Thông tư số 87/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Thông tư số 87/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 87/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn một số chính sách ưu đãi tài chính đối với các doanh nghiệp cơ khí sản xuất ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 87/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 87/2003/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI TÀI CHÍNH I V I CÁC DOANH NGHI P CƠ KHÍ S N XU T XE ÔTÔ CH KHÁCH T 25 CH NG I TR LÊN Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n v thu thu nh p doanh nghi p hi n hành; Căn c Lu t thu xu t kh u, nh p kh u và các văn b n hư ng d n v thu xu t kh u, nh p kh u hi n hành; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 175/2002/Q ngày 03/12/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành công nghi p ôtô Vi t nam n năm 2010 và t m nhìn t i năm 2020; Căn c Quy t nh 186/2002/Q -TTg ngày 26/12/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí Vi t nam n năm 2010, t m nhìn năm 2020. B Tài chính hư ng d n m t s chính sách ưu ãi tài chính i v i các doanh nghi p cơ khí s n xu t ôtô buýt ch khách t 25 ch ng i tr lên (Sau ây g i là xe ôtô ch khách) như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG i tư ng ư c hư ng các chính sách h tr v tài chính và ưu ãi thu theo quy nh t i thông tư này là các doanh nghi p (Bao g m các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) tr c ti p th c hi n vi c s n xu t ôtô ch khách. Riêng Công ty cơ khí ôtô 1-5 thu c T ng công ty cơ khí Giao thông V n t i ư c áp d ng các chính sách h tr v tài chính theo quy nh t i Quy t nh s 1223/Q -TTg ngày 11/9/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung s n phNm ôtô ch khách t 25 ch ng i tr lên vào danh m c các s n phNm cơ khí ưu ãi ư c hư ng chính sách h tr phát tri n. Các doanh nghi p cơ khí s n xu t xe ôtô ch khách ph i ăng ký v i B Công nghi p v t l n i a hoá xe ôtô ch khách t ư c n 20% vào năm 2005 và t 35-40% vào năm 2010 theo quy nh t i Quy t nh s 175/2002/Q -TTg ngày 03/12/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành công nghi p ôtô Vi t nam n năm 2010, t m nhìn t i năm 2020. II. N I DUNG C TH
  2. Chính sách ưu ãi v v n cho doanh nghi p. 1. Khi ti n hành u tư các d án xây d ng cơ s s n xu t m i ho c nâng cao năng l c s n xu t xe ôtô ch khách ư c c p có thNm quy n phê duy t, doanh nghi p ư c vay v n u tư t Qu h tr phát tri n, th i h n vay không quá 12 năm trong ó có 2 năm u không ph i tr lãi và b t u tr n vào năm th năm, lãi su t vay là 3%/năm tính riêng cho t ng kho n vay. Doanh nghi p vay v n không ph i th ch p tài s n, nhưng không ư c chuy n như ng tài s n trư c khi tr xong n (C g c và lãi) i v i t ng kho n vay. 2. Trong trư ng h p Qu h tr phát tri n chưa áp ng ư c các kho n vay này, các doanh nghi p ư c phép vay các Ngân hàng thương m i tri n khai d án. B Tài chính xem xét, làm th t c c p bù chênh l ch gi a lãi su t ti n vay c a các Ngân hàng thương m i và lãi su t ti n vay c a Qu h tr phát tri n. H sơ, th t c c p bù chênh l ch gi a lãi su t ti n vay c a các Ngân hàng thương m i và lãi su t ti n vay c a Qu h tr phát tri n bao g m: - Văn b n c a doanh nghi p g i B Tài chính ngh c p bù chênh l ch gi a lãi su t ti n vay c a các Ngân hàng thương m i và lãi su t ti n vay c a Qu h tr phát tri n. Trong ó ghi rõ t ng s ti n vay, lãi su t ngh c p bù và s tài kho n giao d ch t i các Ngân hàng thương m i. - H sơ d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Xác nh n c a Ngân hàng thương m i ã cho vay. Chính sách ưu ãi v thu i v i doanh nghi p Ngoài các ưu ãi quy nh t i Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t u tư nư c ngoài và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t c a Chính ph , B Tài chính, các doanh nghi p ư c áp d ng các chính sách ưu ãi quy nh dư i ây, trư ng h p các ưu ãi quy nh t i thông tư này trùng v i quy nh t i các văn b n pháp lu t trên thì doanh nghi p ư c hư ng m c ưu ãi cao nh t. 1. Thu nh p khNu - Mi n thu nh p khNu i v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh t o tài s n c nh mà trong nư c chưa s n xu t ư c theo quy nh c a B Công nghi p (Ho c có xác nh n c a B Công nghi p). - Hàng năm ho c nh kỳ (Quý, 6 tháng), các doanh nghi p ph i có phương án s n xu t, l p danh m c và k ho ch nh p khNu máy móc, thi t b phương ti n v n t i (N m trong dây chuy n công ngh ) t o tài s n c nh c a doanh nghi p mà trong nư c chưa s n xu t ư c g i cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu ăng ký vi c th c hi n mi n thu nh p khNu. - Cơ quan H i quan ch trì ph i h p v i C c Thu a phương nơi qu n lý tr c ti p doanh nghi p ki m tra và quy t toán tình hình s d ng s máy móc, thi t b , phương ti n v n t i (N m trong dây chuy n công ngh ), trư ng h p n u phát hi n s d ng
  3. hàng nh p khNu sai m c ích ph i x lý truy thu thu nh p khNu ã ư c mi n và x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i thu thu nh p doanh nghi p a. Các doanh nghi p s n xu t xe ôtô ch khách ư c mi n thu 2 năm u k t khi phát sinh thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i gian 2 năm k ti p cho ho t ng s n xu t s n phNm là xe ôtô ch khách, còn các ho t ng s n xu t các s n phNm khác v n th c hi n theo cơ ch hi n hành. b. Các doanh nghi p có trách nhi m s d ng úng m c ính ngu n thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n ho c gi m n p u tư các d án nh m phát tri n, nâng cao năng l c s n xu t xe ôtô ch khách. 3. i v i ti n thuê t ư c gi m 50% ti n thuê t cho các d án s n xu t ôtô ch khách u tư xây d ng m i n h t năm 2005. Chính sách v h tr nghiên c u phát tri n. 1. i v i doanh nghi p Nhà nư c s n xu t ôtô ch khách ư c ngân sách Nhà nư c h tr m t ph n v n cho các ho t ng như thuê chuyên gia, mua thi t k , mua công ngh , chuy n giao công ngh vư t quá kh năng c a doanh nghi p thu c các d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Các doanh nghi p s n xu t xe ôtô khách ư c trích t i a n 2% trên doanh s s n phNm xe ch khách bán ra l p qu nghiên c u và phát tri n. Doanh nghi p xây d ng quy ch s d ng ngu n qu này m b o úng m c ích và có hi u qu . III. T CH C TH C HI N Thông t này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính kp th i b sung cho phù h p. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản