Thông tư số 81/2001/TT-BNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư số 81/2001/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 81/2001/TT-BNN về việc hướng dẫn thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án thuỷ lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 81/2001/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 81/2001/TT-BNN Hà N i, ngày 09 tháng 08 năm 2001 THÔNGTƯ HƯ NG D N TH C HI N CÔNG TÁC NGHI M THU THANH TOÁN CHI PHÍ CHU N B Đ U TƯ CÁC D ÁN THU L I THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Th tư ng Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CPngày 05/5/2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP. Căn c nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng do B Xây d ng ban hành. Theo ngh c a ông V trư ng V u tư xây d ng cơ b n. B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hư ng d n th c hi n công tác nghi m thu, thanh toán chi phí chu n b u tư các d án thu l i thu c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn qu n lý như sau: I. CHI PHÍ THU TH P VÀ MUA TÀI LI U CƠ B N: Chi phí thu th p và mua tài li u khí tư ng, thu văn, b n không nh, b n t l 1/50.000, 1/25.000, b n t, b n thích nghi t, b n hi n tr ng s d ng t, b n b trí cây tr ng vv... ư c nghi m thu thanh toán theo th c t , nhưng không ư c vư t d toán ã duy t. Bên B ph i g i kèm theo y ch ng t , hoá ơn h p l cho bên A có cơ s thanh toán. II. CHI PHÍ KH O SÁT: 1- Nh ng kh i lư ng kh o sát ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (sau ây g i t t là B ) phê duy t trong cương, d toán thì Ban ChuNn b u tư thu l i nghi m thu thanh toán cho bên B theo kh i lư ng th c t , nhưng không ư c vư t kh i lư ng trong cương, d toán ư c duy t. Trư ng h p kh i lư ng c n kh o sát l n hơn kh i lư ng trong cương, d toán ư c duy t thì Bên B ph i có văn b n g i Ban ChuNn b u tư xem xét trư c khi báo cáo B ; n u ngh ư c B ch p thu n thì Bên B ph i l p cương, d toán b sung Ban ChuNn b u tư trình B , sau khi B phê duy t m i ư c nghi m thu thanh toán. 2- i v i các d án thu l i u th u tuy n ch n tư v n l p Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi ho c Báo cáo Nghiên c u Kh thi, trong quá trình th c hi n, n u ơn v tư v n phát hi n th y c n ph i b sung thêm m c tiêu, nhi m v c a d án thì Tư v n và Ban ChuNn b u tư ph i có văn b n báo cáo B , kèm theo văn b n ngh c a
  2. a phương (c p T nh). Sau khi ư c B ng ý cho b sung thì ơn v tư v n l p cương d toán b sung Ban ChuNn b u tư trình B , sau khi có Quy t nh phê duy t c a B , m i ư c th c hi n và nghi m thu thanh toán. i v i nh ng phát sinh, b sung khác trong quá trình kh o sát, l p Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi và Báo cáo Nghiên c u kh thi, th t c nghi m thu thanh toán theo quy nh hi n hành. III. CHI PHÍ TƯ V N CHU N BN U TƯ : 1- i v i d án ư c duy t Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi ho c Báo cáo Nghiên c u kh thi toàn b d án ưa vào xây d ng thì chi phí tư v n l p Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi và Báo cáo Nghiên c u kh thi ư c tính toán và nghi m thu thanh toán theo t l trên t ng v n xây l p và thi t b ư c duy t trong Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi ho c Báo cáo Nghiên c u kh thi ho c theo giá trúng th u (trong các trư ng h p u th u, ch n th u, chào giá...). 2- i v i nh ng d án mà sau khi l p và thNm nh xong Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi ho c Báo cáo Nghiên c u kh thi, nhưng d án ch ư c phê duy t m t ph n (không ph i do l i c a ơn v tư v n), thì chi phí tư v n ư c tính như sau: a- Ph n công trình (h ng m c công trình) ư c duy t Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi ho c Báo cáo Nghiên c u kh thi, chi phí tư v n ư c tính toán và nghi m thu thanh toán 100% c a ph n công trình (h ng m c công trình) theo h p ng ã ký gi a ơn v tư v n và ch u tư. b- Ph n công trình (h ng m c công trình) chưa ư c duy t Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi ho c Báo cáo Nghiên c u kh thi thì chi phí tư v n ư c tính toán và nghi m thu t i a không quá 70% nh m c chi phí tư v n tính trên t ng v n xây l p và thi t b theo phương án d ch n c a ph n công trình (h ng m c công trình) ã ư c cơ quan ch c năng thNm nh theo úng ch , chính sách, ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành; ph n còn l i g i t i kho b c, n khi có quy t nh phê duy t ho c ư c B thông qua cho Quy t toán thì m i ư c thanh toán. 3- Nh ng d án l p xong Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi ho c Báo cáo Nghiên c u kh thi theo k ho ch ư c giao và ã ư c Ban ChuNn b u tư thu l i nghi m thu h sơ theo úng quy nh và ư c chuy n h sơ cho cơ quan thNm nh c a B , nhưng vì lý do nào ó (không ph i do l i c a ơn v tư v n) d án chưa ư c cơ quan ch c năng thNm nh và phê duy t, tuỳ tính ch t c a m i d án và kh i lư ng th c hi n, m c thanh toán t i a không quá 70% nh m c chi phí tư v n tính trên t ng v n xây l p và thi t b theo phương án d ch n ã th c hi n. Ph n chi phí còn l i, sau khi ư c cơ quan ch c năng thNm nh và d án ư c phê duy t thì m i ư c thanh toán. IV. CHI PHÍ TƯ V N KHÁC: i v i m t s công vi c tư v n khác như l p d án n bù, di dân tái nh cư; ánh giá tác ng môi trư ng; h tr phát tri n nông thôn; d ch h sơ t ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài v.v.. ph i l p cương, d toán trình B phê duy t, khi nghi m thu
  3. thanh toán tính theo kh i lư ng th c làm, m b o úng ch và các quy nh hi n hành và không vư t d toán ư c duy t. V. Chi phí th m nh báo cáo nghiên c u kh thi : Chi phí thNm nh và l phí thNm nh các d án u tư thu l i th c hi n theo các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Xây d ng, B Tài chính v.v.. VI . CHI PHÍ BAN CHU N BN U TƯ THU L I: Chi phí Ban chuNn b u tư thu l i ư c th c hi n theo hư ng d n trong văn b n s 453/BXD-VKT ngày 5/4/1996 c a B Xây d ng. VII . T CH C TH C HI N : 1- Thông tư này hư ng d n th c hi n công tác nghi m thu, thanh toán chi phí chuNn b u tư các d án thu l i do B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn qu n lý, có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2- Nh ng quy nh trong văn b n này là căn c Ban ChuNn b u tư thu l i và các ơn v liên quan nghi m thu, thanh toán, quy t toán kh i lư ng kh o sát và l p Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi và Báo cáo Nghiên c u kh thi hoàn thành cho bên B và là cơ s t ng h p, ghi kinh phí chuNn b u tư (trong t ng m c u tư c a d án) khi l p quy t nh phê duy t Báo cáo Nghiên c u Ti n kh thi ho c Báo cáo Nghiên c u kh thi. 3- Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c ho c góp ý c n s a i b sung, ngh g i văn b n ph n nh v B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (qua V u tư Xây d ng cơ b n) nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ph m H ng Giang
Đồng bộ tài khoản