Thông tư số 9-TC/CSTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
5
download

Thông tư số 9-TC/CSTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 9-TC/CSTC về việc hướng dẫn chi tiết việc sử dụng tiền thu về xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 9-TC/CSTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 9-TC/CSTC Hà N i, ngày 02 tháng 2 năm 1996 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 9-TC/CSTC NGÀY 2-2-1996 HƯ NG D N CHI TI T VI C S D NG TI N THU V X PH T I V I CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN T i Thông tư liên B Tài chính - N i v s 77-TTLB/NV ngày 30-10-1995 hư ng d n b sung vi c thu và s d ng ti n ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th có quy nh: Toàn b ti n thu v x ph t i v i các hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th do các l c lư ng Trung ương và a phương x ph t u ph i ư c t p trung vào Ngân sách Nhà nư c thông qua h th ng Kho b c Nhà nư c b sung kinh phí cho công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th , trong ó: 30% t p trung vào Ngân sách Trung ương và 70% ư c i u ti t cho Ngân sách a phương. th c hi n vi c c p phát kinh phí k p th i cho các ơn v tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th , B Tài chính hư ng d n chi ti t t l phân b toàn b ti n thu v x ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th cho các ơn v như sau: 1. i v i kho n ti n thu (30%) t p trung vào ngân sách Trung ương (coi như 100%) ư c phân chia như sau: - 20% chi b sung kinh phí cho công tác tuyên truy n, in n tài li u, sơ k t công tác... c a Ban Ch o an toàn giao thông Trung ương; - 40% chi b sung kinh phí ho t ng cho B N i v ; - 20% chi b sung kinh phí ho t ng cho B Giao thông v n t i; - 20% chi b sung kinh phí ho t ng cho B Tài chính (Kho b c nhà nư c). 2. i v i kho n thu (70%) i u ti t cho Ngân sách a phương (coi như 100%) ư c phân chia như sau: - 10% t ng s i u ti t chi b sung cho công tác ph bi n, tuyên truy n tăng cư ng công tác tr t t an toàn giao thông t i a phương. Bao g m c chi cho công tác sơ k t, t ng k t ho t ng trên a bàn.
  2. - Dành t i a không quá 40% t ng s i u ti t chi b i dư ng cho các l c lư ng tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông trên a bàn. Trong ó: + 20% t ng s i u ti t chi cho l c lư ng công an tham gia trên a bàn. + 5% t ng s i u ti t chi cho l c lư ng giao thông tham gia trên a bàn. + 5% t ng s i u ti t chi cho các l c lư ng c a a phương qu n, huy n, xã, phư ng tham gia tr c ti p vào công tác gi gìn tr t t an toàn giao thông. + 10% t ng s i u ti t chi cho Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c thu ti n ph t (bao g m c kinh phí chi tr cho ngư i ư c u quy n thu ph t do Kho b c Nhà nư c giao cho). - S ti n còn l i (t i thi u là 50% t ng s ti n i u ti t) dành chi cho vi c tăng cư ng cơ s v t ch t, các chi phí c n thi t cho vi c m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn t nh, thành ph . 3. Trình t c p phát kinh phí, n i dung chi c th và vi c quy t toán s d ng ti n thu ph t ư c áp d ng theo quy nh t i Thông tư liên B Tài chính - N i v s 77- TTLB/TC/NV ngày 30-10-1995. Ph n kinh phí dành có vi c b i dư ng cho các l c lư ng tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông là m c trích t i a. S kinh phí này không s d ng h t thì ư c chuy n sang chi cho vi c trang b cơ s v t ch t m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th trên a bàn. 4. Hàng tháng, cơ quan Tài chính căn c vào s ti n thu ư c phân b s kinh phí ư c hư ng cho các ơn v và th c hi n c p phát kinh phí cho các ơn v theo t l quy nh t i Thông tư này; i v i s ti n còn l i (t i thi u là 50% t ng s ti n i u ti t) dành chi cho vi c tăng cư ng cơ s v t ch t, các chi phí c n thi t cho vi c m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn t nh, thành ph , S Tài chính - V t giá th c hi n c p phát kinh phí theo ch o c a U ban Nhân dân t nh, thành ph . 5. Thông tư này có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1996. S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m th c hi n vi c c p phát kinh phí k p th i cho các ơn v , không s d ng kho n thu này vào các m c ích khác. H T ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản