Thông tư số 904/CAAV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
28
lượt xem
2
download

Thông tư số 904/CAAV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 904/CAAV về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 818/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/02/1995 về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 904/CAAV

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA D NG VI T NAM VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 904/CAAV Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 1996 THÔNG TƯ C A C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 904/CAAV NGÀY 06 THÁNG 05 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 818/TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGÀY 13-02-1995 V QU N LÝ CƯ C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Quy t nh s 818/TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 13-02-1995 v qu n lý cư c hàng không dân d ng Vi t Nam, C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam hư ng d n chi ti t thi hành quy t nh c a Th tư ng Chính ph như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Cư c v n chuy n quy nh t i Quy t nh s 818/TTg c a Th tư ng Chính ph là giá ph i tr cho vi c v n chuy n thương m i hàng không và các i u ki n áp d ng giá, bao g m c hoa h ng d ch v i lý bán vé và các d ch v tương t khác. Cư c v n chuy n nêu trên không bao g m b t k m t kho n thu ho c l phí nào liên quan n vi c v n chuy n hàng không do các cơ quan h u quan c a Vi t Nam và nư c ngoài thu t ngư i s d ng d ch v v n chuy n. 2. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam, hãng hàng không nư c ngoài có ho t ng v n chuy n thương m i hàng không t i Vi t Nam ph i trình lên C c Hàng không dân d ng Vi t Nam i u ki n chung áp d ng cư c hàng không và i u ki n v n chuy n c a doanh nghi p làm cơ s cho vi c xem xét phê duy t cư c hàng không. 3. Cơ s xây d ng cư c v n chuy n trên m i ư ng bay d a trên các y u t sau: a. Chi phí khai thác. b. M c cung - c u trên th trư ng; kh năng ch p nh n c a th trư ng; c. Cư c v n chuy n i v i các phương ti n v n t i khác; y u t c nh tranh qu c t ; d. Phù h p v i thu nh p c a ngư i Vi t Nam; e. L i nhu n h p lý; g. Các y u t khác.
  2. 4. Cư c v n chuy n hàng không trên ư ng bay trong nư c áp d ng cho công dân Vi t Nam quy nh t i kho n 3 i u 2 c a Quy t nh s 818/TTg c a Th tư ng Chính ph ư c áp d ng c th như sau: - i tư ng áp d ng: Công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam, công dân Vi t Nam ang ư c c i công tác, lao ng h c t p t i nư c ngoài; - Hành trình: Ch áp d ng cho hành trình g m m t ho c nhi u ch ng n i a; - Qu ng cáo và bán: Ch trên lãnh th Vi t Nam; - Gi y t tuỳ thân khi mua vé: + Ch ng minh thư nhân dân; ch ng minh thư c a l c lư ng vũ trang nhân dân; ho c gi y t tương ương ch ng minh thư (có ch rõ a ch thư ng trú t i Vi t Nam) do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam c p và còn có giá tr ; các lo i h chi u ư c c p t i Vi t Nam và còn có giá tr . + i v i các trư ng h p chưa tu i c p ch ng minh thư theo lu t nh ph i có gi y khai sinh; th h c sinh; th i viên; th oàn viên ho c các gi y t tương ương khác ch ng minh vi c chưa tu i c p ch ng minh thư. 5. Các quy nh c a các Chương II, III và IV c a Thông tư này ư c áp d ng i v i ho t ng v n chuy n thư ng l . i v i vi c v n chuy n hành khách, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n trên các chuy n bay không thư ng l , cư c v n chuy n s ư c xem xét theo quy nh v vi c c p phép bay cho các chuy n bay không thư ng l . II. CƯ C V N CHUY N HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ N I NA 1. Các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam có nghĩa v trình giá thành v n chuy n hành khách bình quân trên các ư ng bay trong nư c và giá thành v n chuy n hành khách trên ư ng bay Hà N i - Thành ph H Chí Minh lên C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét m c cư c gi i h n t i a áp d ng cho hành khách là ngư i Vi t Nam trên ư ng bay Hà N i - Thành ph H Chí Minh, kèm theo các gi i trình chi ti t v t ng kho n m c c a giá thành. 2. Trên cơ s m c cư c gi i h n t i a áp d ng cho hành khách là ngư i Vi t Nam trên ư ng bay Hà N i - Thành ph H Chí Minh ư c quy t nh theo quy nh t i m c c kho n 1 i u 3 và m c d kho n 2 i u 3 c a Quy t nh s 818/TTg c a Th tư ng Chính ph , C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét phê duy t các m c cư c v n chuy n hành khách áp d ng cho công dân Vi t Nam trên t ng ư ng bay n i a theo ngh c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam th c hi n vi c v n chuy n thư ng l trên ư ng bay ó. 3. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét phê duy t các m c cư c v n chuy n hành khách áp d ng cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài trên t ng ư ng bay n i a theo ngh c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam th c hi n vi c v n chuy n thư ng l trên ư ng bay ó.
  3. 4. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ư c phép quy nh và áp d ng cư c i v i vi c v n chuy n hàng hoá trên các ư ng bay n i a. Trong ph m vi 10 ngày u c a các tháng tư, tháng b y, tháng mư i hai và tháng m t, doanh nghi p có nghĩa v báo cáo lên C c Hàng không dân d ng Vi t Nam các giá cư c ã ư c quy nh c a quý trư c. 5. M c v n chuy n hành khách trên các ư ng bay trong nư c áp d ng cho công dân Vi t Nam ư c áp d ng m t cách th ng nh t i v i các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam. i v i cư c v n chuy n hành khách trên các ư ng bay trong nư c áp d ng cho công dân nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ư c phép áp d ng nh ng m c cư c th p hơn m c cư c phê duy t nh m thu hút hành khách, t n d ng năng l c v n chuy n, t doanh thu t i ưu. III. CƯ C V N CHUY N HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ QU C T 1. Cư c v n chuy n hành khách, hàng hoá công b i v i các ư ng bay qu c t n, i t và qua Vi t Nam ph i ư c trình C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét phê duy t. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam không ư c phép th c hi n b t kỳ m t quy nh nào c a Nhà ch c trách hàng không nư c ngoài liên quan n cư c v n chuy n hành khách, hàng hoá n, i t và qua Vi t Nam n u chưa ư c s ng ý c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. 2. i v i các ư ng bay qu c t là i tư ng c a i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia, doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ư c ch nh ch u trách nhi m thay m t hãng hàng không nư c ngoài th c hi n vi c v n chuy n thư ng l trên ư ng bay trình m c cư c công b ã ư c tho thu n lên C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t. Trong trư ng h p các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam không tham gia v n chuy n trên dư ng bay, hãng hàng không nư c ngoài th c hi n vi c v n chuy n có trách nhi m tho thu n v i Hãng hàng không qu c gia Vi t Nam v m c cư c và u quy n cho Hãng hàng không qu c gia Vi t Nam th c hi n vi c trình. Th i gian xem xét phê duy t cư c, gi i quy t trư ng h p các hãng hàng không không tho thu n ư c v m c cư c trình s tuân th theo quy nh c a i u ư c qu c t . 3. i v i cư c v n chuy n hành khách, hàng hoá trên ư ng bay qu c t không ph i là i tư ng c a i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã tham gia, Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam có trách nhi m tho thu n v m c cư c v i hãng hàng không có liên quan và trình C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t. Trong trư ng h p các hãng hàng không không tho thu n ư c v m c cư c trình, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có th xem xét phê duy t m c cư c ư c m t hãng hàng không ngh . Th i gian xem xét phê duy t m c cư c là m t tháng k t ngày C c Hàng không dân d ng Vi t Nam nh n ư c ngh phê duy t. 4. Trên cơ s các m c cư c v n chuy n hành khách, hàng hoá ư c phê duy t, doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam, hãng hàng không nư c ngoài có ho t ng
  4. v n chuy n thương m i hàng không t i Vi t Nam ư c phép áp d ng nh ng m c cư c dư i m c cư c ã phê duy t, ph thu c vào i tư ng ho c i u ki n v n chuy n, ho c m c cư c tương ương mà b t kỳ m t hãng hàng không nào khác ư c phép áp d ng trên các ư ng bay qu c t n, i t và qua Vi t Nam, nhưng không ư c nh hư ng m t cách quá áng n ho t ng khai thác c a các hãng hàng không khác trên ư ng bay. i v i các ư ng bay ho c hành trình liên ch ng chưa có m c cư c ư c phê duy t, hãng hàng không ư c phép xây d ng và áp d ng cư c theo các nguyên t c xây d ng cư c hàng không c a hãng, trên cơ s các m c cư c v n chuy n hành khách, hàng hoá ã ư c phê duy t ( i v i các ch ng n ho c i t Vi t Nam) và các m c cư c ư c công b trên các n phNm cư c hàng không qu c t ( i v i các ch ng ngoài Vi t Nam). 5. Các m c cư c ư c áp d ng theo quy nh t i kho n 4 trên ph i ư c ch rõ trong các báo cáo thư ng kỳ theo quy nh v bán s n phNm v n chuy n hàng không t i Vi t Nam. IV. CƯ C V N CHUY N BƯU PH M, BƯU KI N 1. Bưu phNm là các lo i thư, bưu thi p, n phNm, h c phNm ngư i mù, gói nh c a ngành bưu i n v i gi i h n v kh i lư ng, kích thư c theo quy nh c a Công ư c v Liên minh bưu chính th gi i. Bưu ki n là các lo i bao gói c a ngành bưu i n không ph i là bưu phNm theo quy nh trên. 2. Cư c i v i vi c v n chuy n bưu phNm c a các doanh nghi p bưu chính trên các ư ng bay n i a s do C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy nh sau khi th ng nh t v i T ng c c Bưu i n. Vi c v n chuy n theo m c cư c quy nh bao g m c các d ch v c bi t theo quy nh c a pháp lu t i v i vi c v n chuy n bưu phNm c a ngành bưu i n. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam không ư c tăng ho c gi m m c cư c ã quy nh dư i b t c hình th c nào. Các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ch u trách nhi m xây d ng cư c i v i vi c v n chuy n bưu phNm trên các ư ng bay n i a trình C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. 3. Doanh nghi p v n chuy n Hàng không Vi t Nam, hãng hàng không nư c ngoài áp d ng cư c i v i vi c v n chuy n bưu phNm trên các ư ng bay qu c t theo các quy nh c a Công ư c v Liên minh bưu chính th gi i. 4. Cư c i v i vi c v n chuy n bưu ki n ư c th c hi n theo tho thu n gi a doanh nghi p v n chuy n hàng không và doanh nghi p bưu chính trên cơ s cư c v n chuy n hàng hoá thông thư ng và chi phí i v i các d ch v ph tr c bi t. Trong trư ng h p không tho thu n ư c v cư c v n chuy n bưu ki n, vi c v n chuy n s ư c th c hi n theo m c cư c và i u ki n v n chuy n hàng hoá thông thư ng. V. CH NIÊM Y T CƯ C
  5. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam, hãng hàng không nư c ngoài có nghĩa v niêm y t công khai t t c các văn phòng và i lý bán vé c a mình các lo i cư c v n chuy n hành khách, hàng hoá ư c phê duy t ho c quy nh theo các quy nh trong Thông tư này dư i các hình th c như b ng thông báo, các t p n phNm ho c trên các phương ti n thông tin i chúng. VI. I U KHO N THI HÀNH 1. m b o quy n l i c a ngư i tiêu dùng và duy trì môi trư ng c nh tranh lành m nh gi a các doanh nghi p v n chuy n hàng không, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s xem xét vi c i u ti t và có th ban hành nh ng quy nh c th i v i vi c áp d ng m c cư c nêu trong Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. ào M nh Nhương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản