Thông tư số 94/1997/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
6
download

Thông tư số 94/1997/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 94/1997/TT-BTC hướng dẫn bổ sung chế độ thu và quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 94/1997/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94/1997/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 94/1997/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1997 HƯ NG D N B SUNG CH THU, N P VÀ QU N LÝ NHÀ NƯ C V M B O AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN Thi hành Ngh nh s 36/CP ngày 29-5-1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th và i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph ; B Tài chính ã ban hành Thông tư s 77 TC/TCT ngày 29-11-1996 hư ng d n ch thu, n p và qu n lý Nhà nư c v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . Qua m t th i gian th c hi n, B Tài chính hư ng d n b sung m c thu l phí v c p gi y phép c i t o, duy t thi t k , nghi m thu xe g n máy có ngu n g c h p pháp như sau: S TT N i dung các kho n thu ơn v tính T ch c cá T ch c cá nhân Vi t nhân nư c Nam ngoài 1 L phí c p gi y phép c i t o /gi y 20.000 60.000 2 L phí duy t thi t k c i t o ng/m u 30.000 90.000 3 L phí nghi m thu m u xe g n ng/m u 50.000 150.000 máy ã c i t o V qu n lý và s d ng ngu n thu ư c áp d ng theo quy nh t i ti t c i m 2 m c III Thông tư s 77 TC/TCT ngày 29-11-1996 c a B Tài chính. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây v thu l phí c p gi y phép c i t o, duy t thi t k , nghi m thu xe g n máy u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Vũ M ng Giao
  2. ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản