đi m 2). 3. - Ph n đ nh lư ng hàng hóa: Dung tích ho c kh i lư ng t nh c a bao gói tính theo Kg, gr (đ i v i thu c d ng b t, h t) ho c lít, ml đ i v i thu c d ng l ng. 4. - Thông tin v đ đ c (M c E, đi m 3. 2.1). 5. - Công d ng (M c E, đi m 5). 6. - C nh báo và ch d n cách phòng tránh nhi m đ c (M c E, đi m 4.2.3). 7. - Ch d n c p c u khi ng đ c (M c E, đi m 4.2.4). - Th i gian cách li (M c E, đi m 4.2.3). C t ph (phía bên ph i nhãn). 8. - V ch màu (chung cho c hai c t) (M c E, đi m 4.2.2). 9. - Hư ng d n k thu t s d ng thu c (M c E, đi m 4.1). - Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v thu c BVTV 10. (M c E, đi m 6). - Ngày, tháng, năm s n xu t, h n s d ng (M c E, đi m 7). C. N I DUNG NHÃN BA C T. C t chính ( gi a) 1. - Tên thu c và d ng thu c (M c E, đi m 1). 2. - Thành ph n: + Ho t ch t . + Dung môi (n u c n) (M c E, đi m 2). 3. - Ph n đ nh lư ng hàng hóa: Ghi rõ dung tích ho c kh i lư ng t nh c a bao gói tính theo Kg, gr (đ i v i thu c d ng b t, h t) ho c lít, ml đ i v i thu c d ng l ng 4. - Thông tin v đ đ c (M c E, đi m 4.2.1). 5. - Công d ng (M c E, đi m 5). 6. Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v thu c B VTV (M c E, đi m 6) .
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. - Ngày, tháng, năm s n xu t, h n s d ng (M c E, đi m 7). C t ph 1 : (phía bên trái c t chính) 8. - Hư ng d n k thu t s d ng thu c (M c E, đi m 4.1). 9. - Th i gian cách li (M c E, đi m 4.2.3). C t ph 2 : (phía bên ph i c t chính) 10 - V ch màu (chung cho c ba c t) (M c E, đi m 4.2.2). 11 - C nh báo và ch d n cách phòng tránh nhi m đ c (M c E, đi m 4.2.3). 12 - Ch d n c p c u khi ng đ c (M c E, đi m 4.2.4). D. N I DUNG NHÃN BƯ M. Khi mà lư ng thông tin c n truy n đ t v thu c quá nhi u mà di n tích nhãn trên bao gói có h n và không đáp ng đ thì lư ng thông tin đó đư c in thêm trên m t nhãn khác kèm theo g i là nhãn bư m. Khi s d ng nhãn bư m thì c t chính c a nhãn trên bao gói ph i in dòng ch " Đ c kĩ nhãn bư m kèm theo trư c khi s d ng thu c". N i dung nhãn bư m bao g m: 1.Tên thu c và d ng thu c (M c E, đi m 1). 2. Thông tin v đ đ c (M c E, đi m 4.1.1). 3. Hư ng d n k thu t s d ng thu c (M c E, đi m 4.1). 4. C nh báo và ch d n cách phòng tránh nhi m đ c (M c E, đi m 4.2.3). 5. Ch d n c p c u khi ng đ c (M c E, đi m 4.2.4). Th i gian cách li (M c E, đi m 4.2.3). E. HƯ NG D N CHI TI T 1. Tên thu c và d ng thu c. - Tên thương m i. - Hàm lư ng ho t ch t và d ng thu c (kí hi u Vi t Nam ho c qu c t ). Ví d : Thu c tr sâu Padan 95 SP. Thu c tr b nh Vanicide 3 DD.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thu c tr c Vidiu 80 BTN. 2. Thành ph n và ch tiêu ch t lư ng ch y u: - Ho t ch t: Tên và hàm lư ng c a t t c các ho t ch t chính có trong thu c (đơn v g/kg ho c %). - Dung môi: Khi dung môi làm tăng đ đ c hay tăng tính ch t v t lí c a thu c như m c F thì ph i ghi tên và hàm lư ng c a dung môi trên nhãn. 3. Ph n đ nh lư ng hàng hóa: Nhãn ph i ghi rõ dung tích ho c kh i lư ng t nh c a bao gói tính theo Kg, gr (đ i v i thu c d ng b t, h t) ho c lít, ml đ i v i thu c d ng l ng. Vi c ghi thông tin này, phù h p v i Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 34/TT-BTM ban hành ngày 15/12/1999 c a B Thương m i. 4. Hư ng d n cách s d ng. 4.1 Hư ng d n kĩ thu t s d ng thu c: Ph i ghi rõ d ch h i, th i gian và phương pháp s d ng đ b o đ m an toàn và hi u qu nh t. Hư ng d n cách s d ng ph i bao g m: - M i thông tin c n ngăn ng a vi c s d ng sai ho c không phù h p. Ví d : + Không s d ng khi tr i s p mưa. + Ch s d ng giai đo n 2 đ n 5 lá. - Li u lư ng, n ng đ , th i gian và phương pháp áp d ng đ i v i tình tr ng d ch h i. - Hư ng d n v chu n b pha thu c, cách pha thu c, cách phun thu c, cách b o qu n, cách tiêu h y thu c th a và bao bì. - Kh năng h n h p v i các lo i thu c khác. 4.2 Hư ng d n chú ý an toàn. 4.2.1 Thông tin v đ đ c. - Nh ng thông tin v đ đ c c a thu c như " R t đ c ", "Đ c cao", Nguy hi m", "C n th n" và hình tư ng bi u hi n đ đ c tương ng cho m i lo i thu c (đ u lâu xương chéo đ i v i thu c nhóm I và ch th p trong hình vuông đ t l ch đ i v i thu c nhóm II) ph i đ t phía trên c a c t chính trong nhãn; - Câu "B o qu n xa tr em" ph i đư c đ t ngay dư i thông tin và hình tư ng bi u hi n đ đ c.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ngoài nh ng thông tin trên, trên nhãn có th có hình tư ng bi u hi n tính ch t v t lí c a thu c như: tính ăn mòn, tính d n , tính d cháy, tính d oxy hóa... (n u có) (m c F). Hình tư ng bi u hi n đ đ c và tính ch t v t lí c a thu c đư c in trong hình vuông đ t l ch, theo màu qui đ nh và đ l n c a hình tương đương 1/10 di n tích c t chính. 4.2.2 V ch màu. Màu c a v ch màu đư c xác đ nh d a theo b n phân lo i thu c c a t ch c Y t th gi i (WHO). - Đ i v i thu c nhóm I v ch màu đ (pantone red 199-C). - Đ i v i thu c nhóm II v ch màu vàng (pantone yellow -C). - Đ i v i thu c nhóm III v ch màu xanh nư c bi n (pantone blue-239-C). - V ch màu này đ t ph n dư i cùng c a nhãn và có đ dài b ng đ dài c a nhãn, chi u cao tương đương 15 % chi u cao c a nhãn. - Màu c a v ch màu ph i b n, không b nhòe ho c phai. 4.2.3 C nh báo và ch d n cách phòng tránh nhi m đ c. - Đ i v i thu c: + Gây đ c n u hít ph i. + Gây đ c n u u ng ph i. + Gây ng đ c n u ti p xúc v i da. + Gây d ng đ i v i da, m t, h hô h p. - Khi s d ng: + Tránh hít ph i thu c. + Tránh đ thu c ti p xúc v i da, m m, m t và mũi. + Không hút thu c, ăn, u ng. + S d ng trang b b o h (qu n áo, kính, mũ, găng tay, ng...). + R a s ch ngay vùng b dính thu c b ng nhi u nư c. - Sau khi s d ng: + R a chân tay hay t m r a.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + R a s ch trang b b o h lao đ ng. - Th i gian cách li: Ph i ghi rõ th i gian cách li đ i v i t ng đ i tư ng s d ng như: + Không s d ng thu c trư c khi thu ho ch (ngày, tu n). + Không s lí v t nuôi trư c khi gi t th t (ngày, tu n). + Nguy hi m (đ c) đ i v i v t nuôi. Không th v t nuôi vào khu v c s lí (gi , ngày). + Ngư i không có trang b b o h không đư c vào khu v c s lí (gi /ngày). + Thông gió khu v c s lí (gi , ngày) trư c khi vào làm vi c (nhà kho...). Nh ng thông tin này ph i đư c ghi rõ nét b ng ch in hoa đ đ m b o an toàn cho ngư i s d ng thu c. 4.2.4 Ch d n v c p c u khi ng đ c. Ghi rõ phương pháp sơ c u khi b ng đ c. - Khi thu c dính vào da ho c m t ph i làm gì. - Khi hít ph i hơi thu c ph i làm gì. - Khi u ng ph i thu c ph i làm gì. - N u thu c dính vào qu n áo ph i làm gì. - Trong ho c sau khi s d ng thu c n u th y tri u ch ng ng đ c ph i làm gì. - Tri u ch ng ng đ c như th nào . - Thu c gi i đ c (n u có). 5. Công d ng c a thu c: Ph i ghi rõ thu c đư c dùng đ phòng tr d ch h i gì trên đ i tư ng b h i gì. (thu c tr sâu, thu c tr b nh hay thu c tr c ...). Ví d : Dùng tr c trên cây tr ng c n. Dùng tr c m t năm m i n y m m trên lúa gieo th ng. Dùng tr b nh Đ o ôn trên lúa. 6. Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v thu c BVTV.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tên, đ a ch c a nhà s n xu t ra nguyên li u ho c ho t ch t (ph i phù h p v i đơn xin đăng kí s d ng và gi y phép đăng kí); - Tên, đ a ch c a đơn v gia công, cung ng; 7. Ngày tháng năm s n xu t, h n s d ng thu c BVTV. - Ngày gia công, sang chai, đóng gói; - Th i h n s d ng (năm). - S đăng kí s d ng; - S KCS; - Các thông tin khác (n u có). F. HÌNH TƯ NG BI U DI N Đ Đ C VÀ TÍNH CH T C A THU C B O V TH C V T Đ đ c : - Hình tư ng màu đen trên n n màu tr ng Tính ăn mòn: - Hình tư ng màu đen trên n a n n màu vàng ho c da cam và ch in màu tr ng trên n a n n màu đen. Tính d n : -Hình tư ng màu đen trên n n màu vàng ho c da cam. Ph n ng v i nư c (d cháy) : - Hình tư ng màu đen trên n n màu xanh da tr i R t d cháy: - Hình tư ng màu đen trên n a n n màu tr ng và n a n n m u đ . D cháy: - Hình tư ng màu đen trên n n màu đ . - Hình tư ng màu đen trên n n màu tr ng v i nhũng k s c đ . Ôxy hoá: - Hình tư ng màu đen trên n n màu vàng ho c da cam. II. Ghi nhãn Thu c thú y 1. Nhãn thu c thú y bao g m: 1.1- Nhãn nguyên li u làm thu c thú y. 1.2 - Nhãn thành ph m. Nhãn thành ph m có các lo i sau: 1.2.1 Nhãn tr c ti p: Là nhãn ghi các thông tin c n thi t, ch y u đư c in trên m t đơn v đóng gói nh nh t c a s n ph m (trên viên thu c, trên v thu c, trên ng thu c, trên gói thu c, l thu c...);
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2.2 Nhãn gián ti p: Là nhãn đư c dán ho c in trên ho c kèm theo bao bì ch a đ ng m t lư ng nh t đ nh các đơn v đóng gói nh nh t (trên h p ch a đ ng các viên, v , ng, l thu c...); 1.2.3 Nhãn dùng trong b o qu n, v n chuy n: Là nhãn đư c in ho c dán trên thùng, hòm, ki n thu c dùng trong quá trình b o qu n, v n chuy n. 2. Quy đ nh n i dung ghi nhãn thu c thú y: 2.1 Các n i dung b t bu c trên nhãn thu c thú y bao g m: 2.1.1 Tên thu c. 2.1.2 Tên và đ a ch c a nhà s n xu t. 2.1.3 Quy cách đóng gói: Ghi rõ th tích, kh i lư ng, s lư ng trong 1 đơn v đóng gói. 2.1.4Thành ph n: Ghi tên các nguyên li u, ph li u c u thành s n ph m; n ng đ ho c hàm lư ng, t l ho t ch t. 2.1.5 Công d ng: Ghi rõ ph m vi tác d ng c a thu c. - Tác d ng chính - Tác d ng ph . 2.1.6 Hư ng d n s d ng bao g m: - Loài đ ng v t đư c dùng thu c. - Đư ng cho thu c (tiêm dư i da, n i bì, tiêm b p, tiêm tĩnh m ch, cho u ng, tr n th c ăn, t m, bôi xoa ho c đư ng thu c đ c thù khác). - Li u s d ng và li u trình. - Tính tương k c a thu c. - Nh ng lưu ý c n thi t khi s d ng. 2.1.7 Các lo i s ghi trên nhãn bao g m: - S đăng ký (s n xu t ho c nh p kh u). - S lô s n xu t. - H n dùng. 2.1.8 Hư ng d n v đi u ki n b o qu n.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1.9 Dòng ch “Ch dùng trong thú y”. 2.1.10 Th i gian ng ng thu c khi c n thi t. 2.2 Các lo i nhãn thu c thú y ph i ghi đ y đ các n i dung b t bu c bao g m: 2.2.1 Nhãn gián ti p. 2.2.2 Nhãn tr c ti p trên các đơn v đóng gói nh nh t c a s n ph m mà di n tích nhãn đ ch a toàn b lư ng thông tin theo quy đ nh t i 2.1. 2.3 Các lo i nhãn thu c thú y không c n ghi đ y đ n i dung b t bu c bao g m: 2.3.1 Nhãn tr c ti p trên viên thu c, v thu c, ng thu c, l nh ho c trên các đơn v đóng gói nh nh t c a s n ph m mà di n tích không đ ch a toàn b thông tin theo quy đ nh; 2.3.2 Nhãn b o qu n v n chuy n: Ch c n ghi tên đ y đ c a s n ph m, n ng đ , hàm lư ng, quy cách đóng gói c a s n ph m, s lư ng đóng gói nh bên trong, các lo i s ghi trên nhãn t i m c 2.1.7, tên nhà s n xu t và đ a ch . 2.4 Các d u hi u đ c trưng c a nhãn nguyên li u đ c ho c thu c đ c: 2.4.1 Đ i v i nguyên li u đ c b ng A: khung nhãn màu đen, góc ph i phía trên có hình tròn màu tr ng mang ch “đ c A” màu đen, góc trái phía trên có hình tròn n n tr ng mang d u hi u “đ u lâu đ t trên hai xương chéo” bán kính hình tròn b ng 1/6 c nh ng n c a nhãn. 2.4.2 Đ i v i nguyên li u đ c b ng B: khung nhãn màu đ , góc trái có hình tròn n n tr ng mang ch “đ c B” màu đ . Bán kính hình tròn b ng 1/6 c nh ng n c a nhãn. 2.4.3 Đ i v i các lo i nhãn thành ph m c a thu c đ c (Trên nhãn trung gian và nhãn b o qu n v n chuy n ph i in đ m nét dòng ch “Không dùng quá li u quy đ nh”). - Màu đen đ i v i thu c đ c b ng A. - Màu đ đ i v i thu c đ c b ng B. 2.4.4 Đ i v i thu c dùng bên ngoài da ph i có thêm dòng ch đ m nét “Ch đư c dùng ngoài da”. 2.5 Các hư ng d n c n thi t khác đ i v i nhãn thành ph m c a thu c thú y: 2.5.1 Tên thu c s n xu t trong nư c ghi b ng ti ng Vi t ho c theo danh pháp qu c t , tên La tinh, tên khoa h c, tên g c, tên bi t dư c. Trong trư ng h p tên thu c đư c ghi theo tên bi t dư c thì ngay bên dư i tên bi t dư c ph i ghi thêm tên thông d ng c a thu c v i kích thư c ch b ng 2/3 tên bi t dư c. 2.5.2 Công th c thu c ho c thành ph n c u t o; d ng thu c và quy cách đóng gói ghi theo đúng h sơ đăng ký đã đư c duy t.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.5.3 S đăng ký: Ghi theo s đăng ký đư c C c Thú y c p. 2.5.4 Dòng ch “ch dùng trong thú y” đư c đ t v trí d nh n bi t trên nhãn 2.6 Nhãn c a thu c thú y xu t kh u: Thi t k n i dung theo yêu c u c a nư c nh p kh u. III. Ghi nhãn gi ng cây tr ng: 1. Gi ng cây tr ng nông nghi p và gi ng cây lâm nghi p (g i t t là gi ng cây tr ng) s n xu t trong nư c và gi ng xu t nh p kh u c a các t ch c và cá nhân đư c phép s n xu t kinh doanh gi ng, khi lưu thông, buôn bán trên th trư ng ph i có nhãn và th c hi n ghi nhãn gi ng cây tr ng theo Quy ch ghi nhãn hàng hóa. 2. Nhãn gi ng cây tr ng là b n vi t, b n in, hình v , hình nh, d u hi u đư c in chìm, in n i tr c ti p ho c đư c dán, đính, cài ch c ch n trên bao bì ch a đ ng gi ng ho c cây gi ng, bó gi ng, lô gi ng vv... đ th hi n các thông tin c n thi t, ch y u c a gi ng cây tr ng đó. Đ i v i gi ng cây tr ng có bao bì ch a đ ng thì nhãn hàng hóa ph i ghi đ y đ các n i dung b t bu c theo Quy ch (tên hàng hóa, tên và đ a ch thương nhân ch u trách nhi m v hàng hóa, đ nh lư ng hàng hóa, thành ph n c u t o, ch tiêu ch t lư ng ch y u, ngày s n xu t, th i h n s d ng, th i h n b o qu n, hư ng d n b o qu n, hư ng d n s d ng và xu t x hàng hóa). Đ i v i gi ng cây tr ng không có bao bì ch a đ ng thì t i thi u ph i ghi đư c tên gi ng, ngày tháng năm s n xu t, tên và đ a ch c a đơn v s n xu t ho c nh p kh u gi ng cây tr ng đó trên nhãn. Các n i dung b t bu c khác đư c ghi vào m t tài li u kèm theo gi ng khi bán cho ngư i mua gi ng. 3. Các n i dung b t bu c 3.1 Tên gi ng cây tr ng 3.1.1 Tên gi ng cây tr ng bình thư ng ph i ghi tên chi cây tr ng và tên gi ng cây tr ng. Ví d : Tên chi Tên gi ng -Gi ng lúa C70; Khang dân 18; Sán ưu 63... -Gi ng Ngô Q5; TSB2...
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.1.2 Đ i v i gi ng cây tr ng s d ng ưu th lai, chuy n gen, nuôi c y mô, chi t, ghép v.v... thì ghi các đ c đi m đó trư c tên gi ng. Ví d : Tên chi Đ c đi m Tên gi ng -Gi ng lúa lai 3 dòng Sán Ưu 63 Lai đơn -Gi ng ngô Lai LRA.5166 CP-DK888... -Gi ng bông 3.1.3 Đ i v i tên gi ng cây tr ng lâm nghi p thì ghi tên chi, tên loài và tên gi ng. 3.2 Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v gi ng là tên và đ a ch c a t ch c, cá nhân s n xu t ra gi ng cây tr ng. -N u là gi ng cây tr ng nh p kh u thì ghi tên và đ a ch c a t ch c, cá nhân nh p kh u gi ng cây tr ng. 3.3 Đ nh lư ng gi ng cây tr ng - Đ i v i h t gi ng, c gi ng và các lo i gi ng cây tr ng có th đo b ng kh i lư ng thì kh i lư ng c a gi ng ghi b ng đơn v kilôgam (kg), gam (g), hay miligam (mg). - Đ i v i gi ng cây tr ng khác, đ nh lư ng hàng hoá tính b ng: s cành, s cây, s hom, s qu . Ví d : 100 cành; 100 hom. 3.4 Ch tiêu ch t lư ng ch y u 3.4.1 Đ i v i lo i gi ng có quy đ nh c p gi ng và tiêu chu n ch t lư ng thì ghi c c p gi ng và t t c các ch tiêu ch t lư ng kèm s hi u c a gi ng lên nhãn hàng hóa. 3.4.2 Đ i v i gi ng cây tr ng không phân c p gi ng thì ch ghi ph n các ch tiêu ch t lư ng c th cho m i lo i gi ng. 3.4.3 Gi ng chưa quy đ nh tiêu chu n ch t lư ng c a Nhà nư c thì ghi tiêu chu n ch t lư ng do t ch c, cá nhân s n xu t công b . 3.5 Ngày s n xu t:
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngày s n xu t: Đ i v i cây thu h t, c , qu gi ng thì ghi ngày, tháng và năm. Đ i v i gi ng s n xu t b ng phương pháp vô tính (ghép, chi t, c t m m...) thì ghi ngày, tháng và năm. 3.6 Hư ng d n b o qu n và s d ng: - Ghi hư ng d n b o qu n c th đ b o ch t lư ng đ i v i t ng lo i gi ng. - Hư ng d n s d ng: Ghi rõ th i v tr ng, các bi n pháp k thu t s n xu t ch y u, nh ng đi m c n lưu ý khi s n xu t. Đ i v i các gi ng cây tr ng nh p kh u, thương nhân nh p kh u ph i hư ng d n s d ng phù h p v i đi u ki n khí h u, đ t đai c a t ng vùng sinh thái cho gi ng cây đư c tr ng. Hư ng d n s d ng, hư ng d n b o qu n có th ghi thành m t tài li u kèm theo gi ng cung c p cho ngư i mua gi ng. 3.7 Xu t x c a gi ng cây tr ng Đ i v i gi ng cây tr ng nh p kh u tiêu th t i Vi t nam, ngư i nh p kh u gi ng ghi các n i dung b t bu c nêu trên, đ ng th i ghi nư c s n xu t gi ng cây tr ng đó. Đ i v i cây tr ng xu t kh u: Nhãn hàng hóa ghi các n i dung trên ho c các n i dung theo yêu c u c a nư c nh p kh u gi ng. IV. Ghi nhãn hàng hoá đ i v i phân bón 1. Tên phân bón: Trư ng h p phân bón không có tên qui đ nh t i Kho n 1,2,3 Đi u 6 c a Quy t đ nh s 178/1999-QĐ-TTg thì tên phân bón là tên trong Danh m c các lo i phân bón đư c s d ng và lưu thông Vi t nam do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công b . - Đ i v i các lo i phân bón đ c ch ng thì ghi lo i phân bón đó trư c khi ghi tên phân bón c th : Ví d : Lo i phân bón Tên phân bón Phân bón qua lá Komix-Rc 2. Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v phân bón: Ghi tên và đ a ch c a cơ s s n xu t ra lo i phân đó. Đ i v i phân nh p kh u thì ghi tên và đ a ch c a t ch c, cá nhân nh p kh u lo i phân bón đó. 3. Đ nh lư ng c a phân bón: Ghi kh i lư ng t nh ho c th tích c a phân bón ch a đ ng trong bao bì đư c tính b ng kg, gam, mg ho c lít, ml.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Thành ph n c u t o và ch tiêu ch t lư ng c a phân bón - Thành ph n c u t o và ch tiêu ch t lư ng c a phân bón ghi tên ký hi u các ch t dinh dư ng có trong phân bón và hàm lư ng c a t ng lo i tính b ng %; gam/lit; ppm ho c CPU/g (ml). - Đ i v i phân vi sinh: Ghi tên ch ng vi sinh v t và s lư ng vi sinh v t có trong phân bón. 5. Ngày s n xu t, th i h n s d ng, th i h n b o qu n. - Ngày s n xu t: Đ i v i phân bón s n xu t trong nư c ghi ngày, tháng, năm. - Đ i v i nh ng lo i phân bón ch đư c s d ng ho c b o qu n trong m t th i h n nh t đ nh thì ghi th i h n s d ng và th i h n b o qu n. - Đ i v i m t s lo i phân bón nh p kh u mà nư c s n xu t không ghi ngày s n xu t thì trên nhãn hàng hóa b ng ti ng Vi t có th không ghi m c này. 6. Hư ng d n b o qu n hư ng d n s d ng. - Hư ng d n s d ng : Ghi rõ phân bón dùng cho lo i cây nào, công d ng c a phân bón, cách dùng và th i kỳ dùng c th cho t ng lo i cây tr ng. - Đ i v i nh ng lo i phân bón c n có nh ng lưu ý đ c bi t khi s d ng đ b o đ m ch t lư ng, tăng hi u qu , không gây đ c h i đ i v i cây tr ng, môi trư ng thì ghi c th nh ng lưu ý đó. - Hư ng d n cách b o qu n, đi u ki n b o qu n. - Hư ng d n b o qu n, hư ng d n s d ng có th ghi thành m t tài li u kèm theo phân bón cung c p cho ngư i mua hàng. Ghi xu t x hàng hóa. - Đ i v i phân bón xu t nh p kh u trên nhãn phân bón ph i ghi tên nư c s n xu t lo i phân bón đó. Ghi nhãn đ i v i gi ng v t nuôi Ph m vi th c hi n bao g m t t c các con gi ng, tr ng gi ng, tinh, phôi gi ng đư c s n xu t t i các cơ s s n xu t gi ng, các trang tr i gi ng v t nuôi đư c phép s n xu t và kinh doanh gi ng trong nư c và nh p kh u thu c các thành ph n kinh t (qu c doanh, t p th , tư nhân) đư c bán ra th trư ng. Khi gi ng đư c bán ra th trư ng ph i có nhãn và tài li u ghi đ y đ các n i dung như sau: 1. Tên gi ng v t nuôi:
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.1Tên gi ng v t nuôi thu n ch ng ph i ghi tên loài trư c, tên gi ng sau. Ví d : Tên loài Tên gi ng L n Móng cái, Thu c nhiêu Gà Gà Ri, gà Mía, gà H Vt VtC ,vtB u 1.2 Đ i v i gi ng lai thì ghi tên loài v t nuôi, hình th c lai ho c t o gi ng: Ví d : Tên loài Hình th c t o gi ng Tên gi ng L n Lai 2 gi ng L n lai F1 Đ i b ch x Móng cái Vt Lai 2 gi ng V t B ch tuy t Nh ng con gi ng lai t o t nhi u gi ng ph i ghi rõ m t s nguyên li u lai chính l y t gi ng khác đ t o ra con gi ng đó. 1.3. Ghi rõ h , tên, đ a ch s n xu t: N u gi ng m i nh p ph i ghi rõ đ a ch ngư i nh p. 2. Đ nh lư ng hàng hóa: Đơn v đ nh lư ng đ i v i con gi ng là con, phôi là cái, tr ng gi ng là qu , tinh d ch là li u tinh. 3. Ghi rõ ch tiêu ch t lư ng ch y u: 3.1 C p gi ng: C k , ông bà ho c b m : Ví d : Gi ng gà ISA MPK ông bà, gi ng gà 882 b m , gi ng l n thu n c k ... - Ch tiêu ch t lư ng gi ng: Ghi rõ m t s ch tiêu năng su t, ch t lư ng chính, đ c trưng cho gi ng. Ví d : Đ i v i gi ng gia c m hư ng tr ng: - Năng su t tr ng/năm Đ i v i gia c m hư ng th t: - Kh i lư ng đ t đư c trên m t đơn v th i gian. Đ i v i gi ng l n th t: Kh năng tăng tr ng, m c đ tiêu t n th c ăn, đ d y m lưng.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i v i l n nái: Năng su t sinh s n: s con đ ra/l a, s l a/năm. 3.2. Đ i v i gi ng v t nuôi chưa có quy đ nh ch tiêu ch t lư ng thì ghi nh ng ch tiêu ch t lư ng do nhà s n xu t công b . 4. Ngày tháng năm s n xu t, th i h n s d ng, th i h n b o qu n: Đ i v i tinh d ch, phôi, tr ng gi ng ghi rõ ngày, tháng, năm s n xu t và th i h n s d ng. 5.Hư ng d n b o qu n và s d ng: Ghi rõ yêu c u b o qu n, hư ng d n c th m i đi u ki n đ đ m b o ch t lư ng và s d ng, có th ghi thành tài li u hư ng d n. Ví d : Tinh d ch l n thu n Duroc b o qu n nhi t đ 18-20oC. 6.Xu t x c a gi ng v t nuôi: - Đ i v i gi ng v t nuôi nh p kh u t nư c ngoài ph i ghi rõ ngu n g c xu t x c a gi ng, ch t lư ng, ph m c p gi ng và có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan thú y theo quy đ nh hi n hành. - Đ i v i gi ng và s n ph m gi ng xu t kh u: Nhãn hàng hóa ghi các n i dung trên ho c các n i dung theo yêu c u c a nư c nh p kh u gi ng. VI. Ghi nhãn hàng hoá là th c ăn chăn nuôi, nguyên li u làm th c ăn chăn nuôi: 1. Đ i v i hàng hóa s n xu t t i Vi t nam: 1.1 Tên hàng hoá: Tên hàng hoá là th c ăn chăn nuôi đư c ghi c th d a vào ch c năng s d ng c a hàng hóa cũng như đ i tư ng và giai đo n sinh trư ng c a v t nuôi s d ng th c ăn đó. Ví d : - Th c ăn h n h p cho l n th t kh i lư ng t 30 - 60 kg - Th c ăn b sung khoáng cho gà. 1.2 Thành ph n c u t o: 1.2.1 Hàng hóa là th c ăn chăn nuôi ph i ghi đ y đ tên nh ng nguyên li u đư c s d ng trong công ngh s n xu t ra hàng hoá đó theo th t t cao xu ng th p v kh i lư ng ho c t kh i (%). 1.2.2 N u m t trong nh ng nguyên li u đã đư c chi u x ho c là s n ph m c a k thu t bi n đ i gen ph i đư c ghi trên nhãn hàng hoá theo các quy đ nh qu c t mà Vi t nam công b áp d ng.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.3 Ch tiêu ch t lư ng ch y u: - Nh ng ch tiêu ch t lư ng hàng hoá b t bu c ph i ghi trên nhãn hàng hoá th c ăn chăn nuôi: 1.3.1 Đ i v i hàng hoá là th c ăn h n h p hoàn ch nh và th c ăn đ m đ c; - m đ (Max % ) - Prôtein (Min %) - Năng lư ng trao đ i ME (Min Kcal/kg) - Xơ thô (Max % ) - Ca (Min và Max %) - P (Min %) - NaCl (Min và Max %) - Tên và hàm lư ng kháng sinh ho c dư c li u (Max mg/kg). 1.3.2 Đ i v i hàng hoá là nguyên li u th c ăn chăn nuôi, th c ăn b sung Vitamin, b sung khoáng ho c các ch t ph gia: - Hàm lư ng các ch t cơ b n quy t đ nh giá tr s d ng c a hàng hoá (Max đ i v i các ch t khoáng, Min đ i v i các lo i Vitamin) - Tên và hàm lư ng kháng sinh ho c dư c li u (Max mg/kg). 1.4 Hư ng d n s d ng và b o qu n: - Đ i v i hàng hoá là th c ăn h n h p hoàn ch nh, th c ăn đ m đ c, th c ăn b sung ho c các ch t ph gia nh t thi t ph i ghi hư ng d n s d ng, hư ng d n b o qu n, c nh báo nguy h i n u s d ng hàng hoá không đúng cách th c. N u hàng hoá có kháng sinh ph i ghi th i h n ng ng cho ăn trư c khi gi t m cũng như các thông tin khác c n chú ý. - Trư ng h p nhãn hàng hoá không đ di n tích đ ghi các n i dung hư ng d n v s d ng và b o qu n thì n i dung này đư c hư ng d n thuy t minh vào m t tài li u kèm theo hàng hoá đ cung c p cho ngư i s d ng. Ví d : M u nhãn hàng hóa th c ăn chăn nuôi (Đ i v i hàng hóa là th c ăn h n h p và th c ăn đ m đ c) M T TRƯ C BAO BÌ TH C ĂN H N H P D NG VIÊN CHO GÀ TH T T 21- 42 NGÀY TU I
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bi u tư ng và mã s c a Công ty (hình v , qu ng cáo) C12 Kh i lư ng t nh: M T SAU BAO BÌ THÀNH PH N DINH DƯ NG - m đ (Max%) - Protein (Min%) - Năng lư ng trao đ i ME (Min Kcal/kg) - Xơ thô (Max%) - Ca (Min và Max%) - P (Min%) - NaCl (Min và Max%) - Tên và hàm lư ng kháng sinh ho c dư c li u (Max mg/kg) - Không có hoóc môn ho c kháng hoóc môn Nguyên li u: B t ngô, Gluten ngô, khô d u h t c i, b t đ u tương, b t cá, b t váng s a, b t th t xương, d u th c v t, b t sò, L-Lisin, sulfat đ ng, sulfat s t, cácbonat canxi, oxit mangan, axit folic, Clotetracycline... Tên nguyên li u đã đư c chi u x ho c là s n ph m c a k thu t bi n đ i gien (n u có): HƯ NG D N S D NG Cho gà ăn t do không c n b sung b t kỳ lo i th c ăn nào khác ngoài nư c u ng Tên, đ a ch , đi n tho i c a nhà máy: S đăng ký: S lô: Ngày s n xu t: Đi u ki n b o qu n: Th i h n s d ng: 2. Đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u:
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1 Hàng hóa là th c ăn chăn nuôi, nguyên li u làm th c ăn chăn nuôi xu t kh u: ngôn ng trên nhãn hàng hóa đư c ghi theo th a thu n trong h p đ ng mua bán v i các thông tin thu c n i dung b t bu c kèm theo nhãn g c đ cung c p cho ngư i mua. 2.2. Hàng hóa là th c ăn chăn nuôi, nguyên li u làm th c ăn chăn nuôi nh p kh u: - T t nh t là tho thu n đư c v i bên bán hàng đ ghi b ng ti ng Vi t nam trên nhãn g c v i các thông tin thu c n i dung b t bu c. - Trư ng h p không tho thu n thì ph i có nhãn ph b ng ti ng Vi t nam v i các thông tin thu c n i dung b t bu c kèm theo nhãn g c đ cung c p cho ngư i mua. Ph n III: T ch c th c hi n 1. Các t ch c và cá nhân s n xu t và kinh doanh thu c b o v th c v t, thu c thú y, th c ăn chăn nuôi, phân bón hi n đang có các lo i nhãn hàng hoá đư c phép lưu hành và s d ng t i Vi t nam ph i t ti n hành rà soát l i vi c ghi nhãn s n ph m c a mình theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 34/1999/TT-BTM c a B Thương m i và hư ng d n t i Thông tư này. Trong trư ng h p nhãn s n ph m, bao bì cũ còn s lư ng l n c n ti p t c lưu hành ph i báo cáo và làm văn b n xin phép các cơ quan qu n lý chuyên ngành theo phân c p hi n hành v s n ph m đó, nhưng th i gian kéo dài không đư c quá ngày 31 tháng 12 năm 2000. 2. Các t ch c và cá nhân có ho t đ ng nh p kh u các lo i nguyên li u và các thành ph m v thu c b o v th c v t, thu c thú y, th c ăn chăn nuôi, phân bón, các lo i gi ng cây tr ng, v t nuôi t nư c ngoài c n thông báo v i nhà cung c p v các n i dung b t bu c ph i ghi trên nhãn s n ph m hàng hoá nh p kh u đ th ng nh t bi n pháp th c hi n, 3. Các t ch c và cá nhân c n thay đ i lo i nhãn hàng hoá và m u nhãn m i ph i ti n hành đăng ký l i v i cơ quan qu n lý chuyên ngành theo quy đ nh hi n hành. Vi c ti n hành in nhãn m i ch có giá tr khi đư c phép c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. 4. C c B o v th c v t, C c Thú y, C c Khuy n nông và Khuy n lâm, S Nông nghi p và PTNT các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng và nhi m v đ ơc giao có trách nhi m t ch c th c hi n, thanh tra và ki m tra vi c ghi nhãn hàng hoá đ i v i các hàng hoá đư c giao và 6 tháng m t l n báo cáo v B (V khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m). V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m có trách nhi m t ng h p vi c th c hi n ghi nhãn hàng hoá báo cáo v i B và ph i h p v i các đơn v liên quan đ th c hi n t t Quy t đ nh 178/1999/QĐ.TTg, Thông tư s 34/1999/TT, BTM c a B Thương m i và Thông tư này. 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 60 ngày k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây v ghi nhãn hàng hoá trái v i Thông tư này đ u không còn hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c c n k p th i cáo cáo v B đ s a đ i b sung cho phù h p.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - VP Chính ph (đ b/c) B NÔNG NGHI P VÀ PTNT - B Thương m i (đ b/c) Các B KHCN&MT, B Công nghi p, B Th y S n TH TRƯ NG Công báo Chính ph - Các đ ng chí Lãnh đ o B - Các s Nông nghi p và PTNT - Các t ng công ty, công ty tr c thu c B có liên quan - Các vi n và TT n/c u KHCN - Các C c, V - Lưu VT, V KHCN& CLSP Ngô Th Dân
Đồng bộ tài khoản