Thông tư số 86/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư số 86/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 86/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 86/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 86/2001/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 HƯ NG D N HOÀN THU TIÊU TH Đ C BI T ĐÃ N P Đ I V I THU C LÁ ĐI U XU T KH U Căn c vào quy đ nh t i Đi u 3, 4, 12 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th đ c bi t; Đ th c hi n vi c hoàn thu tiêu th đ c bi t đ i v i thu c lá đi u xu t kh u t i Công văn s 651/CP-KTTH ngày 23/7/2001 c a Chính ph . B Tài chính hư ng d n vi c hoàn thu tiêu th đ c bi t (TTĐB) như sau: 1. Đ i tư ng và đi u ki n hoàn thu Các cơ s kinh doanh thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t doanh nghi p đã đăng ký kinh doanh g i t t là cơ s kinh doanh (k c các doanh nghi p đư c thành l p theo Lu t doanh nghi p tư nhân và Lu t công ty trư c đây) đã đăng ký thu , có gi y phép kinh doanh thu c lá đi u đã tr c ti p xu t kh u thu c lá đi u nhãn hi u b n quy n nư c ngoài s n xu t t i Vi t Nam là đ i tư ng đư c hoàn l i thu TTĐB. S thu TTĐB hoàn l i cho cơ s xu t kh u thu c lá đi u đư c xác đ nh là s thu TTĐB đã thu khâu s n xu t thu c lá đi u do cơ s xu t kh u mua tr c ti p t chi nhánh thu c lá nư c ngoài t i Vi t Nam ho c t các cơ s là nhà phân ph i có h p đ ng mua tr c ti p thu c lá đi u c a chi nhánh thu c lá nư c ngoài t i Vi t Nam. Cơ s xu t kh u thu c lá đi u ph i đăng ký v i cơ quan thu đ a phương v lo i thu c lá đi u (tên nhãn hi u thu c lá) xu t kh u, tên cơ s bán thu c lá cho cơ s đ xu t kh u, có đ y đ h sơ ch ng t xác đ nh v thu c lá xu t kh u theo quy đ nh t i đi m 3 dư i đây. 2. Xác đ nh s thu TTĐB đư c hoàn S thu TTĐB đư c xét hoàn theo s lư ng thu c lá th c t xu t kh u t ng quý. S thu TTĐB = S lư ng thu c lá đi u x M c thu TTĐB đã n p đư c hoàn th c xu t kh u khâu s n xu t M c thu TTĐB đã n p khâu s n xu t do B Tài chính (T ng c c thu ) xác đ nh theo s kê khai n p t i khâu s n xu t. 3. H sơ đ ngh hoàn thu TTĐB
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các cơ s xu t kh u thu c lá nhãn hi u b n quy n nư c ngoài s n xu t t i Vi t Nam thu c đ i tư ng đư c hoàn thu TTĐB g i văn b n đ ngh hoàn thu TTĐB cho C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p đóng tr s chính (theo m u đính kèm) kèm theo đ y đ các h sơ sau: - B ng kê hoá đơn mua thu c lá (theo m u 01-BK) - B ng kê hoá đơn bán thu c lá xu t kh u (theo m u 02-BK) - B ng kê xu t, nh p, t n kho thu c lá (theo m u s 03-BK) - Gi y phép kinh doanh thu c lá đi u - T khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u có xác nh n c a cơ quan h i quan v s lư ng thu c lá nhãn hi u b n quy n nư c ngoài s n xu t t i Vi t Nam đã xu t kh u theo quy đ nh c a T ng c c H i quan. - H p đ ng bán hàng (b ng văn b n) gi a cơ s xu t kh u v i thương nhân nư c ngoài; H p đ ng mua thu c lá nhãn hi u b n quy n nư c ngoài s n xu t t i Vi t Nam gi a cơ s xu t kh u v i chi nhánh thu c lá nư c ngoài t i Vi t Nam ho c nhà phân ph i có h p đ ng mua tr c ti p thu c lá đi u c a chi nhánh thu c lá nư c ngoài t i Vi t Nam phù h p v i quy đ nh t i Đi u 49, 50 và Đi u 81 Lu t Thương m i. - Ch ng t thanh toán qua ngân hàng thương m i dư i các hình th c thư tín d ng, nh thu, chuy n ti n phù h p v i quy đ nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c và tho thu n trong h p đ ng xu t kh u. Trư ng h p đư c Ngân hàng nhà nư c cho phép thu b ng ti n m t là ngo i t t do chuy n đ i ph i có gi y phép c a ngân hàng nhà nư c, xác nh n c a phía nư c ngoài v s lư ng hàng đã nh n và s ti n đã thanh toán, ch ng t đã n p ti n vào tài kho n c a cơ s t i ngân hàng thương m i. Riêng các trư ng h p đã xu t kh u sang các nư c có chung đư ng biên gi i v i Vi t Nam theo hình th c mua bán hàng hoá qua biên gi i trên b trư c ngày ban hành Thông tư này n u thanh toán b ng ti n m t (ti n đ ng Vi t Nam ho c đ ng ti n c a nư c có chung biên gi i và khu v c kinh t c a kh u Vi t Nam) phù h p v i quy đ nh c a Ngân hàng nhà nư c ph i có ch ng t xác nh n c a phía nư c ngoài v s lư ng hàng hoá đã nh n, s ti n đã thanh toán cũng đư c coi là ch ng t thanh toán h pl . Các h sơ, th t c hoàn thu c a cơ s g i cho C c thu ph i là b n chính, riêng gi y phép kinh doanh thu c lá đi u, t khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, h p đ ng thương m i, ch ng t thanh toán n u là b n sao ph i có xác nh n, đóng d u sao y b n chính c a cơ s . Cơ s ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các s li u, ch ng t liên quan đ n h sơ hoàn thu . H sơ xét hoàn thu đư c l p theo t ng quý. Riêng các trư ng h p đã xu t kh u thu c lá đi u t 1/1/2001 đ n 30/9/2001 thì cơ s xu t kh u l p h sơ đ ngh hoàn thu m t l n đ i v i thu c lá đi u đã xu t kh u g i đ n cơ quan thu tr c ti p qu n lý trư c ngày 15/11/2001. 4. Trình t và th m quy n hoàn thu TTĐB
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C c thu nh n đư c h sơ đ ngh hoàn thu TTĐB c a cơ s th c hi n ki m tra: + Xác đ nh đ i tư ng đ ngh hoàn thu có đúng đ i tư ng đư c hoàn thu TTĐB không. + Ki m tra h sơ đã l p đúng quy đ nh chưa: n u chưa đúng, chưa đ ph i yêu c u đơn v b sung. + Ki m tra v s lư ng thu c lá mua vào, s th c t đã xu t kh u, các hoá đơn, ch ng t liên quan đ n thu c lá xu t kh u. Trong th i gian 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ đ ngh hoàn thu c a cơ s , C c thu ki m tra h sơ, có văn b n xác đ nh c th v s lư ng t ng lo i mác thu c lá nhãn hi u b n quy n nư c ngoài s n xu t t i Vi t Nam mà đơn v th c t đã xu t kh u đ ngh B Tài chính hoàn thu g i cùng h sơ hoàn thu c a cơ s v B Tài chính (T ng c c thu ); Trư ng h p cơ s không đ đi u ki n đư c hoàn thu TTĐB thì C c thu ph i tr l i b ng văn b n cho cơ s bi t. Trong th i gian 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ đ ngh hoàn thu do C c thu g i v , T ng c c thu có trách nhi m ki m tra xác đ nh s thu TTĐB đư c hoàn trình B Tài chính quy t đ nh hoàn thu TTĐB cho cơ s (theo m u đính kèm). S thu TTĐB hoàn cho cơ s xu t kh u thu c lá có nhãn hi u b n quy n nư c ngoài s n xu t t i Vi t Nam xu t kh u, cơ s ph i tính vào thu nh p đ xác đ nh thu nh p ch u thu TNDN. 5. Th i hi u thi hành Vi c hoàn thu TTĐB theo hư ng d n t i Thông tư này áp d ng cho thu c lá đi u có nhãn hi u b n quy n nư c ngoài s n xu t t i Vi t Nam xu t kh u t 1/1/2001. Vũ Văn Ninh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản