Thông tư số 95/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
4
download

Thông tư số 95/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 95/2001/TT-BTC về việc miễm, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính về việc miễm, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 95/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 95/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 95/2001/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 11NĂM 2001 HƯ NG D N B SUNG THÔNG TƯ S 41/2001/TT-BTC NGÀY 12/6/2001 C A B TÀI CHÍNH V VI C MI N, GI M THU S D NG T NÔNG NGHI P NĂM 2001 THEO NGHN QUY T S 05/2001/NQ-CP th c hi n vi c mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p (SD NN) nêu t i Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 c a Chính ph v vi c b sung m t s gi i pháp i u hành k ho ch kinh t năm 2001; B Tài chính ã ban hành Thông tư s 41/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 v vi c mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p năm 2001. Sau m t th i gian th c hi n, có m t s v n do chưa ư c hư ng d n c th nên các a phương th c hi n không th ng nh t. th c hi n úng, th ng nh t vi c mi n gi m thu SD NN, B Tài chính hư ng d n b sung m t s i m trong Thông tư s 41/2001/TT-BTC như sau: 1/ V i tư ng ư c mi n, gi m thu SD NN năm 2001: T i i m 1a, Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 c a Chính ph quy nh: "Th c hi n vi c mi n, gi m thu SD NN năm 2001 cho các i tư ng sau ây: Mi n thu cho t t c các h nghèo trong c nư c (theo chuNn h nghèo quy nh t i Quy t nh s 1143/2000/Q -L TBXH ngày 1/11/2000 c a B trư ng B Lao ng- Thương binh và xã h i) và cho t t c các h trong các xã thu c Chương trình 135." i tư ng ư c mi n, gi m thu SD NN theo quy nh này bao g m: 1.1/ H s n xu t nông nghi p (g m các h gia ình, cá nhân, h p tác xã, doanh nghi p, các t ch c kinh t - xã h i) có di n tích t s n xu t nông nghi p và l p b thu SD NN t i a bàn các xã c bi t khó khăn thu c Chương trình 135 c a Chính ph u thu c di n ư c mi n thu SD NN năm 2001 i v i di n tích t s n xu t nông nghi p t i các xã ó. Di n tích t s n xu t nông nghi p ư c xác nh theo di n tích th c t s d ng không phân bi t trong h n m c hay vư t h n m c; i v i di n tích t tr ng cây lâu năm thu ho ch m t l n ch u thu SD NN thì xác nh mi n i v i s thu tính trên di n tích và s n lư ng th c t thu ho ch trong năm 2001. Trư ng h p h s n xu t nông nghi p là các t ch c kinh t - xã h i, các doanh nghi p s n xu t nông nghi p không có tr s t i các xã thu c Chương trình 135 nhưng có
  2. di n tích t s n xu t nông nghi p t i các xã này và l p b thu SD NN t i Chi c c thu thì cũng ư c mi n thu SD NN năm 2001 i v i di n tích t s n xu t nông nghi p t i các xã ó. T ch c kinh t - xã h i và doanh nghi p l p h sơ g i Chi c c thu xem xét ngh mi n thu SD NN i v i ph n di n tích t s n xu t nông nghi p t i các xã này. 1.2/ i v i h nghèo ăng ký h khNu thư ng trú t i m t xã, nhưng có di n tích t s n xu t nông nghi p các xã khác (k c xã thu c huy n khác, t nh khác), n u ã kê khai di n tích t ang s n xu t nông nghi p xã khác nơi ăng ký h khNu thư ng trú tính thu nh p và ư c xác nh là h nghèo thì di n tích t s n xu t nông nghi p các a phương khác cũng thu c di n ư c mi n thu . H nghèo ph i làm ơn g i n xã nơi có di n tích t s n xu t nông nghi p là ã kê khai c th di n tích t s n xu t nông nghi p tính trong thu nh p khi xác nh là h nghèo, có xác nh n c a UBND xã nơi ăng ký h khNu thư ng trú xác nh là h nghèo và di n tích t nông nghi p ư c mi n thu SD NN. Căn c vào ơn có xác nh n này, a phương nơi có di n tích t s n xu t nông nghi p c a h s n xu t nông nghi p th c hi n mi n thu cho di n tích t s n xu t nông nghi p ã kê khai. N u h s n xu t nông nghi p thu c di n h nghèo có di n tích t s n xu t nông nghi p nơi khác nhưng không kê khai xác nh thu nh p ư c xác nh là h nghèo thì di n tích t không kê khai không thu c di n ư c mi n thu . 1.3/ Vi c th c hi n mi n, gi m thu SD NN theo hư ng d n t i Thông tư s 41/2001/TT-BTC, trư ng h p trong năm b thiên tai nhưng chưa k t thúc năm nên chưa xác nh ư c s thi t h i c năm thì có th xác nh s t m gi m n khi quy t toán thu năm 2001 s xác nh s gi m chính th c. 2. Xác nh s thu SD NN n p th a ư c hoàn l i: S thu n p th a c a i tư ng (h ) n p thu ư c xác nh b ng chênh l ch gi a s thu ã th c n p năm 2001 so v i s thu ph i n p trong năm c ng ho c tr s thu th a, thi u c a năm trư c chuy n qua. S thu ph i n p trong năm b ng thu ghi thu năm 2001 tr i s thu ư c mi n, gi m trong năm theo ch hi n hành: mi n gi m thiên tai, mi n gi m chính sách xã h i (n u có) và s thu ư c mi n gi m theo quy nh t i Thông tư s 41/2001/TT-BTC. Trư ng h p năm 2001 h ư c mi n thu thì s thu n p th a c a năm 2000 chuy n qua n u hoàn tr thì tính theo giá thóc thu thu SD NN c a v cu i năm 2000. Trư ng h p h ã n p thu c a năm 2001 và có s thu n p th a t năm 2000 chuy n qua thì khi hoàn tr tính theo giá thóc thu thu c a năm 2001(coi như s thu n p th a c a năm 2000 tr vào s thu ph i n p c a năm 2001, sau ó xác nh s thu n p th a ư c hoàn tr ). Ví d : H gia ình ông A (tr ng lúa) là thương binh h ng 3/4 có s thu SD NN n p th a năm 2000 chuy n qua là 30 kg, s thu ghi thu năm 2001 là 200 kg, s thu ư c gi m theo di n chính sách xã h i là 100 kg, s thu ư c gi m do thiên tai trong năm là 20 kg, s thu ã n p năm 2001 là 60 kg v i giá thóc là 1.100 /kg. +/ Xác nh s thu ư c gi m theo Thông tư s 41/2001/TT-BTC là :
  3. (200 kg - 100 kg - 20 kg) x 50% = 40 kg +/ Xác nh s thu h gia ình ông A ph i n p năm 2001 là: 200 kg - 100 kg - 20 kg - 40 kg = 40 kg. +/ S thu h gia ình ông A n p th a tính n năm 2001 b ng s thu n p th a c a năm trư c chuy n qua c ng v i s thu ã n p năm 2001 tr i s thu ph i n p c a năm 2001. Theo ví d trên thì s thu n p th a c a h gia ình ông A tính n năm 2001 là: (60 kg + 30 kg) - 40 kg = 50 kg. S ti n thu h gia ình ông A ư c hoàn tr là: 50kg x 1.100 /kg = 55.000 ng. 3. Xác nh s gi m thu ngân sách a phương ư c c p bù; t ch c hoàn tr s thu ã n p th a cho h s n xu t nông nghi p: 3.1- S gi m thu ngân sách a phương năm 2001 do th c hi n mi n, gi m thu SD NN theo Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 c a Chính ph và Thông tư s 41/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 c a B Tài chính ư c Ngân sách Trung ương c p bù trên cơ s s lư ng thóc th c t mi n, gi m theo chính sách này và giá tính thu khi xác nh nhi m v thu thu SD NN giao trong d toán Ngân sách năm 2001 cho a phương. Căn c quy t nh mi n, gi m thu SD NN c a cơ quan có thNm quy n, S Tài chính - V t giá ph i h p v i C c thu t ng h p và báo cáo v B Tài chính (V Ngân sách nhà nư c) theo m u bi u s 05/HT quy nh t i Thông tư s 41/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 c a B Tài chính. thu n l i cho vi c báo cáo, quy t toán kinh phí do UBND c p xã ã th c hi n chi tr , S Tài chính - V t giá có th giao cho Phòng Tài chính c p huy n ki m tra s li u quy t toán và báo cáo b ng văn b n kèm theo s li u chi ti t v S Tài chính - V t giá. 3.2 - V h ch toán và quy t toán Ngân sách: Thu n l i trong công tác t ch c th c hi n và th ng nh t khi quy t toán ngân sách, s thu SD NN hoàn tr cho i tư ng ư c h ch toán chi Ngân sách c p t nh (m c 132, ti u m c 99), không h ch toán gi m thu các chương, lo i, kho n, m c, ti u m c ã h ch toán s thu ph i hoàn tr cho các h s n xu t nông nghi p theo t ng qu ngân sách c a c p ngân sách ã ư c i u ti t s thu ph i hoàn tr trên. 4. V theo dõi s thu n p th a, thi u: thu n ti n cho vi c ghi chép và theo dõi s thu s d ng t nông nghi p ho c thu nhà t ã n p th a ho c thi u trong năm; t năm 2001 tr i, áp d ng th ng nh t vi c theo dõi s thu n p th a ho c thi u b ng ti n theo giá thóc t i th i i m thu thu .
  4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và ư c th c hi n xét mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p năm 2001. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các a phương ph n ánh v B Tài chính gi i quy t. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản