Thông tư số 81-TC/HCSN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư số 81-TC/HCSN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 81-TC/HCSN về việc hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành truyền hình Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 81-TC/HCSN

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 81-TC/HCSN Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 1996 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 81-TC/HSCN NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1996 HƯ NG D N QU N LÝ S D NG NGU N THU QU NG CÁO U TƯ PHÁT TRI N NGÀNH TRUY N HÌNH VI T NAM Th c hi n Quy t nh s 605/TTg, ngày 31 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph "v vi c cho phép ngành truy n hình ư c s d ng ngu n thu t qu ng cáo phát tri n ngành", sau khi th ng nh t v i ài truy n hình Trung ương; B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng ngu n thu này như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thu t ho t ng d ch v qu ng cáo trên truy n hình là ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c ư c Chính ph cho phép ngành Truy n hình qu n lý và s d ng u tư phát tri n ngành. Các kho n thu nói trên sau khi tr chi phí h p lý, s còn l i ph i n p vào ngân sách Nhà nư c và ư c c p l i u tư xây d ng cơ s v t ch t và trang thi t b k thu t theo d toán ư c duy t hàng năm, n m trong "Quy ho ch phát tri n ngành Truy n hình Vi t Nam n năm 2000 và nh ng năm sau" ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Ngành Tài chính (B Tài chính, S Tài chính - V t giá, C c u tư phát tri n các a phương) c p phát y , k p th i s kinh phí ã thu t qu ng cáo trên truy n hình th c hi n các d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Ngành Truy n hình Vi t Nam ( ài Truy n hình Vi t Nam, các ài Phát thanh - Truy n hình các a phương) ch u trách nhi m qu n lý và s d ng úng v i ch Nhà nư c quy nh, có hi u qu , úng n i dung, m c ích ph n kinh phí thu t Qu ng cáo ư c u tư tr l i phát tri n ngành. II. NH NG QUY NNH C TH 1. N i dung thu chi: a. V thu: - N i dung thu qu ng cáo: N i dung thu d ch v thông tin qu ng cáo c a ngành Truy n hình là toàn b các kho n doanh thu t ho t ng d ch v này.
  2. - M c giá thu qu ng cáo: Căn c quy nh v qu n lý giá c a Nhà nư c, ài Truy n hình Vi t Nam hư ng d n m c thu giá thu qu ng cáo trên truy n hình cho phù h p v i tình hình ho t ng c a ài Trung ương và các ài a phương. b. V chi: N i dung chi: N i dung chi phí d ch v qu ng cáo g m các kho n chi sau: b.1. Chi s n xu t và nâng cao ch t lư ng công trình ho c mua chương trình: Là kho n chi s n xu t các chương trình qu ng cáo, chi h tr nâng cao ch t lư ng chương trình truy n hình thu hút qu ng cáo, mua nh, tư li u, phim th thao và văn hoá ngh thu t l ng ghép các chương trình qu ng cáo trên truy n hình t hi u qu t t... b.2. Chi tuyên truy n qu ng cáo: Là kho n chi cho vi c in n tranh, nh, tài li u, áp phích qu ng cáo truy n hình, chi tr c ti p t o ngu n cung c p qu ng cáo trên truy n hình. b.3. Chi mua s m v t tư, s a ch a nh : Là kho n chi cho vi c mua s m linh ki n, v t tư, phim băng, thi t b l , s a ch a nh , b o dư ng thi t b ph c v tr c ti p cho dây truy n s n xu t các chương trình qu ng cáo trên truy n hình. b.4. Chi cư c phát sóng: Là kho n chi tr cư c phát sóng theo th i lư ng phát sóng qu ng cáo trên truy n hình. b.5. Chi phí qu n lý: Là kho n chi cho b máy qu n lý làm tăng ngu n thu qu ng cáo trên truy n hình. b.6. Thu doanh thu ư c tính trên doanh thu v i thu xu t theo lu t nh. b.7. Chi khác - M c chi: Căn c vào các ch hi n hành và chi phí th c t , B Tài chính th ng nh t v i ài Truy n hình Vi t Nam v quy nh t m th i m c chi phí (%) trên doanh thu cho d ch v qu ng cáo trên truy n hình các ài phát thanh - Truy n hình trong c nư c theo 9 khung m c chi (bao g m c thu doanh thu) như sau: + Doanh thu dư i 100 tri u ng 50% + T 100 tri u n 300 tri u ng 48% + Trên 300 tri u ng n 500 tri u ng 46% + Trên 500 tri u ng n1t ng 45% + Trên 1 t ng n5t ng 43% + Trên 5 t n 25 t ng 41% + Trên 25 t n 70 t ng 38%
  3. + Trên 70 t n 100 t ng 35% + Trên 100 t ng 32% M c chi này là m c chi có tính ch t kh ng ch t i a ư c áp d ng t 1 tháng 9 năm 1996 và th c hi n thí i m trong năm 1997, cu i năm 1997 B Tài chính s xem xét i u ch nh l i m c chi áp d ng cho năm 1998 và các năm ti p theo. Các kho n chi ph i ư c h ch toán theo th c t , úng ch tài chính hi n hành có y ch ng t theo quy nh nhưng không ư c vư t m c kh ng ch trên. Trư ng h p c bi t B Tài chính s bàn v i ài Truy n hình Vi t Nam i u ch nh. c. Ngu n thu qu ng cáo truy n hình u tư l i cho ngành, bao g m: - Thu doanh thu tính trên doanh thu qu ng cáo theo thu su t quy nh c a lu t thu hi n hành. - Thu l i t c (35% x l i t c ch u thu ). - L i t c sau thu còn l i. d. Cơ ch s d ng ngu n thu t qu ng cáo truy n hình: - Toàn b s thu trên ph i n p 100% vào ngân sách Nhà nư c: + Thu doanh thu, thu l i t c n p vào Ngân sách Nhà nư c và i u ti t cho các c p ngân sách theo t l i u ti t c a các a phương. + Ph n l i t c còn l i sau khi n p thu l i t c và tr kho n chi khuy n khích ngư i lao ng (t i a b ng 3 tháng lương cơ b n th c t th c hi n bình quân) ph i n p 100% vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh m c l c ngân sách Nhà nư c ( i u ti t 100% cho ngân sách a phương i v i các ài truy n hình a phương, i u ti t 100% cho ngân sách Trung ương i v i ài truy n hình Trung ương) - S d ng ti n thu qu ng cáo truy n hình: + a phương cân i ngân sách u tư tr l i cho các d án phát tri n c a truy n hình a phương ư c c p có thNm quy n duy t trên cơ s các ngu n: * Thu v thu doanh thu, l i t c theo t l i u ti t ngân sách a phương ư c hư ng do ài truy n hình a phương n p. * 100% s l i t c còn l i sau khi n p thu l i t c và tr i kho n chi phí khuy n khích ngư i lao ng (t i a b ng 3 tháng lương cơ b n th c t th c hi n bình quân) c a ài truy n hình a phương. + Trung ương cân i ngân sách u tư tr l i cho các d án phát tri n c a Truy n hình Trung ương và m t s ài truy n hình khu v c ư c c p có thNm quy n phê duy t t ngu n:
  4. * Thu v thu doanh thu, l i t c ph n i u ti t ngân sách Trung ương theo t l quy nh do ài Trung ương n p. * 100% s l i t c còn l i sau khi n p thu l i t c và sau khi tr i kho n chi phí khuy n khích ngư i lao ng (t i a b ng 3 tháng lương cơ b n th c t th c hi n bình quân) c a ài truy n hình Trung ương. + Toàn b s thu doanh thu, thu l i t c c a các ài truy n hình a phương n p ph n i u ti t v ngân sách Trung ương; toàn b thu doanh thu, thu l i t c c a ài truy n hình Trung ương n p ph n i u ti t v ngân sách a phương ư c c p l i u tư phát tri n ngành truy n hình theo các d án ư c c p có thNm quy n duy t các t nh mi n núi, tây nguyên và m t s t nh th c s có khó khăn. 2. Công tác k ho ch: a. a phương: hàng năm, ài Phát thanh - truy n hình các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành l p d toán thu, chi ngân sách theo lu t ngân sách Nhà nư c, ng th i ph i l p d toán và thuy t minh chi ti t các kho n thu, chi phí c a ho t ng d ch v thông tin qu ng cáo, các d án u tư phát tri n có s d ng ngu n thu t qu ng cáo trên truy n hình g i S Tài chính - V t giá, S K ho ch và u tư các t nh, thành ph cân i và d toán thu chi ngân sách c a t nh và báo cáo c p có thNm quy n phê duy t ng th i g i cho ài Truy n hình Vi t Nam t ng h p vào k ho ch các d án phát tri n ngành truy n hình. b. Trung ương: Cùng v i vi c l p d toán ngân sách hàng năm, quý, theo quy nh chung c a Nhà nư c, ài Truy n hình Vi t Nam có trách nhi m t ng h p d toán thu, chi c a ho t ng qu ng cáo toàn ngành (trong ó chia ra ài truy n hình Trung ương và t ng ài truy n hình t nh, thành ph ) và các d án u tư theo quy ho ch phát tri n c a ngành truy n hình, có s d ng ngu n thu qu ng cáo c a các ài phát thanh - truy n hình các t nh, thành ph , báo cáo B k ho ch và u tư, B Tài chính cân i vào d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c và t ng h p vào d toán hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t. 3. Qu n lý, c p phát kho n thu t qu ng cáo truy n hình: Các ài Phát thanh - truy n hình khi thu ph i s d ng ch ng t hoá ơn do B Tài chính (T ng c c Thu ) phát hành. T t c các kho n chi tiêu ph i th c hi n úng d toán ư c duy t và úng ch qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. Nh ng d án chi có tính ch t xây d ng cơ b n ư c áp d ng theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph "V vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng"; Ngh nh s 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph "V vi c ban hành quy ch u th u" và các văn b n hư ng d n Ngh nh. Căn c vào d toán thu, chi c a ho t ng qu ng cáo ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ài Truy n hình Vi t Nam, các ài Phát thanh - Truy n hình các a phương ch u trách nhi m phân b k ho ch thu, chi và giao nhi m v thu - chi cho t ng ơn v tr c thu c theo các d án u tư hàng năm.
  5. Ngành Tài chính (B Tài chính, S Tài chính- V t giá , C c u tư phát tri n các a phương, cơ quan Kho b c Nhà nư c), căn c vào s thu n p t ho t ng qu ng cáo trên truy n hình c a ài Truy n hình Vi t Nam, ài phát thanh - truy n hình các t nh, thành ph , sau khi có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c và có y các th t c s ti n hành c p phát l i kho n thu nói trên theo d án ư c duy t và ti n th c hi n công vi c c a ài Trung ương và các ài a phương. ài Truy n hình Vi t Nam, ài Phát thanh - truy n hình các a phương có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính, S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph và cơ quan thu các c p ki m tra các kho n thu, vi c s d ng và qu n lý các kho n thu t ho t ng thông tin qu ng cáo nh m phát tri n toàn ngành truy n hình theo quy ho ch ã ư c Chính ph phê duy t. 4. Ch k toán và báo cáo quy t toán: ài Truy n hình Vi t Nam, các ài phát thanh - Truy n hình a phương ph i t ch c công tác h ch toán k toán v d ch v qu ng cáo theo quy nh hi n hành. Vi c xét duy t, thNm tra quy t toán hàng năm i v i các d án ư c u tư b ng ngu n qu ng cáo th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n thi hành Ngh nh. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 9 năm 1996. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính b sung s a i k p th i. Tào H u Phùng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản