Thông tư số 86/2005/TT-BTC về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
9
download

Thông tư số 86/2005/TT-BTC về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 86/2005/tt-btc về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của quyết định số 136/2005/qđ-ttg ngày 09 tháng 6 năm 2005 của thủ tướng chính phủ hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 86/2005/TT-BTC về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A QUY T NNH S 136/2005/Q - TTG NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI CH TR TÀI CHÍNH T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C THI HÀNH ÁN DÂN S Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 136/2005/Q -TTg ngày 09 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án dân s , B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Quy t nh s 136/2005/Q -TTg ngày 09 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n m t s quy nh c a Quy t nh s 136/2005/Q -TTg ngày 09/6/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án dân s (dư i ây g i chung là Quy t nh 136/2005/Q -TTg). i v i nh ng n i dung khác không ư c hư ng d n t i Thông tư này ph i ư c th c hi n theo úng các quy nh c a Quy t nh 136/2005/Q - TTg. 2. Vi c h tr tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án dân s hư ng d n t i Thông tư này ư c áp d ng i v i b n án, quy t nh dân s có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Pháp l nh thi hành án dân s có hi u l c thi hành) nhưng chưa ư c thi hành, thu c i tư ng ư c quy nh t i i u 1 và có các i u ki n theo quy nh t i i u 2 Quy t nh 136/2005/Q -TTg. II. QUY NNH C TH 1. i tư ng ư c h tr tài chính thi hành án g m: 1.1. Cơ quan nhà nư c; 1.2. T ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i và các cơ quan, ơn v thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i ho t ng hoàn toàn b ng kinh phí do ngân sách nhà nư c c p; 1.3. ơn v s nghi p do nhà nư c thành l p, ư c ngân sách nhà nư c b o m toàn b kinh phí ho t ng;
  2. 1.4. ơn v thu c l c lư ng vũ trang ư c nhà nư c b o m toàn b kinh phí ho t ng. 1.5. i v i các t ch c ph i thi hành án quy nh t i các i m t i m 1.1 n i m 1.4 Kho n này ã b chia, tách, gi i th khi chưa th c hi n xong nghĩa v thi hành án thì vi c h tr tài chính ư c th c hi n như sau: - i v i trư ng h p h p nh t, sáp nh p thì t ch c m i ti p t c th c hi n nghĩa v thi hành án. N u t ch c m i là i tư ng ư c quy nh t i các i m t i m 1.1 n i m 1.4 Kho n này và áp ng các i u ki n t i Kho n 2 M c này thì ư c h tr tài chính th c hi n nghĩa v thi hành án. - i v i trư ng h p chia, tách thì cơ quan ra quy t nh chia tách ph i xác nh rõ t ch c ph i ti p t c th c hi n nghĩa v thi hành án. Trư ng h p quy t nh chia, tách không quy nh nghĩa v c a các t ch c m i thì các t ch c ư c hình thành sau chia, tách ph i liên i ch u trách nhi m th c hi n nghĩa v thi hành án. N u các t ch c m i thu c i tư ng ư c quy nh t i các i m t i m 1.1 n i m 1.4 Kho n này và áp ng các i u ki n t i Kho n 2 M c này thì ư c h tr tài chính th c hi n nghĩa v thi hành án. - i v i trư ng h p gi i th thì cơ quan có thNm quy n ra quy t nh gi i th có trách nhi m ph i h p v i cơ quan thi hành án trong vi c x lý tài s n c a t ch c b gi i th thi hành án. N u nghĩa v thi hành án c a t ch c b gi i th ư c chuy n giao cho t ch c khác thì t ch c m i ti p t c th c hi n nghĩa v thi hành án. N u t ch c m i thu c i tư ng ư c quy nh t i các i m t i m 1.1 n i m 1.4 Kho n này và áp ng các i u ki n t i Kho n 2 M c này thì ư c h tr tài chính th c hi n nghĩa v thi hành án. 1.6. Các doanh nghi p nhà nư c ã b gi i th , b tuyên b phá s n, b chia, tách, c ph n hoá thì nghĩa v thi hành án ư c chuy n giao theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s . N u t ch c ti p nh n nghĩa v thi hành án c a các doanh nghi p nhà nư c ã b gi i th , b tuyên b phá s n, b chia, tách, c ph n hoá thu c i tư ng ư c quy nh t i các i m t i m 1.1 n i m 1.4 Kho n này và áp ng các i u ki n ư c quy nh t i Kho n 2 M c này thì ư c h tr tài chính th c hi n nghĩa v thi hành án. 2. T ch c ph i thi hành án quy nh t i i u 1 c a Quy t nh 136/2005/Q - TTg ư c h tr tài chính thi hành án khi có c 2 i u ki n sau ây: 2.1. Vi c thi hành án làm cho t ch c ph i thi hành án b nh hư ng l n n vi c th c hi n nhi m v ư c giao; ph i ng ng ho t ng; b gi i th ho c nh hư ng n an ninh, qu c phòng, tr t t công c ng. C th như sau: - Vi c thi hành án làm cho t ch c ph i thi hành án b nh hư ng l n n th c hi n nhi m v ư c giao khi s ti n ph i thi hành án b ng ho c l n hơn 30% kinh phí ho t ng thư ng xuyên ư c c p trong năm c a t ch c ph i thi hành án. Kinh phí ho t ng thư ng xuyên ư c c p trong năm g m ngu n kinh phí ho t ng thư ng xuyên ư c ngân sách nhà nư c c p và ngu n thu ư c l i s d ng theo quy nh (n u có).
  3. - Vi c thi hành án làm cho tình hình tài chính và i u ki n làm vi c c a t ch c ph i thi hành án b nh hư ng nghiêm tr ng, d n n b gi i th ho c ng ng ho t ng. - Vi c thi hành án c a t ch c ph i thi hành án làm nh hư ng n tình hình an ninh, qu c phòng và tr t t công c ng. T ch c ph i thi hành án có trách nhi m gi i trình c th v nh ng nh hư ng c a vi c thi hành án t i ho t ng c a t ch c, có xác nh n c a cơ quan thi hành án, cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p v nh ng n i dung gi i trình. Trong trư ng h p vi c thi hành án có th nh hư ng n an ninh, qu c phòng, tr t t công c ng thì ngoài xác nh n c a các cơ quan nói trên còn ph i có xác nh n c a U ban nhân dân cùng c p v i cơ quan thi hành án, nơi t ch c ph i thi hành án có tr s chính. 2.2. Sau khi t ch c ph i thi hành án ã áp d ng m i bi n pháp tài chính c n thi t theo quy nh c a pháp lu t mà v n không có kh năng th c hi n nghĩa v thi hành án ho c ch có kh năng th c hi n m t ph n nghĩa v thi hành án. Các bi n pháp tài chính t ch c ph i thi hành án c n áp d ng g m: 2.2.1. i v i cơ quan, t ch c ư c ngân sách nhà nư c b o m toàn b kinh phí ho t ng ph i áp d ng các bi n pháp ti t ki m kinh phí chi thư ng xuyên c a ơn v th c hi n nghĩa v thi hành án. 2.2.2. i v i các cơ quan, t ch c ang th c hi n cơ ch khoán chi hành chính ph i i u ch nh nh m c, ch chi tiêu xu ng m c th p nh t theo ch hi n hành c a Nhà nư c ti t ki m t kinh phí khoán chi th c hi n nghĩa v thi hành án. 2.2.3. Ngoài các bi n pháp trên, t ch c ph i thi hành án có th áp d ng các bi n pháp tài chính khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. Ngư i ng u t ch c ph i thi hành án ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n các bi n pháp tài chính m b o thi hành án. 2.3. Sau 12 tháng tính t ngày t ch c ph i thi hành án áp d ng các bi n pháp tài chính ư c quy nh t i i m 2.2 Kho n này mà v n không có kh năng th c hi n nghĩa v thi hành án thì ư c xem xét h tr tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án theo quy nh t i Quy t nh 136/2005/Q -TTg và hư ng d n t i Thông tư này. 3. Ph m vi và m c h tr 3.1. H tr tài chính thi hành án ch th c hi n i v i trách nhi m thanh toán b ng ti n cho ngư i ư c thi hành án, bao g m nghĩa v b ng ti n m t và b ng tài s n n u b n án ã quy ra thành ti n. 3.2. Trong trư ng h p t ch c ph i thi hành án ph i th c hi n nghĩa v thi hành án v i nhi u i tư ng ư c thi hành án trong m t b n án ho c ph i th c hi n nhi u nghĩa v thi hành án trong nhi u b n án khác nhau thì s ti n ph i thi hành án là t ng các nghĩa v thi hành án mà t ch c ph i thi hành án ph i th c hi n.
  4. 3.3. M c h tr tài chính thi hành án do ngư i có thNm quy n quy t nh, ư c xác nh b ng toàn b ho c m t ph n kho n chênh l ch gi a t ng s ti n thu c các nghĩa v ph i th c hi n i v i i tư ng ư c thi hành án (b ng ti n m t và b ng tài s n n u b n án ã quy ra thành ti n) và t ng s ti n mà t ch c ph i thi hành án có ư c thi hành án do áp d ng các bi n pháp tài chính c n thi t. 4. Th t c h tr tài chính thi hành án 4.1. T ch c ph i thi hành án l p h sơ ngh ngân sách nhà nư c h tr tài chính thi hành án theo quy nh t i Kho n 3 i u 5 Quy t nh 136/2005/Q -TTg g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p ki m tra, g i B , cơ quan Trung ương c a t ch c ph i thi hành án (n u là ơn v d toán c a ngân sách Trung ương) ho c cơ quan tài chính cùng c p (n u là ơn v d toán c a ngân sách a phương). 4.2. Cơ quan có thNm quy n quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u 5 c a Quy t nh 136/2005/Q -TTg có quy n t ch i ti p nh n ngh h tr tài chính thi hành án trong trư ng h p t ch c ph i thi hành án không cung c p h sơ theo quy nh t i Kho n 3 i u 5 c a Quy t nh 136/2005/Q -TTg. Các tài li u trong h sơ ngh h tr thi hành án không b t bu c ph i là b n g c. Trong trư ng h p là b n sao thì ph i ư c công ch ng ho c có ch ng th c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. T ch c ph i thi hành án ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a các tài li u, h sơ. 4.3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ và ngh c a t ch c ph i thi hành án, các B , cơ quan Trung ương c a t ch c ph i thi hành án ho c cơ quan tài chính a phương có trách nhi m ki m tra i u ki n và thNm nh m c ngh h tr thi hành án g i B Tài chính (n u là ơn v d toán c a ngân sách Trung ương) ho c trình U ban nhân dân cùng c p (n u là ơn v d toán c a ngân sách a phương). N i dung ki m tra i u ki n và thNm nh m c h tr g m: - Xem xét tính y , xác th c c a h sơ; - Xem xét i u ki n h tr c a t ch c ph i thi hành án; - Ki m tra, thNm nh các s li u v s ti n ph i thi hành án, s ti n mà t ch c ph i thi hành án có ư c thi hành án do áp d ng các bi n pháp tài chính và m c ngh ư c h tr ; - Ki n ngh m c h tr i v i t ch c ph i thi hành án. 4.4. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ y và ý ki n thNm nh c a các B , cơ quan Trung ương c a t ch c ph i thi hành án, ho c cơ quan tài chính cùng c p, B Tài chính ho c U ban nhân dân nơi nh n h sơ ngh h tr tài chính thi hành án (quy nh t i i m 4.3 Kho n này) có trách nhi m: - Ki m tra l i tính chính xác c a các s li u, tài li u; - Ki m tra, xác nh m c h tr theo hư ng d n t i i m 3.3 kho n 3 M c này;
  5. - Quy t nh ho c trình Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân c p trên quy t nh theo thNm quy n m c h tr thi hành án và thông báo cho t ch c ph i thi hành án, cơ quan thi hành án v m c h tr ư c duy t. Trong trư ng h p không h tr v n ph i thông báo b ng văn b n t i t ch c ph i thi hành án, cơ quan thi hành án và nêu rõ lý do. - Vi c c p kinh phí h tr thi hành án t i t ch c ph i thi hành án ư c th c hi n theo ch qu n lý tài chính hi n hành. 5. Thanh toán, quy t toán ti n thi hành án cho ngư i ư c thi hành án 5.1. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c kinh phí h tr thi hành án, t ch c ph i thi hành án ph i ti n hành các th t c tr c ti p ho c thông qua cơ quan thi hành án thanh toán ti n thi hành án cho ngư i ư c thi hành án theo các quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s . Kinh phí h tr thi hành án ph i ư c s d ng úng m c ích. Quá 10 ngày k t ngày nh n ư c kinh phí do cơ quan tài chính c p mà t ch c ph i thi hành án chưa thanh toán cho ngư i ư c thi hành án thì ph i n p tr kinh phí h tr vào ngân sách nhà nư c. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c kinh phí h tr thi hành án, t ch c ph i thi hành án có trách nhi m l p báo cáo b ng văn b n v tình hình thanh toán ti n thi hành án cho ngư i ư c thi hành án, g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p, ng th i g i cơ quan tài chính ã c p kinh phí h tr thi hành án. 5.2. Trong trư ng h p ngân sách nhà nư c ch h tr m t ph n s ti n ph i thi hành án, t ch c ph i thi hành án có trách nhi m: - Ph i h p v i cơ quan thi hành án ti n hành thanh toán ti n thi hành án cho ngư i ư c thi hành án theo th t ưu tiên quy nh t i i u 51 và i u 52 c a Pháp l nh thi hành án dân s năm 2004. - T b trí, th c hi n ph n nghĩa v thi hành án còn l i. Ngư i ng u t ch c ph i thi hành án ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u s d ng ti n h tr thi hành án sai m c ích ho c ch m thanh toán ti n cho ngư i ư c thi hành án. Trong trư ng h p t ch c ph i thi hành án v n không có kh năng th c hi n n t nghĩa v thi hành án còn l i, cơ quan thi hành án ư c phép th c hi n các bi n pháp nghi p v c n thi t bu c th c hi n n t nghĩa v v i ngư i ư c thi hành án. 5.3. K t thúc năm ngân sách, t ch c ph i thi hành án có trách nhi m g i báo cáo quy t toán kho n kinh phí ư c ngân sách nhà nư c h tr thi hành án v B , cơ quan Trung ương c a t ch c ph i thi hành án ( i v i t ch c ph i thi hành án là ơn v d toán ngân sách Trung ương) ho c cơ quan tài chính cùng c p ( i v i t ch c ph i thi hành án là ơn v d toán c a ngân sách a phương) t ng h p vào báo cáo quy t toán c a B , ngành, a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c.
  6. 6. Th t c hoàn tr các kho n h tr thi hành án vào ngân sách nhà nư c 6.1. T ch c ph i thi hành án có trách nhi m thu h i, n p ngân sách nhà nư c s ti n, tài s n c a ngư i gây ra thi t h i ph i hoàn tr theo quy nh c a pháp lu t. S ti n thu h i t ngư i gây ra thi t h i các t ch c ph i thi hành án là ơn v thu c Trung ương qu n lý n p vào ngân sách Trung ương. S ti n thu h i t ngư i gây ra thi t h i các t ch c ph i thi hành án là ơn v thu c a phương qu n lý n p vào ngân sách a phương. Vi c quy t toán thu n p ngân sách s ti n thu h i th c hi n theo ch qu n lý tài chính hi n hành. 6.2. M c hoàn tr vào ngân sách nhà nư c ph i do H i ng xét hoàn tr quy t nh trên cơ s xem xét m c l i, m c ti n thu c trách nhi m ph i thi hành án, hoàn c nh gia ình, nhân thân và i u ki n kinh t c a ngư i gây ra thi t h i. 6.3. Ngư i ng u t ch c ph i thi hành án có trách nhi m ra quy t nh thành l p H i ng xét hoàn tr , ch m nh t là sau 15 ngày k t ngày cơ quan có thNm quy n ra quy t nh v vi c h tr tài chính thi hành án. 6.4. Thành viên H i ng xét hoàn tr g m: Ch t ch H i ng xét hoàn tr là ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u t ch c ph i thi hành án, i di n c a t ch c công oàn cơ s , ngư i ph trách tr c ti p c a ngư i gây ra thi t h i, k toán trư ng, nh ng ngư i có liên quan. Trong trư ng h p c n thi t có th m i thêm chuyên gia thu c các lĩnh v c có liên quan. H i ng t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . 6.5. Ngư i ng u t ch c ph i thi hành án ra quy t nh v m c hoàn tr , th i h n hoàn tr trên cơ s ngh c a H i ng. Quy t nh hoàn tr ph i g i cho ngư i gây ra thi t h i và nh ng ngư i có liên quan th c hi n. Trong trư ng h p có ơn yêu c u ư c mi n, gi m m c hoàn tr , ngư i ng u t ch c ph i thi hành án có trách nhi m xem xét, quy t nh theo thNm quy n. T i quy t nh v vi c mi n, gi m m c hoàn tr ph i nêu rõ căn c pháp lý và lý do gi i quy t. 6.6. Trong trư ng h p ngư i gây ra thi t h i cũng ng th i là ngư i ng u t ch c ph i thi hành án thì Th trư ng cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a t ch c ph i thi hành án là ngư i ra quy t nh v m c hoàn tr vào ngân sách nhà nư c. 6.7. N u ngư i ph i hoàn tr không th ng nh t v i m c hoàn tr ho c t ch i hoàn tr thì t ch c ph i thi hành án ph i l p h sơ yêu c u toà án gi i quy t. 7. Gi i quy t khi u n i, t cáo M i khi u n i, t cáo liên quan n vi c h tr tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án dân s ph i ư c gi i quy t k p th i theo úng các quy nh t i Lu t khi u n i t cáo và Pháp l nh thi hành án dân s . 8. i u kho n thi hành
  7. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u g p khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Văn Tá
Đồng bộ tài khoản