Thông tư số 76-NV/DC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
47
lượt xem
4
download

Thông tư số 76-NV/DC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 76-NV/DC về việc áp dụng thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp do Bộ Nội Vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 76-NV/DC

 1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76-NV/DC Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 1958 THÔNG TƯ V VI C ÁP D NG TH L B U C H I NG NHÂN DÂN CÁC C P Kính g i: - y ban Hành chính các Khu T tr Vi t b c, T tr Thái Mèo, Khu H ng qu ng - y ban Hành chính các thành ph - y ban Hành chính các t nh và Khu v c Vĩnh Linh thi hành các i u kho n trong S c lu t s 004-SLt ngày 20-07-1957 và Ngh nh s 432-TTg ngày 25-09-1957 c a Th tư ng Chính ph v t ch c b u c H i ng nhân dân các c p, B g i thông tư này hư ng d n y ban Hành chính các c p th c hi n các công tác sau ây: I. – L p danh sách c tri. II. – Tính s i bi u H i ng Nhân dân các c p. III. – nh các ơn v b u c và tính s i bi u cho m i ơn v . IV. – nh các khu v c b phi u. V. – Thành l p H i ng b u c , các ban b u c và các t b u c . VI. – ChuNn b v t li u c n thi t cho cu c b u c . I. – L P DANH SÁCH C TRI L p danh sách c tri là m t công tác c bi t quan tr ng, vì ch nh ng ngư i có tên trong danh sách c tri m i có quy n b u c . Yêu c u c a công tác là: không b sót m t ngư i có quy n b u c mà không ghi vào danh sách c tri và không ghi l m m t ngư i không có quy n b u c vào danh sách; do ó phân rõ ngư i có quy n b u c và ngư i không có quy n b u c , b o v quy n b u c thiêng liêng c a c tri, c ng c hơn n a n n dân ch nhân dân chuyên chính. Ai là c tri? Theo s c lu t s 004-SLt ngày 20-07-1957 v b u c H i ng nhân dân và y ban Hành chính các c p thì:
 2. 1. – Các công dân Vi t Nam, không phân bi t dân t c, gái trai, ngh nghi p, giàu nghèo, thành ph n xã h i, tín ngư ng, tôn giáo, trình văn hóa, th i h n cư trú, t 18 tu i tr lên u có quy n b u c và t 21 tu i tr lên u có quy n ng c . Công dân trong quân i có quy n b u c và ng c như nh ng công dân khác. 2. – Nh ng a ch sau ây, tuy chưa ư c thay i thành ph n, cũng ư c b u c và ng c : - a ch kháng chi n; - a ch thư ng ư c y ban Hành chính và Ban Ch p hành Nông h i xã ngh cho b u c và ng c , và ư c, y ban hành chính t nh chuNn y. 3. – Nh ng ngư i sau ây không có quy n b u c và ng c : - Ngư i b pháp lu t ho c tòa án tư c công quy n. - Ngư i b b nh iên. - a ch chưa ư c thay i thành ph n (tr nh ng ngư i ã nói i m 2). Các y ban Hành chính xã, th tr n, khu ph và th xã ( các th xã không có khu ph ) là các c p chính quy n cơ s có nhi m v l p danh sách c tri. N u các ơn v b i trú quân các a phương tham gia b u c H i ng nhân dân a phương thì Ban ch huy ơn v s l p danh sách c tri riêng c a ơn v mình. A. - K HO CH – PHƯƠNG PHÁP TI N HÀNH: Ch m nh t là 40 ngày trư c ngày b u c danh sách c tri ph i ư c niêm y t nhân dân ki m soát, cho nên sau khi d h i ngh nghe ph bi n k ho ch và th l b u c , y ban Hành chính h p bàn k ho ch chi ti t ti n hành công tác; công tác u tiên là l p danh sách c tri. a) T ch c: - M i xã, th tr n, khu ph và th xã (không có khu ph ) t ch c m t b ph n chuyên trách vi c l p danh sách c tri làm nhi m v thNm tra tư cách c tri và ăng ký c tri. Thành ph n g m có m t s trong nh ng cán b sau ây: y viên y ban Hành chính, y viên Ban Ch p hành nông h i, cán b công an, cán b th ng kê, trư ng xóm, trư ng ph , trư ng khu hay là trư ng ban i bi u dân ph (và có m t s cán b khác có kh năng giúp vi c). Có th phân công: m t s ph trách thNm tra tư cách c tri, thu th p tài li u ngh c p trên xét duy t các trư ng h p a ch thư ng có tiêu chuNn cho b u c và các ngư i có án tích, nhưng chưa rõ có m t quy n công dân hay không và m t s ph trách ghi tên c tri vào danh sách và theo dõi i u ch nh danh sách c tri.
 3. - T i m i xóm, ph , kh i hay là ti u khu, v.v... t ch c m t nhóm g m m t s trong nh ng cán b sau ây: trư ng xóm, công an xóm, trư ng ph , công an ph , h t ch viên, t trư ng, t phó dân ph (và m t s thanh niên c vi t th o giúp vi c) làm nhi m v ghi tên các c tri c a m i xóm, ph , kh i, ti u khu.... và nêu lên nh ng trư ng h p c n xét v tư cách c tri. b) Công vi c c th : 1 - D a vào các tài li u s n có (như th ng kê, tài li u qu n lý h khNu, v.v...) các nhân viên ph trách phân công i t ng h , thNm tra l i, làm th ng kê m i, ghi tên nh ng ngư i t 18 tu i tr lên ã bi t ch c ch n có i u ki n b u c . 2 - G p trư ng h p chưa bi t rõ v m t s ngư i có i u ki n b u c hay không thì ghi tên riêng i u tra thêm ho c h i c p trên. 3 - V tu i c a c tri c n chú ý nh ng ngư i x p x trên dư i 18 tu i. N u b u c năm 1959 thì nh ng ngư i t 18 tu i tr lên là nh ng ngư i sinh t năm 1941 tr v trư c. i v i nh ng ngư i x p x 18 tu i, nhưng không nh rõ ngày sinh tháng ,c nh i k bà con, xóm gi ng giúp h xác nh n tu i th c c a h . 4 - Trư ng h p các cơ quan, công nông trư ng, xí nghi p, trư ng h c ăn t p th xóm, ph , kh i hay là ti u khu có tham gia b u c thì ph trách xóm, ph , kh i hay là ti u khu, ph i liên l c v i c p ph trách các ơn v ó l y tên các c tri kê vào danh sách chung v i nhân dân. Các c p ph trách các ơn v nói trên làm m t b n d th o danh sách c tri c a ơn v mình giao cho b ph n l p danh sách c tri c a chính quy n a phương. D th o danh sách c tri này c n ư c toàn th c tri trong ơn v thông qua tránh nh m l n, thi u sót. 5 - Sau khi ã gi i quy t m i trư ng h p khó khăn thì: - xã và th tr n, danh sách c tri l p theo xóm, ph , trong ó tên các c tri x p theo h - Th xã, danh sách c tri ư c l p theo kh i, ti u khu hay là t dân ph , trong ó tên các c tri x p theo h . Các h x p theo th t A, B, C c a tên ngư i ch h ho c x p theo m t th t quen thu c c a nhân dân a phương; r i k t h p v i các cu c h p c a nhân dân ưa danh sách c tri ra nhân dân ho c i bi u các h th o lu n b khuy t và thông qua. - Sau ó, các xóm, ph , kh i, ti u khu t p trung danh sách c tri c a mình lên y ban Hành chính cơ s b ph n chuyên trách nói trên giúp y ban l p danh sách c tri chung cho toàn khu v c b phi u theo th t A, B, C. Danh sách c tri c a t ng khu v c b phi u t i tr s y ban Hành chính, các danh sách c tri l p theo các xóm, ph , kh i, ti u khu trong khu v c b phi u sau khi ư c y ban Hành chính cơ s công nh n s niêm y t các xóm, ph , kh i, ti u khu. Các danh sách c tri ph i có ch ký và óng d u c a y ban Hành chính cơ s . B. - M Y I M C N CHÚ Ý KHI L P DANH SÁCH C TRI:
 4. 1 – Trong công tác l p danh sách c tri và th ng kê dân s , các cán b công an có nhi m v giúp y ban Hành chính v m t cung c p tài li u. Vì v y, y ban Hành chính không nên khoán tr ng cho các cán b công an, mà ph i coi là trách nhi m chính c a mình. 2 – Ch ư c ghi vào danh sách c tri c a m t khu v c b phi u nh ng ngư i cư trú chính th c t i khu v c ó. 3 – i v i nh ng trư ng h p vì thi u tài li u, chưa th phân bi t là có quy n b u c hay không thì ph i sưu t m y tài li u r i m i k t lu n. N u chưa rõ nguyên t c gi i quy t nh ng trư ng h p ph c t p thì ph i h i ý ki n c p trên; nhưng không nên vì m t trư ng h p chưa gi i quy t ư c mà ình ch toàn b công tác l p danh sách c tri. 4 – Khi l p và sao chép danh sách c tri ph i cNn th n không b sót, không ghi trùng, không nh m l n tên, h (tên c gi ng nhau mà ch vi t không gi ng nhau) và nh t là không ghi vào danh sách c tri nh ng ngư i ã b tư c quy n b u c . Vi c sao chép danh sách c tri có th giao cho nh ng ngư i có trình văn hóa, ch vi t t t, rõ, có tinh th n trách nhi m và tin c y ư c. Khi sao chép danh sách c tri, nên dùng m t th m c m màu, lâu phai như m c tím. 3 – Tri u t p h i ngh thanh niên (nam n ) chưa 18 tu i (ch y u là 16, 17 tu i) và tùy theo s thu n ti n có th h p theo xóm, liên xóm, t dân ph , ti u khu. i di n y ban Hành chính cơ s nói rõ lý do t i sao nh ng thanh niên chưa 18 tu i t m th i chưa ư c b u c ; c bi t nh n m nh nh ng ngư i chưa tu i b u c , căn b n không gi ng nh ng ph n t b tư c quy n b u c , ng th i ng viên h tham gia giúp các t ch c ph trách b u c và c tri. 6 – Nên quan ni m công tác xét duy t cho a ch thư ng ư c i b u c là m t công tác chính tr , có làm ư c chu áo m i nói lên ư c chính sách úng n c a ng và Chính ph mu n m cho a ch con ư ng lao ng c i t o h thêm tin tư ng, ph n kh i và c g ng t c i t o. 7 – i v i nh ng ngư i b tư c quy n b u c , nên tri u t p h l i nói cho h rõ lý do b tư c quy n b u c và con ư ng ti n lên c a h là ph i t c i t o tr thành ngư i công dân t t. i v i nh ng ph n t có hành ng x u ph i phê bình, giáo d c. 8 – Trong kỳ b u c H i ng nhân dân các c p l n này, m t danh sách c tri có th dùng chung cho c các c p. Nhưng n u nơi nào có m t s cán b công nhân viên các xí nghi p công nông lâm trư ng ch tham d cu c b u c H i ng nhân dân c p trên, thì ph i l p danh sách c tri riêng, b ng cách ghi thêm tên các c tri m i vào danh sách dùng cho cu c b u c h i ng nhân dân c p cơ s . C - K T H P LÀM TH NG KÊ DÂN S : có nh ng s li u v dân s dùng ngay trong công tác b u c và dùng làm tài li u cho nhi u công tác v sau, trong khi ti n hành l p danh sách c tri s k t h p làm th ng kê dân s . D – NIÊM Y T, KHI U N I, I U CH NH DANH SÁCH C TRI
 5. Danh sách c tri ph i l p xong và em niêm y t các nơi công c ng trong khu v c b phi u (m i xóm, ph , kh i, ti u khu m t b n) ít nh t là 40 ngày trư c ngày b u c . các nơi niêm y t danh sách c tri, c n có ngư i thư ng tr c trông nom danh sách, giúp c tri thNm tra danh sách, ghi ý ki n c a nhân dân v các i m sai sót và nh n ơn khi u n i chuy n giao cho b ph n l p danh sách c tri nghiên c u gi i quy t và i u ch nh danh sách (n u c n). Sau khi ã niêm y t danh sách c tri, c n tuyên truy n r ng rãi và phát ng qu n chúng xem xét và thNm tra danh sách. Và tùy theo s thu n ti n, tri u t p h i ngh c tri theo xóm, ph , ti u khu, v.v... i di n y ban Hành chính c s căn c vào pháp lu t trình bày ngư i có quy n b u c , ngư i b tư c quy n b u c và công b danh sách c tri. N u có i m cư tri nghi v n ph i gi i thích, n u có ý ki n khác nhau ph i th o lu n và báo cáo lên b ph n l p danh sách c tri gi i quy t. Khi danh sách c tri ã niêm y t và ch m nh t là 25 ngày trư c ngày b u c , ai không ng ý v i m nào có quy n khi u n i n cơ quan l p danh sách c tri. Cơ quan này ph i gi i quy t xong vi c khi u n i trong ba ngày. N u ngư i khi u n i chưa ng ý v cách gi i quy t thì có th khi u n i lên Tòa án nhân dân huy n th xã, châu hay là thành ph . Cũng trong th i gian niêm y t danh sách c tri, c tri vào i ch ph i báo cho y ban ban Hành chính cơ s bi t xóa tên danh sách c tri nơi cũ và ghi tên vào danh sách c tri nơi m i n . Vi c i u ch nh danh sách c tri ph i làm thư ng xuyên, qua nhi u t. M is s a i, thêm b t danh sách c tri ph i làm xong ba ngày trư c ngày b u c . II. - TÍNH S I BI U CHO H I NG NHÂN DÂN CÁC C P S c lu t s 004-SLt ngày 20-07-1957 quy nh cách tính s i bi u như sau: A- MI N XUÔI: 1–H i ng Nhân dân xã và th tr n: Xã và th tr n t 1.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 15 i bi u, xã và th tr n trên 1.000 nhân khNu thì ngoài s 15 i bi u tính cho s 1.000 nhân khNu u tiên, c thêm 200 nhân khNu thì thêm i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 35 i bi u. c bi t các xã trên 6.000 nhân khNu có th có t i 40 i bi u. 2–H i ng nhân dân th xã: Th xã t 4.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 25 i bi u. Th xã trên 4.000 nhân khNu thì ngoài s 25 i bi u tính cho s 4.000 nhân khNu u tiên, c thê 500 nhân khNu thì thêm i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 50 i bi u. 3–H i ng Nhân dân t nh:
 6. T nh t 250.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 50 i bi u. T nh trên 250.000 nhân khNu thì ngoài s 50 i bi u tính cho s 250.000 nhân khNu u tiên, c thêm 20.000 nhân khNu thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 100 i bi u. 4–H i ng nhân dân thành ph : Thành ph t 60.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 50 i bi u. Thành ph trên 60.000 nhân khNu, thì ngoài s 50 i bi u tính cho s 60.000 nhân khNu u tiên, c thêm 8.000 nhân khNu thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 100 i bi u. B- CÁC KHU T TRN VÀ MI N NÚI 1–H i ng nhân dân xã và th tr n: - Xã vùng cao t 300 nhân khN u tr xu ng thì b u c 9 i bi u. Xã trên 300 nhân khN u thì ngoài s 9 i bi u tính cho s 300 nhân khN u u tiên, c thêm 35 nhân khN u thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 25 i bi u. - Xã vùng th p và th tr n t 400 nhân khN u tr xu ng thì b u c 11 i bi u, xã và th tr n trên 400 nhân khN u thì ngoài s 11 i bi u tính cho s 400 nhân khN u u tiên, c thêm 70 nhân khN u thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 25 i bi u. 2–H i ng Nhân dân th xã: Th xã t 3.000 nhân khN u tr xu ng thì b u c 20 i bi u. Th xã trên 3.000 nhân khN u thì ngoài có 20 i bi u tính cho s 3.000 nhân khN u u tiên c thêm 300 nhân khN u thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 45 i bi u. 3–H i ng Nhân dân t nh hay là châu: (Trong Khu T tr không có c p t nh) - T nh t 80.000 nhân khN u tr xu ng thì b u c 40 i bi u. T nh trên 80.000 nhân khN u thì ngoài s 40 i bi u tính cho s 80.000 nhân khN u u tiên, c thêm 5.000 nhân khN u thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 70 i bi u. - Châu t 8.000 nhân khN u tr xu ng thì b u c 25 i bi u. Châu trên 8.000 nhân khN u thì ngoài s 25 i bi u tính cho s 8.000 nhân khN u u tiên, c thêm 800 nhân khN u thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 50 i bi u. 4–H i ng Nhân dân khu: Tùy theo tình hình dân s và dân t c t ng nơi, t 2.000 n 6.000 nhân khN u thì b u c m t i bi u, nhưng t ng s i bi u không ư c quá 150. Các t l nói trên có th châm chư c các dân t c ít ngư i có th b u c i bi u c a mình vào H i ng Nhân dân các c p.
 7. các xã ven bi n, ngoài h i o thu c t nh mi n xuôi, dân s c bi t ít (150, 200 nhân khN u) thì tùy tình hình và th theo nguy n v ng c a nhân dân, có th áp d ng cách tính s i bi u H i ng Nhân dân như m t xã mi n núi (t i thi u 9 i bi u). Ngư c l i, các xã mi n núi ho c thu c Khu T tr mà dân s c bi t cao (t 4, 5 nghìn tr lên) cũng có th áp d ng cách tính s i bi u H i ng Nhân dân như m t xã mi n xuôi (t i a 35 i bi u) H i ng Nhân dân có m t s i bi u tương x ng v i dân s ng th i thích ng v i c bi t vùng dân t c theo úng tinh th n chi u c c a s c lu t ngày 20-07-1957. S nhân khN u g m: s c tri (nhân dân, cán b , công nhân viên và b i có tham gia b u c ) s ngư i chưa n tu i b u c , s ngư i m t quy n b u c hi n cư trú t i a phương. tính s nhân khN u này, y ban Hành chính m i c p s căn c vào tài li u th ng kê dân s trên và báo cáo c a cơ quan óng a phương, v.v... Vài ví d c th : H I NG NHÂN DÂN XÃ VÀ THN TR N MI N XUÔI 1) S nhân khN u c a th tr n A là 928 V ys i bi u H i ng nhân dân th tr n này là 15 (không ph i tính, vì dân s dư i 1.000 ngư i). 2) S nhân khN u c a xã B là 5.700 Tr s 1.000 nhân khN u u tiên ư c b u 15 i bi u, còn: 5.700 – 1.000 = 4.700. S 4.700 ngư i còn l i ư c c : 4.700 : 200 = 23 i bi u. Như v y, c ng s i bi u là: 15 + 23 = 38. Nhưng s c lu t b u c ã quy nh t ng s i bi u H i ng Nhân dân các xã mi n xuôi dư i 6.000 nhân khN u không ư c quá 35. V y s i bi u H i ng Nhân dân xã B là 35. 3) S nhân khN u c a xã C là 7.450 (xã lo i to, trên 6.000 nhân khN u). Tr s 6.000 nhân khN u u tiên ư c b u 35 i bi u còn: 7.450 – 6.000 = 1.450. Áp d ng cách tính trên (ngoài s 35 i bi u tính cho s 6.000 nhân khN u u tiên, c thêm 200 nhân khN u thì thêm 1 i bi u) thì s 1.450 ngư i còn l i ư c c : 1.450 : 200 = 7 i bi u. Như v y, c ng s i bi u là: 35 + 7 = 42. Nhưng s c lu t b u c ã quy nh các xã trên 6.000 nhân khN u (cũng ch ) có t i 40 i bi u (là cùng). V ys i bi u H i ng Nhân dân xã C là 40.
 8. H I NG NHÂN DÂN THN XÃ 4) S nhân khN u c a th xã D là 15.500. Tr s 4.000 nhân khN u u tiên ư c b u 25 i bi u, còn: 15.500 – 4.000 = 11.500. S 11.500 còn l i ư c c : 11.500 : 500 = 23 i bi u. Như v y t ng s i bi u H i ng Nhân dân th xã D là: 25 + 23 = 48. Khi tính s i bi u ư c b u, thư ng còn l i m t s dư (nhân khN u). Nói chung, n u s dư ó b ng hay trên s quá bán c a con s quy nh tính thêm m t i bi u, thì y ban Hành chính c p b u c H i ng Nhân dân, có th tăng thêm s i bi u ư c b u lên m t ngư i. Ví d : T nh A mi n núi có 92.720 nhân khN u. Tr s 80.000 nhân khN u u tiên ư c 40 i bi u, còn: 92.720 – 80.000 = 12.720. S 12.720 còn l i ư c b u thêm: 12.720 : 5.000 = 2. S dư là 2.720, trên s quá bán (2.501) c a con s quy nh tính thêm m t i bi u (5.000). Như v y, t nh A ư c b u là: 40 + 2 + 1 = 43 i bi u. Nhưng trong trư ng h p c bi t H i ng Nhân dân m t c p ho c m t nơi nào c n có thêm i bi u b o m tính ch t M t tr n (thành ph n tôn giá, tôn giáo, dân t c, ngh nghi p, v.v...) mà s dư dư i con s quá bán nói trên, y ban Hành chính c p b u c H i ng Nhân dân có th ngh tăng s i bi u ư c b u lên m t ngư i. III. - NNH CÁC ƠN VN B U C VÀ TÍNH S I BI U CHO M I ƠN VN a) nh các ơn v b u c : Vi c t ch c b u c theo ơn v nh m m c ích làm cho c tri l a ch n i bi u ư c chính xác, H i ng Nhân dân có ti ng nói c a nhân dân trong m i khu v c c a m i a phương, và thu nh p ý ki n c a nhân dân ư c d dàng, vi c giám sát c a nhân dân i v i i bi u ư c thu n l i, quan h gi a i bi u và c tri ư c m t thi t. M t ơn v b u c H i ng Nhân dân nên có t hai n sáu i bi u. c bi t mi n núi, m t ơn v có th ch có m t i bi u. H i ng Nhân dân các c p b u c theo nh ng ơn v sau ây: -H i ng Nhân dân xã theo ơn v liên xóm (thôn cũ);
 9. -H i ng Nhân dân th tr n theo ơn v ph hay là liên xóm; -H i ng Nhân dân th xã theo ơn v khu ph và xã (n u có xã ngo i th ); -H i ng Nhân dân châu theo ơn v hành chính xã; -H i ng Nhân dân t nh theo ơn v hành chính huy n và th xã; - H i ng Nhân dân thành ph theo ơn v khu ph hay là liên khu ph n i thành, theo ơn v xã hay là liên xã ngo i thành; -H i ng Nhân dân Khu T tr theo ơn v hành chính châu hay là huy n và th xã. -H i ng Nhân dân khu v c Vĩnh Linh theo ơn v xã hay là liên xã. b o ms i bi u ư c b u c a m i ơn v không quá 6 ngư i, các thôn ( xã) ph ( th tr n) khu ph , xã ngo i th ( th xã) ông dân cư có th chi làm hai hay nhi u ơn v b u c . Khi s i bi u ư c b u c a m t huy n (là ơn v b u c H i ng Nhân dân t nh) quá cao (t 15 ngư i tr lên) do ó mà gây khó khăn l n cho nhân dân trong vi c l a ch n cũng như cho lãnh o, thì y ban Hành chính t nh ph i báo cáo lên B , vi c xét duy t các ơn v b u c và s i bi u c a m i ơn v ư c k p th i và thích áng. i v i xã có nhi u dân t c, xã r o cao hay biên gi i, vi c nh ơn v b u c có th tùy tình hình th c t mà linh ng châm chư c m t ph n nào, không nh t thi t ph i có ho c hơn s nhân khN u trung bình m i thành m t ơn v , nhưng y ban Hành chính c p cơ s ph i xin ý ki n y ban Hành chính châu, huy n trư c khi gi i quy t. Vi c nh ơn v b u c có nh hư ng n vi c nh khu v c b phi u s nói sau ây, vì v y c n k t h p làm hai vi c cùng m t lúc, không nên tách r i, vi c làm trư c vi c làm sau. b) Tính s i bi u H i ng Nhân dân cho m i ơn v : Mu n tính s i bi u H i ng Nhân dân c a m i ơn v b u c , nguyên t c chung là l y s nhân khN u c a t ng ơn v b u c chia cho s nhân khN u trung bình ư c c m t i bi u. Thí d : 1) Th tr n A có 928 nhân khN u, ư c b u 15 i bi u. S nhân khN u trung bình ư c c m t i bi u là 928 : 15 = 61. L y m t ơn v b u c (m t ph ) mà s nhân khN u 370, thì ơn v b u c y ư c b u: 370 : 61 = 6 i bi u. 2) Xã B có 5.700 nhân khN u, ư c b u 35 i bi u. S nhân khN u trung bình ư c c m t i bi u là 5.700 : 35 = 163.
 10. L y m t ơn v b u c (liên xóm) mà s nhân khN u là 830, thì ơn v b u c y ư c b u: 830 : 163 = 5 i bi u. 3) Th xã D có 15.500 nhân khN u ư c b u 48 i bi u. S nhân khN u trung bình ư c c 1 i bi u là 15.500 : 48 = 322. L y m t ơn v b u c (khu ph hay là xã ngo i th ) mà s nhân khN u là 1.330, thì ơn v b u c y ư c b u: 1.330 : 322 = 4 i bi u. Trên th c t , chia như v y s có s dư và s còn m t s i bi u chưa phân ph i vào ơn v b u c nào c . S i bi u ó s l n lư t chia thêm cho nh ng ơn v b u c xét ra c n thêm i bi u b o m tính ch t và thành ph n c a H i ng Nhân dân. c) Th i gian ngh , duy t y và công b : S ơn v b u c H i ng nhân dân Khu T tr , t nh, thành ph và s i bi u cho m i ơn v do y ban Hành chính Khu T tr , t nh, thành ph ngh ; B N i v duy t y. S ơn v b u c H i ng Nhân dân t nh trong Khu T tr và s i bi u cho m i ơn v do y ban Hành chính t nh ngh , y ban Hành chính Khu T tr ư c B N i v y quy n duy t y. y ban Hành chính xã, th tr n, th xã ngh lên y ban Hành chính t nh, khu (trong Khu T tr không có c p t nh) duy t y danh sách các ơn v b u c và s i bi u c a m i ơn v b u c . Vì t ng s xã và th tr n trong m t t nh, m t khu thì nhi u, y ban Hành chính t nh, khu l i ông xã, không n m ư c sát tình hình t ng xã, th tr n và nh m m b o th i h n duy t y ã quy nh, y ban Hành chính t nh, khu có th y quy n cho y ban Hành chính huy n, ho c châu duy t y các ngh trên c a các xã, th tr n, nhưng y ban Hành chính t nh ho c khu v n ch u trách nhi m v vi c này. y ban Hành chính các c p nên ngh s m ch m nh t là 40 ngày trư c ngày b u c có th công b danh sách các ơn v b u c và s i bi u c a m i ơn v , sau khi ã ư c các c p có thN m quy n duy t y. IV. - NNH CÁC KHU V C B PHI U L p các khu v c b phi u nh m m c ích làm cho vi c i b phi u c a c tri ư c thu n ti n, nhanh, g n, ti t ki m ư c thì gi c a nhân dân, b o m t l c tri i b phi u cao và b o m không khí tưng b ng ph n kh i c a ngày b u c . M i khu v c b phi u có m t phòng b phi u. Vi c l p khu v c b phi u ph i d a trên các i u ki n sinh ho t, cư trú c a nhân dân, hoàn c nh a lý c a a phương, kh năng lãnh o và kh năng t ch c phòng b phi u ngày b u c . - các xã: nh ng thôn dư i 1.000 nhân khN u thì thành l p m t khu v c b phi u, nh ng thôn trên 1.000 nhân khN u thì t 600 n 2.000 nhân khN u thành l p m t khu v c b phi u. M i khu v c b phi u g m m t xóm ho c nhi u xóm.
 11. Trư ng h p c bi t, các xã a dư r ng, giao thông khó khăn như có nh ng thôn, xóm bi t l p, cách sông, cách ò, thì có th thành l p nh ng khu v c b phi u riêng các thôn, xóm v i t 300 nhân khN u tr lên. - các th xã không có khu ph , th tr n, khu ph dư i 1.000 nhân khN u thì thành l p m t khu v c b phi u; trên 1.000 nhân khN u thì 600 n 3.000 nhân khN u thành l p m t khu v c b phi u. Chú ý: Trong ph m vi lu t l ã quy nh trên ây, c n c g ng nh các khu v c b phi u, nh t là các xã và th tr n, v a b ng 1 ơn v b u c tránh tình tr ng ph i ghép 2, 3 ơn v b u c vào m t a i m b phi u, gây khó khăn cho vi c t ch c b u c , vi c ki m phi u và vi c sơ k t b u c . - các b nh vi n, nhà h sinh, an dư ng ư ng, nhà nuôi ngư i tàn t t, s l p khu v c b phi u riêng, nh m m c ích cho nh ng ngư i vì i u ki n s c kh e hay tàn t t không i ư c, v n có th b phi u ư c. Nhưng nh ng khu v c b phi u này cũng ph i g m t 50 c tri tr lên, n u như nh quá, s gây khó khăn cho vi c t ch c b u c , vi c sơ k t và t ng k t b u c . Các khu v c b phi u do y ban Hành chính cơ s n nh ph m vi, s hi u và công b ch m nh t là 40 ngày trư c ngày b u c . Khu v c b phi u ph i ư c n nh s m có cơ s l p danh sách c tri theo khu v c b phi u. Nhưng quy nh khu v c b phi u là m t công tác khó khăn và ph c t p, nên y ban Hành chính huy n châu ( i v i xã và th tr n) và t nh ( i v i th xã) có nhi m v hư ng d n c th cho y ban Hành chính cơ s . V. – THÀNH L P H I NG B U C CÁC BAN B U C VÀ CÁC T B U C các h i ng b u c , ban b u c , t b u c có th làm ư c t t nh ng nhi m v ã quy nh trong s c lu t s 004-SLt ngày 20-07-1957, các t ch c này nên thành l p s m. y ban Hành chính m i c p c n t ch c h i ngh v i các ng phái, các oàn th và các gi i trong a phương mình c i bi u vào h i ng b u c c a c p mình và các Ban b u c cho các ơn v b u c . Cơ quan có thN m quy n công nh n h i ng b u c có m i c p là cơ quan có thN m quy n duy t y s ơn v và s i bi u cho m i ơn v c a H i ng Nhân dân c p ó. y ban Hành chính xã, th tr n, khu ph , và th xã không có khu ph h i ngh v i các oàn th và các gi i, c i bi u vào các t b u c cho các khu v c b phi u. N u m t ơn v b u c ch có m t khu v c b phi u (trư ng h p thư ng x y ra xã và th tr n) thì không c n thành l p t b u c t i khu v c b phi u ó, vì Ban b u c s kiêm luôn nhi m v c a t b u c .
 12. Các i bi u ưa vào h i ng b u c , các ban và các t b u c nên c tránh là h hàng thân thích g n c a các ng c viên tránh nh ng th c m c và khi u n i c a c tri sau này. H i ng b u c , các ba và các t b u c ph i h c t p k th l b u c v quy n h n nhi m v c a mình, nh chương trình, k ho ch công tác c th . Trong trư ng h p c bi t c a m i s th tr n, khu v c b phi u bao g m nhi u ơn v b u c thì t b u c c n ch n nh ng ngư i có kh năng t ch c, có trình chính tr và văn hóa khá. Các Ban b u c ch c n m t s i bi u t i thi u (t c là 5). TĂNG CƯ NG T B UC Vì công vi c trong ngày b u c thì nhi u mà s nhân viên c a t b u c thì có h n (t i a là 9 ngư i) nên các t b u c có th l y thêm m t s thanh niêngiúp vi c, m b o cho công tác b u c t i phòng b phi u ti n hành ư c g n và t t. Nên ch n nh ng ngư i có văn hóa, tin c y ư c và nên b i dư ng cho h có tinh th n và thái nghiêm ch nh trong khi làm nhi m v . VI. CHU N BN V T LI U C N THI T CHO CU C B U C 1 - M u danh sách c tri, m u biên b n, v.v... y ban Hành chính t nh c n tính trư c s lư ng các m u danh sách c tri, danh sách ng c , biên b n ki m phi u, sơ k t, t ng k t b u c và ưa in k p th i phân ph i cho các xã, th tr n, th xã. 2 - Th c tri: Th c tri c n in xong s m các y ban Hành chính cơ s có th cho vi t tên tu i cùng các chi ti t khác k p th i r i trao cho H i ng b u c phân ph i úng h n nh. S lư ng th c tri nên in tương i nhi u hơn t ng s c tri phòng khi có nh m l n, c n thay i. - Vi c vi t th c tri nên các nhóm l p danh sách c tri t i các xóm, ph , ti u khu ph trách d a vào danh sách c tri ã ư c i u ch nh qua các t, tránh sai sót (sai tên, tu i, v.v... c a c tri). - T b u c làm nhi m v phát th c tri; tránh nh ng s nh m l n d xN y ra sau khi i chi u th y th c tri kh p v i danh sách c tri, T b u c ph i h p v i các nhóm làm danh sách c tri ti n hành phát th cho c tri t ng xóm, ph và ti u khu. 3) Phi u b u c : V s lư ng nên in nhi u hơn t ng s c tri phòng ph i thay nh ng phi u vi t h ng. Chú ý: H i ng b u c , các ban và các t b u c khi ti p nh n phi u b u c , c n ph i soát k xem các phi u ó ã có óng d u c a y ban Hành chính c p b u c H i ng Nhân dân hay chưa.
 13. 4) Hòm phi u: Hòm phi u có th do y ban Hành chính huy n t làm cho các xã và th tr n, do y ban Hành chính th xã t làm cho th xã và các xã ngo i th . S hòm phi u t làm căn c vào s khu v b phi u trong a phương. M u hòm phi u ã ư c quy nh trong thông tư s 32-TC/TT ngày 10-10-1957 c a B iN iv . Hòm phi u ph i làm xong trư c ngày b u c kho ng 10 ngày k p g i cho y ban Hành chính xã, th tr n, th xã chuy n giao cho các t b u c trong a phương. 5) Các v t li u khác c n trù li u cho ngày b u c : y ban Hành chính cơ s c n chuN n b trư c gi y, m c, bút chì, bút m c, h dán, gi y th m, anh ghim, d u èn, m c d u và con d u dùng óng vào th c tri ch ng nh n là c tri ã i b u c (có th là con d u khác ngày tháng b u c ) phân ph i cho các phòng b phi u. Các t b u c cũng c n chuN n b trư c n i quy phòng b phi u, danh sách c tri ã ư c i u ch nh, danh sách ng c c a ơn v b u c , b ng ki m phi u có ghi s n tên các ngư i ng c v.v... dùng trong ngày b u c . 6) Phòng b phi u: Phòng b phi u ph i ư c thi t l p và trang trí xong trư c ngày b phi u. T b u c ph trách làm công vi c này v i s giúp c a y ban Hành chính cơ s và các oàn th nhân dân. Phòng b phi u có th thi t l p ngay tr s y ban Hành chính xã, thi tr n, khu ph và th xã, ho c m t nơi khác trong khu v c b phi u, mi n là tương i r ng rãi và thu n ti n cho c tri i b u. a i m và ngày gi b phi u ph i ư c loan báo cho c tri bi t trư c ngày b u c . Vi c trang trí phòng b phi u s tùy theo kh năng c a a phương và ph i bi u l s trang nghiêm c a ngày h i l n c a nhân dân. Trong phòng b phi u nên dán m t s khN u hi u ng n và d hi u nh m nh c nh , ng viên c tri i b u cho ông, th n tr ng l a ch n i bi u x ng áng, ch p hành th l b u c , tôn tr ng n i quy c a phòng b phi u, v.v... (Nhưng trư ng h p b u c H i ng nhân dân 2 c p cùng làm trong m t ngày, và c bi t c a m t s th tr n, trong m t khu v c b phi u có nhi u ơn v b u c , vi c t ch c phòng b phi u ư c hư ng d n c th trong b n k ho ch t ch c ngày b u c ). B u c H i ng Nhân dân các c p l n này là l n u sau khi Chính ph ban hành các lu t l m i v b u c . Cán b ít kinh nghi m ho c chưa có kinh nghi m. Vì v y, trư c khi ti n hành các công tác c th cán b các c p c n nghiên c u k các nguyên t c và thông tư áp d ng th l này n m v ng ch trương k ho ch, ng
 14. th i cũng c n nghiên c u k tình hình th c t c a a phương t k ho ch th c hi n cho h p v i hoàn c nh. Công tác b u c c n ti n hành v i tinh th n khN n trương. Ch trương k t h p ch t ch các công tác làm cho g n, nh , b o m th i gian ã quy nh. B TRƯ NG B N IV Phan K To i
Đồng bộ tài khoản