Thông tư số 79-BTC/TCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
109
lượt xem
8
download

Thông tư số 79-BTC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 79-BTC/TCT về việc hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 08-TC/TCT ngày 31/3/92

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 79-BTC/TCT

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-BTC/TCT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1992 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 79-BTC/TCT NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 08-TC/TCT NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1992 Thi hành Luật Thuế xuất khNu, thuế nhập khNu được Quốc hội thông qua ngày 26-12- 1991 và N ghị định số 110-HĐBT ngày 31-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành luật trên, ngày 31-3-1992 Bộ Tài chính đã có Thông tư số 08- TC/TCT hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khNu để gia công cho nước ngoài. N ay để tăng cường việc quản lý chặt chẽ đối với loại hình gia công, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị làm gia công đảm bảo tiến độ sản xuất, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm như sau: 1. Tất cả hàng hoá là vật tư, nguyên liệu nhập khNu để gia công cho nước ngoài chỉ được xem xét miễn thuế khi đã nhập hàng vào Việt N am và đã làm xong thủ tục Hải quan. Do đó thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hoá nhập khNu cho gia công, ngoài các giấy tờ đã quy định tại Thông tư số 08-TC/TCT, phải bổ sung thêm tờ khai Hải quan đã được cơ quan Hải quan nơi đơn vị làm thủ tục thanh khoản và tính thuế nhập khNu. - Căn cứ vào số hàng hoá thực nhập và số thuế nhập khNu phải nộp do cơ quan Hải quan thông báo chậm nhất là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày nhận được thông báo nộp thuế của cơ quan hải quan, các đơn vị gửi hồ sơ đến Bộ Tài chính để làm thủ tục, quá thời hạn đó các đơn vị không làm thủ tục miễn thuế thì mỗi ngày chậm làm thủ tục bị phạt 0,5% số thuế phải nộp theo thông báo của cơ quan Hải quan theo đúng quy định của luật thuế xuất khNu, thuế nhập khNu. - Chậm nhất là 4 (bốn) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của đơn vị, Bộ Tài chính sẽ ra quyết định miễn thuế hoặc thông báo cho đơn vị lý do không được làm thủ tục miễn thuế. N hận được quyết định miễn thuế hay thông báo của Bộ Tài chính, các đơn vị làm thủ tục quyết toán số thuế các lô hàng theo thông báo mà đơn vị đã nhận được với cơ quan Hải quan. 2. Khi kết thúc hợp đồng, tất cả các đơn vị làm gia công phải xuất trình toàn bộ giấy phép và tờ khai xuất khNu thành phNm để quyết toán với Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Phan Văn Dĩnh (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản