Thông tư số 86/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư số 86/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 86/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn việc giải ngân và cơ chế cho vay lại đối với chương trình vay vốn tín dụng của Ba Lan nhằm phát triển ngành công nghiệp đóng tàu thuỷ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 86/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 86/1999/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C GI I NGÂN VÀ CƠ CH CHO VAY L I IV I CHƯƠNG TRÌNH VAY V N TÍN D NG C A BA LAN NH M PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P ÓNG T U THU VI T NAM Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 5/8/1997 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c, Căn c Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 7/11/1998 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài, Căn c Hi p nh ký ngày 6/6/1998 gi a Chính ph CHXHCN Vi t Nam và Chính ph CH Ba Lan v vi c cung c p tín d ng (dư i ây g i t t là "Hi p nh"), Căn c công văn s 1510/CP-QHQT ngày 12/12/1998 c a Chính ph v cơ ch tài chính th c hi n các d án v n vay c a Ba Lan, B Tài chính hư ng d n vi c gi i ngân và cơ ch cho vay l i i v i Chương trình vay v n tín d ng c a Ba Lan nh m phát tri n ngành công nghi p óng t u thu Vi t Nam như sau: I. CÁC QUI NNH CHUNG 1. Kho n tín d ng c a Chính ph Ba Lan cung c p th c hi n Chương trình phát tri n ngành công nghi p óng t u thu Vi t Nam là kho n vay n nư c ngoài c a Chính ph . Vì v y, toàn b ti n vay ư c h ch toán vào Ngân sách nhà nư c, B Tài chính có trách nhi m tr n nư c ngoài khi n h n. 2. Ch u tư Chương trình phát tri n ngành công nghi p óng t u thu Vi t Nam là T ng Công ty Công nghi p t u thu Vi t Nam (dư i ây g i t t là "VINASHIN") có trách nhi m s d ng v n úng m c ích, có hi u qu , phù h p v i các i u ki n trong Hi p nh. VINASHIN ch u trách nhi m nh n n và hoàn tr cho Ngân sách nhà nư c theo úng H p ng vay l i ký v i T ng c c u tư Phát tri n và các qui nh t i Thông tư này. 3. T ng c c u tư phát tri n ch u trách nhi m th c hi n vi c cho vay l i, qu n lý và thu h i n i v i Ch u tư và ư c hư ng phí cho vay l i ngu n v n tín d ng nhà nư c quy nh hi n hành. II. CÁC QUY NNH C TH 1. Các i u ki n vay chính theo Hi p nh:
  2. - T ng tr giá vay theo cam k t t i Hi p nh là 70 tri u USD dùng thanh toán 90% tr giá các h p ng thương m i ký gi a VINASHIN và i tác Ba Lan óng t u ho c cung c p máy móc, trang thi t b nh m hi n i hoá các nhà máy óng t u t i Vi t Nam. Kho n t c c 10% tr giá các h p ng thương m i do VINASHIN thu x p và thanh toán theo phương th c chuy n ti n cho i tác Ba Lan trong vòng 30 ngày k t ngày h p ng thương m i có hi u l c. - Th i gian vay và lãi su t vay: + i v i ph n tín d ng hi n i hoá nhà máy óng t u: 15,5 năm trong ó có 5 năm ân h n tr g c vay và lãi su t vay là 4,75%/năm. + i v i ph n tín d ng cho vi c mua t u óng t i Ba Lan ho c mua v t tư thi t b óng t u t i Vi t Nam: 13,5 năm trong ó có 3 năm ân h n tr g c vay và lãi su t vay là 5%/năm. Phù h p v i th i h n vay trên, vi c tr n g c s ư c thanh toán thành 21 kho n bán niên liên t c. Kho n tr n g c u tiên ư c th c hi n như sau: + i v i ph n tín d ng hi n i hoá nhà máy óng t u: 5 năm sau ngày c p Gi y ch ng nh n ã nh n hàng (Certificate of Receipt). + i v i ph n tín d ng cho vi c mua t u óng t i Ba Lan: 3 năm sau ngày c p Gi y ch ng nh n bàn giao t ng ph n (Certificate of Receipt for each phase of the shipbuilding process). + i v i ph n tín d ng cho vi c mua v t tư thi t b óng t u t i Vi t Nam: 3 năm sau ngày c p các ch ng t v n chuy n có liên quan (Bill of Lading, Airway Bill). - Lãi ph t ch m tr : B ng m c lãi su t nói i m trên c ng thêm t l 1,5%/năm. - Kho n tín d ng theo Hi p nh ư c s d ng trư c ngày 31/12/2000 và có th ư c gia h n theo s tho thu n c a hai Chính ph . 2. Cơ ch cho vay l i ngu n tín d ng c a Chính ph Ban Lan: Chính ph thông qua B Tài chính cho VINASHIN vay l i toàn b 70 tri u USD vay c a Chính ph Ban Lan. B Tài chính u nhi m cho h th ng T ng c c u tư phát tri n th c hi n vi c cho VINASHIN vay l i, qu n lý và thu h i n vay. Lãi su t và th i gian cho VINASHIN vay l i theo úng các i u ki n vay c a Ba Lan nên trong i m 1 ph n II trên ây. Lãi ph t ch m tr b ng m c lãi ph t ch m tr trong Hi p nh tín d ng nêu t i i m 1 ph n II trên ây. T ng c c u tư phát tri n ch u trách nhi m ki m tra vi c s d ng v n vay, thu h i v n cho vay l i t VINASHIN. T ng c c u tư phát tri n ư c thu phí cho vay l i tr c ti p t VINASHIN theo t l 0,2%/năm trên s dư n g c.
  3. Sau khi h p ng thương m i ký gi a VINASHIN và i tác Ba Lan ư c phê duy t theo quy nh, VINASHIN ph i ti n hành ký H p ng tín d ng v n nư c ngoài v i T ng c c u tư phát tri n v vi c vay l i v n vay Ba Lan theo t ng h p ng thương m i ho c theo t ng d án, H p ng tín d ng ã ký và các kh ư c nh n n là cơ s VINASHIN chính th c nh n n v i Ngân sách nhà nư c và th c hi n nghĩa v tr n c a mình theo úng các i u kho n cam k t trong H p ng tín d ng v n nư c ngoài. Ch ng t ký các kh ư c nh n n c th gi a VINASHIN và T ng c c u tư phát tri n là các ch ng t ghi thu ghi chi các kho n rút v n vay nư c ngoài qua Ngân sách nhà nư c. Th i i m VINASHIN nh n n v i Ngân sách nhà nư c là th i i m Ngân hàng Ba Lan ghi n cho Chính ph Vi t Nam. 3. T ch c i u hành và th c hi n Chương trình vay tín d ng c a Chính ph Ba Lan theo Hi p nh tín d ng: Chương trình phát tri n ngành công nghi p óng t u thu Vi t Nam s d ng ngu n v n tín d ng c a Chính ph Ba Lan (dư i ây g i t t là "Chương trình") là m t Chương trình ng b có m c tiêu, bao g m nhi u d án chi ti t (dư i ây g i t t là các "D án") như nâng c p các nhà máy óng t u, l p b th mô hình, các dây chuy n óng t u cá, óng các lo i t u chuyên d ng... VINASHIN là u m i t ch c và i u hành th c hi n toàn b Chương trình, có các trách nhi m chính sau: - Thành l p Ban qu n lý Chương trình v i thành ph n bao g m VINASHIN và i di n các D án thu c Chương trình VINASHIN c n xây d ng Quy ch ho t ng c a Ban qu n lý Chương trình trong ó xác nh rõ trách nhi m xây d ng các k ho ch ( u t , gi i ngân v n vay, v n i ng), t ch c công tác s n xu t, t ch c th c hi n công tác k toán, xác nh m i quan h gi a VINASHIN v i các D án th c hi n t t Chương trình. - T ch c thNm nh và phê duy t các D án thu c Chương trình v i s tham gia c a các B , ngành liên quan, b o m tuân th các qui nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. - T ch c u th u, ký k t và làm th t c phê duy t các h p ng thương m i v i các i tác Ba Lan th c hi n Chương trình theo các quy d nh hi n hành. 4. Hư ng d n vi c gi i ngân v n vay Ba Lan: a) Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam ư c ch nh là Ngân hàng ph c v trong các giao d ch gi i ngân v n vay c a Chương trình tín d ng Ba Lan có trách nhi m hư ng d n VINASHIN và các ơn v liên quan th c hi n theo các qui nh t i Tho ư c Ngân hàng ã ký gi a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam và Ngân hàng Ba Lan Handlowy w Warszawie S.A. VINASHIN có trách nhi m thanh toán các lo i phí do Ngân hàng Ngo i thương thu, ho c do Ngân hàng Ba Lan thu (n u có) liên quan n d ch v thành toán i ngo i qua các ngân hàng.
  4. b) Căn c vào công văn ngh rút v n tín d ng thanh toán cho các h p ng thương m i c a VINASHIN, kèm theo các quy t nh phê duy t t ng D án và phê duy t t ng h p ng thương m i c a c p có thNm quy n, B Tài chính có công văn u quy n cho Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam làm th t c rút v n tín d ng thanh toán cho t ng h p ng thương m i. c) Các h p ng thương m i s d ng tín d ng Ba Lan ký v i các Ngư i bán ho c Ngư i ch t o Ba Lan ư c thanh toán b ng ng ôla M . Thành ph n hàng hoá, máy móc, thi t b và d ch v có xu t x t Ba Lan trong các h p ng thương m i theo Hi p nh tín d ng này không ư c th p hơn 70%. d) H p ng thương m i ư c thanh toán theo các i u ki n c th sau: + 10% tr giá h p ng là ti n t c c do VINASHIN th c hi n theo phương th c chuy n ti n vào tài kho n c a Ngư i bán ho c Ngư i ch t o Ba Lan m t i Ngân hàng Ba Lan Handlowy w Warszawie S.A. kèm ghi chú "Theo Hi p nh tín d ng 70 tri u USD ký ngày 6/6/1998", ư c th c hi n trong vòng 30 ngày làm vi c k t ngày có hi u l c c a m i h p ng thương m i ã ký và ư c duy t. Ch ng t thanh toán ti n t c c là hoá ơn òi ti n t c c c a Ngư i bán ho c Ngư i ch t o Ba Lan, kèm theo Thư b o lãnh ti n t c c c a Ngân hàng Ba Lan Handlowy w Warszawie S.A. có giá tr cho n khi Ngư i bán ho c Ngư i ch t o Ba Lan th c hi n xong m i nghĩa v theo h p ng thương m i ã ký. Thư b o lãnh nói trên ph i ư c thông báo cho Ngư i th hư ng là VINASHIN thông qua Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam. + 90% tr giá h p ng ư c thanh toán t ngu n tín d ng Chính ph Ba Lan căn c vào s xu t trình các ch ng t sau ây c a Ngư i bán ho c Ngư i ch t o Ba Lan t i Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam: * Hoá ơn thương m i 5 b n. * Thư u quy n ký các ch ng t c a VINASHIN (nêu rõ tên, ch c danh, ch ký c a ngư i ư c u quy n). * Gi y ch ng nh n ã nh n hàng (Certificate of Teceipt) do Ngư i ư c VINASHIN u quy n ký trong trư ng h p nh n v t tư, thi t b cho vi c hi n i hoá các nhà máy óng t u t i Vi t Nam. Ho c gi y ch ng nh n bàn giao t ng ph n (Certificate of Receipt gor each phse of the shipbuiding process) do Ngư i ư c VINASHIN u quy n ký trong trư ng h p óng t u t i Ba Lan. Ho c các ch ng t v n chuy n có liên quan (Bill of Lading, Aiway Bill) trong trư ng h p cung c p các máy móc, thi t b óng t u t i Vi t Nam. * Ch ng t b o hi m (Insuranse Document) trong các trư ng h p h p ng ư c ký theo i u ki n CIF.
  5. * ngh rút v n c a VINASHIN và ý ki n ch p thu n c a B Tài chính g i Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam. e) T t c các lo i máy móc, thi t b thu , hàng hoá nh p khNu theo các h p ng thương m i ư c thanh toán b ng ngu n tín d ng Ba Lan u ph i ư c cơ quan ăng ki m qu c t c p ch ng ch ch t lư ng hàng hoá trư c khi giao xu ng t u. Ch ng ch do cơ quan ăng ki m qu c t c p xác nh n hàng hoá ư c giao phù h p v i qui ph m và tiêu chuNn k thu t qu c t là ch ng t c n thi t Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam làm th t c rút v n tín d ng thanh toán cho Ngư i bán ho c Ngư i ch t o Ba Lan. f) Vi c thanh toán t ngu n v n tín d ng (90% tr giá h p ng) ư c th c hi n sau 60 ngày k t ngày xu t trình các ch ng t thanh toán nói i m c trên, kèm ghi chú "Thanh toán b ng ngu n v n vay theo Hi p nh tín d ng 70 tri u USD ký ngày 6/6/1998", theo hình th c Nh thu kèm ch ng t (Documentary Collection-DA-URC 522 Revision 1995) gi a ngân hàng Ba Lan Handlowy w Warszawie S.A. và Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam. Ch ng t thanh toán h p l c n ư c g i n Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam ch m nh t 3 ngày làm vi c trư c ngày h n thanh toán cu i cùng (60 ngày nói trên) Ngân hàng làm th t c rút v n úng th i h n qui nh. g) Trình t l p k ho ch và qu n lý gi i ngân v n vay Ba Lan ư c th c hi n theo hư ng d n c th t i Thông tư liên t ch s 81/1998/TTLT-BTC-NHNN ngày 17/6/1998 c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Quy t nh s 1860a/1998/Q /BTC ngày 16/12/1998 c a B trư ng B Tài chính. 5. V n i ng cho Chương trình: VINASHIN có trách nhi m l p k ho ch v n i ng cho Chương trình tín d ng Ba Lan, bao g m c ph n v n b trí thanh toán ti n t c c, các chi phí trong nư c khác không ư c tài tr t ngu n tín d ng và các lo i thu ... ph i n p theo qui nh hi n hành. Ngu n v n i ng do VINASHIN cân i b ng v n t có, v n Ngân sách nhà nư c u tư (n u ư c duy t), v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c và v n vay ưu ãi t Qu H tr u tư Qu c gia. Vi c vay v n i ng ư c th c hi n theo úng các qui nh hi n hành nêu t i Lu t khuy n khích u tư trong nư c và các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v công tác tín d ng u tư. 6. Trách nhi m c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam: Ngay sau khi Ngân hàng Ba Lan ghi n cho Chính ph Vi t Nam trên tài kho n "Tín d ng cho Vi t Nam - Credit to Vietnam", Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam có trách nhi m g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i, T ng c c u tư Phát tri n) các thông báo rút v n theo dõi thư ng xuyên vi c rút v n. Hàng tháng, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam chuy n Sao kê tài kho n (Statement of Account) do ngân hàng Ba Lan g i cho VINASHIN. VINASHIN có trách nhi m ki m tra, xác nh n Sao kê tài kho n g i l i cho Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam trong vòng 25 ngày k t ngày ghi trên Sao kê tài kho n Ngân hàng Ngo i thương chính th c xác nh n v i Ngân hàng Ba Lan. Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam g i cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) b n sao Sao kê tài kho n hàng tháng ã
  6. ư c VINASHIN xác nh n nói trên làm th t c ghi thu ghi chi Ngân sách nhà nư c. Trư c m i kỳ n h n tr n Ba Lan, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam ph i h p v i Ngân hàng Ba Lan g i thông báo n cho B Tài chính b o m chuy n ti n tr n úng h n cho phía Ba Lan. 7. Ch báo cáo: nh kỳ hàng quý VINASHIN có trách nhi m báo cáo cho B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n, V Tài chính i ngo i), B K ho ch và u tư v tình hình ti p nh n, s d ng và hoàn tr v n vay Ba Lan và tình hình b trí, s d ng v n i ng trong nư c th c hi n chương trình. VINASHIN ch u trách nhi m l p và g i cho B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n, V Tài chính i ngo i) báo cáo t ng h p v tình hình th c hi n và báo cáo quy t toán, ki m toán c a t ng D án và toàn b Chương trình ch m nh t 3 tháng sau khi két thúc. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh T ng Công ty Công nghi p t u thu Vi t Nam, các Ban qu n lý và ơn v ch qu n các D án thu c Chương trình và các cơ quan có liên quan ph n ánh k p th i cho B Tài chính xem xét, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản