Thông tư số 84/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư số 84/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 84/2004/TT-BTC về việc thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 84/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 84/2004/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2004 S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 120/2003/TT-BTC NGÀY 12/12/2003 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 158/2003/N -CP NGÀY 10/12/2003 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG VÀ LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG (GTGT) Căn c Lu t thu GTGT s 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu GTGT s 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 148/2004/N -CP ngày 23/7/2004 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 158/2003/N -CP ngày 10/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu GTGT. Căn c Quy t nh s 205/1998/Q -TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch v c a hàng kinh doanh hàng mi n thu . B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s n i dung t i Thông tư s 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 c a B Tài chính như sau: 1. B sung i tư ng không ch u thu GTGT quy nh t i i m 23, M c II, Ph n A như sau: D ch v ăng ki m phương ti n v n t i qu c t , d ch v b o hi m cung c p cho phương ti n v n t i qu c t , như b o hi m thân tàu ho c thân máy bay, b o hi m trách nhi m dân s ch tàu ho c trách nhi m dân s chung i v i máy bay. Phương ti n v n t i qu c t là phương ti n có doanh thu v v n t i qu c t t trên 50% t ng doanh thu v v n t i c a phương ti n ó trong năm; i v i phương ti n v n t i qu c t là máy bay thì ph i có s gi bay qu c t t trên 50% t ng s gi bay c a máy bay ó trong năm. Trư ng h p phương ti n v n t i qu c t do cơ s kinh doanh v n t i t i Vi t Nam khai thác s d ng, thì hàng năm cơ s kinh doanh v n t i căn c vào doanh thu v n t i qu c t ho c gi bay qu c t th c t t ư c năm trư c ăng ký v i cơ quan Thu qu n lý tr c ti p v danh sách các phương ti n v n t i qu c t (theo m u ăng ký kèm Thông tư này) cơ quan thu xác nh n làm căn c xác nh không thu thu GTGT i v i hàng hóa, d ch v cung c p tr c ti p cho phương ti n v n t i qu c t . Khi bán hàng hóa, d ch v cho phương ti n v n t i qu c t , cơ s kinh doanh (cơ s cung c p hàng hóa, d ch v ) ph i yêu c u cơ s kinh doanh v n t i t i Vi t nam s d ng phương ti n v n t i qu c t c p b n ăng ký phương ti n v n t i qu c t v i cơ quan thu (b n sao có xác nh n và óng d u c a cơ s s d ng phương ti n v n t i qu c
 2. t ). Cơ s cung c p hàng hóa, d ch v cho phương ti n v n t i qu c t ph i l p hoá ơn ghi rõ tên, s hi u phương ti n v n t i qu c t ; s , ngày t khai phương ti n v n t i n ho c gi y c p phép bay ( i v i máy bay) trư ng h p là phương ti n v n t i nư c ngoài. Cơ s bán hàng hoá, d ch v ph i lưu gi b n sao B n ăng ký nêu trên, hóa ơn bán hàng hoá d ch v , h p ng bán hàng hoá d ch v (n u có), ch ng t thanh toán hàng hoá d ch v . Trư ng h p bán qua i lý, cơ s bán hàng hoá d ch v ph i có biên b n thanh toán công n gi a cơ s và ơn v i lý, trong ó ghi rõ, tên, s lư ng hàng hoá, d ch v bán cho phương ti n v n t i qu c t ; s và ngày b n ăng ký phương ti n v n t i qu c t ; tên và s hi u phương ti n v n t i qu c t ; s ngày t khai tàu n ho c gi y phép bay ( i v i máy bay) trư ng h p là phư ng ti n v n t i nư c ngoài; hoá ơn bán hàng hoá d ch v cho phương ti n v n t i qu c t . Trư ng h p các phương ti n v n t i m i u tư mua s m ưa vào s d ng thì cơ s kinh doanh v n t i t i Vi t Nam căn c vào k ho ch kinh doanh xác nh doanh thu v n t i qu c t ho c gi bay qu c t ăng ký v i cơ quan thu theo hư ng d n trên. N u khi xác nh t tr ng doanh thu v n t i qu c t ho c gi bay qu c t năm trư c không m b o t l trên 50% do lý do khách quan, như: b tai n n, h ng hóc ph i s a ch a nhưng năm ăng ký ho t ng có k ho ch t tr ng doanh thu v n t i qu c t ho c gi bay qu c t trên 50% thì doanh nghi p ph i gi i trình cho cơ quan Thu rõ làm th t c ăng ký phương ti n v n t i qu c t . 2. i m 14, M c II, Ph n A v i tư ng không ch u thu GTGT i v i d ch v v sinh công c ng ư c s a i, b sung như sau: "14- D ch v công c ng như v sinh, thoát nư c; duy trì vư n thú, vư n hoa, công viên, cây xanh ư ng ph , chi u sáng công c ng; d ch v tang l . Các d ch v này không phân bi t ngu n kinh phí chi tr . D ch v công c ng v v sinh, thoát nư c ư ng ph bao g m các ho t ng thu, d n, x lý rác và ch t ph th i, thoát nư c, x lý nư c th i cho các t ch c, cá nhân không phân bi t ngu n kinh phí chi tr . N u cơ s kinh doanh t n d ng ch t ph th i s n xu t ra s n phNm khác bán thì các s n phNm này s thu c i tư ng không ch u thu GTGT theo hư ng d n t i m c II, ph n A Thông tư s 120/2003/TT-BTC ho c ch u thu GTGT theo hư ng d n t i m c II, ph n B Thông tư s 120/2003/TT-BTC. Trư ng h p cơ s kinh doanh th c hi n các d ch v , như: lau d n, v sinh văn phòng cho các t ch c, cá nhân thì d ch v này thu c i tư ng ch u thu GTGT theo thu su t 10% hư ng d n t i i m 3.27, m c II, ph n B Thông tư s 120/2003/TT-BTC. Duy trì vư n thú, công viên bao g m ho t ng qu n lý, tr ng cây, chăm sóc, b o v chim, thú, cây các công viên, vư n thú, khu v c công c ng, vư n qu c gia. D ch v tang l bao g m các ho t ng cho thuê nhà, xe ô tô ph c v tang l c a các t ch c làm d ch v tang l ; mai táng, ho táng. Các ho t ng có thu phí, l phí theo ch phí và l phí c a Nhà nư c thì kho n thu này không thu c i tư ng ch u thu GTGT."
 3. 3. i m 1, M c II, Ph n B v thu su t thu GTGT 0% ư c s a i, b sung như sau: "1- Thu su t 0%: áp d ng i v i hàng hoá, d ch v xu t khNu, ho t ng xây d ng, l p t các công trình nư c ngoài và công trình c a doanh nghi p ch xu t. Hàng hóa, d ch v xu t khNu bao g m c hàng gia công xu t khNu; hàng hóa bán cho c a hàng mi n thu ; hàng hóa, d ch v không thu c di n ch u thu GTGT xu t khNu (tr d ch v du l ch l hành ra nư c ngoài; d ch v tái b o hi m ra nư c ngoài; d ch v tín d ng, u tư tài chính, u tư ch ng khoán ra nư c ngoài và hàng hóa, d ch v quy nh t i i m 23, i m 27, M c II, Ph n A Thông tư s 120/2003/TT-BTC). - Hàng hóa xu t khNu bao g m xu t khNu ra nư c ngoài k c u thác xu t khNu, bán cho doanh nghi p ch xu t và các trư ng h p ư c coi là xu t khNu theo quy nh c a Chính ph , như: + Hàng hoá gia công xu t khNu chuy n ti p theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài. Trư ng h p này áp d ng i v i hàng gia công xu t khNu c a cơ s tr c ti p gia công theo h p ng gia công cơ s ã ký v i bên nư c ngoài (g i là cơ s giao hàng), nhưng hàng gia công chưa ư c xu t khNu ra nư c ngoài mà ư c giao chuy n ti p cho cơ s khác trong nư c (g i là cơ s nh n hàng) theo ch nh c a bên nư c ngoài ti p t c gia công thành s n phNm hoàn ch nh theo h p ng gia công ã ký v i nư c ngoài, ti n gia công do bên nư c ngoài tr c ti p thanh toán. + Hàng hóa u thác gia công xu t khNu. Trư ng h p này là trư ng h p cơ s ký h p ng gia công tr c ti p v i nư c ngoài nhưng ký h p ng giao l i cho cơ s khác gia công. Cơ s ký h p ng gia công tr c ti p v i nư c ngoài ch hư ng hoa h ng trên ti n gia công. + Hàng hóa do doanh nghi p t i Vi t Nam s n xu t bán cho nư c ngoài nhưng hàng hóa ư c giao cho doanh nghi p khác t i Vi t Nam theo ch nh c a phía nư c ngoài (g i t t là hàng hóa xu t khNu t i ch ) làm nguyên li u s n xu t, gia công hàng hóa xu t khNu. + Hàng hóa xu t khNu bán t i h i ch , tri n lãm nư c ngoài . - D ch v xu t khNu và d ch v cung c p cho doanh nghi p ch xu t s d ng cho s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ch xu t, tr các d ch v s d ng cho tiêu dùng cá nhân: D ch v xu t khNu là d ch v ư c cung c p tr c ti p cho t ch c, cá nhân nư c ngoài và ư c tiêu dùng ngoài lãnh th Vi t Nam n u có i u ki n: cơ s cung c p d ch v ph i có h p ng ký v i ngư i mua nư c ngoài theo quy nh c a Lu t thương m i; ngư i mua nư c ngoài thanh toán ti n d ch v cho cơ s cung c p d ch v t i Vi t Nam." 4. S a i, b sung i m 2.27, M c II, Ph n B như sau: "2.27 M cao su sơ ch như m c r p, m t , m bún, m c m."
 4. 5. S a i, b sung o n th ba sau i m 3.27, M c II, Ph n B như sau: D ch v s a ch a, b o hành áp d ng thu su t thu GTGT 10%. Riêng s a ch a máy móc, thi t b , phương ti n v n t i là s n phNm cơ khí; d ch v ăng ki m các phương ti n và thi t b ngành giao thông v n t i áp d ng thu su t 5%. 6. B sung vào i m 1.2.c, M c III, Ph n B v xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr i v i cơ s s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng ánh b t thu h i s n có t ch c s n xu t khép kín, h ch toán k t qu s n xu t kinh doanh t p trung có s d ng s n phNm các khâu s n xu t nông nghi p, lâm nghi p; nuôi tr ng, ánh b t thu , h i s n làm nguyên li u ti p t c s n xu t ch bi n ra s n phNm ch u thu GTGT (bao g m s n phNm nông, lâm, thu s n chưa qua ch bi n xu t khNu ho c s n phNm ã qua ch bi n thu c i tư ng ch u thu GTGT) như sau: Cơ s kinh doanh ư c kê khai, kh u tr thu GTGT c a hàng hóa, d ch v mua vào ph c v cho s n xu t kinh doanh t t c các khâu: u tư xây d ng cơ b n, s n xu t, ch bi n; trư ng h p cơ s có bán hàng hóa là s n phNm nông, lâm, thu h i s n chưa qua ch bi n ho c m i qua sơ ch thu c i tư ng không ch u thu GTGT thì s thu GTGT c a hàng hóa, d ch v mua vào ư c tính kh u tr theo t l (%) doanh s hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT so v i t ng doanh s c a hàng hóa, d ch v bán ra. Vi c kê khai n p thu GTGT th c hi n t i Văn phòng tr s chính. 7. B sung vào i m 1.2d, M c III, Ph n B v i u ki n, th t c d ch v cung c p cho doanh nghi p ch xu t, ho t ng xây d ng, l p t các công trình nư c ngoài và công trình c a doanh nghi p ch xu t ư c kh u tr , hoàn thu GTGT u vào như sau: - Cơ s cung c p d ch v cho doanh nghi p ch xu t, xây d ng, l p t các công trình nư c ngoài và công trình c a doanh nghi p ch xu t ph i có H p ng ký gi a cơ s cung c p d ch v và doanh nghi p ch xu t, bên nư c ngoài theo quy nh c a Lu t thương m i. - Cơ s cung c p d ch v cho doanh nghi p ch xu t; xây d ng, l p t các công trình cho doanh nghi p ch xu t ph i thanh toán theo hư ng d n t i i m 1.2.d3, m c III, ph n B Thông tư s 120/2003/TT-BTC. 8. B sung vào i m 2, M c II, Ph n C v kê khai n p thu GTGT iv im ts trư ng h p sau: - Cơ s kinh doanh làm i lý bán hàng hóa, d ch v thu c i tư ng không ch u thu GTGT; cơ s kinh doanh làm i lý d ch v bưu i n, b o hi m, x s , bán vé máy bay theo úng giá quy nh c a cơ s giao i lý hư ng hoa h ng thì không ph i kê khai, n p thu GTGT i v i doanh thu hàng hóa, d ch v nh n bán i lý và doanh thu hoa h ng i lý ư c hư ng. - Cơ s kinh doanh có ho t ng xây d ng, l p t các công trình khác a phương nơi óng Văn phòng tr s chính, có ơn v ph thu c khác a phương thu c i tư ng n p thu GTGT theo t l % trên doanh thu, khi kê khai n p thu GTGT t i Văn phòng tr s chính ph i kê khai b sung trên b n gi i trình t khai thu GTGT tháng v s t khai thu GTGT, s thu GTGT ph i n p, s ch ng t và s thu
 5. GTGT ã n p t i a phương nơi có công trình xây d ng, l p t, nơi bán hàng cơ quan Thu qu n lý cơ s kinh doanh có căn c tính s thu GTGT ã n p, còn ph i n p ho c n p th a. Khi quy t toán thu GTGT năm, cơ s kinh doanh ng th i ph i có xác nh n c a cơ quan thu a phương nơi có công trình xây d ng, l p t, nơi bán hàng v s thu GTGT phát sinh ph i n p, s thu GTGT ã n p. 9. B sung vào i m 3, M c I, Ph n D như sau: Khi d án u tư thành l p doanh nghi p m i ã hoàn thành và hoàn t t các th t c v ăng ký kinh doanh, ăng ký n p thu , cơ s kinh doanh là ch d án u tư ph i t ng h p s thu GTGT phát sinh, s thu GTGT ã hoàn, s thu GTGT chưa ư c hoàn c a d án bàn giao cho doanh nghi p m i thành l p doanh nghi p m i th c hi n kê khai, n p thu và ngh hoàn thu GTGT theo quy nh v i cơ quan thu qu n lý tr c ti p. 10. B sung o n g ch u dòng th ba vào i m 6, M c I, Ph n D như sau: Trư ng h p ch d án thu c i tư ng ư c hoàn thu không ph i là cơ s kinh doanh, không có ch ng nh n ăng ký kinh doanh thì ch ư c hoàn thu khi có Quy t nh thành l p Ban qu n lý d án và ch d án u quy n cho Ban qu n lý d án làm th t c hoàn thu . 11. Th t c kê khai, n p thu GTGT: a. Ban hành kèm theo Thông tư này t khai thu GTGT (m u s 01/GTGT), B n gi i trình t khai thu GTGT tháng m u s 01B/GTGT và m u t khai i u ch nh thu GTGT năm (m u s 11/GTGT) thay th m u t khai thu GTGT (m u s 01/GTGT) và m u quy t toán thu GTGT (m u s 11/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư s 120/2003/TT-BTC. b. S a i vi c kê khai n p thu GTGT i v i cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr , có ho t ng kinh doanh mua bán vàng, b c, á quý, ngo i t , n p thu theo phương pháp tr c ti p: - i v i hàng hoá d ch v tính thu theo phương pháp kh u tr , cơ s kinh doanh l p t khai thu GTGT theo m u s 01/GTGT, 01B/GTGT, 11/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. - i v i ho t ng kinh doanh vàng, b c, á quý và ngo i t , cơ s kinh doanh l p t khai thu GTGT theo m u s 07A/GTGT, 12A/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 120/2003/TT-BTC. - Cơ s kinh doanh ng th i ph i n p cho cơ quan thu t khai thu GTGT theo m u s 01/GTGT, 01B/GTGT, 11/GTGT, 07A/GTGT, 12A/GTGT nêu trên. - S thu GTGT ph i n p c a cơ s kinh doanh trong kỳ ư c t ng h p t s thu GTGT phát sinh trên t khai thu GTGT m u s 01/GTGT, 07A/GTGT, 12A/GTGT. Trư ng h p trên t khai thu GTGT theo m u s 01/GTGT có s thu GTGT u vào chưa ư c kh u tr h t, trên t khai thu GTGT theo m u s 07A/GTGT, 12A/GTGT
 6. có phát sinh s thu GTGT ph i n p, thì cơ s kinh doanh không ư c bù tr gi a s thu GTGT u vào chưa ư c kh u tr và s thu GTGT ph i n p. 12. S a i, b sung M c IV, Ph n C v quy t toán thu như sau: Cơ s kinh doanh n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr th c hi n l p và g i t khai i u ch nh thu GTGT năm (m u s 11/GTGT) cho cơ quan Thu . Th i h n cơ s kinh doanh ph i n p t khai i u ch nh thu GTGT năm cho cơ quan thu ch m nh t không quá 60 ngày k t ngày 31/12 c a năm i u ch nh. S li u i u ch nh thu GTGT trên t khai i u ch nh thu GTGT năm cơ s kinh doanh s d ng i u ch nh vào t khai thu GTGT tháng 2 năm sau. Trư ng h p cơ s kinh doanh l p t khai i u ch nh ch m so v i th i gian quy nh nêu trên, thì cơ s kinh doanh i u ch nh vào t khai thu GTGT c a tháng cơ s kinh doanh hoàn thành t khai i u ch nh thu GTGT năm. Cơ s kinh doanh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i s h u; chuy n i hình th c công ty th c hi n kê khai thu GTGT theo m u s 01/GTGT và t khai i u ch nh thu GTGT năm theo m u s 11/GTGT g i cho cơ quan Thu trong th i h n 45 ngày k t ngày có quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i s h u; chuy n i hình th c công ty. Cơ s kinh doanh ph i ch u trách nhi m v tính úng n c a s li u trên t khai i u ch nh thu GTGT năm, n u cơ s kinh doanh báo cáo sai tr n, l u thu s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Các trư ng h p t 1/1/2004 cơ s kinh doanh cung c p d ch v cho doanh nghi p ch xu t n u có y th t c theo hư ng d n t i Thông tư này, ã tính thu GTGT, l p hóa ơn GTGT, thanh toán theo giá có thu GTGT và kê khai n p thu GTGT thì cơ s kinh doanh và doanh nghi p ch xu t l p biên b n i u ch nh giá thanh toán theo thu su t thu GTGT 0%, hóa ơn GTGT i u ch nh l i thu GTGT ã kê khai cho các hóa ơn này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã ký) M U S : 01/GTGT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày n p t khai:
 7. ......./...../............... (Dùng cho cơ s tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr ) T KHAI THU GIÁ TRN GIA TĂNG (GTGT) [01] Kỳ kê khai: ..................(tháng) .................(năm) (Ban hành kèm theo Thông tư s 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 c a B Tài chính) [02] Mã s thu ơn v ti n: ng Vi t Nam [03] Tên cơ s kinh doanh: [04] a ch tr s : [05] Qu n/huy n: [06] T nh/ Thành ph : [07] i n tho i: [08] Fax: [09] E-Mail: Không có ho t ng mua, bán phát sinh trong kỳ ( ánh d u "X") [10] Thu GTGT còn ư c kh u tr kỳ trư c chuy n sang: [11] Hàng hoá, d ch v mua vào trong kỳ Giá tr hàng hóa, Thu d ch v mua vào GTGT Trong ó: (chưa có thu GTGT) + Nh p khNu [12] [24] + Tài s n c nh [13] [25] Thu GTGT c a hàng hoá, d ch v mua vào ư c [14] [26] tính kh u tr trong kỳ [27] i u ch nh tăng (gi m) thu GTGT ã ư c kh u tr các kỳ trư c: [15] [28] + i u ch nh tăng [16] [29] + i u ch nh gi m T ng s thu GTGT ư c kh u tr [30]= [11] + [30] [27] + [28] - [29] Hàng hoá, d ch v bán ra trong kỳ: [17]= [17] [18]+[19] +[20]+ [21] Thu GTGT c a hàng hóa, d ch v bán ra trong [31] kỳ: [31] = [32]+ [33] Hàng hoá d ch v bán ra không ch u thu GTGT [18] [19]
 8. [20] [32] Hàng hoá d ch v xu t khNu 0% [21] [33] Hàng hoá d ch v bán ra thu su t 5% Hàng hoá d ch v bán ra thu su t 10% i u ch nh tăng (gi m) thu GTGT u ra ã kê khai các kỳ trư c: + i u ch nh [22] [34] tăng + i u ch nh gi m [23] [35] Thu GTGT ph i n p vào ngân sách nhà nư c trong kỳ ([36] = [31] + [34] [36] - [35] - [30] >0) Thu GTGT chưa kh u tr lu k n cu i kỳ k t chuy n kỳ sau kh u [37] tr ho c l p h sơ hoàn thu ([37] = [31] + [34] - [35] - [30] < 0) Hàng hoá, d ch v s d ng cho d án u tư ang trong [38] [39] giai o n XDXB, chưa thành l p doanh nghi p, chưa ăng ký kinh doanh, chưa ăng ký thu PH N DÀNH CHO CƠ QUAN Tôi cam oan s li u kê khai trên là úng và THU : xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v s li u ã kê khai. ............ , ngày......tháng... ... năm 200...... Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v ) HƯ NG D N L P T KHAI THU GIÁ TRN GIA TĂNG (GTGT) A. M T S QUY NNH KHI L P T KHAI THU GIÁ TRN GIA TĂNG: 1. "GTGT" là các ký t vi t t t c a t "giá tr gia tăng". 2. CSKD là các ký t vi t t t c a t "cơ s kinh doanh". 3. S ti n ghi trên t khai làm tròn n ơn v tính là ng Vi t Nam. Không ghi s th p phân trên t khai thu GTGT. 4. Các s li u ghi trên t khai không ư c ghi s âm (có d u - ng trư c).
 9. B. HƯ NG D N L P T KHAI THU GTGT: 1. T ch tiêu [01] n ch tiêu [09]: CSKD ghi úng kỳ kê khai thu và các thông tin ã ăng ký thu v i cơ quan thu . N u có thay i các thông tin t ch tiêu [02] n ch tiêu [09], CSKD ph i th c hi n ăng ký thu b sung v i cơ quan thu theo quy nh hi n hành. 2. Ch tiêu [10] "Không có ho t ng mua, bán HHDV phát sinh trong kỳ": N u CSKD trong kỳ kê khai không có các ho t ng mua, bán hàng hóa d ch v thì ánh d u "X" vào ô s 10 này, ng th i không ph i i n s li u cho các ch tiêu trong kỳ (các ch tiêu [12], [13], [14], [17], [18], [19], [20], [21], [24], [25], [26], [27], [31], [32], [33]. 3. Ch tiêu [11] "Thu GTGT còn ư c kh u tr kỳ trư c chuy n sang": Giá tr c a ch tiêu này b ng ô s [37] c a t khai kỳ trư c. Trư ng h p trong kỳ cơ s ã l p h sơ hoàn thu cho s thu GTGT chưa ư c kh u tr c a kỳ trư c chuy n sang thì ch tiêu 11 không ghi. 4. Ch tiêu [12] "Hàng hóa, d ch v mua vào trong kỳ": là toàn b giá tr hàng hóa, d ch v mua vào trong kỳ có hóa ơn GTGT (k c hóa ơn c thù), hóa ơn bán hàng và các ch ng t khác; trư ng h p hàng hóa, d ch v mua vào ch u thu GTGT có hóa ơn bán hàng thì giá mua kê theo giá bán ghi trên hóa ơn bán hàng; tương ng là ô s [24] - Toàn b s thu GTGT ghi trên hóa ơn GTGT và hóa ơn c thù ã ư c tính và kê khai t i B ng kê s 03/GTGT c a hàng hóa, d ch v mua vào trong kỳ. 5. Ch tiêu [13] "hàng hóa nh p khNu", [14] - "Tài s n c nh mua vào": Là các kê khai chi ti t cho các giá tr hàng hóa nh p khNu, tài s n c nh nh p khNu, mua vào chưa có thu GTGT và tương ng là ô s [25], [26] - thu GTGT c a hàng hóa nh p khNu, tài s n c nh nh p khNu, mua vào. CSKD b tr ng các ch tiêu này n u không có các lo i hàng hóa, d ch v mua vào như trên phát sinh trong kỳ kê khai. 6. Ch tiêu [27]: "Thu GTGT c a hàng hóa, d ch v mua vào ư c tính kh u tr trong kỳ". Bao g m thu GTGT ư c kh u tr c a hàng hóa, d ch v mua vào s d ng cho s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT có hóa ơn GTGT, hóa ơn c thù giá bán ã có thu GTGT (tr hóa ơn bán hàng), ch ng t ã n p thu GTGT khâu nh p khNu. i v i hàng hóa, d ch v mua vào s d ng hóa ơn c thù ã có thu GTGT, cơ s kinh doanh kê khai chi ti t trên B ng kê s 03/GTGT ph i tính tách riêng giá bán chưa có thu GTGT, thu GTGT. Trư ng h p CSKD v a s n xu t, kinh doanh m t hàng ch u thu GTGT, v a s n xu t, kinh doanh m t hàng không ch u thu GTGT thì ph i h ch toán riêng thu GTGT c a hàng hóa, d ch v mua vào dùng cho SXKD m t hàng ch u thu và m t hàng không ch u thu . Trư ng h p không h ch toán ư c riêng thì tính phân b theo t l (%) gi a doanh s c a hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT bán ra so v i t ng doanh s c a hàng hóa, d ch v bán ra. Cơ s kinh doanh ph i gi i trình căn c phân b và s thu GTGT phân b ư c kh u tr t i B n gi i trình t khai thu GTGT theo m u s 01B/GTGT.
 10. 7. Ch tiêu " i u ch nh tăng, gi m thu GTGT ư c kh u tr kỳ trư c": ư c i u ch nh cho nh ng sai sót kỳ kê khai trư c chưa phát hi n ã kê khai kh u tr , i u ch nh thu GTGT u vào ã l p h sơ ngh hoàn thu nhưng không ư c hoàn ph i k t chuy n sang kỳ sau kh u tr (n u có), i u ch nh thu GTGT u vào theo quy t nh x lý sau ki m tra, thanh tra t i cơ s c a cơ quan ch c năng. i u ch nh tăng ghi vào ô s [28], i u ch nh gi m ghi vào ô s [29]. N u i u ch nh thu GTGT g n v i giá tr hàng hóa, d ch v mua vào không có thu GTGT thì i u ch nh vào ô s [15], [16]. 8. Ch tiêu [30] "T ng s thu GTGT ư c kh u tr ": [30] =[11] + [27] + [28] - [29]. Ch tiêu i u ch nh gi m [29] ghi tr theo s tuy t i. 9. Ch tiêu [17] "Hàng hóa, d ch v bán ra trong kỳ": [17] = [18] + [19] + [20] + [21] 10. Ch tiêu [31] "Thu GTGT c a hàng hóa, d ch v bán ra trong kỳ": [31] = [32] + [33] Trư ng h p hàng hóa, d ch v bán ra s d ng hóa ơn c thù giá bán ã có thu GTGT thì cơ s kinh doanh ph i kê khai trên B ng kê s 02/GTGT sau khi ã tách riêng giá bán chưa có thu GTGT và thu GTGT. 11. Ch tiêu [18] "Hàng hóa, d ch v bán ra không ch u thu GTGT": Giá tr hàng hóa, d ch v bán ra trong kỳ thu c i tư ng không ch u thu GTGT. 12. Ch tiêu [19] "Hàng hóa, d ch v xu t khNu: 0%": Giá tr hàng hóa, d ch v xu t khNu trong kỳ. 13. Ch tiêu [20], [21]: Giá tr hàng hóa, d ch v bán ra trong kỳ áp d ng thu su t 5%, 10% chưa có thu GTGT theo hóa ơn GTGT (k c hóa ơn c thù). Trư ng h p hàng hóa bán ra s d ng hóa ơn c thù thì ghi theo giá bán chưa có thu GTGT ã tính và kê khai trên B ng kê s 02/GTGT, thu GTGT ghi tương ng vào ô s [32], [33]. 14. Ch tiêu: " i u ch nh tăng, gi m thu GTGT u ra ã kê khai các kỳ trư c". Ch tiêu này i u ch nh cho nh ng sai sót các kỳ kê khai trư c khi kê khai n p thu GTGT chưa phát hi n ra ho c b sót, i u ch nh thu GTGT u ra theo quy t nh x lý sau ki m tra, thanh tra t i cơ s c a cơ quan ch c năng, i u ch nh thu GTGT u ra theo t khai i u ch nh thu GTGT năm. i u ch nh tăng ghi vào ô s [34], i u ch nh gi m ghi vào ô s [35]. N u i u ch nh thu GTGT g n v i giá tr hàng hóa, d ch v bán ra thì i u ch nh vào ô s [22], ô s [23] CSKD b tr ng các ch tiêu này n u không có i u ch nh nào cho kê khai các kỳ trư c. Tính k t qu thu GTGT trong kỳ: 15. Ch tiêu [36]: "Thu GTGT ph i n p vào ngân sách nhà nư c trong kỳ": [36] = [31] + [34] - [35] - [30] > 0 Ch tiêu i u ch nh gi m thu GTGT u ra [35] ghi theo s tuy t i
 11. 16. Ch tiêu [37]: "Thu GTGT chưa kh u tr lũy k n cu i kỳ k t chuy n kỳ sau kh u tr ho c l p h sơ hoàn thu ": [37] = [31] + [34] - [35] - [30] < 0 Trư ng h p CSKD thu c i tư ng ư c hoàn thu GTGT thì l p h sơ ngh hoàn thu GTGT. N u s thu GTGT chưa kh u tr h t kỳ này cơ s kinh doanh ã ưa vào h sơ ngh hoàn thu GTGT thì s không ưa vào ch tiêu s 11 "thu GTGT còn ư c kh u tr kỳ trư c chuy n sang" c a t khai thu GTGT kỳ ti p sau. 17. Ch tiêu [38]: Giá tr hàng hóa, d ch v mua vào không có thu GTGT s d ng cho d án u tư ang trong giai o n XDCB, chưa thành l p doanh nghi p, chưa ăng ký kinh doanh, chưa ăng ký thu . 18. Ch tiêu [39]: Thu GTGT c a hàng hóa d ch v mua vào s d ng cho d án u tư ang trong giai o n XDCB, chưa thành l p doanh nghi p, chưa ăng ký kinh doanh, chưa ăng ký thu . Ch tiêu này kê khai riêng. Khi n kỳ ư c hoàn thu (tháng, quý, năm), cơ s kinh doanh l p h sơ hoàn thu riêng cho d án. M US 01B/GTGT B N GI I TRÌNH T KHAI THU GTGT THÁNG......NĂM..... (Ban hành kèm theo Thông tư s 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 c a B Tài chính) 1. Gi i trình v các n i dung i u ch nh trên t khai, như: i u ch nh tăng, gi m thu GTGT u ra, thu GTGT u vào (n u có); lý do i u ch nh. 2. Gi i trình căn c phân b thu GTGT u vào ư c kh u tr trong trư ng h p phân b theo t l (%) doanh s bán hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT trên t ng doanh s bán hàng hóa, d ch v trong kỳ (n u có) 3. Gi i trình v s thu GTGT ã n p trong kỳ (n p khâu kinh doanh trong nư c): - T ng s thu GTGT ã n p trong kỳ: Trong ó: + S thu GTGT ã n p cho s thu GTGT t n ng kỳ trư c chuy n sang; ho c s thu n p th a kỳ trư c. + S thu GTGT ã n p cho s thu GTGT phát sinh kỳ này, trong ó: s thu GTGT ã n p theo t l % (2% ho c 3%) cho các ơn v ph thu c ho c công trình xây d ng khác a phương nơi óng tr s chính, ghi rõ s t khai, ch ng t và s ti n thu ã
 12. n p (kèm theo b n sao có ch ký c a ngư i i di n h p pháp doanh nghi p và óng d u c a doanh nghi p) 4. Thu GTGT c a hàng hóa, d ch v mua vào ph c v cho d án u tư thành l p doanh nghi p m i, ang trong giai o n u tư XDCB, chưa thành l p doanh nghi p, chưa ăng ký kinh doanh. S thu GTGT này cơ s kinh doanh không kê khai vào s thu GTGT u vào ư c kh u tr trong t khai thu GTGT tháng. Cơ s kinh doanh l p s li u kê khai riêng trên B ng kê s 03/GTGT - thu GTGT u vào c a hàng hóa, d ch v mua vào ph c v cho d án u tư m i ang trong giai o n XDCB, chưa thành l p doanh nghi p. 5. V hoàn thu GTGT: - S thu GTGT ã l p h sơ g i cơ quan thu trong kỳ ghi rõ c a kỳ hoàn thu tháng nào. Trong ó ghi rõ s thu n p th a - S thu GTGT ã hoàn trong kỳ: + C a h sơ hoàn thu ã l p g i các kỳ trư c (ghi rõ theo h sơ và kỳ hoàn thu ) + C a h sơ hoàn thu l p trong kỳ (Ghi rõ theo h sơ hoàn thu ). - S thu GTGT còn chưa ư c hoàn: + C a h sơ hoàn thu ã l p g i cơ quan thu các kỳ trư c. + C a h sơ ã l p g i cơ quan Thu trong kỳ. Trư ng h p cơ s có d án u tư m i, ang trong giai o n u tư XDCB, chưa thành l p doanh nghi p, chưa ăng ký kinh doanh và ăng ký n p thu , cơ s kinh doanh ph i gi i trình chi ti t vi c hoàn thu riêng cho d án. 6. Gi i trình các n i dung khác (n u có): 7. Các ki n ngh c a doanh nghi p (n u có) ......., Ngày..... tháng.... năm..... Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v ) M u s : 11/GTGT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 13. Ngày n p t khai: ......./...../............... (Dùng cho cơ s tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr ) T KHAI I U CH NH THU GIÁ TRN GIA TĂNG NĂM Năm 200.... (Ban hành kèm theo Thông tư s 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 c a B Tài chính) Mã s thu Tên cơ s kinh doanh: a ch tr s : Qu n/huy n: T nh/thành ph : i n tho i Fax: E-Mail: 1. i u ch nh tăng (gi m) thu GTGT ã ư c kh u tr trong năm: + i u ch nh tăng + i u ch nh gi m Gi i trình rõ t ng n i dung i u ch nh, căn c và lý do i u ch nh s thu GTGT u vào ư c kh u tr trong năm 2. i u ch nh tăng (gi m) thu GTGT u ra ã kê khai trong năm: + i u ch nh tăng + i u ch nh gi m Gi i trình rõ t ng n i dung i u ch nh, căn c và lý do i u ch nh s thu GTGT u ra trong năm 3. Hoàn thu : - S thu GTGT l p h sơ ngh hoàn thu g i n cơ quan thu trong năm - S thu GTGT ã ư c hoàn: + S thu GTGT ã ư c hoàn c a h sơ hoàn thu năm trư c + S thu GTGT ã ư c hoàn c a h sơ hoàn thu l p trong năm - S thu GTGT ã l p h sơ hoàn thu chưa ư c hoàn: + C a h sơ năm trư c
 14. + C a h sơ l p trong năm Trư ng h p có hoàn thu GTGT cho d án u tư n u ang trong giai o n XDCB chưa thành l p doanh nghi p, chưa ăng ký kinh doanh, ăng ký thu thì cơ s kinh doanh ph i báo cáo gi i trình chi ti t hoàn thu cho d án 4. Gi i trình các n i dung khác liên quan n vi c kê khai n p thu GTGT trong năm: PH N DÀNH CHO CƠ QUAN Tôi cam oan s li u kê khai trên là úng và THU : xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v s li u ã kê khai. ............ , ngày...... tháng...... năm 200...... Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v ) S :...../CT- KPTVTQT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (S do cơ quan Thu c p) c l p - T do - H nh phúc B N ĂNG KÝ V DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TI N V N T I QU C T (PTVT QU C T ) (Ban hành kèm theo Thông tư s 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 c a B Tài chính) Tên cơ s kinh doanh v n t i: Mã s thu : a ch tr s : i n tho i: FAX:........... E-Mail:..... STT Tên S Doanh thu (s gi bay) c a PTVT T tr ng doanh thu PTVT hi u tham gia v n t i qu c t năm trư c (s gi bay) v v n có PTVT (ho c theo k ho ch kinh doanh i t i qu c t trên tham v i PTVT m i u tư) t ng doanh thu gia v n (t ng s gi bay) t i c a PTVT (%) qu c t T ng Doanh thu Doanh thu doanh thu (s gi (s gi (t ng s bay) v v n bay) v v n gi bay) t in i a t i qu c t 1 2 3 4 5 6 7=6/4 1. .......
 15. 2. ........ 3. ....... ... ..... ....., ngày... tháng.... năm.... Tôi cam oan s li u kê khai trên là úng và xin Xác nh n c a cơ quan Thu ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v s li u ã kê. ......., ngày..... tháng..... năm 200.... Ngư i i di n pháp lu t ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v )
Đồng bộ tài khoản