Thông tư số 81/1997/TT/BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
5
download

Thông tư số 81/1997/TT/BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 81/1997/TT/BTC về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 75-TC/TCT ngày 30/10/1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 81/1997/TT/BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81/1997/TT/BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 81/1997/TT/BTC NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 75 TC/TCT NGÀY 30/10/1997 VỀ TỶ GIÁ QUI ĐỔI NGOẠI TỆ RA ĐỒNG VIỆT NAM LÀM CƠ SỞ XÁC ĐNN H GIÁ TÍN H THUẾ ĐỐI VỚI HÀN G HOÁ XUẤT KHẨU, N HẬP KHẨU Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế hiện hành; Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Sau khi trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75 TC/TCT ngày 30/10/1997 hướng dẫn tỷ giá qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước. Nay Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung thêm như sau: 1. Tỷ giá qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt N am để nộp thuế và các khoản thu N gân sách N hà nước theo tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng do N gân hàng N hà nước Việt nam công bố (được đăng trên báo N hân dân hàng ngày) tại thời điểm nộp N gân sách được áp dụng cho các khoản thuế và thu N SN N phát sinh trong nội địa. 2. Đối với thuế xuất khNu, thuế nhập khNu: Tỷ giá làm cơ sở để xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khNu, nhập khNu là tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên N gân hàng do N gân hàng N hà nước Việt N am công bố được đăng trên báo N hân dân hàng ngày. Tỷ giá thông báo trên Báo N hân dân ra ngày nào được áp dụng tính thuế cho các tờ khai hàng hoá xuất khNu, nhập khNu đăng ký với cơ quan thuế của ngày hôm đó. 3. Trường hợp vào các ngày không phát hành Báo N hân dân hàng ngày (hoặc có phát hành nhưng không công bố tỷ giá) thì giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ giá công bố của ngày trước đó. Thông tư này có hiệu lực thi hành cùng với ngày thi hành Thông tư số 75 TC/TCT ngày 30/10/1997 của Bộ Tài chính. Vũ Mộng Giao (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản