Thông tư số 77/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư số 77/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 77/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Đăng kiểm phương tiện, thiết bị nghề cá, chất lượng và thú y thuỷ sản) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 77/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 77/2000/TT/BTC NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N CH QU N LÝ S D NG PHÍ, L PHÍ V CÔNG TÁC B O V NGU N L I THU S N ( ăng ki m phương ti n, thi t b ngh cá, ch t lư ng và thú y thu s n) Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c. tăng cư ng công tác qu n lý thu, chi phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n. Sau khi trao i th ng nh t v i B Thu s n; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, s d ng phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n như sau: I. NH NG QUI NNH CHUNG 1. Ti n thu phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n là ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c. i tư ng, m c thu, t ch c thu phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n th c hi n theo Quy t nh s 20/2000/BTC ngày 21/2/2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n. 2. C c B o v ngu n l i thu s n thu c B Thu s n, Chi c c b o v ngu n l i thu s n, trung tâm thu s n các a phương (g i chung là cơ quan b o v ngu n l i thu s n) t ch c thu phí, l phí b o v ngu n l i thu s n ư c trích 40% t ng s ti n phí, l phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c t ch c thu phí, l phí, s còn l i (60%) ph i n p vào ngân sách nhà nư c. 3. ơn v t ch c thu ph i m tài kho n thu phí t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch; Ch m nh t 10 ngày sau khi thu phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n ơn v n p vào tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. II. NH NG QUI NNH C TH 1. N i dung chi phí, l phí: S thu phí, l phí c a công tác b o v ngu n l i thu s n ư c s d ng t i ơn v theo d toán ư c c p có thNm quy n duy t bao g m các n i dung sau: - Chi ti n công và các kho n ph c p cho lao ng thuê ngoài (n u có).
  2. - Chi b o h lao ng, trang b ng ph c. - Chi công tác phí, b i dư ng c h i. - Chi làm vi c ngoài gi . - Chi mua v t tư, d ng c , hoá ch t, biên lai n ch . - Chi mua s m, s a ch a thi t b k thu t chuyên dùng. - Chi thuê phương ti n, thi t b k thu t chuyên dùng. - Chi tuyên truy n, ào t o b i dư ng cán b làm công tác thu. - Chi khác có liên quan ph c v tr c ti p cho công tác t ch c thu. - Trích 2 quĩ khen thư ng và phúc l i b ng 3 tháng lương th c hi n c a ơn v (bao g m ti n lương, ti n công c a cán b công ch c trong danh sách) và trong t l ph n trăm (%) ơn v ư c l i s d ng. Các kho n chi trên ây theo nh m c, tiêu chuNn, ch chi tiêu tài chính hi n hành. 2. L p và ch p hành d toán thu, chi phí, l phí. Các ơn v thu phí, l phí có trách nhi m l p và ch p hành d toán thu, chi phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n theo Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c. Thông tư này hư ng d n chi ti t thêm m t s n i dung sau: - Căn c vào d toán ngân sách ư c c p có thNm quy n giao, cơ quan ch qu n c p trên, sau khi tho thu n v i cơ quan tài chính cùng c p ti n hành giao d toán thu, chi phí, l phí ng th i v i d toán thu chi NSNN cho các ơn v tr c thu c theo m c thu, chi c a m c l c NSNN. - Trên cơ s d toán thu, chi NSNN c năm ư c c p có thNm quy n giao, và căn c vào ti n th c hi n công vi c, cơ quan b o v ngu n l i thu s n l p báo cáo tình hình th c hi n thu, chi ngân sách quí trư c và l p d toán thu, chi ngân sách quí ti p theo (có chia ra tháng) và chi ti t theo m c l c NSNN g i cơ quan ch qu n c p trên và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. Cơ quan ch qu n c p trên t ng h p g i cơ quan tài chính cùng c p. Trên cơ s s thu v phí, l phí g i KBNN và d toán chi ư c c p có thNm quy n phê duy t, l nh chuNn chi c a th trư ng ơn v và các h sơ ch ng t h p pháp, h p l theo qui nh hi n hành, Kho b c Nhà nư c ki m tra c p t m ng ho c thanh toán cho ơn v theo quy nh v ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách Nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c và các quy nh t i Thông tư này. Các ơn v thu phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n chi theo d toán ư c duy t, trong năm n u gi m thu thì s gi m chi tương ng. Trư ng h p n u có phát
  3. sinh thêm chi tăng thu so v i d toán thu chi ư c duy t thì ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép duy t b sung d toán chi. Hàng tháng ơn v căn c vào s th c thu làm th t c kê khai, n p ngân sách Nhà nư c theo t l 60% và ư c i u ti t toàn b v ngân sách Trung ương i v i C c b o v ngu n l i thu s n; i u ti t toàn b v ngân sách a phương i v i Chi c c b o v ngu n l i thu s n, Trung tâm thu s n. S l phí ư c l i chi, n u cu i năm s d ng không h t thì ơn v ph i n p ti p vào NSNN. 3. Quy t toán thu chi phí, l phí. Cu i quí, cu i năm ơn v t ch c thu phí, l phí có trách nhi m quy t toán toàn b s thu chi phí, l phí v công tác b o v ngu n l i theo qui nh t i Quy t nh s 999 TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính ban hành h th ng ch k toán ơn v hành chính s nghi p. Công tác ki m tra xét duy t quy t toán cho các ơn v thu phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n th c hi n theo Thông tư s : 21/2000/TT-BTC ngày 16/3/ 2000 c a B Tài chính hư ng d n xét duy t, thông báo quy t toán năm i v i các ơn v hành chính s nghi p. 4. Cơ quan ch qu n c p trên có trách nhi m ph i h p v i cơ quan Tài chính t ch c ki m tra nh kỳ (ho c t xu t) các ơn v t ch c thu m b o vi c thu úng ch , chi tiêu úng m c ích, có hi u qu và x lý k p th i các sai ph m (n u có). III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này ư c áp d ng k t ngày 7/3/2000; Các qui nh khác v s d ng phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính s a i, b sung cho phù h p. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản