Thông tư số 90/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
66
lượt xem
2
download

Thông tư số 90/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 90/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Hợp phần ngân sách phát triển xã của dự án "Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc" do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 90/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 9 0 / 2 0 0 3 / TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH H P PH N NGÂN SÁCH PHÁT TRI N XÃ C A D ÁN “GI M NGHÈO CÁC T NH MI N NÚI PHÍA B C” Căn c : Hi p nh vay v n s IDA 3572-VN gi a nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Hi p h i phát tri n qu c t cho D án “Gi m nghèo các t nh mi n núi phía B c” ký ngày 6/11/2001; Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph qui nh v ch c năng, nhi m v , và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph quy nh v vi c ban hành Quy ch Qu n lý và S d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; - Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng; Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 5/5/2000 b sung m t s i u c a Ngh nh s 52/1999/N -CP; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/05/2000 - Quy t nh s 612/TTg ngày 21/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Báo cáo nghiên c u ti n kh thi D án “Gi m nghèo các t nh mi n núi phía B c” - Thông tư liên t ch 666/2001 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 liên B K ho ch và u tư – UB dân t c và mi n núi – Tài chính – Xây d ng hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c chương trình 135. - Thông tư 57/2002/TT-BTC ngày 28/6/2002 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính cho D án gi m nghèo các t nh mi n núi phía B c. - Văn b n s 547/CP-HTQT ngày 5/5/2003 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý và s d ng v n Ngân sách phát tri n xã c a d án vay v n WB Sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính cho h p ph n Ngân sách phát tri n xã - D án Gi m nghèo các t nh mi n núi Phía B c như sau:
 2. I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Gi i thích t ng : Các khái ni m, thu t ng sau ây ư c s d ng trong Thông tư này có cùng ý nghĩa như trong Hi p nh vay v n, c th như sau: T ch c Tài chính Qu c t tài tr cho D án là Hi p h i Phát tri n Qu c t . Ch D án là B K ho ch và u tư, U ban Nhân dân t nh Hòa Bình , Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th và B c Giang. tri n khai d án và ph i h p ho t ng trong D án, các ch d án thành l p Ban Qu n lý d án Trung ương và Ban Qu n lý d án t nh. Ban Qu n lý D án Trung ương c a d án là ơn v ư c thành l p theo Quy t nh c a B K ho ch và u tư có quy n h n và trách nhi m quy nh trong quy t nh thành l p. Ban Qu n lý D án t nh là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a U ban Nhân dân T nh có trách nhi m và quy n h n ư c quy nh trong các quy t nh thành l p. Ban Qu n lý d án huy n và Ban Phát tri n Xã là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a U ban Nhân dân các t nh thu c d án trên cơ s hư ng d n c a B K ho ch và u tư và U ban Nhân dân các t nh D án, có quy n h n và trách nhi m ư c quy nh trong các quy t nh thành l p. Ngân hàng ph c v D án là Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn theo Quy t nh s 179/Q - NHNN ngày 12/3/2002 c a Ngân hàng Nhà nư c. Ngân sách Phát tri n xã là m t h p ph n n m trong d án Gi m nghèo các t nh mi n Núi phía B c có s v n b ng 15% t ng v n vay c a D án. T t c các xã n m trong D án gi m nghèo các t nh mi n núi phía B c u ư c u tư b ng h p ph n ngân sách phát tri n xã. Ngân sách phát tri n xã u tư cho ti u d án bao g m các ho t ng xây d ng, mua s m hàng hoá qui mô nh , l , phân tán t i các thôn b n; do ngư i dân xu t nh m c i thi n cơ s v t ch t có tính ch t c p bách, c i thi n i s ng xã h i, s n xu t cho các h gia ình nghèo trong thôn b n và chưa ư c ưa vào danh m c u tư c a 3 h p ph n chính trong d án Gi m nghèo các t nh mi n núi phía B c và các d án khác. Các h ng m c ư c u tư t Ngân sách Phát tri n xã bao g m: * u tư m i và ph c h i v cơ s h t ng quy mô nh thôn b n ( ư ng mòn, c u c ng, thu l i, nư c sinh ho t, s a ch a l p h c) * C i thi n i u ki n s n xu t (công c th công, d ch v tư v n, khuy n nông - lâm - ngư) * C i thi n i u ki n v y t , giáo d c cho c ng ng thôn b n. * Nâng cao phúc l i xã h i, tăng thu nh p cho nh ng h gia ình nghèo trong thôn b n 2. Nguyên t c qu n lý:
 3. - Ngân sách phát tri n xã ư c tài tr b ng 100% ngu n v n vay Hi p h i Phát tri n Qu c t . - U ban Nhân dân xã thông qua Ban Phát tri n xã ch u trách nhi m qu n lý có hi u qu , úng m c ích ngu n v n Ngân sách Phát tri n xã phân b cho xã mình. - Ban PT xã ch u trách nhi m qu n lý tài kho n c a Ban Phát tri n Xã m t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn huy n cho ho t ng trong H p ph n Ngân sách Phát tri n xã c a xã mình - Kho b c Nhà nư c huy n có trách nhi m th c hi n vi c qu n lý tài chính, ki m soát chi cho H p ph n Ngân sách Phát tri n xã. - Vi c phân b v n Ngân sách Phát tri n xã cho các xã ư c th c hi n theo nguyên t c b ng 15% t ng s v n vay Hi p h i Phát tri n Qu c t c a d án u tư cho xã ó. - T t c các thôn b n trong xã d án u ư c u tư b ng ngu n Ngân sách Phát tri n xã ( không bình quân). Căn c phân chia ngu n v n cho các thôn b n là (i) các thôn b n trong xã d án có nhu c u u ư c phân b v n u tư; (ii) ưu tiên các thôn b n nghèo nh t; (iii) quan tâm hơn n các thôn b n xa xôi, h o lánh trong xã. - T t c các xã thu c d án u s ư c th c hi n h p ph n Ngân sách Phát tri n xã, b t u t Năm th hai c a D án. H p ph n Ngân sách Phát tri n xã ư c th c hi n trư c m t t i các xã ư c ánh giá là có năng l c v i các tiêu chí cơ b n sau ây: (i) Xã ã ư c huy n phân c p th c hi n các chương trình thu c chương trình 135 ho c các công trình tương t t ngu n kinh phí khác mà có; (ii) K toán Ngân sách xã có trình trung c p ho c sơ c p có t 3 năm công tác liên t c tr lên; (iii) Ban Phát tri n xã, K toán ngân sách ã ư c t p hu n v qu n lý tài chính c a d án Gi m nghèo các t nh Mi n Núi phía B c. Nh ng xã chưa th c hi n h p ph n Ngân sách Phát tri n xã ư c b o lưu s v n và s d ng cho nh ng năm ti p theo. II. QUY NNH C TH 1. ChuNn b u tư ph n ngân sách phát tri n xã. a. L p k ho ch u tư các ti u d án t i thôn b n và trình lên Ban Phát tri n xã T ng thôn b n t ch c h p dân v i y các thành ph n, c bi t quan tâm n ph n , ngư i nghèo và các i tư ng d b t n thương ngư i dân xu t và l a ch n các ti u d án th c hi n b ng ngu n Ngân sách Phát tri n xã trong năm c a thôn b n mình, chia thành 6 tháng u năm và 6 tháng cu i năm. Các ti u d án này ph i ư c s th ng nh t c a thôn b n v c n i dung và danh m c ưu tiên. Trư ng thôn, b n l p xu t ti u d án, trình lên Ban Phát tri n xã v i 5 n i dung ch y u: Ư c tính s ngư i hư ng l i; D trù chi phí u tư ti u d án;
 4. Ch rõ h tên ngư i trong thôn b n s ch u trách nhi m giám sát th c thi ti u d án (cá nhân ho c nhóm ngư i). Phương th c th c hi n d án (nhóm c ng ng có k thu t hay nhóm h gia ình ....) Thôn b n s óng góp b ng hình th c gì (công lao ng, v t li u hay óng góp b ng ti n m t) và giá tr ư c tính là bao nhiêu; b. Phê du t các ti u d án t i c p xã Trên cơ s báo cáo c a thôn b n, Ban Phát tri n xã tóm t t các ti u d án tiêu chuNn, trình H i ng nhân dân xã thông qua, Ch t ch U ban Nhân dân xã phê duy t, sau ó l p thành báo cáo “T ng h p xu t ti u d án c a xã” trong năm bao g m c d toán chi phí qu n lý hành chính (chia thành chu kỳ u tư 6 tháng/ l n) và g i Ban Qu n lý D án huy n. c. Th t c phê duy t t i c p huy n. Ban Qu n lý D án huy n t ng h p các ti u d án tho mãn tiêu chí c a h p ph n Ngân sách Phát tri n xã vào k ho ch s d ng v n vay Hi p h i Phát tri n Qu c t trình Ch t ch U ban Nhân dân huy n ra quy t nh phê duy t n i dung k ho ch u tư h p ph n Ngân sách Phát tri n xã trong năm (chia làm 2 chu kỳ u tư/ năm). Th i gian ra quy t nh phê duy t không quá 15 ngày k t ngày Ban Qu n lý D án huy n nh n ư c xu t c a xã. Ban Qu n lý D án huy n có trách nhi m thông báo danh m c các ti u d án t ng năm ư c phê duy t cho các xã d án và hư ng d n các xã th c hi n 6 tháng/l n. N u có các ti u d án không ư c phê duy t thì ph i nêu rõ lý do. Khi nh n ư c Quy t nh c a U ban Nhân dân huy n, U ban Nhân dân xã và Ban Phát tri n xã thông báo b ng văn b n cho lãnh o thôn b n có liên quan bi t v vi c phê duy t các ti u d án và lý do các ti u d án không ư c phê duy t (n u có) Quy t nh c a U ban Nhân dân huy n và các k ho ch th c hi n các ti u d án trong năm ph i ư c treo công khai t i Tr s U ban Nhân dân xã, và thôn b n m i ngư i dân b n n m ư c y các thông tin. 2. Th t c Th c hi n các d án u tư t i thôn b n a. Kh o sát, thi t k và l p d toán: i v i các ti u d án òi h i thi t k c th (ví d như làm c ng nư c, c u i b , xây nhà v sinh...) thì thi t k gi n ơn, có th tham kh o các công trình ã thi công trên a bàn ho c t thi t k m u. Bi n pháp thi công ơn gi n thôn b n t th c hi n ư c và ph i t n d ng nguyên v t li u có th khai thác t i a phương. i v i ti u d án r t ơn gi n , Ban Qu n lý D án Huy n c cán b k thu t hư ng d n Ban Phát tri n xã t l p các b n v thi công (n u Ban Phát tri n xã có kh năng.) D toán ư c l p tính toán y các kho n chi phí theo m t b ng giá t i a phương, trong ó chia ra các kho n chi phí dân óng góp và chi phí ư c thanh toán 100% t ngu n v n vay Hi p h i Phát tri n Qu c t .
 5. b. Th t c thNm nh, phê duy t các b n v và d toán: (i). Th t c thNm nh: Các ti u d án “ có xây d ng” thì các b n v và d toán u ph i ư c thNm nh. i v i các ti u d án không c n b n v thi công thì ch c n phê duy t d toán. Các phòng ch c năng c a Huy n ch trì t ch c thNm nh. (ii). Th t c phê duy t: Căn c vào Biên b n thNm nh c a các phòng ban ch c năng, sau khi ã i u ch nh, s a i l i b n v , d toán (n u c n), U ban Nhân dân xã ra quy t nh phê duy t b n v và d toán. Ch t ch U ban Nhân dân xã ch u trách nhi m v n i dung c a Quy t nh phê duy t trư c U ban Nhân dân huy n. c. Th t c mua s m: Giá tr c a các h p ng mua s m r t nh , thông thư ng t 3- 15 tri u ng. Các ho t ng mua s m trong H p ph n s ư c qu n lý và th c hi n b i Ban Phát tri n xã. Ban Qu n lý D án huy n có trách nhi m hư ng d n c th cho các Ban Phát tri n xã v cách th c ti n hành mua s m. Sau khi ch t ch U ban Nhân dân xã phê duy t d toán, Ban Phát tri n xã là “Ch u tư” và ch u trách nhi m toàn di n v công tác mua s m và thanh toán. Các hình th c mua s m bao g m: a. Chào giá c nh tranh; b. Mua s m tr c ti p và L a ch n t m t ngu n duy nh t; c. C ng ng t th c hi n; Ban Qu n lý D án Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n v các th t c mua s m chi ti t cho h p ph n Ngân sách Phát tri n Ngân sách Xã t i S tay hư ng d n th c hi n d án ư c B K ho ch và u tư phê duy t t i công văn s 1318/BKH-NN ngày 5/3/2002. d. Ký k t h p ng, thi công và giám sát thi công công trình: Ban Phát tri n xã, trên cơ s K ho ch ã ư c huy n phê duy t và các quy t nh phê duy t b n v , d toán c a U ban Nhân dân xã t ch c ký k t h p ng. Ti u d án ư c th c hi n có s giám sát tr c ti p c a Ngư i giám sát (cá nhân/nhóm ngư i) ã ư c các thôn b n xu t trong quá trình l p k ho ch, ngoài ra vi c th c thi ti u d án còn ch u s giám sát c a c ng ng t i a phương. e. Nghi m thu, bàn giao, khai thác, v n hành ti u d án (i). Nghi m thu, bàn giao
 6. Sau khi ti u d án hoàn thành vi c thi công, t ch c ti n hành nghi m thu, bàn giao công trình Thành ph n: Ban Phát tri n xã (ch trì), lãnh o thôn b n, Ngư i giám sát (cá nhân/nhóm ngư i), bên hư ng l i và i di n bên thi công công trình ( i v i các ti u d án “có xây d ng”). Ti u d án ư c chính th c bàn giao “tay ba” (Ch u tư- Bên thi công- i di n Ngư i hư ng l i) ngay t i bu i nghi m thu. Biên b n nghi m thu-bàn giao ư c các bên ký k t v i s ch ng ki n c a nh ng ngư i tham gia. (ii). Qu n lý, v n hành và b o dư ng công trình i di n Ngư i hư ng l i ti p nh n ti u d án có trách nhi m: Qu n lý, v n hành, b o dư ng. Xây d ng quy ch s d ng, v n hành c th i v i t ng lo i công trình (thu l i, nư c sinh ho t, công trình v sinh...) Qui nh óng góp hàng năm v lao ng, v t li u ho c b ng ti n. B i thư ng n bù khi có hành ng làm thi t h i n tài s n c a c ng ng. Qu n lý thu chi cho nh ng trư ng h p có thu và chi phí cho nh ng ngư i qu n lý. 3. Th t c gi i ngân và thanh toán a. M Tài kho n M i Ban Phát tri n xã m 01 tài kho n ti n g i b ng VN t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn huy n ti p nh n và gi i ngân ph n v n do Hi p h i Phát tri n Qu c t tài tr . Ban Phát tri n xã là ch tài kho n. b. Cơ quan ki m soát chi và th t c ki m soát chi áp d ng i v i các ti u d án c a H p ph n Ngân sách Phát tri n xã thì Kho b c Nhà nư c huy n ch u trách nhi m ki m soát tr c ti p các kho n chi bao g m: Chi phí u tư và chi phí qu n lý, hành chính. Th t c ki m soát chi áp d ng là hình th c: Ki m soát trư c. Sau khi Kho b c Nhà nư c huy n ki m tra và xác nh n thì Ban Phát tri n xã m i ư c làm th t c rút ti n m t ho c chuy n ti n t tài kho n ti n g i t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn huy n. c. Th t c gi i ngân cho H p ph n Ngân sách Phát tri n xã (i) T m ng v n cho xã Ban Qu n lý D án huy n căn c k ho ch v n Ngân sách Phát tri n xã hàng năm (6 tháng/l n) c a các xã ã ư c Ch t ch U ban Nhân dân huy n phê duy t, báo cáo lên Ban Qu n lý D án t nh cân i v n cho chu kỳ u tư. H sơ bao g m: K
 7. ho ch t ng h p th c hi n h p ph n Ngân sách Phát tri n xã c a toàn huy n và b n sao các quy t nh c a U ban Nhân dân huy n phê duy t k ho ch th c hi n h p ph n Ngân sách Phát tri n xã c a t ng xã d án. Ban Qu n lý D án t nh, căn c h sơ xin t m ng c a Ban Qu n lý D án huy n, chuy n s ti n c a H p ph n Ngân sách Phát tri n xã vào tài kho n c bi t c p hai c a Ban Qu n lý D án huy n t i Ngân hàng ph c v huy n. L n u Ban Qu n lý D án t nh s t m ng v n cho tài kho n c a xã b ng 100 % t ng m c u tư c a các ti u d án ư c duy t theo k ho ch 6 tháng kèm theo chi phí qu n lý và hành chính theo úng t l quy nh. Các l n ti p theo ư c ng v n trên cơ s k ho ch 6 tháng ti p theo và bù tr s dư trên tài kho n c a ph n t m ng l n trư c Căn c vào k ho ch chi ti t th c hi n H p ph n Ngân sách Phát tri n xã 6 tháng c a t ng xã trong huy n ã ư c huy n phê duy t, Ban Qu n lý D án huy n chuy n toàn b s ti n c a t ng xã vào tài kho n c a xã m t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn huy n. Chi ti t các bư c chuy n ti n cho ngân sách phát tri n xã s ư c hư ng d n c th trong S tay hư ng d n th c hi n d án. (ii) Th t c rút v n chi tiêu c a Ban phát tri n xã (1) Th t c t m ng v n u tư và chi phí qu n lý và hành chính i v i các ti u d án xây d ng cơ s v t ch t công c ng, sau khi ã ký k t h p ng v i bên thi công (c ng ng ho c nhóm ngư i) và i v i các ti u d án khác (mua s m thi t b , ào t o, c i thi n s n xu t, tài nguyên thiên nhiên ...), sau khi d toán ã ư c U ban Nhân dân xã phê duy t, c n ư c t m ng ti n cho bên thi công theo ti n trong h p ng ã ký k t ho c t m ng ti n mua s m và chi tr cho các ho t ng c a các ti u d án, th t c t m ng ti n như sau: a. T m ng ti n cho bên thi công các ti u d án xây d ng cơ s v t ch t công c ng: Bên thi công ư c t m ng 50% giá tr h p ng ngay sau khi ký k t h p ng. b. i v i các ti u d án khác (mua s m thi t b , ào t o, c i thi n s n xu t, tài nguyên thiên nhiên...) thì Ban Phát tri n xã t m ng ti n úng theo ti n thanh toán nêu trong h p ng ã ký k t. Riêng i v i các ti u d án khi th c hi n không có h p ng, ví d mua hàng hoá, thi t b nh ..., ph i căn c vào yêu c u thanh toán c a ngư i cung c p t m ng ti n cho phù h p, không cho phép t m ng quá nhu c u thanh toán. c. T m ng ti n chi phí cho qu n lý và hành chính: Cho phép t m ng t i a t i 70 % giá tr ã ư c phê duy t theo k ho ch. B tài li u t m ng g m: H p ng thi công, mua s m, d ch v i v i các ti u d án có ký k t h p ng. Các H p ng mua s m theo hình th c “chào giá” ph i có thêm Biên b n ánh giá các báo giá ã ư c U ban Nhân dân xã ký phê duy t.
 8. Quy t nh phê duy t k ho ch 6 tháng H p ph n Ngân sách Phát tri n xã c a U ban Nhân dân huy n. D toán chi ti t th c hi n các ti u d án kèm theo Quy t nh phê duy t b n v , d toán c a U ban Nhân dân xã. D toán chi phí Qu n lý và hành chính ã ư c U ban Nhân dân xã phê duy t. Gi y ngh t m ng. B tài li u này ư c trình cho Kho b c Nhà nư c huy n. Trong vòng 5 ngày, Kho b c Nhà nư c huy n ki m tra và xác nh n cho t m ng. Xác nh n c a Kho b c Nhà nư c Huy n là cơ s Ban Phát tri n xã vi t séc rút ti n m t t tài kho n c a mình t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn huy n. N u bên thi công có tài kho n t i ngân hàng, có th chuy n ti n t m ng cho h b ng hình th c chuy n kho n. (2) Thanh toán kh i lư ng hoàn thành: Th t c thanh toán kh i lư ng u tư hoàn thành tương t như th t c t m ng v n. Khi có kh i lư ng u tư hoàn thành (xây l p, mua s m, d ch v ), Ban Phát tri n xã làm th t c thanh toán kh i lư ng u tư ã hoàn thành v i Kho b c Nhà nư c huy n. H sơ thanh toán g m có các tài li u dư i ây ư c n p cho Kho b c Nhà nư c huy n làm th t c ki m tra trư c khi thanh toán. B ng kê thanh toán. Biên b n nghi m thu bàn giao ã ư c các bên có liên quan ký xác nh n. Các tài li u h tr khác như: B ng thanh toán ti n công cho c ng ng có y ch ký c a ngư i nh n ti n; Biên b n ánh giá các báo giá ã ư c U ban Nhân dân xã ký phê duy t (n u ph i mua s m theo hình th c “chào giá”) Gi y ngh thanh toán. T ng s v n thanh toán cho t ng ti u d án không ư c vư t quá k ho ch ã ư c U ban Nhân dân huy n phê duy t. M i ti u d án ch có m t l n t m ng và m t l n thanh toán khi hoàn thành. B tài li u này ư c trình cho Kho b c Nhà nư c huy n. Trong vòng 5 ngày, Kho b c Nhà nư c huy n s xác nh n kh i lư ng hoàn thành. Trên cơ s xác nh n c a Kho b c Nhà nư c Huy n, Ban Phát tri n xã làm th t c chuy n ti n cho bên thi công t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn huy n. (3) Thanh toán Chi phí qu n lý và hành chính Kho n Chi phí dành cho qu n lý và hành chính ư c quy t toán trên cơ s giá tr th c t th c hi n các ti u d án trong k ho ch 6 tháng. Sau khi hoàn thành vi c u tư t t c các ti u d án theo k ho ch 6 tháng và ã có giá tr th c t th c thi các ti u d án
 9. này, Ban Phát tri n xã tính toán l i giá tr th c t ph n Chi phí qu n lý và hành chính ư c hư ng theo công th c: Chi phí Qu n Lý và = 6 %x (Giá tr th c hi n th c t c a t ng Hành chính th c t ti u d án th c t ư c thanh toán) Chi phí Qu n lý và Hành chính bao g m chi phí t ch c h i h p thôn b n, chi phí giám sát công trình xây d ng cơ b n, ph c p cho cán b Ban Phát tri n xã, văn phòng phNm, và các chi phí văn phòng khác. nh m c chi qu n lý và hành chính s áp d ng theo quy nh c th c a t ng a phương th c hi n d án. H sơ thanh toán ư c g i lên Kho b c Nhà nư c huy n làm th t c ki m soát chi bao g m các tài li u sau ây: B ng kê thanh toán li t kê chi ti t các kho n ngh thanh toán. Gi y ngh t m ng/ thanh toán chi phí qu n lý và hành chính. Trong vòng 5 ngày, Kho b c Nhà nư c huy n ki m tra, xác nh n i u ki n thanh toán, Ban Phát tri n xã vi t séc và rút ti n m t t Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn huy n. 4. Công tác k toán t i Ban phát tri n xã K toán xã có th s d ng h th ng k toán ơn v i các s sách, bi u m u và quy trình h ch toán ư c hư ng d n trong S tay Hư ng d n th c hi n d án do Ban Qu n lý D án Trung ương biên so n. T t c các ch ng t , hoá ơn, biên nh n, h p ng... có liên quan n các kho n chi phí cho u tư và chi phí qu n lý và hành chính thu c ph m vi h p ph n Ngân sách Phát tri n xã ph i ư c lưu t i Ban Phát tri n xã ki m tra, i chi u ho c ki m toán khi c n. Các v n khác có liên quan n công tác k toán th c hi n theo các quy nh hi n hành. 5. Báo cáo th c hi n ti u d án, th c hi n H p ph n a. Báo cáo c a Thôn, b n: Hàng quý, thôn b n th c hiên ti u d án báo cáo v i Ban Phát tri n xã v ti n các ti u d án c a mình, bao g m báo cáo hoàn thành các ti u d án. Nh ng ngư i giám sát do thôn b n c ra ch u trách nhi m chuNn b các Báo cáo ti n ti u d án hàng quý. Lãnh o thôn b n xem xét các Báo cáo ti n ti u d án hàng quý, ký tên và trình lên Ban Phát tri n xã. b. Báo cáo c a Ban phát tri n xã:
 10. Cu i m i quý, Ban Phát tri n xã l p Báo cáo ti n hàng quý v vi c th c thi t t c các ti u d án trong xã. Các báo cáo này ư c t ng h p t các báo cáo thôn b n ưa lên và s ư c chuy n t i Ban Qu n lý D án huy n. Cu i m i chu kỳ u tư, Ban Phát tri n xã l p các Báo cáo k t thúc chu kỳ u tư g i Ban Qu n lý D án huy n. N i dung Báo cáo k t thúc chu kỳ u tư nêu c th v các ho t ng c a h p ph n ã th c hi n trong chu kỳ, so sánh các k t qu th c hi n v i k ho ch ư c duy t và trình bày các v n còn vư ng m c c n gi i quy t Ngoài Báo cáo K t thúc chu kỳ v ho t ng c a h p ph n ã th c hi n trong chu kỳ u tư, cu i m i chu kỳ, Ban Phát tri n xã l p Báo cáo tài chính k t thúc chu kỳ u tư g i Phòng Tài chính và K ho ch huy n. 6. L p và phê duy t Báo cáo quy t toán Căn c vào Thông tư liên t ch 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 liên B K ho ch và u tư – UB dân t c và mi n núi – Tài chính – Xây d ng hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c chương trình 135, Ban Qu n lý D án huy n hư ng d n cho Ban Phát tri n xã l p Báo cáo quy t toán t ng ti u d án c th . M u Báo cáo quy t toán ư c hư ng d n t i S tay hư ng d n th c hi n d án. Báo cáo quy t toán ư c Phòng Tài chính và K ho ch huy n thNm nh, trình Ch t ch U ban Nhân dân huy n ký Quy t nh phê duy t. Th i gian thNm nh m t Báo cáo quy t toán ti u d án không quá 15 ngày làm vi c. 7. Ki m toán N i b Phòng Tài chính và K ho ch huy n th c hi n ki m toán n i b i v i H p ph n Ngân sách Phát tri n xã theo chu kỳ 6 tháng 1 l n. Th t c th c hi n vi c ki m toán n i b hư ng d n c th trong S tay hư ng d n th c hi n d án. 8. Ki m toán d án: H p ph n Ngân sách Phát tri n xã ư c ki m toán chung khi ki m toán Ban Qu n lý D án Huy n. Ban Phát tri n xã có trách nhi m cung c p y h sơ ch ng t cho cơ quan ki m toán th c hi n ki m toán. 9. Ki m tra nh kỳ và t xu t, Ban Qu n lý D án huy n, t nh và Trung ương, B K ho ch và u tư và B Tài chính s ki m tra tình hình th c hi n d án và vi c s d ng v n h p ph n Ngân sách Phát tri n xã. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng quy nh, các cơ quan có thNm quy n s ình ch chuy n v n và x lý vi ph m theo quy nh hi n hành. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan c n ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u s a i, b sung.
 11. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản