Thông tư số 76/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư số 76/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 76/2000/TT-BTC về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 11/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 76/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 76/2000/TT-BTC NGÀY 25THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 219/1999/Q -TTG NGÀY 11/11/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH B O H QUY N L I C A NHÂN DÂN NA PHƯƠNG NƠI CÓ KHOÁNG S N Ư C KHAI THÁC, CH BI N VÀ B O V TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N CHƯA KHAI THÁC Ngày 11/11/1999, Th tư ng Chính ph ã có Quy t nh s 219/1999/Q -TTg v chính sách b o h quy n l i c a nhân dân a phương nơi có khoáng s n ư c khai thác, ch bi n và b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác. Sau khi có ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và u tư, B Công nghi p, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Xây d ng và T ng c c a chính, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. i tư ng áp d ng các chính sách b o h quy n l i ư c hư ng d n t i Thông tư này bao g m t ch c, h gia ình, cá nhân ang cư trú, s n xu t h p pháp t i a phương nơi có khoáng s n, ph i thay i nơi cư trú, nơi s n xu t theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n th c hi n vi c khai thác, ch bi n khoáng s n ho c b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác. 2. T ch c, cá nhân ư c phép khai thác, ch bi n khoáng s n ph i có trách nhi m n bù thi t h i b o m quy n l i c a t ch c, h gia ình, cá nhân do nh hư ng c a ho t ng khai thác, ch bi n khoáng s n ph i thay i nơi cư trú, nơi s n xu t theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. Nhà nư c b o h quy n l i c a t ch c, h gia ình, cá nhân nơi có khoáng s n ư c khai thác, ch bi n ho c nơi có tài nguyên khoáng s n chưa khai thác c n b o v thông qua các chính sách u tư phát tri n h t ng kinh t xã h i, b o h n nh i s ng và s n xu t. Nhà nư c m b o kinh phí th c hi n các phương án b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác. II. VI C TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH B O H 1. T ch c, cá nhân ư c phép khai thác, ch bi n khoáng s n ph i có trách nhi m:
  2. 1.1. n bù thi t h i v t và tài s n g n li n v i t c a t ch c, h gia ình, cá nhân ph i thay i nơi cư trú, nơi s n xu t do nh hư ng c a vi c khai thác, ch bi n khoáng s n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 1.2. H tr n nh i s ng, s n xu t cho t ch c, h gia ình, cá nhân ph i thay i nơi cư trú, nơi s n xu t do nh hư ng c a vi c khai thác, ch bi n khoáng s n, c th như sau: - Tr c p n nh i s ng và s n xu t cho ngư i dân ph i di chuy n ch trong th i h n 6 tháng v i m c tr c p tính b ng ti n cho 01 nhân khNu/01 tháng tương ương 30 kg g o theo th i giá trung bình t i a phương t i th i i m n bù; - Tr c p ng ng vi c cho ngư i lao ng c a các cơ s s n xu t kinh doanh (không bao g m nh ng ngư i lao ng theo h p ng ng n h n ho c h p ng v vi c) trong th i gian ng ng s n xu t kinh doanh th c hi n vi c di chuy n a i m nhưng t i a là m t (01) năm; M c tr c p b ng m c lương theo ng ch b c c a t ng cán b công nhân viên ư c hư ng tr c p ho c theo h p ng lao ng; - H tr chi phí ào t o lao ng nông nghi p ph i chuy n làm ngh khác theo m c chi c th do U ban nhân dân t nh quy nh và chuy n cho ngư i lao ng ho c t ch c ào t o ngh nơi ngư i lao ng theo h c; - H tr cho m i h gia ình di chuy n ch trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng; n u di chuy n ch sang t nh khác thì ư c n bù t 3.000.000 ng n 5.000.000; M c c th do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh; Kho n h tr di chuy n này không áp d ng cho các i tư ng ang ư c hư ng ch tr c p di dân phát tri n vùng kinh t m i; - Chi tr chi phí di chuy n nhà, công trình có th tháo d i di chuy n, tài s n c nh, tư li u s n xu t khác n a i m m i cho các cơ s s n xu t kinh doanh ph i di chuy n; - Chi tr chi phí di chuy n nhà, công trình có th tháo r i, tài s n công khác cho cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr xã h i, ơn v s nghi p, l c lư ng vũ trang nhân dân ph i di chuy n n a i m m i; M c chi do ơn v di chuy n l p và g i S Tài chính - V t giá trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t; - H tr ti n thuê nhà cho các h gia ình, cá nhân ph i di chuy n ch nhưng chưa nh n ư c nơi m i mà ph i t m thuê nhà trong khi ch i; M c h tr do U ban ban nhân dân t nh quy nh c th trong phương án n bù và ph i ư c công b công khai. 1.3. Chi tr kinh phí n bù cơ s h t ng nơi thu h i t cho ngân sách a phương; M c n bù thi t h i i v i công trình cơ s h t ng b ng giá tr xây m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình nơi thu h i t. Trư ng h p c bi t do Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh.
  3. Các công trình h t ng ( ư ng xá, tr m i n, tr m bơm c p thoát nư c, h th ng lư i i n) n m trong vùng d án ư c c p t, n u không b phá hu và v n ph c v ư c cho nhu c u c a a phương thì không thu c di n ph i n bù. 1.4. H tr kinh phí xây d ng cơ s h t ng khu tái nh cư theo quy nh t i kho n 3, i u 31, Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph ; M c h tr c th do U ban nhân dân c p t nh quy t nh trên cơ s ã tho thu n v i t ch c, cá nhân ư c phép khai thác, ch bi n khoáng s n. 1.5. Ưu tiên tuy n ch n lao ng cho các ho t ng khoáng s n c a mình t b ph n dân cư ph i thay i nơi cư trú do nh hư ng c a vi c khai thác, ch bi n khoáng s n. 2. T ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng t h p pháp nơi có tài nguyên khoáng s n chưa khai thác c n ư c b o v mà ph i thay i nơi cư trú, nơi s n xu t thì ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t theo quy nh t i Ngh nh s 04/2000/N - CP ngày 11/02/2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai, Ngh nh s 22/1998/N -CP nêu trên và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan b sung, s a i và hư ng d n thi hành hai Ngh nh này. 3. Các cơ s s n xu t kinh doanh ph i di chuy n n nơi s n xu t kinh doanh m i ư c coi như cơ s m i thành l p và ư c hư ng các ch ưu ãi v khuy n khích u tư như sau: - Các cơ s s n xu t kinh doanh trong nư c ư c hư ng các ch ưu ãi u tư theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c. Trong th i h n 10 ngày sau khi n nh s n xu t kinh doanh, cơ s s n xu t kinh doanh ph i n p h sơ ăng ký ưu ãi v khuy n khích u tư kèm theo quy t nh di chuy n th c hi n các d án khai thác, ch bi n, b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác i v i cơ s c a c p có thNm quy n. Trong th i h n 20 ngày k t khi S K ho ch và u tư, U ban nhân dân huy n nh n h sơ h p l , Ch t ch U ban nhân dân t nh c p gi y ch ng nh n ưu ãi v khuy n khích u tư như i v i cơ s m i thành l p theo ngh c a S K ho ch và u tư ho c U ban nhân dân huy n. Trư ng h p doanh nghi p thu c thNm quy n c p phép c a B K ho ch và u tư thì trong th i h n 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư c p gi y ch ng nh n ưu ãi v khuy n khích u tư. H sơ, th t c, trình t ăng ký ưu ãi mi n, gi m thu ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c mi n, gi m thu theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph . - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c hư ng các ch ưu ãi u tư theo quy nh t i i m 3, i u 3, Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph .
  4. 4. Trư ng h p ph i thay i nơi cư trú sang t nh khác, b ph n nhân dân ph i di chuy n ngoài vi c ư c b o h quy n l i theo Quy t nh 219/1999/Q -TTg ngày 11/11/1999 c a Th tư ng chính ph n u i u ki n còn ư c hư ng chính sách ưu ãi v nh canh, nh cư và di dân phát tri n vùng kinh t m i. Riêng th i gian ư c hư ng tr c p n nh i s ng và s n xu t nêu t i i m 1.2, kho n 1, Ph n II, Thông tư này là m t năm. 5. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh căn c vào tình hình a phương quy t nh: - H tr b ng ti n i v i h gia ình có ngư i ang hư ng ch tr c p xã h i c a Nhà nư c ph i di chuy n ch do b thu h i t; M c h tr t i thi u là 1.000.000 ng; - Thư ng cho t ch c, h gia ình, cá nhân là ch s d ng t b thu h i t th c hi n di chuy n úng k ho ch c a H i ng n bù gi i phóng m t b ng. M c thư ng c th do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy nh. 6. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p t ch c th c hi n vi c n bù và chi tr n bù theo n i dung hư ng d n t i i m 1.1, 1.2, 1.3, kho n 1, Ph n II, Thông tư này cho t ch c, h gia ình, cá nhân nêu t i kho n 2, Ph n II, Thông tư này. Toàn b kinh phí n bù ư c c p t ngân sách c p t nh. Các t ch c, cá nhân ư c c p phép khai thác, ch bi n khoáng s n trên ph m vi di n tích t ã ư c UBND c p t nh tr c ti p n bù, gi i phóng m t b ng ph i n p tr ti n n bù cho ngân sách c p t nh theo quy nh t i i m 8, i u 34, Ngh nh s 22/1998/N - CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . 7. Chính quy n a phương các c p ph i ưu tiên tuy n d ng lao ng t b ph n dân cư ph i di chuy n do nh hư ng c a vi c khai thác ch bi n khoáng s n ho c b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác vào ho t ng theo các phương án u tư phát tri n kinh t , b o h n nh i s ng và s n xu t, b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác nêu t i i u 2, Quy t nh s 219/1999/Q -TTg ngày 11/11/1999 c a Th tư ng Chính ph . III. S D NG NGU N THU T HO T NG KHOÁNG S N B OH QUY N L I C A NHÂN DÂN NA PHƯƠNG VÀ B O V TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N CHƯA KHAI THÁC 1. D toán thu v ho t ng khoáng s n c a ngân sách c p t nh ư c l p như sau: 1.1. Khi l p d toán thu thu hàng năm, C c thu c p t nh nơi có ho t ng khoáng s n ho c có tài nguyên khoáng s n chưa khai thác c n b o v , l p d toán thu t ho t ng khoáng s n trên a bàn t nh theo t ng lo i thu và phí dư i ây g i S Tài chính - V t giá c a t nh: - Ti n cho thuê m t t, m t nư c i v i các doanh nghi p ho t ng khai thác, ch bi n khoáng s n; - L phí c p gi y phép ho t ng khoáng s n theo quy nh t i kho n 2 i u 9 Ngh nh s 68/CP ngày 01/11/1996 c a Chính ph ;
  5. - Thu ph t x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c khoáng s n quy nh t i Ngh nh s 35/CP ngày 23/4/1997 c a Chính ph ; - Thu tài nguyên; - Các kho n thu khác t ho t ng khoáng s n theo quy nh c a pháp lu t. 1.2. Trên cơ s d toán thu thu c a C c thu và hư ng d n t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c, S Tài chính - V t giá t nh ch u trách nhi m l p d toán ngu n thu t ho t ng khoáng s n mà ngân sách c p t nh ư c hư ng; - L p d toán thu b sung t ngân sách Trung ương: Trư ng h p ngân sách t nh không có ngu n thu t ho t ng khoáng s n (ho c ngu n thu không m b o ư c nhi m v chi) mà trong a gi i hành chính c a t nh có tài nguyên khoáng s n chưa khai thác c n ư c b o v , khi l p d toán ngân sách t nh hàng năm, căn c theo các phương án b o v khoáng s n ã ư c duy t l p d toán thu b sung t ngân sách Trung ương; Ngu n thu v ho t ng khoáng s n mà ngân sách c p t nh ư c hư ng không bao g m các kho n thu v ho t ng d u khí và các lo i nư c thiên nhiên (tr nư c khoáng và nư c nóng thiên nhiên), thu tài nguyên s n phNm r ng t nhiên, nư c thu i n, thu h i s n. 2. Vi c s d ng ngu n thu t ho t ng khoáng s n nh m m b o chính sách b o h quy n l i c a nhân dân a phương nơi có khoáng s n ư c khai thác, ch bi n và b o v khoáng s n chưa khai thác ư c th c hi n như sau: 2.1. D toán các kho n kinh phí theo các phương án b o h quy n l i c a nhân dân a phương nơi có khoáng s n khai thác, ch bi n và b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác bao g m các n i dung sau: 2.1.1. D toán chi u tư phát tri n kinh t - xã h i c a a phương nơi có khoáng s n ư c khai thác, ch bi n: - Chi u tư xây d ng m i ho c nâng c p, s a ch a các công trình k t c u h t ng khu dân cư như: h th ng c p thoát nư c, ư ng giao thông a phương, c u c ng, h th ng lư i i n, i n tho i; - Chi u tư xây d ng m i ho c nâng c p s a ch a các công trình giáo d c, y t , phúc l i xã h i c a a phương như: trư ng h c, cơ s khám ch a b nh, trung tâm d y ngh ; - Chi u tư xây d ng m i ho c nâng c p, s a ch a các công trình phát tri n kinh t - thương m i như: ch , b n bãi, trung tâm c m xã, trung tâm thương m i, các công trình thu l i ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p,...; - Chi quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n, s d ng và kinh doanh khoáng s n c a a phương, quy ho ch phát tri n ô th nông thôn.
  6. D toán chi u tư phát tri n kinh t - xã h i ư c bao g m trong d toán chi u tư phát tri n kinh t c a ngân sách c p t nh hàng năm. 2.1.2. D toán chi b o h n nh i s ng và s n xu t cho t ch c, b ph n nhân dân nơi có khoáng s n ư c khai thác, ch bi n ph i thay i nơi cư trú, nơi s n xu t: - Ưu tiên u tư cơ s h t ng nơi di chuy n n; ngoài kinh phí n bù cơ s h t ng và m c h tr xây d ng cơ s h t ng do t ch c, cá nhân ư c phép khai thác, ch bi n khoáng s n chi tr quy nh t i i u 31, Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph và hư ng d n t i i m 1.3, 1.4, kho n 1, Ph n II, Thông tư này, vi c u tư cơ s h t ng nơi m i còn ư c c p t ngu n thu t ho t ng khoáng s n c a ngân sách t nh theo các n i dung chi u tư phát tri n kinh t - xã h i hư ng d n t i ti t 2.1.1, i m 2.1, kho n 2, Ph n III, Thông tư này; - Chi b o m khôi ph c, phát tri n các ngành ngh truy n th ng g n li n v i chính sách phát tri n công nghi p khai khoáng và chính sách phát tri n kinh t - xã h i chung c a t nh như: chi h tr cho các trung tâm ào t o ngh truy n th ng c a a phương (mua s m trang thi t b , tr công m i các ngh nhân gi ng d y,...), chi t ch c thi ua v m t hàng truy n th ng c a a phương; - Chi duy trì, phát tri n các phong t c, t p quán sinh ho t lành m nh c a c ng ng nhân dân ph i chuy n n nơi m i; - Chi cho vi c ào t o ngh i v i lao ng nông nghi p ph i chuy n làm ngh khác; M c chi ph i ư c cân i v i ngu n h tr chi phí ào t o ngh c a t ch c, cá nhân khai thác, ch bi n khoáng s n nêu t i i m 1.2, kho n 1, Ph n II, Thông tư này; - Chi nh canh, nh cư (khai hoang, xây d ng ng ru ng), chi h tr s n xu t (gi ng cây tr ng, v t nuôi). D toán chi b o h n nh i s ng b ph n nhân dân ph i thay i nơi cư trú ư c bao g m trong d toán chi tài tr cho các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p và chi th c hi n các chính sách xã h i do c p t nh qu n lý. 2.1.3. D toán chi b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác bao g m các n i dung v bi n pháp, t ch c công tác b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác ã ư c U ban nhân dân t nh quy t nh. D toán chi cho các phương án b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác ã ư c duy t ư c bao g m trong d toán chi cho an ninh và tr t t an toàn xã h i c a ngân sách c p t nh. 2.2. Vi c l p d toán ph i ư c l p chi ti t theo các m c chi c a H th ng m c l c Ngân sách Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 280/TC/Q /NSNN ngày 15/4/1997 c a B Tài chính, có b sung, s a i theo Thông tư s 156/1998/TT/BTC ngày 12/12/1998 c a B Tài chính. 2.3. Trình t l p d toán, ch p hành và quy t toán kinh phí cho các d án b o h quy n l i c a nhân dân a phương nơi có khoáng s n ư c khai thác, ch bi n ho c b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác, ngoài vi c ph i th c hi n úng theo
  7. hư ng d n t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n c a các B , ngành, a phương có liên quan v nh m c, ơn giá, n i dung các kho n chi, còn ph i m b o các yêu c u sau: - T ng s d toán các kho n kinh phí hàng năm cho các phương án b o h và b o v ã ư c duy t ph i ư c cân i t d toán thu hàng năm t ho t ng khoáng s n c a ngân sách c p t nh theo hư ng d n t i i m 1.2, kho n 1, Ph n III c a Thông tư này; - Thu b sung t ngân sách Trung ương ch ư c dùng cho chi theo các phương án b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác ã ư c duy t. - Các kho n thu t ti n thuê m t t, m t nư c c a các doanh nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n, thu tài nguyên ch ư c s d ng cho các nhi m v chi u tư, không chi các nhi m v thư ng xuyên. 3. i v i các kho n chi cho các d án u tư xây d ng cơ b n theo phương án ư c duy t ph i m b o trình t , th t c qu n lý theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. IV. T CH C TH C HI N Trình t th c hi n, trách nhi m c a các ngành, U ban nhân dân các c p trong vi c t ch c chi tr n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng di chuy n t ch c, h gia ình, cá nhân nơi có khoáng s n ư c khai thác, ch bi n ho c b o v tài nguyên, khoáng s n chưa khai thác ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày Quy t nh s 219/1999/Q -TTg ngày 11/11/1999 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c ngh các B ngành, a phương ph n ánh ngay v B Tài chính nghiên c u, s a i b sung k p th i. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản