Thông tư số 86/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
192
lượt xem
29
download

Thông tư số 86/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 86/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn mẫu tờ cổ phiếu và sổ chứng nhận cổ đông trong các công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 86/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 86/2003/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N M U T C PHI U VÀ S CH NG NH N C ÔNG TRONG CÁC CÔNG TY C PH N Thi hành Lu t Doanh nghi p và Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 v vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n; B Tài chính hư ng d n m u c phi u trong các công ty c ph n như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng Thông tư này là các công ty c ph n ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, bao g m: công ty c ph n ư c chuy n t doanh nghi p nhà nư c và công ty c ph n thành l p m i. 2. C phi u c a công ty c ph n là ch ng ch do công ty c ph n phát hành ho c bút toán ghi s xác nh n quy n s h u 1 ho c m t s c ph n c a các c ông góp v n trong công ty. 3. M nh giá c phi u là giá tr danh nghĩa c a s c ph n ghi trên c phi u. Giá tr c a m i c ph n ghi trên c phi u ư c xác nh theo quy nh c a pháp lu t v công ty c ph n, i u l công ty và quy nh c a Nhà nư c i v i công ty c ph n tham gia niêm y t trên th trư ng ch ng khoán. Riêng giá tr 1 c ph n c a các công ty c ph n ư c chuy n t doanh nghi p nhà nư c và chưa niêm y t trên th trư ng ch ng khoán ư c quy nh th ng nh t trong c nư c là 100.000 ng (M t trăm ngàn ng). 4. Công ty c ph n ch ư c phát hành s lư ng c phi u có t ng m nh giá b ng t ng s v n i u l c a công ty, ch u trách nhi m thi t k , in (ho c thuê in) c phi u c a công ty mình theo nh ng quy nh t i M c II dư i ây. II. QUY NNH C TH 1. Hình th c c phi u: C phi u c a công ty c ph n có th ghi tên ho c không ghi tên và ư c in dư i d ng T c phi u ho c S ch ng nh n c ông theo m u quy nh t i ph l c ính kèm Thông tư này. 2. Lo i c phi u: a.Tuỳ theo lo i c ph n ư c ghi trên c phi u, c phi u c a công ty có 2 lo i:
  2. - C phi u ư c t do chuy n như ng: dùng cho c ph n ph thông, tr c ph n ph thông c a c ông sáng l p trong 3 năm u k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. - C phi u chuy n như ng có i u ki n: dùng cho c ph n ph thông c a c ông sáng l p trong 3 năm u k t ngày ư c c p gi y ăng ký kinh doanh; các lo i c ph n ưu ãi: c ph n ưu ãi bi u quy t; c ph n ưu ãi hoàn l i; c ph n ưu ãi c t c; c ph n c a ngư i lao ng ư c mua theo giá ưu ãi, mua tr ch m theo quy nh t i i m 1, 2 i u 27 Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n; các lo i c ph n ưu ãi khác theo quy nh c a i u l Công ty và quy nh pháp lu t. b. M u s c c a c phi u do công ty t l a ch n phân bi t gi a các lo i c phi u và ư c quy nh c th trong i u l công ty. 3. N i dung ghi chép trên c phi u: N i dung ghi chép trên c phi u ph i có các n i dung ch y u sau: - Tên, tr s công ty; - S và ngày c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; - S lư ng c ph n và lo i c ph n; - M nh giá m i c ph n và t ng m nh giá s c ph n ghi trên c phi u; - Tên c ông i v i c phi u có ghi tên; - Tóm t t v th t c chuy n như ng c ph n; - Ch ký m u c a ngư i i di n theo pháp lu t và d u c a công ty; -S ăng ký t i s ăng ký c ông c a công ty và ngày phát hành c phi u; - i v i c phi u c a c ph n ưu ãi ph i có thêm: Hình th c ưu ãi, i u ki n chuy n như ng. - i v i c phi u c a các nhà u tư nư c ngoài thì các n i dung ghi chép trên t c phi u ph i ư c ph n ánh y b ng 2 th ti ng: ti ng Vi t và ti ng Anh. 4. Hư ng d n cách ghi chép các n i dung ch y u trên c phi u: - Tên công ty: Ghi rõ tên ư c ăng ký theo gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. - Tr s công ty: Ghi a ch nơi công ty óng tr s chính. - Tên c ông:
  3. + i v i c phi u thu c s h u nhà nư c t i công ty c ph n, ghi tên cơ quan i di n ph n v n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. + i v i c phi u c a pháp nhân, ghi tên doanh nghi p ho c t ch c góp v n. + C phi u c a cá nhân, ghi tên ngư i góp v n. - Hình th c ưu ãi: Ghi rõ các hình th c ưu ãi như quy nh t i i u 55, i u 56, i u 57, i u 59 c a Lu t Doanh nghi p và i m 1, 2 i u 27 Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n. Riêng i v i c ph n ưu ãi c t c, ph i ghi rõ m c c t c ư c hư ng như quy nh t i i u 56 Lu t Doanh nghi p. - i u ki n chuy n như ng: tuỳ theo hình th c ưu ãi ghi rõ nh ng i u ki n chuy n như ng c ph n. Nh ng m c này s do doanh nghi p t ghi trên t c phi u ng th i ghi rõ trên S ăng ký c ông như quy nh t i i u 60 Lu t Doanh nghi p. - Ngày phát hành c phi u: ngày phát hành ghi trên t c phi u là ngày công ty c ph n phát hành c phi u cho các c ông do ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty ký tên và óng d u. 5. C phi u do Kho b c nhà nư c ã in, phân ph i cho các công ty c ph n ho c c phi u do các công ty c ph n ã t in theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p trư c khi Thông tư này có hi u l c v n có giá tr lưu hành. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo Các văn b n hư ng d n v m u c phi u cho các công ty c ph n trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) PH L C 1 LO I C PHI U GHI TÊN ÁP D NG CHO CÁC LO I C PH N CHUY N NHƯ NG CÓ I U KI N M t trư c:
  4. C PHI U GHI TÊN (S Sê ri) Lo i.... c ph n:....... (b ng s ) ng (ghi b ng ch ) Tên công ty: ..................... Tr s : ............................. Ngư i i di n theo pháp lu t c a CT Gi y ch ng nh n KKD s ..............; c p ngày..:............ Giá tr 1 c ph n: Gi y này ch ng nh n ngư i có tên m t sau s h u.......... c ph n c a công ty. M t sau: Phát hành ngày: Tên c ông:.............................. S ch ng minh thư ho c gi y ch ng nh n KKD ( i v i c ông là pháp nhân):........................ Hình th c ưu ãi:........................... i u ki n chuy n như ng: PH L C 2 LO I C PHI U GHI TÊN DÀNH CHO C ÔNG THU C I TƯ NG T DO CHUY N NHƯ NG NHƯNG CÓ NGUY N V NG NH N C PHI U GHI TÊN M t trư c: C PHI U GHI TÊN (S Sê ri) Lo i.... c ph n:....... (b ng s ) ng (ghi b ng ch ) Tên công ty: ..................... Tr s : .............................
  5. Ngư i i di n theo pháp lu t c a CT Gi y ch ng nh n KKD s ..............; c p ngày..:............ Giá tr 1 c ph n: Gi y này ch ng nh n ngư i có tên cu i cùng m t sau s h u.......... c ph n c a công ty M t sau C ông: Phát hành ngày: STT Tên S CMT ( i v i cá nhân) Ngày Ch ký ngư i Xác nh n c a c ho c s Gi y KKD ( i ghi s chuy n doanh nghi p ông v i pháp nhân) như ng (công ty) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PH L C 3 LO I C PHI U KHÔNG GHI TÊN M t trư c: C PHI U KHÔNG GHI TÊN (S Sê ri) Lo i.... c ph n:....... (b ng s ) ng (ghi b ng ch ) Tên công ty: ..................... Tr s : .............................
  6. Ngư i i di n theo pháp lu t c a CT Gi y ch ng nh n KKD s ..............; c p ngày..:............ Giá tr 1 c ph n: Gi y này ch ng nh n ngư i n m gi c phi u này s h u.......... c ph n c a công ty M t sau: Phát hành ngày: ........................................................... PH L C S 4 M U S CH NG NH N C ÔNG: Bìa: Bi u tư ng công ty Nh ng quy nh chung liên quan n vi c S CH NG NH N qu n lý và s d ng S ch ng nh n c S H U ông ( bao g m c các quy inh v C PH N chuy n như ng c ph n ) Công ty c ph n .. . N i dung: Tên c ông: .. Tên Công ty c ph n . S CMND: ......... a ch : Ho c Gi y CN KKD ( i v i pháp i n tho i, Fax, Email . nhân) Gi y ch ng nh n KKD s c p ngày C p ngày: . Nơi c p: a ch : . i n tho i . (n u lo i S không ghi tên thì thay b ng Mã s c ông: ..)
  7. Ngư i i di n theo pháp lu t c a CUNG TIÊU (ký tên, ghi rõ h tên và óng d u) S LƯ NG C PH N S H U M nh giá m t c ph n: ng Ngày Tăng Gi m S c Lo i Mã s Xác nh n Ghi chú ph n s c c ông c a công h u ph n ty (Bi u tư ng công ty c ph n) S CH NG NH N S H U C PH N Công ty c ph n.......... ............................
Đồng bộ tài khoản