Thông tư số 77/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
38
lượt xem
5
download

Thông tư số 77/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 77/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 77/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 77/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S BI N PHÁP X LÝ N NG THU Căn c quy nh t i i u 49 c a Lu t Qu n lý thu , i u 24 c a Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu ; Căn c Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 05/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v x lý khoanh n , giãn n , xoá n thu và các kho n ph i n p ngân sách Nhà nư c i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 7567/VPCP-KTTH ngày 31/12/2007 c a Văn phòng Chính ph , B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s bi n pháp x lý n ng thu , các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c (dư i ây g i chung là n thu ) phát sinh trư c ngày 01/7/2007 còn t n ng chưa thu ư c vào ngân sách nhà nư c như sau: I. GIA H N N P S N THU 1. Các trư ng h p ư c gia h n n p s n thu Các doanh nghi p ang ho t ng kinh doanh còn n thu do g p khó khăn v tài chính, kinh doanh thua l liên t c 3 năm (2005 n 2007) ư c x lý gia h n g m: a) Các doanh nghi p ph i di chuy n a i m kinh doanh ra kh i n i thành, n i th theo quy ho ch c a Chính ph ho c c a U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương mà s n xu t, kinh doanh trong th i gian di chuy n n a i m m i g p khó khăn làm phát sinh các kho n l nên không có kh năng n p y , k p th i ti n thu phát sinh. b) Các doanh nghi p g p r i ro trong kinh doanh d n n khó khăn v tài chính, không có kh năng n p y , k p th i ti n thu phát sinh như: i tác kinh doanh b phá s n, không thu ư c n ; m t th trư ng do thay i chính sách c a các nư c nh p khNu; t n th t do thiên tai, tai n n b t ng ho c các nguyên nhân b t kh kháng khác. c) Các doanh nghi p tr c ti p ký k t h p ng nh n th u v i ch d án ho c v i doanh nghi p th c hi n các d án, công trình s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ho c ngu n v n ODA c a Chính ph nhưng chưa ư c ngân sách nhà nư c thanh toán, c p phát nên không có ngu n n p thu d n n còn n thu .
  2. d) Các doanh nghi p th c hi n các d án u tư cơ s h t ng, kinh doanh nhà t ư c Nhà nư c giao t ho c u giá quy n s d ng t, cho thuê t nhưng do chưa gi i phóng ư c m t b ng, chưa bàn giao t, d n t i không có ngu n n p ngân sách nhà nư c. X lý như sau: - i v i d án không tri n khai ư c, quá th i h n theo quy nh t i kho n 1, i u 37 c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph do không gi i phóng ư c m t b ng ho c ã bàn giao t (k c bàn giao t ng ph n theo ti n giao t) nhưng không tri n khai d án, ã có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n thu h i l i t d án, C c Thu ti n hành xác nh l i các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c phù h p v i di n tích t giao ho c cho thuê th c t . Doanh nghi p th c hi n d án ph i n p ngay s phát sinh theo thông báo c a cơ quan thu . - i v i d án ang tri n khai b ch m ti n , ã ư c cơ quan qu n lý có thNm quy n v giao t, cho thuê t gia h n s d ng t theo quy nh t i kho n 2, i u 37 c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007, có các kho n n thu và thu ngân sách nhà nư c liên quan n t và chuy n giao quy n s d ng t, nhà ho c cơ s h t ng trên t thì ư c xem xét gi i quy t gia h n n p s n thu tương ng v i di n tích t c a d án ch m tri n khai ã ư c gia h n. 2. Th i gian và s n thu ư c gia h n n p - Các trư ng h p có khó khăn v tài chính nêu t i các i m a, b, c kho n 1, m c I trên ây ư c xét gia h n n p h t s n thu trong th i h n t i a không quá 1 năm tính t ngày 01/7/2007. - Các trư ng h p nêu t i i m c, kho n 1, m c I trên ây ư c xét gia h n tương ng v i th i gian và s thu n do chưa ư c ngân sách nhà nư c thanh toán, th i gian gia h n không quá 1 năm tính t ngày 01/7/2007. Trong th i gian ư c gia h n n p s n thu thu c các trư ng h p nêu trên ây, không tính ph t ch m n p i v i s n thu ư c gia h n n p. H t th i h n gia h n n p thu mà doanh nghi p chưa hoàn tr h t s n thu ã ư c gia h n, cơ quan thu ho c cơ quan h i quan s ph t ch m n p và th c hi n các bi n pháp cư ng ch thu h i n theo quy nh c a pháp lu t i v i s n thu chưa hoàn tr h t. 3. Th t c, h sơ, thNm quy n gia h n n thu a) Th t c, h sơ gia h n, g m: - Văn b n ngh gia h n n p ti n thu , ti n ph t theo m u s 02/NOPT ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . Trong ó nêu rõ lý do ngh gia h n n p thu , s ti n thu , ti n ph t ngh gia h n, th i h n ngh gia h n, k ho ch n p tr n thu và cam k t th c hi n n p s ti n thu , ti n ph t theo úng k ho ch. - Tài li u ch ng minh lý do ngh gia h n n p thu . C th cho các trư ng h p như sau:
  3. + Báo cáo tài chính c a năm tài chính g n nh t k t thúc trư c ngày 01/7/2007 và b n s li u xác nh n thu n 01/7/2007. + i v i trư ng h p g p r i ro trong kinh doanh: trư ng h p do thiên tai, ho ho n, tai n n b t ng thì ph i có Biên b n xác nh m c , giá tr thi t h i v tài s n c a cơ quan có thNm quy n như H i ng nh giá do S Tài chính thành l p, ho c các công ty nh giá chuyên nghi p cung c p d ch v nh giá theo h p ng, ho c Trung tâm nh giá c a S tài chính; Trư ng h p do i tác b phá s n, do thay i chính sách c a các nư c nh p khNu thì ph i cung c p b ng ch ng ch ng minh ho c gi i trình c a doanh nghi p. + i v i trư ng h p di chuy n a i m kinh doanh theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì ph i có Quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c di chuy n a i m kinh doanh c a doanh nghi p. + i v i các cơ s kinh doanh có doanh thu t vi c th c hi n các d án ư c thanh toán t ngu n ngân sách nhà nư c nhưng chưa ư c thanh toán, tài li u ch ng minh g m: h p ng kinh t , b n i chi u công n và xác nh n kh i lư ng công vi c hoàn thành ư c ch p nh n thanh toán c a ch u tư ho c nhà th u chính; các tài li u, ch ng t ch ng minh v doanh thu ã th c hi n, doanh thu ã ư c thanh toán b ng ngu n ngân sách nhà nư c, tài li u xác nh s thu phát sinh theo doanh thu ho c kh i lư ng công vi c ã hoàn thành và s thu còn n . + i v i các doanh nghi p th c hi n các d án u tư cơ s h t ng, kinh doanh nhà t g p khó khăn: các ch ng t , văn b n xác nh các kho n thu ph i n p, ã n p và còn n ; văn b n cho phép gia h n s d ng t c a cơ quan có thNm quy n v giao t, cho thuê t; b n kê khai v th c hi n bán nhà, chuy n giao quy n s d ng t (doanh thu và di n tích). Các tài li u trên là b n sao có công ch ng ho c b n sao có óng d u sao y b n chính và ch ký xác nh n c a ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p. H sơ ngh gia h n n thu ư c g i n cơ quan qu n lý thu tr c ti p iv i doanh nghi p, cơ s kinh doanh có n thu . b) ThNm quy n và th i h n gi i quy t gia h n n thu Cơ quan qu n lý thu tr c ti p i v i doanh nghi p, cơ s kinh doanh và cá nhân có n thu (dư i ây g i chung là ngư i n thu ) có trách nhi m ti p nh n h sơ gi i quy t vi c gia h n n p s n thu theo úng thNm quy n, pháp lu t hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ, cơ quan qu n lý thu ph i tr l i cho ngư i n thu . Trư ng h p h sơ gia h n n p thu chưa y theo quy nh, trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ, cơ quan qu n lý thu ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i n thu hoàn ch nh h sơ. i v i các trư ng h p ư c gia h n n p s n thu , th trư ng cơ quan qu n lý thu tr c ti p i v i ngư i n thu ra văn b n ch p nh n ngh gia h n n p thu (theo m u s 03/NOPT ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007).
  4. Trư ng h p cơ quan qu n lý thu không ch p nh n ngh gia h n n p thu c a ngư i n thu thì tr l i b ng văn b n cho ngư i n thu bi t (theo m u s 04/NOPT ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007). Riêng i v i các kho n n thu c a hàng hoá xu t khNu, nh p khNu có t khai h i quan ăng ký t ngày 1/1/2007 tr v trư c thu c các trư ng h p hư ng d n t i i m 1 m c này, th t c h sơ và thNm quy n gia h n n thu th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành thu xu t khNu, thu nh p khNu, qu n lý thu i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu và các văn b n s a i, b sung, thay th Thông tư này (n u có). II. X LÝ N THU , TI N PH T C A CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH XU T NH P KH U 1. Mi n truy thu, mi n ph t ch m n p c a s thu b truy thu a) i tư ng và i u ki n ư c xét mi n truy thu, mi n ph t: - Các kho n truy thu thu , ti n ph t ngh ư c mi n c a các lô hàng có t khai h i quan ăng ký v i cơ quan h i quan t ngày 15/10/1998 tr v trư c. - Có n thu thu c m t trong các nguyên nhân khách quan sau ây ư c xét mi n truy thu thu , mi n ph t ch m n p i v i s thu b truy thu. C th : + Do thay i v chính sách thu (như giá tính thu , thu su t) nhưng văn b n ban hành sau ngày ăng ký t khai hàng hoá nh p khNu và có tính h i t , doanh nghi p ã n p thu theo thông báo thu c a cơ quan h i quan trư c ngày có hi u l c c a văn b n chính sách m i, sau ó b cơ quan h i quan truy thu thu . + Do văn b n hư ng d n áp mã s , áp giá tính thu c a cơ quan h i quan trư c ây chưa rõ ràng, chưa úng v i th c t c a hàng hoá ho c chưa úng v i quy nh c a pháp lu t v thu xu t khNu, thu nh p khNu, sau ó có văn b n hư ng d n khác ho c i u ch nh l i. Theo ó, n u tính l i thì s thu ph i n p cao hơn s thu cơ quan h i quan ã thông báo cho doanh nghi p, do ó b cơ quan h i quan truy thu thu . + M t m t hàng có nhi u k t qu giám nh khác nhau ho c khó phân lo i, cơ quan h i quan không phân lo i ư c chính xác mã s thu khi làm th t c h i quan, sau ó doanh nghi p b truy thu thu . b) H sơ ngh mi n truy thu thu và mi n các kho n ph t ch m n p do doanh nghi p l p g m: + Công văn c a doanh nghi p ngh mi n truy thu thu , mi n ph t trong ó gi i trình rõ lý do ngh mi n truy thu, s ti n thu truy thu; + T khai hàng hóa xu t nh p khNu b truy thu thu ; + Thông báo thu l n u c a cơ quan h i quan; + Biên lai n p thu theo thông báo thu l n u c a cơ quan h i quan;
  5. + Quy t nh ho c thông báo truy thu thu c a cơ quan h i quan; + Biên lai n p thu truy thu theo quy t nh ho c thông báo truy thu thu ( iv i trư ng h p ã n p thu truy thu nhưng chưa n p ph t ch m n p); + Quy t nh ph t ch m n p thu truy thu; +H p ng thương m i; + Hóa ơn thương m i, v n ơn; + Gi y ch ng nh n giám nh c a cơ quan giám nh (n u có). Các gi y t nêu trên, tr công văn ngh mi n truy thu thu , mi n ph t ch m n p c a doanh nghi p là b n chính, còn l i là b n sao có óng d u sao y b n chính và ch ký c a i di n có thNm quy n c a doanh nghi p. c) Trình t , th t c và thNm quy n x lý mi n truy thu thu và mi n ph t ch m n p: Doanh nghi p g i h sơ ngh mi n truy thu và mi n ph t n C c H i quan a phương nơi làm th t c h i quan i v i lô hàng b truy thu thu ki m tra, xác nh n tính xác th c c a b h sơ. Trên cơ s h sơ do doanh nghi p l p, C c H i quan a phương ki m tra i chi u v i quy nh nêu t i i m 1a M c này và x lý như sau: - Trư ng h p i u ki n xét mi n truy thu thu , mi n ph t ch m n p thì C c H i quan a phương có công văn báo cáo, xu t ý ki n x lý kèm theo toàn b h sơ xin mi n truy thu c a doanh nghi p g i T ng c c H i quan, n i dung công văn ph i nêu rõ: + Nguyên nhân ch quan, khách quan (như nêu trên), tình ti t, n i dung s vi c d n n vi c ã tính (ho c thông báo) sai s thu ph i n p, do ó ph i truy thu thu ; + S ti n thu ã thông báo l n u; + S ti n thu ph i truy thu; + S ti n thu truy thu và ti n ph t ngh mi n. - Trư ng h p h sơ c a doanh nghi p không i u ki n xét mi n truy thu thu , mi n ph t theo quy nh, C c H i quan a phương có văn b n tr l i cho doanh nghi p và yêu c u doanh nghi p n p s thu b truy thu, ti n ph t ch m n p i v i s thu b truy thu theo úng quy nh. Trên cơ s h sơ và báo cáo do C c H i quan t nh, thành ph g i, T ng c c H i quan ki m tra, trình B Tài chính quy t nh mi n truy thu, mi n ph t cho doanh nghi p. 2. Xoá n thu , ti n ph t ch m n p c a s n thu
  6. a) i tư ng và i u ki n ư c xét xóa n thu : - Các kho n n thu , n ph t c a các lô hàng có t khai h i quan ăng ký v i cơ quan h i quan sau ngày 15/10/1998 n h t ngày 30/6/2007,chưa n p vào ngân sách nhà nư c. - Có các nguyên nhân khách quan do thay i chính sách ho c văn b n hư ng d n không rõ ràng, c th như sau: + Văn b n m i v chính sách thu (như giá tính thu , thu su t) ư c ban hành sau ngày ăng ký t khai hàng hoá nh p khNu và có tính h i t , theo ó n u tính l i thì s thu ph i n p th p hơn s thu cơ quan h i quan ã thông báo cho doanh nghi p. + Văn b n hư ng d n áp mã s , áp giá tính thu c a cơ quan h i quan trư c ây không rõ ràng, chưa úng v i th c t c a hàng hoá ho c chưa úng v i quy nh c a pháp lu t v thu xu t khNu, thu nh p khNu, sau ó có văn b n khác hư ng d n ho c i u ch nh l i. Theo ó, n u tính l i thì doanh nghi p b truy thu thu . b) H sơ ngh xoá n thu và các kho n ph t do doanh nghi p l p, bao g m: + Công văn ngh xoá n thu và các kho n ph t c a doanh nghi p trong ó gi i trình rõ lý do ngh xoá n , nêu rõ nguyên nhân tính sai s thu ph i n p, s ti n thu (ti n ph t) ã thông báo, s ti n thu ph i n p n u tính úng, s ti n thu và ti n ph t ngh xoá n ; + T khai hàng hóa xu t nh p khNu ngh xoá n thu ; + Thông báo thu c a cơ quan h i quan; + Quy t nh truy thu thu c a cơ quan qu n lý thu (n u có); + Quy t nh ph t ch m n p thu (n u có); +H p ng thương m i; + Hóa ơn thương m i; + Gi y ch ng nh n giám nh c a cơ quan giám nh (n u có); + B n mô t c i m, tính ch t, c u t o c a hàng hóa do nhà s n xu t cung c p (n u có). Các gi y t nêu trên, tr công văn ngh xoá n thu , xoá ph t ch m n p c a doanh nghi p là b n chính, còn l i là b n photocopy có d u sao y b n chính. c) Trình t , th t c và thNm quy n x lý xoá n thu và n ph t: Doanh nghi p g i h sơ ngh xoá n thu và các kho n ph t nói trên nC cH i quan a phương nơi làm th t c h i quan i v i lô hàng ang n thu ki m tra, xác nh n tính xác th c c a b h sơ.
  7. Trên cơ s h sơ do doanh nghi p l p, C c H i quan a phương ki m tra i chi u v i quy nh t i i m 2a M c này và x lý như sau: - Trư ng h p i u ki n xoá n thu , n ph t theo quy nh: C c H i quan a phương g i toàn b h sơ và có công văn g i T ng c c H i quan xu t x lý xoá n thu , n ph t cho doanh nghi p. N i dung công văn ph i nêu rõ: + Nguyên nhân d n n vi c ã tính sai s thu ph i n p và lý do tính l i thu ; + S ti n thu (ti n ph t) ã thông báo; + S ti n thu ph i n p sau khi tính l i; + S ti n thu và ti n ph t ngh xoá n ; + Xác nh n doanh nghi p thu c i tư ng ư c x lý xoá n theo hư ng d n t i i m 2a M c này và cam k t ch u trách nhi m v xu t x lý xoá n thu , n ph t. - Trư ng h p h sơ c a doanh nghi p không i u ki n xoá n thu và n ph t theo quy nh: C c H i quan a phương có văn b n tr l i cho doanh nghi p. Trên cơ s h sơ và báo cáo do C c H i quan t nh, thành ph g i, T ng c c H i quan ki m tra, trình B Tài chính ra quy t nh xoá n cho doanh nghi p. 3. Các trư ng h p thu c i tư ng và áp ng i u ki n nêu t i i m i m 1.a, 2.a nhưng thi u h sơ so v i quy nh t i các i m 1.b, 2.b M c này, C c H i quan t nh, thành ph hư ng d n doanh nghi p t p h p các tài li u còn l i trong h sơ, báo cáo và xu t phương án gi i quy t T ng c c H i quan báo cáo B Tài chính xem xét t ng trư ng h p c th . IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i v i các kho n n thu khác không thu c các trư ng h p ã hư ng d n trên ây ư c x lý theo quy nh c a Lu t qu n lý thu và các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Tài chính. T ng c c Thu , T ng c c H i quan, C c Thu và C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và x lý n thu theo hư ng d n t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban bí thư Trung ương ng;
  8. - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - VP BC TW v phòng ch ng tham nhũng ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Văn phòng Ch t ch nư c; Hoàng Anh Tu n - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - S Tài chính, C c thu các t nh, tp - Công báo; - Website Chính ph ; - B Tài chính: các ơn v tr c thu c B ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, QLN).Hà
Đồng bộ tài khoản