Thông tư số 83/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
110
lượt xem
9
download

Thông tư số 83/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 83/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 83/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   8 3 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 7   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2004 Híng dÉn mét sè néi dung qu¶n lý trô së lµm viÖc  cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   14/1998/N§­CP   ngµy   06/3/1998   cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý tµi s¶n Nhµ níc; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   147/1999/Q§­TTg   ngµy   05/07/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn,   ®Þnh møc sö dông trô së lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan nhµ níc,   ®¬n vÞ sù nghiÖp; ­ C¨n cø  ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  t¹i   C«ng v¨n sè                    422/VPCP­KTTH ngµy 30/01/2004 cña   V¨n phßng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc qu¶n lý  trô  së  lµm viÖc cña   c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp;  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn mét sè  néi dung qu¶n lý  trô  së   lµm viÖc cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp nh  sau: I. §èI T¦îNG Vµ PH¹M VI ¸P DôNG 1. Th«ng t  nµy híng dÉn mét sè  néi dung qu¶n lý  trô  së  lµm viÖc cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  thuéc c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ,  Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng,  c¬  quan trung  ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng cña Uû  ban Trung  ¬ng mÆt  trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Tæng Liªn  ®oµn lao  ®éng ViÖt Nam,  Héi Cùu chiÕn  binh  ViÖt Nam, Héi Liªn  hiÖp  phô  n÷  ViÖt  Nam, Héi N«ng d©n ViÖt Nam, §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå  ChÝ Minh (sau ®©y gäi chung lµ c¸c Bé, ngµnh).  Riªng trô  së  lµm viÖc cña c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  thuéc  Bé  C«ng an, Bé  Quèc phßng thùc hiÖn theo híng dÉn riªng  cña Bé  C«ng an, Bé  Quèc phßng sau khi  ®∙ thèng nhÊt víi  Bé Tµi chÝnh. 2. Trô  së  lµm viÖc cña c¸c Tæ chøc chÝnh trÞ­x∙ héi,  Tæ chøc x∙ héi, Tæ chøc x∙ héi­ nghÒ  nghiÖp kh«ng thuéc  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i Môc 1, phÇn I nµy th×  kh«ng thuéc  ph¹m vi ¸p dông cña Th«ng t nµy.
  2. 2 II. MéT Sè QUY §ÞNH VÒ Bè TRÝ, S¾P XÕP L¹I,  X ö   L ý   T R ô   S ë   L µ M   V I Ö C   C ñ A   C ¸ C   C ¥   Q U A N   H µ N H   C H Ý N H ,  §¥N VÞ Sù NGHIÖP 1. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng rµ so¸t vµ thùc hiÖn ngay  viÖc bè  trÝ, s¾p xÕp l¹i trô  së  lµm viÖc hiÖn cã  cña c¸c   c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp thuéc cÊp m×nh qu¶n  lý; trªn c¬ së ®ã: 1.1.   Thùc   hiÖn   ®iÒu   chuyÓn   trong   néi   bé   Bé,   ngµnh,   ®Þa ph¬ng tõ n¬i d thõa sang n¬i thiÕu. 1.2.  Thùc  hiÖn  thanh  lý  hîp  ®ång   ®èi  víi c¸c  c¬  së  ®ang cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c thuª (nÕu cã).  Tõ  01/01/2005, trêng hîp cã  diÖn tÝch cho thuª hoÆc  dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô  mµ   ®¬n vÞ  kh«ng tù  thu håi hoÆc kh«ng b¸o c¸o cÊp cã  thÈm quyÒn th×  Së  Tµi  chÝnh b¸o c¸o UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ­ ¬ng (sau  ®©y gäi chung lµ  UBND cÊp tØnh)  ®èi víi c¸c  ®¬n  vÞ thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý; Bé Tµi chÝnh b¸o c¸o Thñ tíng  ChÝnh phñ   ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc trung  ¬ng qu¶n lý  ra  quyÕt ®Þnh thu håi.  1.3. Cã biÖn ph¸p thu håi phÇn diÖn tÝch bÞ lÊn chiÕm   tr¸i phÐp hoÆc b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ   ®ång göi Bé  Tµi chÝnh (®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc trung  ¬ng) UBND cÊp  tØnh (®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc  ®Þa ph¬ng)  ®Ó  quyÕt  ®Þnh  thu håi.   1.4. §èi víi nh÷ng c¬  së   ®ang bè  trÝ  lµm nhµ   ë  cho   c¸n bé, c«ng nh©n viªn th×: ­   NÕu   viÖc   bè   trÝ   ®îc   thùc   hiÖn   tõ   tríc   ngµy  17/5/1995  (tríc khi Quy chÕ  qu¶n  lý  vµ  sö  dông nhµ  lµm  viÖc cña c¸c c¬ quan HCSN ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 399  TC/QLCS cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh cã  hiÖu lùc thi hµnh);   mµ nay c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý kh«ng cã nhu cÇu   sö  dông cho môc  ®Ých chung cña  ®¬n vÞ  vµ  phÇn diÖn tÝch  ®ã  cã  thÓ  t¸ch ra riªng biÖt víi khu«n viªn trô  së  lµm  viÖc; vµ  phï  hîp víi quy ho¹ch khu d©n c  cña  ®Þa ph¬ng  th× c¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý nhµ ®Êt ®ã lËp hå s¬ göi c¬  quan chñ  qu¶n cÊp trªn tæng hîp b¸o c¸o Bé, ngµnh  ®Ó  b¸o  c¸o Bé  Tµi chÝnh (®èi  víi  c¸c   ®¬n  vÞ  thuéc  trung  ¬ng),  UBND cÊp tØnh (®èi víi  ®¬n vÞ  thuéc  ®Þa ph¬ng) xem xÐt,  quyÕt  ®Þnh viÖc chuyÓn giao cho ngµnh nhµ   ®Êt  ®Þa ph¬ng  qu¶n lý theo chÝnh s¸ch nhµ ë, ®Êt ë hiÖn hµnh. ­ NÕu  ®∙ bè  trÝ  cho c¸n bé  c«ng nh©n viªn sau ngµy  17/5/1995, nay cã thÓ t¸ch ra riªng biÖt, phï hîp víi quy   ho¹ch khu d©n c cña ®Þa ph¬ng, th× trong mét sè trêng hîp  ®Æc biÖt xö lý nh sau:
  3. 3 +   C¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh,   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   thuéc   trung ¬ng qu¶n lý lËp hå s¬ göi c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn   tæng   hîp   b¸o   c¸o   Bé,   ngµnh   chñ   qu¶n   ®Ó   b¸o   c¸o   Bé   Tµi  chÝnh  tæng   hîp   tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   xem   xÐt,   quyÕt  ®Þnh xö lý. + C¸c c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp thuéc  ®Þa  ph¬ng   qu¶n   lý   lËp   hå   s¬   göi   c¬   quan   chñ   qu¶n   cÊp   trªn  tæng hîp b¸o c¸o UBND cÊp tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh xö lý. ­ NÕu diÖn tÝch nhµ   ®Êt  ®∙ bè  trÝ  lµm nhµ   ë  cho c¸n   bé, c«ng nh©n viªn nay cã  yªu cÇu sö  dông cho môc  ®Ých  chung hoÆc kh«ng phï  hîp víi quy ho¹ch khu d©n c cña  ®Þa  ph¬ng hoÆc kh«ng thÓ  t¸ch riªng biÖt víi khu«n viªn trô  së lµm viÖc, th× c¬ quan ®ang qu¶n lý nhµ ®Êt ®ã ph¶i lËp   ph¬ng ¸n di chuyÓn c¸c hé  gia  ®×nh  ®ång thêi b¸o c¸o Bé,  ngµnh   (®èi   víi   ®¬n   vÞ   thuéc   trung  ¬ng),   UBND   cÊp   tØnh  (®èi víi  ®¬n vÞ  thuéc  ®Þa ph¬ng) phª duyÖt vµ  thùc hiÖn  viÖc di chuyÓn. 1.5. §èi víi trô  së  lµm viÖc cã  nguån gèc lµ  tµi s¶n  thuéc së  h÷u nhµ  níc mµ  hiÖn t¹i c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp  ®ang ký  hîp  ®ång thuª víi c¬  quan qu¶n lý  nhµ   ®Êt cña  ®Þa ph¬ng th×  c¬  quan,  ®¬n vÞ   ®ang sö  dông  trô së lËp hå s¬ b¸o c¸o Bé, ngµnh ®ång göi Bé Tµi chÝnh.   Bé, ngµnh tæng hîp göi Bé  Tµi chÝnh vµ  b¸o c¸o Chñ  tÞch  UBND   cÊp   tØnh   quyÕt   ®Þnh   chuyÓn   giao   cho   c¬   quan   hµnh  chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp ®ang trùc tiÕp sö dông quyÒn qu¶n   lý, sö  dông,  ®ång thêi thanh lý  hîp  ®ång thuª. KÓ  tõ  dù  to¸n   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   n¨m   2005   sÏ   kh«ng   bè   trÝ   kho¶n  kinh phÝ thuª trô së lµm viÖc ®èi víi c¸c trêng hîp nµy. 2. Sau khi  ®∙ rµ  so¸t, bè  trÝ, s¾p xÕp l¹i vµ  xö  lý   xong c¸c tån t¹i theo híng dÉn t¹i Môc 1 phÇn nµy; c¨n cø  vµo thùc tr¹ng trô  së  lµm viÖc hiÖn cã, tæ chøc biªn chÕ  ®îc duyÖt, ®èi chiÕu víi tiªu chuÈn, ®Þnh møc sö dông trô   së lµm viÖc theo quy ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ; c¬ quan  hµnh chÝnh,   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  x¸c  ®Þnh  nhu  cÇu  sö  dông;  x¸c ®Þnh diÖn tÝch thõa, thiÕu, lËp b¸o c¸o ®Ò xuÊt ph ¬ng  ¸n xö lý víi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn.   3.   Bé,   ngµnh   chñ   qu¶n;   Së,   ngµnh,   UBND   cÊp   quËn,   huyÖn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   trùc   thuéc   tØnh   (sau   ®©y   gäi  chung lµ  UBND cÊp huyÖn) c¨n cø vµo b¸o c¸o cña c¸c c¬  quan,   ®¬n  vÞ  thuéc  cÊp m×nh qu¶n lý, thùc  hiÖn  bè  trÝ,  s¾p   xÕp   l¹i   trô   së   lµm   viÖc   hiÖn   cã   phï   hîp   víi   tiªu   chuÈn,  ®Þnh møc; xö  lý  theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn xö  lý   ®èi víi diÖn tÝch trô  së  d«i d  cña c¸c  c¬ quan, ®¬n vÞ nh sau: ­ NÕu diÖn tÝch trô  së  lµm viÖc d«i d  cã  khu«n viªn  riªng biÖt hoÆc cã thÓ t¸ch riªng biÖt th× thùc hiÖn viÖc   ®iÒu chuyÓn phÇn d«i d ®ã cho c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c ch a cã 
  4. 4 trô  së  lµm viÖc hoÆc  ®∙ cã  trô  së  nhng cßn thiÕu so víi  tiªu chuÈn, ®Þnh møc. ­ NÕu diÖn tÝch trô  së  lµm viÖc d«i d kh«ng thÓ  t¸ch  riªng  biÖt  th×  tuú  tõng trêng hîp cô  thÓ  ph¶i ho¸n  ®æi  cho c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c cho phï hîp víi tiªu chuÈn, ®Þnh  møc. ­ Trêng hîp c¬  quan,  ®¬n vÞ  kh«ng kiÕn nghÞ  ph¬ng ¸n  xö lý th× Së Tµi chÝnh b¸o c¸o UBND cÊp tØnh (®èi víi ®¬n   vÞ  thuéc  ®Þa ph¬ng qu¶n lý), Bé  Tµi chÝnh b¸o c¸o Thñ  t­ íng ChÝnh  phñ  (®èi  víi  ®¬n vÞ  thuéc  trung  ¬ng  qu¶n  lý)  quyÕt ®Þnh thu håi ®Ó bè trÝ, s¾p xÕp cho c¬ quan, ®¬n vÞ   kh¸c hoÆc b¸n thu tiÒn nép Ng©n s¸ch nhµ níc.  4. ChËm nhÊt cuèi quý II hµng n¨m c¸c Bé, ngµnh, ®Þa  ph¬ng tæng hîp vµ  b¸o c¸o kÕt qu¶ xö  lý, bè  trÝ  s¾p xÕp  l¹i trô  së  lµm viÖc hiÖn cã, t×nh h×nh qu¶n lý, sö  dông  trô  së  lµm viÖc còng nh  nhu cÇu  ®Çu t  míi, c¶i t¹o, söa  ch÷a, më  réng, n©ng cÊp trô  së  lµm viÖc cña c¸c c¬  quan  hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp thuéc cÊp m×nh qu¶n lý  víi  Bé  Tµi chÝnh (theo phô  lôc  ®Ýnh kÌm)  ®Ó  theo dâi qu¶n lý  vµ tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh phñ, Quèc héi khi cã yªu cÇu.  III. VÒ §ÇU T¦ X¢Y DùNG MíI, SöA CH÷A, C¶I T¹O,  N ¢ N G   C Ê P ,   M ë   R é N G   T R ô   S ë   L µ M   V I Ö C   C ñ A   C ¸ C   C ¥   Q U A N  HµNH CHÝNH, §¥N VÞ Sù NGHIÖP 1. §èi víi  ®Çu t x©y dùng míi, më  réng, n©ng cÊp trô  së lµm viÖc: 1.1.   §iÒu   kiÖn   ®Ó   ®îc   xem   xÐt   ®Çu   t  x©y   dùng   míi,  n©ng cÊp, më réng trô së lµm viÖc: ­ ChØ  ®îc thùc hiÖn  ®èi víi c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp cha cã  trô  së  lµm viÖc hoÆc trô  së  lµm viÖc   hiÖn cã   ®∙ xuèng cÊp nghiªm träng, kh«ng  ®¶m b¶o an toµn  cho ngêi sö  dông ph¶i ph¸ dì  x©y dùng l¹i hoÆc diÖn tÝch  trô  së  lµm viÖc hiÖn cã  míi  ®¶m b¶o d íi 70% møc quy  ®Þnh  cña Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  vÒ  tiªu chuÈn,   ®Þnh møc sö  dông  trô së lµm viÖc. ­ Cã  trong quy ho¹ch  ®Çu t  x©y dùng hÖ  thèng trô  së  lµm viÖc cña Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt.  1.2.   X¸c   ®Þnh   nhu   cÇu   vµ   lËp   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng  míi, më réng, n©ng cÊp trô së lµm viÖc: a)  C¸c c¬  quan  hµnh  chÝnh,   ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp  c¨n  cø  vµo quy ho¹ch  ®Çu t x©y dùng hÖ  thèng trô  së  lµm viÖc  ®∙   ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt, tæ chøc kh¶o s¸t vµ  lËp 
  5. 5 dù  ¸n  ®Çu t  göi cho c¬  quan chñ  qu¶n cÊp trªn,  ®ång göi  c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. C¬ quan quyÕt ®Þnh ®Çu t chÞu  tr¸ch  nhiÖm  vÒ  quyÕt  ®Þnh   ®Çu  t  cña m×nh theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ níc. b) Bé, ngµnh chñ  qu¶n cÊp trªn, UBND cÊp tØnh c¨n cø  vµo kh¶ n¨ng ng©n s¸ch nhµ  níc mçi cÊp dµnh cho viÖc  ®Çu  t x©y dùng trô  së  lµm viÖc cña Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng; c¨n  cø   vµo   b¸o   c¸o   thÈm   ®Þnh   dù   ¸n   ®Çu   t  cña   c¬   quan   chøc  n¨ng ®Ó quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt   dù  ¸n  ®Çu t  ®Çu t x©y dùng míi, më  réng, n©ng cÊp trô  së  lµm viÖc cho tõng  c¬  quan  hµnh  chÝnh,   ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp  thuéc cÊp m×nh qu¶n lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý  ®Çu t vµ x©y dùng. 2. §èi víi viÖc söa ch÷a, c¶i t¹o trô  së  lµm viÖc sö  dông   nguån   kinh   phÝ   thêng   xuyªn  hµng   n¨m   cña   Ng©n   s¸ch  nhµ níc.  2.1. ViÖc söa ch÷a, c¶i t¹o trô së lµm viÖc ®îc thùc  hiÖn khi trô  së  bÞ  h  háng, xuèng cÊp (bao gåm viÖc duy  tu, b¶o dìng, söa ch÷a nhá vµ söa ch÷a lín c«ng tr×nh). 2.2. Hµng n¨m, cïng víi viÖc lËp dù  to¸n ng©n s¸ch   nhµ  níc, c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c¨n cø vµo  nhu cÇu cÇn thiÕt c¶i t¹o, söa ch÷a trô  së  lµm viÖc cña  c¬  quan,  ®¬n vÞ  m×nh, lËp dù  to¸n chi c¶i t¹o, söa ch÷a  trô së lµm viÖc göi c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn ®Ó tæng hîp   b¸o c¸o c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. C¬  quan tµi chÝnh c¨n cø vµo thêi gian sö  dông, thùc  tr¹ng cña tµi s¶n  ®Ó  x¸c  ®Þnh nhu cÇu c¶i t¹o, söa ch÷a  trô  së  cña  ®¬n vÞ  vµ  tæng hîp vµo dù  to¸n Ng©n s¸ch nhµ  níc b¸o c¸o cÊp cã  thÈm quyÒn  xem xÐt, quyÕt   ®Þnh  theo  quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc. IV. TR¸CH NHIÖM CñA C¸C C¥ QUAN  HµNH CHÝNH,  §¥N VÞ Sù NGHIÖP; C¸C NGµNH, C¸C CÊP TRONG VIÖC  QU¶N Lý, Sö DôNG NHµ §ÊT THUéC TRô Së LµM VIÖC 1. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc tiÕp   qu¶n lý, sö dông trô së lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm: 1.1 Thùc hiÖn qu¶n lý, sö  dông trô  së  lµm viÖc theo  ®óng quy  ®Þnh, tuyÖt  ®èi kh«ng  ®îc dïng trô  së  lµm viÖc  ®Ó  cho thuª, sang nhîng, chia cho c¸n bé  c«ng nh©n viªn  lµm nhµ   ë  hoÆc  ®iÒu chuyÓn cho  ®èi tîng kh¸c kh«ng  ®óng  thÈm quyÒn. 1.2. ChØ thùc hiÖn viÖc  ®Çu t x©y dùng míi, c¶i t¹o,  n©ng cÊp, më  réng trô  së  lµm viÖc khi cã  dù  ¸n, dù  to¸n 
  6. 6 ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt,  ®¶m b¶o sö  dông tiÕt  kiÖm vµ hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t cña Nhµ níc.  2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, c¬  quan   thuéc   ChÝnh   phñ   vµ   c¸c   ®oµn   thÓ   ë   trung  ¬ng,   Chñ   tÞch  UBND cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm: 2.1. ChØ ®¹o c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp   trùc thuéc cÊp m×nh qu¶n lý  rµ  so¸t, xö  lý, bè  trÝ, s¾p  xÕp l¹i trô  së  lµm viÖc hiÖn cã  cña c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  m×nh theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2.2. ChØ ®¹o c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp   thuéc cÊp m×nh qu¶n lý  lËp quy ho¹ch trô  së  lµm viÖc phï  hîp víi tæ chøc, biªn chÕ, tiªu chuÈn,  ®Þnh møc sö  dông,  phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ  thùc tÕ   ë  Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng. 2.3. Tõ n¨m Ng©n s¸ch 2005 trë ®i, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa   ph¬ng nghiªm tóc thùc hiÖn theo ®óng chØ ®¹o cña Thñ t íng  ChÝnh phñ  t¹i C«ng v¨n sè  422/VPCP­KTTH ngµy 30/01/2004   cña V¨n phßng ChÝnh phñ: “ChØ   quyÕt   ®Þnh   hoÆc   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   phª   duyÖt   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   míi,   c¶i   t¹o,   söa  ch÷a trô  së  lµm viÖc cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù   nghiÖp   thuéc   cÊp   m×nh   qu¶n   lý   sau   khi   ®∙   cã   ý   kiÕn  thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp vÒ  tiªu chuÈn diÖn tÝch sö dông trô së lµm viÖc cña c¬ quan,  ®¬n vÞ ®ã”. 3.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¬   quan   tµi   chÝnh   (Côc   Qu¶n   lý  c«ng s¶n, Së Tµi  chÝnh c¸c tØnh, thµnh phè) 3.1. Chñ  tr×  phèi hîp víi c¬  quan KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,  c¬  quan X©y dùng vµ  c¸c c¬  quan liªn quan, c¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  147/1999/Q§­TTg ngµy 5/7/1999 cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ  vÒ  tiªu chuÈn,  ®Þnh møc sö  dông trô  së  lµm viÖc, x¸c  ®Þnh nhu cÇu ®Çu t x©y dùng míi, c¶i t¹o, söa ch÷a trô së  lµm viÖc cña c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  ®Ó  lµm  c¨n cø cho c¸c c¬  quan cã  thÈm quyÒn lËp vµ  phª duyÖt dù   ¸n ®Çu t theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ  x©y dùng. 3.2.   KiÓm   tra   t×nh   h×nh   qu¶n   lý,   sö   dông   nhµ   ®Êt   thuéc  trô  së  lµm viÖc  cña  c¸c  Bé,  ngµnh,   ®Þa ph¬ng,  c¬  quan   hµnh   chÝnh,   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp.   Tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn xö  lý   ®èi víi nh÷ng sai ph¹m trong viÖc  ®Çu t  x©y  dùng míi, më  réng, n©ng cÊp, c¶i t¹o, söa ch÷a, qu¶n lý,  sö  dông trô  së  lµm viÖc cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n  vÞ sù nghiÖp. 
  7. 7 V. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   ph¸t  sinh víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh  kÞp thêi víi Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung.                                           
Đồng bộ tài khoản