Thông tư số 85/2005/TT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
4
download

Thông tư số 85/2005/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 85/2005/TT-BNN về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 85/2005/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 85/2005/TT-BNN Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N V VI C KI M DNCH V N CHUY N, GI T M ,BUÔN BÁN GIA C M VÀ S N PH M GIA C M áp ng nhu c u tiêu th gia c m và s n phNm gia c m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n t m th i v vi c ki m d ch v n chuy n, gi t m , buôn bán gia c m và s n phNm gia c m như sau: I. KI M DNCH V N CHUY N GIA C M, TR NG GIA C M: Gia c m, tr ng gia c m ư c ki m d ch v n chuy n theo các i u ki n sau: 1. i v i gia c m: 1.1. Ki m d ch v n chuy n gia c m liên t nh, thành ph : a) Các t nh không có d ch trong năm 2005. b) Các t nh có d ch trong năm 2005 nhưng ã công b h t d ch (sau 21 ngày). c) Các t nh có d ch xNy ra nhưng chưa qua 21 ngày không có d ch: - ư c ki m d ch v n chuy n gia c m các trang tr i chăn nuôi t p trung ã tiêm phòng v c xin cúm gia c m 2 mũi và chưa có d ch cúm gia c m xNy ra. - ư c ki m d ch v n chuy n gia c m các trang tr i chăn nuôi không tiêm phòng v c xin cúm gia c m ho c không thu c di n tiêm phòng, nhưng có k t qu xét nghi m âm tính v i vi rút H5 và chưa có d ch cúm gia c m xNy ra. 1.2. Ki m d ch v n chuy n gia c m trong ph m vi t nh, thành ph : Các gia tr i, các h gia ình chăn nuôi nh l trong ph m vi t nh, thành ph có d ch nhưng chưa qua 21 ngày nhưng n m trong vùng không có d ch gia c m và ã ư c tiêm phòng v c xin 2 mũi thì ư c phép ki m d ch v n chuy n tiêu th trong ph m vi t nh, huy n s t i. 1.3. i v i gia c m ã ư c tiêm phòng v c xin cúm gia c m, ph i m b o th i gian sau tiêm phòng ít nh t 14 ngày;
  2. 1.4. Phương ti n v n chuy n gia c m ph i có bi n báo “xe v n chuy n gia c m ã ki m d ch” và ph i i theo l trình n cơ s gi t m gia c m. 2. i v i tr ng gia c m: Ch ư c ki m d ch và cho phép v n chuy n tr ng gia c m có ngu n g c t gia c m các i u ki n quy nh t i i m 1, m c I c a Thông tư này. i v i tr ng gia c m ph i ư c kh trùng tiêu c trư c khi v n chuy n (b ng phương pháp xông h n h p formol và thu c tím). II. V N CHUY N GIA C M: 1. ư c phép v n chuy n gia c m và s n phNm gia c m ã ư c ki m d ch thú y. 2. ư c phép v n chuy n gia c m s ng t i cơ s gi t m theo l trình ã ư c quy nh c a Chi c c Thú y. 3. ư c phép v n chuy n gia c m ã ư c gi t m và s n phNm gia c m ã ư c ki m d ch vào n i thành, n i th . III. GI T M GIA C M: Vi c gi t m gia c m c n ư c th c hi n theo i u 13 và i u 14 Chương V c a Quy t nh s 3065/Q -BNN-NN ngày 07/11/2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. IV. BUÔN BÁN VÀ TIÊU TH GIA C M, S N PH M GIA C M: 1. ư c buôn bán th t gia c m và tr ng gia c m ã qua ki m d ch thú y nh ng a i m do U ban nhân dân các c p có thNm quy n quy nh. 2. i u ki n v sinh thú y i v i cơ s gi t m , sơ ch , bao gói, buôn bán gia c m và s n phNm gia c m: Cơ s gi t m gia c m, buôn bán gia c m và s n phNm gia c m ph i các i u ki n v sinh thú y quy nh t i i u 14 Chương V và i u 16 Chương VI v i u ki n chăn nuôi, Êp trøng, v n chuy n, gi t m , buôn bán gia c m vµs n phNm gia c m (ban hành kèm theo Quy t nh s 3065/Q -BNNNN ngày 07/11/2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Yêu c u các a phương th c hi n nghiêm túc và t ch c hư ng d n cho các ơn v liên quan trong t nh, thành ph th c hi n Thông tư này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  3. Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản