Thông tư số 79/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
57
lượt xem
13
download

Thông tư số 79/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 79/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 79/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 79/2002/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 09 NĂM 2002 HƯ NG D N XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P KHI CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THÀNH CÔNG TY C PH N (THEO NGHN NNH S 64/2002/N -CP NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2002) Ph n th nh t NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n phương pháp và th t c xác nh giá tr doanh nghi p c a nh ng doanh nghi p th c hi n c ph n hoá theo quy nh c a Ngh nh s 64 /2002/N -CP ngày 19 tháng 06 năm 2002 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n (sau ây vi t t t là Ngh nh s 64/2002/N -CP). 2. Các t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: 2.1 Phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p theo tài s n: Là phương pháp xác nh giá tr c a 1 doanh nghi p d a trên cơ s giá tr th c t c a toàn b tài s n h u hình, vô hình c a doanh nghi p t i th i i m nh giá. 2.2 Phương pháp dòng ti n chi t kh u (DCF): Là phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p d a trên kh năng sinh l i c a doanh nghi p trong tương lai, không ph thu c vào giá tr tài s n c a doanh nghi p . 2.3 Th i i m xác nh giá tr doanh nghi p: - i v i trư ng h p áp d ng phương pháp nh giá theo tài s n: Là th i i m k t thúc quý trư c ngày doanh nghi p có quy t nh th c hi n c ph n hoá c a cơ quan có thNm quy n. - i v i trư ng h p áp d ng phương pháp nh giá theo dòng ti n chi t kh u là th i i m k t thúc năm tài chính trư c ngày doanh nghi p có quy t nh th c hi n c ph n hoá c a cơ quan có thNm quy n. 2.4 Giá tr doanh nghi p theo s k toán: là t ng giá tr tài s n th hi n trong B ng cân i k toán c a doanh nghi p theo ch k toán hi n hành.
 2. 2.5 Giá tr ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p theo s k toán: là ph n còn l i sau khi l y giá tr doanh nghi p theo s k toán tr (-) i các kho n n ph i tr , s dư Qu phúc l i, khen thư ng và s dư ngu n kinh phí s nghi p (n u có). 2.6 Cơ quan quy t nh c ph n hoá và quy t nh giá tr doanh nghi p là: a. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph iv i các doanh nghi p nhà nư c thu c Trung ương qu n lý (bao g m c các doanh nghi p thành viên c a T ng Công ty Nhà nư c). b. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i các doanh nghi p nhà nư c thu c a phương qu n lý (bao g m c các doanh nghi p thành viên c a T ng Công ty Nhà nư c). 3. Lãi su t trái phi u Chính ph kỳ h n 10 năm áp d ng xác nh giá tr doanh nghi p ư c căn c vào thông báo hàng tháng c a B Tài chính trên Th i báo Tài chính ho c T p chí Tài chính doanh nghi p. 4. Cơ quan có thNm quy n quy t nh giá tr doanh nghi p quy t nh vi c thành l p H i ng xác nh giá tr doanh nghi p ho c l a ch n t ch c có ch c năng nh giá xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. 5. K t qu xác nh giá tr doanh nghi p theo các phương pháp nói trên sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t ch có hi u l c trong 12 tháng k t ngày ký và là cơ s doanh nghi p hoàn thi n phương án c ph n hoá, t ch c bán c ph n và th c hi n các bư c chuy n i doanh nghi p. Trư ng h p sau 12 tháng doanh nghi p v n chưa hoàn thành vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n thì ph i t ch c xác nh l i giá tr doanh nghi p theo m t b ng giá m i. Ph n th hai NH NG QUY NNH C TH I. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P THEO GIÁ TRN TÀI S N 1. i tư ng áp d ng: Là các doanh nghi p nhà nư c và các ơn v ph thu c c a doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong các ngành ngh s n xu t, kinh doanh tr nh ng doanh nghi p ư c nh giá theo phương pháp DCF như quy nh t i m c II, Ph n th hai c a Thông tư này. 2. Giá tr th c t c a doanh nghi p ư c xác nh trên cơ s k t qu ki m kê, phân lo i và ánh giá xác nh giá tr th c t c a toàn b tài s n c ph n hoá c a doanh nghi p theo giá th trư ng t i th i i m nh giá. 2.1 i v i tài s n là hi n v t:
 3. a. Ch ánh giá l i nh ng tài s n c a doanh nghi p d ki n s ti p t c s d ng sau khi chuy n thành công ty c ph n. Không ánh giá l i nh ng tài s n doanh nghi p không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý ư c lo i tr không tính vào giá tr th c t c a doanh nghi p c ph n hoá như quy nh t i Kho n 2 i u 15 c a Ngh nh s 64/2002/N -CP. b. Giá tr th c t c a tài s n ư c xác nh trên cơ s giá th trư ng và ch t lư ng c a tài s n t i th i i m nh giá. c. Ch t lư ng c a tài s n ư c xác nh b ng giá tr còn l i theo t l % so v i nguyên giá tài s n m i mua s m ho c m i u tư xây d ng. Vi c xác nh ch t lư ng tài s n c a doanh nghi p c ph n hoá ph i m b o các nguyên t c quy nh t i Kho n 1 i u 17 c a Ngh nh s 64/2002/N -CP. C th : - i v i tài s n là nhà c a, v t ki n trúc, máy móc thi t b ti p t c s d ng thì ch t lư ng tài s n không dư i 20%. - i v i tài s n là phương ti n giao thông ti p t c s d ng thì ch t lư ng tài s n ph i không dư i 20% và ph i m b o các i u ki n lưu hành theo quy nh c a B Giao thông v n t i. d. Giá th trư ng dùng xác nh giá tr th c t tài s n là: - Giá ang mua, bán trên th trư ng c ng chi phí v n chuy n l p t (n u có) i v i nh ng tài s n là máy móc thi t b , phương ti n v n t i có lưu thông trên th trư ng. N u là tài s n c thù không có lưu thông trên th trư ng thì tính theo giá mua c a nh ng tài s n cùng lo i, có cùng công su t ho c tính năng tương ương. Trư ng h p không có tài s n tương ương thì tính theo giá tài s n ghi trên s sách k toán. - ơn giá u tư xây d ng do cơ quan có thNm quy n quy nh i v i tài s n là s n phNm u tư, xây d ng. Riêng i v i các công trình m i hoàn thành u tư xây d ng trong 03 năm trư c khi c ph n hoá thì s d ng giá tr quy t toán công trình ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. . i v i tài s n c nh h t kh u hao ho c d ng c qu n lý ã phân b h t giá tr nhưng n th i i m c ph n hoá doanh nghi p v n ang s d ng thì ph i ánh giá l i tính b sung vào giá tr doanh nghi p theo nguyên t c qui nh t i m c "c" nói trên. 2.2 i v i tài s n b ng ti n thì tính theo s dư v n b ng ti n ã ki m qu ho c ã i chi u xác nh n v i Ngân hàng t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. N u s dư là ngo i t thì ph i ánh giá l i theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. 2.3 i v i các kho n n ph i thu là các kho n n ã i chi u, xác nh n ho c ang luân chuy n t i th i i m nh giá.
 4. 2.4 i v i các kho n chi phí d dang (bao g m: chi phí s n xu t kinh doanh, chi phí s nghi p, chi phí u tư xây d ng cơ b n) thì tính theo s dư chi phí th c t trên s k toán. 2.5 i v i tài s n ký cư c, ký qu ng n h n và dài h n thì tính theo s dư th c t trên s k toán ã i chi u xác nh n t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. 2.6 i v i tài s n vô hình (n u có) thì tính theo giá tr còn l i ang h ch toán trên s k toán. 2.7 i v i các kho n u tư tài chính ng n h n và dài h n mà Công ty c ph n s ti p t c k th a thì ư c tính theo s dư trên s k toán. Riêng i v i các kho n u tư góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p khác thì xác nh l i giá tr c ph n và giá tr v n góp theo giá tr v n ch s h u th hi n trong báo cáo tài chính c a doanh nghi p mà doanh nghi p c ph n hoá góp v n ho c mua c ph n t i th i i m g n nh t trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. 2.8 i v i tài s n là v n góp liên doanh v i nư c ngoài: trư ng h p doanh nghi p c ph n hoá k th a thì giá tr tài s n v n góp liên doanh ư c tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá trên cơ s : - Giá tr v n ch s h u (không bao g m s dư Qu khen thư ng, phúc l i) ư c th hi n trong báo cáo tài chính c a công ty liên doanh t i th i i m g n nh t trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá, ã ư c cơ quan ki m toán c l p ki m toán. - T l v n góp vào liên doanh c a doanh nghi p c ph n hoá. - T giá chuy n i gi a ng ngo i t góp v n v i ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m nh giá ( i v i trư ng h p Công ty liên doanh h ch toán b ng ngo i t ). Trư ng h p doanh nghi p góp v n liên doanh v i nư c ngoài b ng giá tr quy n s d ng t thì giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh cũng ư c tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo quy nh trên. Giá tr tài s n góp v n liên doanh xác nh trên cơ s nêu trên là căn c xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá; không i u ch nh giá tr v n góp liên doanh trên gi y phép u tư. 2.9 i v i doanh nghi p có l i th kinh doanh như v trí a lý, uy tín c a doanh nghi p, tính ch t c quy n v s n phNm, m u mã, thương hi u (n u có) và có t su t l i nhu n sau thu cao hơn lãi su t trái phi u Chính ph kỳ h n 10 năm th i i m g n nh t trư c th i i m nh giá thì ph i tính thêm giá tr l i th kinh doanh vào giá tr th c t c a doanh nghi p c ph n hoá theo quy nh sau: - Xác nh giá tr l i th kinh doanh c a doanh nghi p theo t su t l i nhu n c a doanh nghi p trong 3 năm li n k trư c khi c ph n hoá:
 5. Giá tr l i th = Giá tr ph n v n Nhà x T su t l i nhu n - Lãi su t trái kinh doanh nư c t i doanh sau thu trên v n phi u Chính c a doanh nghi p theo s k nhà nư c bình quân ph kỳ h n10 nghi p toán t i th i i m trong 3 năm trư c năm t i nh giá khi c ph n hoá th i i m g n nh t T su t l i nhu n sau = L i nhu n sau thu bình quân 3 năm x 100% thu trên v n nhà nư c li n k trư c CPH bình quân trong 3 năm trư c khi c ph n hoá ----------------------------------------- V n nhà nư c theo s k toán bình quân 3 năm li n k trư c khi c ph n hoá - Trư ng h p doanh nghi p có giá tr thương hi u ã ư c xác nh ho c ã ư c th trư ng ch p nh n cao hơn giá tr l i th kinh doanh xác nh theo qui nh trên thì căn c vào giá tr thương hi u ã ph n ánh trên s k toán ho c giá tr ư c th trư ng ch p nh n tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Trư ng h p th p hơn thì tính thêm ph n chênh l ch vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. 2.10 V giá tr quy n s d ng t: a. i v i di n tích t doanh nghi p nhà nư c i thuê: Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá sau khi chuy n sang Công ty c ph n v n k th a h p ng thuê t và có trách nhi m th c hi n y các quy nh v s d ng t ai c a Nhà nư c. Trư ng h p doanh nghi p nhà nư c ã mua quy n s d ng t c a các cá nhân ho c pháp nhân khác b ng ti n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì ph i chuy n sang thuê t như quy nh t i i u 29 Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/02/2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai. Khi th c hi n c ph n hoá ch tính vào giá tr doanh nghi p ph n chi phí làm tăng giá tr s d ng t và giá tr tài s n trên t như: chi phí n bù, gi i to , san l p m t b ng... b. i v i di n tích t doanh nghi p ã ư c Nhà nư c giao kinh doanh nhà và h t ng mà doanh nghi p không ph i n p ho c ã n p ti n thu v chuy n quy n s d ng t nhưng n th i i m nh giá có phát sinh chênh l ch ti n thu v chuy n quy n s d ng t thì ph i tính giá tr quy n s d ng t ho c kho n chênh l ch v giá tr quy n s d ng t vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Giá tr quy n s d ng t ư c xác nh trên cơ s khung giá chuy n quy n s d ng t hi n hành do c p có thNm quy n công b . c. i v i di n tích t doanh nghi p ã s d ng liên doanh v i các doanh nghi p trong nư c thì giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh cũng tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá như qui nh t i kho n 2.8. 2.11. Giá tr các tài s n khác (n u có).
 6. Giá tr th c t c a doanh nghi p c ph n hoá là t ng s các kho n t i m c 2 nói trên. 3. Xác nh giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p: Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p: là ph n còn l i sau khi l y t ng giá tr th c t c a doanh nghi p tr (-) i các kho n n th c t ph i tr , s dư Qu phúc l i, khen thư ng và s dư ngu n kinh phí s nghi p (n u có). N th c t ph i tr là t ng s các kho n n bao g m n ng n h n, n dài h n và n khác c a doanh nghi p không bao g m kho n n không ph i tr có nguyên nhân t phía ch n như: ch n ã gi i th , phá s n, ã ch t, ã b tr n ho c ch n t b quy n òi n . II. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P THEO DÒNG TI N CHI T KH U 1. i tư ng áp d ng: Phương pháp này ư c l a ch n áp d ng xác nh giá tr các doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong các ngành d ch v thương m i, d ch v tư v n, thi t k xây d ng, d ch v tài chính, ki m toán, Tin h c và chuy n giao công ngh : có t su t l i nhu n sau thu trên v n ch s h u bình quân 5 năm li n k c a doanh nghi p trư c c ph n hoá cao hơn lãi su t trái phi u Chính ph kỳ h n 10 năm th i i m g n nh t trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. 2. Căn c xác nh: Giá tr th c t c a doanh nghi p và giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p ư c xác nh trên cơ s : - Báo cáo tài chính c a doanh nghi p trong 5 năm li n k trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p. - Phương án ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong 3-5 năm sau khi chuy n thành công ty c ph n . - Lãi su t trái phi u Chính ph kỳ h n 10 năm th i i m g n nh t trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p và h s chi t kh u dòng ti n c a doanh nghi p ư c nh giá. 3. Xác nh giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p: Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p th i i m nh giá ư c xác nh theo công th c: Giá tr th c t v n = + Nhà nư c Trong ó:
 7. Di (1+ K)i : là Giá tr hi n t i c a c t c năm th i Pn (1+ K)n : là Giá tr hi n t i c a v n Nhà nư c năm th n i: th t các năm k ti p k t năm xác nh giá tr doanh nghi p (i:1 n). Di: Kho n l i nhu n sau thu dùng chia c t c năm th i. n: Là s năm tương lai ư c l a ch n (t 3 n 5 năm). Pn: Giá tr v n Nhà nư c năm th n và ư c xác nh theo công th c: D n+1 Pn = K-g D n+1: Kho n l i nhu n sau thu dùng chia c t c d ki n c a năm th n+1 K: T l chi t kh u hay t l hoàn v n c n thi t c a các nhà u tư khi mua c ph n và ư c xác nh theo công th c: K = Rf + Rp Rf: T su t l i nhu n thu ư c t các kho n u tư không r i ro ư c tính b ng lãi su t c a trái phi u Chính ph kỳ h n 10 năm th i i m g n nh t trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p Rp: T l ph phí r i ro khi u tư vào c phi u c a các công ty Vi t Nam ư c xác nh theo b ng ch s ph phí r i ro ch ng khoán qu c t t i niên giám nh giá ho c do các công ty nh giá xác nh cho t ng doanh nghi p nhưng không vư t quá t su t l i nhu n thu ư c t các kho n u tư không r i ro (Rf). g: t l tăng trư ng hàng năm c a c t c và ư c xác nh như sau g=bxR Trong ó: b là t l l i nhu n sau thu l i b sung v n. R là t su t l i nhu n sau thu trên v n ch s h u bình quân c a các năm tương lai. (Ví d v vi c xác nh giá tr doanh nghi p theo phương pháp dòng ti n chi t kh u t i Ph l c s 4 ính kèm Thông tư này).
 8. 4. Ph n chênh l ch tăng gi a V n Nhà nư c th c t c ph n hoá v i V n Nhà nư c ghi trên s k toán ư c h ch toán như m t kho n l i th kinh doanh và ư c ghi nh n là TSC vô hình, ư c kh u hao theo ch Nhà nư c quy nh. 5. Giá tr th c t c a doanh nghi p: Căn c vào giá tr th c t ph n v n Nhà nư c ã ư c xác nh theo nguyên t c trên, giá tr th c t c a doanh nghi p c ph n hoá t i th i i m nh giá theo phương pháp DCF ư c xác nh như sau: Giá tr th c t = Giá tr th c t + N ph i + S dư b ng ti n + S dư ngu n doanh nghi p ph n v n Nhà tr Qu khen kinh phí s nư c thư ng phúc l i nghi p (n u có) III. T CH C XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P C PH N HOÁ 1. Sau khi hoàn t t công tác chuNn b , doanh nghi p c ph n hoá ph i khNn trương hoàn thi n h sơ xác nh giá tr doanh nghi p g i cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá thNm tra và ra quy t nh t ch c xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. H sơ xác nh giá tr doanh nghi p bao g m nh ng tài li u ch y u sau: - Báo cáo tài chính và báo cáo quy t toán thu c a doanh nghi p t i th i i m nh giá. - Báo cáo k t qu ki m kê và xác nh giá tr tài s n c a doanh nghi p theo m u quy nh t i Ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. - B n sao H sơ chi ti t c a nh ng v n vư ng m c ngh ư c x lý khi xác nh giá tr doanh nghi p. - Các tài li u c n thi t khác (tuỳ theo vi c áp d ng các phương pháp khác nhau khi xác nh giá tr doanh nghi p). 2. Ch m nh t 15 ngày sau khi nh n h sơ và công văn ngh t ch c thNm tra và xác nh giá tr doanh nghi p c a doanh nghi p, cơ quan quy t nh c ph n hoá ph i ra quy t nh thành l p H i ng xác nh giá tr doanh nghi p ho c l a ch n Công ty ki m toán, t ch c kinh t có ch c năng nh giá xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Tuỳ theo c i m t ng ngành, H i ng xác nh giá tr doanh nghi p ho c công ty ki m toán, t ch c có ch c năng nh giá ư c l a ch n 1 trong 2 phương pháp qui nh t i Ph n th hai Thông tư này xác nh giá tr doanh nghi p cho phù h p. Trư ng h p có áp d ng phương pháp khác ngoài hai phương pháp trên thì báo cáo B Tài chính cho phép làm thí i m. 3. Thành ph n và trách nhi m c a H i ng xác nh giá tr doanh nghi p
 9. 3.1 Thành ph n H i ng xác nh giá tr doanh nghi p ư c xác nh theo quy nh t i Kho n 2 i u 20 Ngh nh s 64/2002/N -CP. Trong ó: a. i di n cơ quan quy t nh c ph n hoá doanh nghi p làm Ch t ch H i ng: - Lãnh o V Tài v ho c V Kinh t - Tài chính c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ( i v i H i ng xác nh giá tr c a các doanh nghi p tr c thu c B , T ng Công ty do Trung ương qu n lý) và do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph l a ch n, u quy n. - Lãnh o S Tài chính - V t giá ho c S qu n lý ngành các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i H i ng xác nh giá tr c a các doanh nghi p thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý) và do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l a ch n, u quy n. b. i di n cơ quan Tài chính là: - i di n C c Tài chính doanh nghi p i v i doanh nghi p tr c thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các T ng Công ty do Trung ương qu n lý. - i di n Chi c c tài chính doanh nghi p ho c phòng tài chính doanh nghi p thu c các S Tài chính - V t giá i v i các doanh nghi p tr c thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý. c. i di n T ng công ty Nhà nư c (n u doanh nghi p là thành viên T ng công ty). d. Lãnh o doanh nghi p c ph n hoá. Ngoài ra, căn c vào th c tr ng doanh nghi p và yêu c u c th , H i ng ư c m i thêm các t ch c ho c các chuyên gia k thu t, chuyên gia kinh t tài chính trong và ngoài doanh nghi p cho vi c ánh giá ch t lư ng và xác nh giá tr th c t c a t ng lo i tài s n trong doanh nghi p. T chuyên viên giúp vi c cho H i ng xác nh giá tr doanh nghi p bao g m các chuyên viên c a các cơ quan là thành viên H i ng. 3.2 Trách nhi m c a H i ng xác nh giá tr doanh nghi p: a. ThNm nh k t qu ki m kê, phân lo i, ánh giá tài s n và xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo các nguyên t c quy nh t i Thông tư này trong th i h n 15 ngày k t ngày thành l p H i ng. b. Xác nh l i giá tr doanh nghi p n u cơ quan quy t nh c ph n hóa yêu c u. 4. Cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá ch trì (có s tham gia c a i di n doanh nghi p c ph n hoá) t ch c u th u l a ch n Công ty ki m toán ho c t ch c kinh t có ch c năng nh giá th c hi n vi c xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá.
 10. K t qu u th u ph i ư c thông báo b ng văn b n doanh nghi p th c hi n c ph n hoá ký h p ng thuê Công ty ki m toán ho c t ch c kinh t trúng th u xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Ti n thuê xác nh giá tr doanh nghi p ư c tính vào chi phí c ph n hoá c a doanh nghi p. Công ty ki m toán và các t ch c kinh t ư c thuê nh giá có trách nhi m th c hi n úng các hư ng d n t i thông tư này và hoàn thành úng th i h n theo h p ng kinh t ã ký; ng th i ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, tính h p pháp c a k t qu nh giá theo qui nh c a pháp lu t. 5. K t qu xác nh giá tr doanh nghi p ph i ư c l p thành biên b n (theo m u quy nh t i Ph l c s 2 n u th c hi n nh giá theo phương pháp d a vào tài s n và Ph l c 3 n u theo phương pháp DCF). Biên b n ph i có ch ký c a 2 bên (Doanh nghi p và ơn v xác nh giá tr doanh nghi p ho c các thành viên chính th c c a H i ng) và ư c g i n cơ quan quy t nh c ph n hoá xem xét, quy t nh. 6. H sơ xác nh giá tr doanh nghi p và các quy t nh phê duy t, i u ch nh tăng gi m giá tr doanh nghi p ph i ư c g i v Ban Ch o i m i và phát tri n doanh nghi p trung ương và B Tài Chính ki m tra, giám sát. Cơ quan quy t nh c ph n hoá có trách nhi m t ch c xác nh l i giá tr doanh nghi p khi Ban Ch o i m i và phát tri n doanh nghi p trung ương ho c B Tài Chính yêu c u. IV. TH M QUY N QUY T NNH VÀ I U CH NH GIÁ TRN DOANH NGHI P C PH N HOÁ 1. ThNm quy n quy t nh và i u ch nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2, i u 30 Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19/06/2002 c a Chính ph , c th là: - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy t nh ho c i u ch nh giá tr c a các doanh nghi p c ph n hoá tr c thu c B , T ng Công ty do Trung ương qu n lý. - Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh ho c i u ch nh giá tr c a các doanh nghi p c ph n hoá thu c a phương qu n lý. 2. Trong 7 ngày (k t ngày nh n h sơ và biên b n thNm nh k t qu xác nh giá tr doanh nghi p), cơ quan có thNm quy n ph i ra quy t nh công b giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Trư ng h p k t qu xác nh giá tr doanh nghi p c a t ch c nh giá còn có i m chưa rõ ho c thi u căn c thì cơ quan quy t nh c ph n hoá yêu c u t ch c nh giá b sung tài li u gi i trình trư c khi ra quy t nh. 3. Trư ng h p quy t nh ho c i u ch nh giá tr doanh nghi p có giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p th p hơn so v i giá tr ph n v n Nhà nư c trên s sách k toán t 500 tri u ng tr lên thì ph i ư c B trư ng B Tài chính ch p thu n b ng văn b n.
 11. Ph n th ba I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c t ngày 4/7/2002. Các văn b n hư ng d n v các v n xác nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, các B , ngành; các t nh, thành ph ; các doanh nghi p c ph n hoá có nh ng vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký) PH L C S 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng.... năm.... BIÊN B N XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P c a.... T i th i i m.... tháng..... năm.... Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19/6/2002 c a Chính ph và Thông tư s 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n xác nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c .... Thi hành Quy t nh s ..... c a.... v vi c thành l p H i ng xác nh giá tr doanh nghi p (ho c v l a ch n cơ quan nh giá)..... Thành ph n (H i ng nh giá ho c cơ quan nh giá): H i ng xác nh giá tr doanh nghi p (ho c cơ quan nh giá) ã ti n hành làm vi c t ngày.... tháng... năm.... t i..... B. K T QU XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P NHƯ SAU: ơn v tính:.... ng Ch tiêu S li u s S li u xác Chênh sách k toán nh l i l ch
 12. A. TÀI S N ANG DÙNG I. TSC và u tư dài h n 1. Tài s n c nh a. TSC h u hình b. TSC vô hình 2. Các kho n u tư tài chính dài h n 3. Chi phí XDCB d dang 4. Các kho n ký cư c, ký qu dài h n II. TSL và u tư ng n h n 1. Ti n: + Ti n m t t n qu + Ti n g i ngân hàng + Ti n ang chuy n 2. u tư tài chính ng n h n 3. Các kho n ph i thu 4. V t tư hàng hoá t n kho 5. TSL khác 6. Chi phí s nghi p III. Giá tr l i th kinh doanh c a doanh nghi p (n u có) T ng giá tr th c t c a doanh nghi p (I+II+III) IV. N th c t ph i tr - N ph i tr - S dư Qu khen thư ng, phúc l i T ng giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i DN (T ng giá tr th c t c a doanh nghi p () n th c t ph i tr ) B. TÀI S N KHÔNG C N DÙNG (Ch ghi giá tr còn l i theo s sách) I. TSC và u tư dài h n
 13. 1. Tài s n c nh 2. Các kho n u tư tài chính dài h n 3. Chi phí XDCB d dang 4. Các kho n ký cư c, k qu dài h n II. TSL và u tư ng n h n: - Công n không có kh năng thu h i ......... C. TÀI S N CH THANH LÝ ......... D. TÀI S N HÌNH THÀNH T QU PHÚC L I, KHEN THƯ NG C. PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ NGUYÊN NHÂN TĂNG, GI M: D. NH N XÉT VÀ KI N NGHN: i di n doanh nghi p Thành viên H i ng xác nh GTDN Giám c (ho c i di n cơ quan nh giá) K toán trư ng PH L C S 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng.... năm.... BIÊN B N XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P c a.... T i th i i m.... tháng..... năm.... Thi hành Quy t nh s .... c a..... v vi c thành l p H i ng xác nh giá tr doanh nghi p.... Thành ph n H i ng g m: 1. 2. 3.
 14. ......... T chuyên viên giúp vi c H i ng g m: 1. 2. 3. ......... Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph và Thông tư s ..../TT-BTC ngày..... tháng.... năm..... c a B Tài chính hư ng d n.... khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n căn c báo cáo tài chính và biên b n quy t toán thu các năm: Căn c k ho ch các năm..... c a doanh nghi p; Căn c lãi su t trái phi u Chính ph kỳ h n g n nh t; - H i ng xác nh giá tr doanh nhgi p ã ti n hành làm vi c t ngày.... n ngày.... tháng.... năm.... t i...... K T QU XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P THEO PHƯƠNG PHÁP CHI T KH U DÒNG TI N NHƯ SAU: ơn v : Ch tiêu S li u s S li u xác Chênh sách k toán nh l i l ch 1. V n Nhà nư c 2. N ph i tr 3. Qu khen thư ng, phúc l i 4. Giá tr doanh nghi p (4=1+2+3) I. Gi i trình các s li u tính toán: 1. S d ng t c tăng trư ng bình quân n nh c a ch tiêu l i nhu n sau thu năm..... n năm..... là....% áp d ng cho các năm...... ( i v i doanh nghi p ã xây d ng k ho ch c a 3-5 năm tương lai có tính kh thi thì s d ng ch tiêu l i nhu n sau thu các năm tương lai c a doanh nghi p) 2. Ch s K: K = Rf+ RP =.....
 15. - S d ng lãi su t trái phi u Chính ph kỳ h n 10 năm (Lãi su t công b ngày... c a....) là..... %: Rf =.......... - RP: RP= 8,86% + 0,75% = 9,61% (theo hư ng d n t i Thông tư s .....) 3. D ki n s d ng l i nhu n sau thu c a các năm tương lai khi chuy n thành công ty c ph n: - T l chia cho c ông: -T l l i doanh nghi p: II. Nh n xét và ki n ngh : Theo tính toán c a H i ng xác nh giá tr doanh nghi p (B ng chi ti t kèm theo) thì v n th c t nhà nư c t i doanh nghi p là:....., tăng hơn so v i s li u ghi trên s k toán là, lý do..... i di n doanh nghi p Thành viên H i ng xác nh GTDN Giám c (ho c i di n cơ quan nh giá) K toán trư ng
Đồng bộ tài khoản