Thông tư số 92/2006/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Thông tư số 92/2006/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 92/2006/TT-BTC về chế độ tài chính để phòng, chống dịch lở mồm, long móng ở gia súc do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2006/TT-BTC ngày 24/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch lở mồm, long móng ở gia súc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 92/2006/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2006/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2006 THÔNG TƯ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 44/2006/TT-BTC NGÀY 24/5/2006 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N CH TÀI CHÍNH PHÒNG, CH NG DNCH L M M, LONG MÓNG GIA SÚC Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 738/Q -TTg ngày 18 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc; phù h p v i tình hình th c t mà các a phương ã chi tr kinh phí phòng, ch ng d ch l m m, long móng gia súc; sau khi th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 44/2006/TT- BTC ngày 24/5/2006 hư ng d n ch tài chính phòng, ch ng d ch l m m, long móng gia súc như sau: 1- S a i, b sung i m 1.4 kho n 1 m c II như sau: “1.4. Chi cho công tác tiêu hu gia súc v i m c bình quân 150.000 ng/con trâu, bò tiêu hu và bình quân 50.000 ng/con l n, dê, c u, hươu, nai tiêu hu trong th i gian có d ch theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n các nhi m v sau: a) Chi mua hoá ch t các lo i cho kh trùng, tiêu c, v sinh chu ng tr i, môi trư ng...; mua trang ph c phòng h cho l c lư ng tham gia tiêu hu gia súc theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b) Chi b i dư ng cho l c lư ng tr c ti p tham gia công tác tiêu hu gia súc v i m c h tr t i a là 50.000 ng/ngư i/ngày i v i ngày làm vi c và 100.000 ng/ngư i/ngày i v i ngày ngh , ngày l . Căn c m c h tr quy nh t i i m 1.2, 1.3 và ti t b i m 1.4 kho n 2 Thông tư s 44/2006/TT-BTC và tình hình th c t c a a phương (ph m vi và m c d ch x y ra, a bàn i l i, quy mô àn gia súc, l c lư ng cán b tham gia phòng, ch ng d ch,...), Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là Ch t ch U ban nhân dân t nh) quy t nh c th m c b i dư ng cho các l c lư ng tham gia phòng, ch ng d ch l m m long móng a phương.
  2. i v i m c chi cho công tác tiêu hu trâu, bò căn c tình hình th c t a phương, Ch t ch U ban nhân dân t nh ư c quy t nh m c chi cao hơn m c chi bình quân nêu trên.” 2- S a i, b sung i m 2.2 kho n 2 m c II như sau: “2.2. Căn c m c h tr bình quân quy nh t i i m 2.1 kho n 2 m c II Thông tư s 44/2006/TT-BTC ngày 24/5/2006 và căn c vào giá tr th c t c a gia súc ph i tiêu hu (gi ng, tr ng lư ng, m c ích s d ng,...), Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh c th m c h tr tr c ti p cho các h gia ình, cá nhân, trang tr i, h p tác xã chăn nuôi gia súc phù h p v i tình hình th c t c a a phương. i v i m c h tr tiêu hu trâu, bò, dê, c u, hươu, nai ph i tiêu hu Ch t ch U ban nhân dân t nh ư c quy t nh m c h tr tiêu hu cao hơn m c bình quân quy nh t i g ch u dòng th 2 i m 2.1 kho n 2 m c II Thông tư s 44/2006/TT-BTC”. 3- B sung ti t c i m 3.3 kho n 3 ph n II như sau: “c) H tr ph n kinh phí tăng thêm cho các h gia ình, cá nhân, trang tr i, h p tác xã có gia súc ph i tiêu hu và chi phí cho công tác tiêu hu quy nh t i i m 1.4 kho n 1 và i m 2.2 kho n 2 nêu trên”. 4- Hi u l c thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh t i Thông tư s 44/2006/TT-BTC ngày 24/5/2006 c a B Tài chính không s a i, b sung t i Thông tư này v n có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh k p th i cho B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Văn phòng TƯ và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Tòa án nhân ân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - H ND, UBND các t nh, TP. tr c thu c TƯ; Tr n Văn Tá - S TC, S TN và MT, C c Thu các t nh, TP. tr c thu c TƯ; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V NSNN.
Đồng bộ tài khoản