Thông tư số 97/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư số 97/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 97/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 97/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 97/2002/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N NGHĨA V THU I V I DOANH NGHI P VI T NAM U TƯ RA NƯ C NGOÀI Căn c các Lu t, Pháp l nh v thu hi n hành c a nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các Ngh nh c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành các Lu t, Pháp l nh thu ; Căn c Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14/4/1999 c a Chính ph qui nh v u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 116/2001/Q -TTg ngày 2/8/2001 c a Th tư ng Chính ph v m t s ưu ãi, khuy n khích u tư ra nư c ngoài trong lĩnh v c ho t ng d u khí; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph qui nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n nghĩa v thu i v i doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài theo qui nh t i Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14/4/1999 c a Chính ph (dư i ây g i chung là Ngh nh 22/1999/N -CP) và qui nh t i Quy t nh s 116/2001/Q -TTg ngày 2/8/2001 c a Th tư ng Chính ph (dư i ây g i chung là Quy t nh s 116/2001/Q -TTg) như sau: I. CÁC QUI NNH CHUNG 1.Thông tư này áp d ng i v i các doanh nghi p Vi t Nam nêu t i i m 1, i u 2 Ngh nh s 22/1999/N -CP, u tư ra nư c ngoài theo qui nh t i Ngh nh s 22/1999/N -CP và qui nh t i Quy t nh s 116/2001/Q -TTg, bao g m: - Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; - H p tác xã ư c thành l p theo Lu t H p tác xã; - Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p. D án d u khí u tư t i nư c ngoài là d án ti n hành ho t ng d u khí, bao g m: tìm ki m thăm dò, phát tri n m và khai thác d u khí, k c các ho t ng ph c v tr c ti p cho ho t ng d u khí. Ho t ng ph c v tr c ti p cho ho t ng d u khí bao g m các ho t ng ph c v cho vi c tìm ki m thăm dò, phát tri n m và khai thác d u khí, ư c qui nh t i gi y phép ho c phê duy t c a nư c nh n u tư c p cho d án d u khí u tư t i nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam.
  2. Các doanh nghi p Vi t nam th c hi n các ho t ng u tư ra nư c ngoài như nêu trên dư i ây g i t t là "doanh nghi p Vi t nam u tư ra nư c ngoài". 2. Trư ng h p t i i u ư c qu c t mà Chính ph Vi t Nam ký k t ho c tham gia co liên quan v u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam, có qui nh v thu khác v i hư ng d n t i Thông tư này thì nghĩa v thu th c hi n theo các i u ư c qu c t ã ký k t. II. CÁC LO I THU ÁP D NG 1. Thu xu t khNu, thu nh p khNu và thu giá tr gia tăng (GTGT): 1.1. i v i hàng hoá xu t khNu: 1.1.1. Máy móc, thi t b , b ph n r i, v t tư, nguyên li u, nhiên li u xu t khNu ra nư c ngoài t o tài s n c nh c a d án u tư t i nư c ngoài, ư c mi n thu xu t khNu (n u có) và ch u thu GTGT v i thu su t 0%. H sơ n p cho cơ quan h i quan mi n thu xu t khNu bao g m: - Công văn ngh c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài; - T khai hàng hoá xu t khNu; - Danh m c hàng hoá xu t khNu th c hi n d án u tư t i nư c ngoài ư c mi n thu xu t khNu do B Thương m i c p (ghi c th : ch ng lo i, s lư ng và tr giá hàng hoá); - Gi y phép u tư ra nư c ngoài do B K ho ch và u tư c p - b n sao có xác nh n sao y b n chính c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài; - Gi y phép ho c phê duy t c a nư c nh n u tư v vi c doanh nghi p Vi t Nam u tư t i nư c này - b n sao và b n d ch có xác nh n c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài ho c cơ quan có thNm quy n; - H p ng u thác xu t khNu (trư ng h p u thác xu t khNu) - b n sao có xác nh n sao y b n chính c a doanh nghi p Vi t Nam có d án u tư ra nư c ngoài. Trư ng h p hàng hoá xu t khNu nhi u l n, các văn b n nêu t i g ch u dòng th 4,5,6 c a h sơ nêu trên ch n p l n u xu t khNu. Căn c h sơ nêu trên và th c t hàng hoá xu t khNu, cơ quan H i quan có trách nhi m ki m tra, xác nh c th s ti n thu xu t khNu ư c mi n i v i t ng lô hàng xu t khNu và ghi c th vào T khai hàng hoá xu t khNu: "s thu xu t khNu ư c mi n theo qui nh t i Thông tư s 97/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 c a B Tài chính là .... ". Trư ng h p, hàng hoá xu t khNu không có thu su t thu xu t khNu, trên cơ s Danh m c hàng hoá xu t khNu ư c mi n thu xu t khNu do B Thương m i c p, cơ quan H i quan theo dõi vi c xu t khNu hàng hoá th c hi n d án u tư t i nư c ngoài
  3. c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài và ghi rõ t i T khai hàng hoá xu t khNu: ch ng lo i, s lư ng, giá tr hàng hoá th c xu t khNu. H sơ ch ng minh hàng xu t khNu khi kê khai thu GTGT th c hi n như qui nh c a Lu t thu giá tr gia tăng hi n hành i v i hàng hoá xu t khNu. Riêng h p ng bán hàng hoá ký v i nư c ngoài ư c thay b ng danh m c hàng hoá xu t khNu ư c mi n thu xu t khNu do B Thương m i c p. 1.1.2. Hàng hoá xu t khNu dư i hình th c t m xu t, tái nh p th c hi n d án u tư t i nư c ngoài th c hi n thu xu t khNu i v i hàng t m xu t và thu nh p khNu i v i hàng tái nh p theo qui nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu hi n hành, th c hi n thu GTGT theo qui nh c a Lu t thu GTGT hi n hành. 1.2. i v i hàng hoá nh p khNu: 1.2.1. Máy móc, thi t b , b ph n r i xu t khNu ra nư c ngoài t o tài s n c nh c a d án u tư t i nư c ngoài, khi thanh lý ho c k t thúc d án và ư c nh p khNu tr l i vào Vi t Nam, ư c mi n thu nh p khNu và thu c i tư ng không ch u thu GTGT. H sơ n p cho cơ quan H i quan mi n thu nh p khNu và xác nh hàng hoá thu c i tư ng không ch u thu GTGT bao g m: - Công văn ngh c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài; - T khai hàng hoá nh p khNu ( ã hoàn thành th t c h i quan); - T khai hàng hoá xu t khNu (có xác nh n ã hoàn thành th t c h i quan và th c t hàng hoá xu t khNu) khi xu t khNu hàng hoá t o tài s n c nh c a d án u tư t i nư c ngoài - b n chính ho c b n sao có xác nh n c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài; - Văn b n xác nh n k t thúc d án u tư t i nư c ngoài c a cơ quan có thNm quy n c a nư c nh n u tư, ho c Quy t nh thanh lý tài s n c a H i ng qu n tr ho c c p tương ương theo qui nh c a nư c nh n u tư - b n sao và b n d ch có xác nh n c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài ho c cơ quan có thNm quy n. - H p ng u thác nh p khNu (trư ng h p u thác nh p khNu) - b n sao có xác nh n sao y b n chính c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài. Trư ng h p hàng hoá nh p khNu nhi u l n, các văn b n nêu t i g ch u dòng th 4,5 c a h sơ nêu trên ch n p l n u nh p khNu. Căn c h sơ nêu trên và th c t hàng hoá nh p khNu, cơ quan H i quan ra quy t nh mi n thu nh p khNu i v i t ng lô hàng nh p khNu. 1.2.2. Hàng hoá ư c chia khi thanh lý ho c k t thúc d án u tư t i nư c ngoài do u tư b ng ti n; hàng hóa là ph n ư c chia doanh thu ho c l i nhu n c a d án u tư t i nư c ngoài, nh p khNu vào Vi t Nam, là i tư ng áp d ng thu nh p khNu theo
  4. qui nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và áp d ng thu GTGT theo qui nh c a Lu t thu GTGT hi n hành. 1.2.3. M u v t, tài li u k thu t (băng t , băng gi y ...) c a d án d u khí u tư t i nư c ngoài, nh p khNu nh m m c ích nghiên c u, phân tích, ph c v cho vi c th c hi n d án d u khí u tư t i nư c ngoài, ư c mi n thu nh p khNu và thu c i tư ng không ch u thu GTGT. H sơ n p cho cơ quan H i quan mi n thu nh p khNu và xác nh hàng hoá thu c i tư ng không ch u thu GTGT bao g m: - Công văn ngh c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài; - T khai hàng hoá nh p khNu ( ã hoàn thành th t c h i quan); - Danh m c m u v t, tài li u k thu t nh p khNu c a d án d u khí u tư t i nư c ngoài nh p khNu nghiên c u phân tích ph c v cho vi c th c hi n d án d u khí t i nư c ngoài do doanh nghi p Vi t nam u tư ra nư c ngoài l p (ghi c th : ch ng lo i, s lư ng và tr giá hàng hoá). Doanh nghi p ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung c a Danh m c; - Gi y phép u tư ra nư c ngoài do B K ho ch và u tư c p - b n sao có xác nh n c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài; - Gi y phép ho c phê duy t c a nư c nh n u tư v vi c doanh nghi p Vi t Nam u tư trong d án d u khí t i nư c này - b n sao ho c b n d ch có xác nh n c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài ho c cơ quan có thNm quy n; - H p ng u thác nh p khNu (trư ng h p u thác nh p khNu) - b n sao có xác nh n c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài. Trư ng h p nh p khNu hàng hoá nhi u l n, các văn b n nêu t i g ch u dòng th 4, 5, 6 c a h sơ nêu trên ch n p l n u nh p khNu. Căn c h sơ nêu trên và th c t hàng hoá nh p khNu, cơ quan H i quan ra quy t nh mi n thu nh p khNu i v i t ng lô hàng nh p khNu. 1.2.4. Thi t b , v t tư chuyên d ng cho ho t ng d u khí nh p khNu gia công thành s n phNm theo h p ng gia công ký v i i di n có thNm quy n c a d án d u khí u tư t i nư c ngoài, ư c mi n thu nh p khNu, thu c i tư ng không ch u thu GTGT khi nh p khNu tương ng v i s lư ng s n phNm th c t xu t khNu, khi xu t khNu s n phNm ư c mi n thu xu t khNu, thu c i tư ng ch u thu GTGT v i thu su t 0%. T ng c c H i quan t ch c hư ng d n th c hi n vi c mi n thu nh p khNu, thu c i tư ng không ch u thu GTGT i v i trư ng h p doanh nghi p Vi t Nam nh p u tư ra nư c ngoài khNu thi t b , v t tư chuyên d ng cho ho t ng d u khí gia công và mi n thu xu t khNu (n u có) khi xu t khNu s n phNm cho d án d u khí u tư t i nư c ngoài theo qui nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu, Lu t thu giá tr gia tăng hi n hành.
  5. 1.2.5. Thi t b , v t tư chuyên d ng cho ho t ng d u khí, thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c, nh p khNu s n xu t, ch bi n thành s n phNm, xu t khNu cho d án d u khí u tư t i nư c ngoài, áp d ng thu nh p khNu theo qui nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu hi n hành, áp d ng thu GTGT theo qui nh c a Lu t thu GTGT hi n hành. Vi c xác nh thi t b , v t tư chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c căn c vào Danh m c v t tư, thi t b ph c v ho t ng d u khí trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư ban hành. 2. Thu thu nh p doanh nghi p: Doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài có thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh t i nư c ngoài, th c hi n kê khai và n p thu thu nh p doanh nghi p theo qui nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p hi n hành c a Vi t nam, k c trư ng h p doanh nghi p ang ư c hư ng ưu ãi mi n, gi m thu thu nh p theo qui nh c a nư c nh n u tư. M c thu su t thu thu nh p doanh nghi p tính và kê khai thu i v i các kho n thu nh p t nư c ngoài là m c thu su t cơ b n c a Lu t thu Thu nh p doanh nghi p, không áp d ng m c thu su t ưu ãi (n u có) mà doanh nghi p Vi t nam u tư ra nư c ngoài ang ư c hư ng theo Lu t i v i doanh nghi p trong nư c. Cơ quan thu có quy n n nh thu nh p ch u thu t ho t ng s n xu t kinh doanh t i nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài i v i các trư ng h p vi ph m qui nh v kê khai, n p thu , qui nh t i i u 16 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam. Trư ng h p kho n thu nh p ó ã ch u thu thu nh p doanh nghi p (ho c m t lo i thu có b n ch t tương t như thu thu nh p doanh nghi p) nư c ngoài, khi tính thu thu nh p doanh nghi p ph i n p t i Vi t Nam, doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài ư c tr s thu ã n p nư c ngoài ho c ã ư c i tác nư c ti p nh n u tư tr thay (k c thu i v i ti n lãi c ph n), nhưng s thu ư c tr không vư t quá s thu thu nh p tính theo qui nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam. S thu thu nh p doanh nghi p Vi t nam u tư ra nư c ngoài ư c mi n, gi m theo lu t pháp c a nư c nh n u tư i v i ph n l i nhu n ư c hư ng t d án u tư nư c ngoài, cũng ư c tr khi xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p t i Vi t nam. Ví d 1: Doanh nghi p Vi t Nam A ư c hư ng kho n thu nh p 800 tri u ng t d án u tư t i nư c ngoài. Kho n thu nh p này là thu nh p sau khi ã n p thu thu nh p theo Lu t c a nư c nh n u tư. S thu thu nh p ã n p là 200 tri u ng. Ph n thu nh p c a doanh nghi p Vi t Nam A ph i kê khai và n p thu thu nh p theo qui nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam như sau: [(800 tri u ng + 200 tri u ng) x 32%]= 320 tri u ng S thu thu nh p doanh nghi p ph i n p sau khi ã tr s thu ã n p t i nư c nh n u tư:
  6. 320 tri u ng - 200 tri u ng = 120 tri u ng Ví d 2: Doanh nghi p Vi t Nam A có kho n thu nh p 780 tri u ng t d án u tư t i nư c ngoài. Kho n thu nh p này là thu nh p sau khi ã n p thu thu nh p. S thu thu nh p ã n p theo qui nh c a nư c nh n u tư là 520 tri u ng. Ph n thu nh p c a doanh nghi p Vi t Nam A ph i kê khai và n p thu thu nh p theo qui nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam như sau: [(780 tri u ng + 520 tri u ng) x 32%]= 416 tri u ng Doanh nghi p Vi t Nam A ch ư c tr s thu ã n p nư c nh n u tư tương ương v i s thu tính theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam là 416 tri u ng. S thu ã n p t i nư c nh n u tư vư t quá s thu tính theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam là 104 tri u ng (520 - 416 = 104) không ư c tr vào s thu ph i n p khi kê khai và n p thu thu nh p doanh nghi p t i Vi t Nam. H sơ ính kèm khi kê khai và n p thu c a doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài i v i kho n thu nh p t d án u tư t i nư c ngoài bao g m: - Quy t nh c a H i ng qu n tr c a doanh nghi p v vi c phân chia l i nhu n c a d án u tư t i nư c ngoài. - Báo cáo tài chính c a doanh nghi p ã ư c ki m toán c l p xác nh n. - T khai thu thu nh p c a doanh nghi p thu c d án u tư t i nư c ngoài (b n sao có xác nh n c a i di n có thNm quy n c a d án u tư t i nư c ngoài); - Biên b n quy t toán thu i v i doanh nghi p(n u có); - Xác nh n s thu ph i n p, s thu ã n p t i nư c ngoài ho c s thu ư c tr thay, s thu ư c mi n, gi m c a cơ quan thu t i nư c nh n u tư. Trư ng h p d án u tư t i nư c ngoài chưa phát sinh thu nh p ch u thu (ho c ang phát sinh l ), khi kê khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p hàng năm, doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài ch ph i n p Báo cáo tài chính có xác nh n c a cơ quan ki m toán c l p ho c c a cơ quan có thNm quy n c a nư c nh n u tư và T khai thu thu nh p c a d án u tư t i nư c ngoài (b n sao có xác nh n c a i di n có thNm quy n c a d án u tư t i nư c ngoài). S l phát sinh t d án u tư nư c ngoài ư c x lý ho c chuy n l theo quy nh c a nư c nh n u tư, không ư c tr vào s thu nh p phát sinh c a doanh nghi p trong nư c khi tính thu thu nh p doanh nghi p. Khi ch m d t ho t ng c a d án u tư t i nư c ngoài mà phát sinh kho n l chưa ư c bù tr h t mà doanh nghi p Vi t nam ph i gánh ch u thì doanh nghi p Vi t nam ư c kê khai, bù tr s l này vào thu nh p c a doanh nghi p Vi t nam kỳ ti p theo phù h p v i quy nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p. i v i các d án d u khí u tư t i nư c ngoài, trư ng h p doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài vay v n u tư, n u doanh nghi p ch ng minh ư c kho n lãi ti n vay chưa ư c kh u tr khi xác nh thu nh p ch u thu theo qui nh c a nư c nh n u tư thì kho n lãi ti n vay này s ư c kh u tr vào s thu nh p t d án d u
  7. khí u tư t i nư c ngoài khi xác nh thu nh p ch u thu theo qui nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam. T l lãi vay ư c kh u tr th c hi n theo qui nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p hi n hành. Kho n thu nh p t i nư c ngoài ư c kê khai vào quy t toán thu thu nh p doanh nghi p c a năm sau năm tài chính c a d án u tư t i nư c ngoài theo qui nh c a nư c nh n u tư. Doanh nghi p có th kê khai vào quy t toán thu thu nh p doanh nghi p c a năm tài chính cùng v i năm tài chính c a d án u tư t i nư c ngoài n u doanh nghi p có cơ s và ch ng t xác nh ư c s thu nh p và s thu thu nh p ã n p c a d án u tư t i nư c ngoài. Ví d 3: Doanh nghi p Vi t Nam A có thu nh p t d án u tư t i nư c ngoài c a năm tài chính 2001. Doanh nghi p Vi t Nam A ph i kê khai kho n thu nh p nói trên vào T khai quy t toán thu thu nh p c a năm tài chính 2002, theo qui nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam. i v i kho n thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh c a d án u tư t i nư c ã ký Hi p nh tránh ánh thu hai l n v i Vi t Nam, doanh nghi p Vi t nam u tư ra nư c ngoài kê khai và n p thu theo qui nh t i Hi p nh. 3. Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao: Các cá nhân làm vi c cho d án u tư t i nư c ngoài th c hi n thu thu nh p cá nhân theo qui nh c a Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao hi n hành. 4. Các lo i thu , phí và l phí khác: Ngoài vi c th c hi n nghĩa v thu i v i ho t ng s n xu t, kinh doanh c a d án u tư t i nư c ngoài như hư ng d n t i Thông tư này, doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài th c hi n nghĩa v thu , phí và l phí theo qui nh c a pháp lu t v thu , phí và l phí hi n hành i v i ho t ng s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam thông qua vi c cung c p hàng hoá, d ch v và các giao d ch kinh t khác v i d án u tư t i nư c ngoài. III. T CH C TH C HI N 1. nh kỳ hàng quí, T ng c c H i quan t ng h p báo cáo B trư ng B Tài chính ch ng lo i, s lư ng hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; kim ng ch xu t khNu, nh p khNu; s thu xu t khNu, s thu nh p khNu ư c mi n c a các d án u tư t i nư c ngoài. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Tài chính nghiên c u và hư ng d n b sung k p th i. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản