Thông tư số 97/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: sontinh

Thông tư số 97/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, chi trả, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư số 97/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

T H¤NG T ¦
B é   T µ I   C H Ý N H   S è   9 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 3   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 4 
Híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, chi tr¶, thanh to¸n 
c¸c kho¶n chi Ng©n s¸ch Nhµ níc b»ng ngo¹i tÖ 
qua Kho b¹c Nhµ níc


C¨n   cø   LuËt   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   sè   01/2002/QH11   ngµy  
16/12/2002   cña   Quèc   héi   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   60/2003/N§­CP  
ngµy 06/06/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng  
dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06/06/2003 cña  
ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt  
Ng©n s¸ch Nhµ níc;
C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 quy  
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña  
Bé Tµi chÝnh.
Bé  Tµi chÝnh híng dÉn chÕ   ®é  qu¶n lý  chi tr¶ mét sè  
kho¶n chi b»ng ngo¹i tÖ cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n thuéc ng©n  
s¸ch Trung ¬ng t¹i Kho b¹c Nhµ níc nh sau: 


I. QUY §ÞNH CHUNG


1. Nh÷ng kho¶n chi b»ng ngo¹i tÖ   ®îc thùc hiÖn theo 
h×nh thøc lÖnh chi tiÒn bao gåm:
­ Chi tr¶ nî níc ngoµi.
­ ViÖn trî  cho c¸c tæ chøc quèc tÕ  vµ  níc ngoµi theo 
QuyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ.
­ Kinh phÝ  cho c¸c c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam  ë  níc 
ngoµi.
­ §ãng gãp cho c¸c Tæ chøc quèc tÕ   ®Æc thï  (ADB,WB, 
IMF,v.v...).
­ Chi  nghiÖp  vô,  nhËp thiÕt  bÞ,  vËt t  cho  nhiÖm  vô 
thêng xuyªn vµ dù tr÷ cña Bé C«ng an, Bé Quèc phßng.
­ Chi trî cÊp vµ ®µo t¹o ®èi víi lu häc sinh ViÖt Nam 
häc  ë  níc ngoµi theo quyÕt  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  Gi¸o dôc 
vµ   ®µo t¹o (bao gåm trî  cÊp, häc phÝ, vÐ  m¸y bay, sinh 
ho¹t phÝ cña lu häc sinh).
­ Chi  ®oµn ra cña c¸c nhiÖm vô  chi  ®îc cÊp b»ng lÖnh 
chi   tiÒn   (theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   42/2004/Q§­BTC   ngµy 
22/4/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh).
­   C¸c   kho¶n   chi   kh¸c   theo   quyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng 
ChÝnh  phñ,   Bé  trëng   Bé   Tµi   chÝnh   (quèc   phßng,  an   ninh,  
cÊp vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cho mét sè dù ¸n thuéc Ng©n 
s¸ch Nhµ níc…).
2. Nh÷ng kho¶n chi b»ng ngo¹i tÖ   ®îc thùc hiÖn theo 
dù  to¸n n¨m (h×nh thøc rót dù  to¸n) tÝnh b»ng  ®ång ViÖt 
Nam bao gåm:
­   Chi   cho   c¸c   ®oµn   ®i   c«ng   t¸c   níc   ngoµi   (trõ   c¸c 
®oµn ra ®îc cÊp b»ng lÖnh chi tiÒn nªu t¹i §iÓm 1 Môc I) 
­   Chi   ®ãng   niªn   liÔm   tæ   chøc   quèc   tÕ   cña   c¸c   Bé, 
ngµnh.
­ Chi mua tin, thanh to¸n cíc ph¸t sãng.
­ C¸c kho¶n chi kh¸c theo quyÕt  ®Þnh cña Bé  trëng Bé 
Tµi chÝnh.
3. Qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ dù to¸n thuéc ng©n  
s¸ch Trung ¬ng:
a.  C¨n cø vµo  dù  to¸n  ng©n  s¸ch  ®îc  ChÝnh  phñ  giao 
hµng n¨m, c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh 
phñ  (sau  ®©y gäi lµ  c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n) ph©n bæ dù  to¸n 
theo   nhãm  môc  qui   ®Þnh   hiÖn   hµnh,  thuyÕt   minh  chi  tiÕt  
nh÷ng nhiÖm vô chi b»ng ngo¹i tÖ göi Bé Tµi chÝnh lµm c¨n 
cø cÊp ph¸t.
b.  C¸c  ®¬n  vÞ  dù  to¸n  chÞu  tr¸ch  nhiÖm  qu¶n lý,  sö 
dông vµ  quyÕt  to¸n  c¸c nhiÖm vô  chi b»ng ngo¹i  tÖ  theo 
chÕ ®é hiÖn hµnh. 
c.  C¸c  ®¬n  vÞ  dù  to¸n  thuéc  Ng©n  s¸ch Trung  ¬ng  më 
tµi kho¶n dù to¸n t¹i Së Giao dÞch Kho b¹c Nhµ n íc nÕu cã 
nhu cÇu chi b»ng ngo¹i tÖ  nªu t¹i §iÓm 2 Môc I   Th«ng t
nµy.


II. QUY §ÞNH Cô THÓ


1. LËp dù to¸n chi ngo¹i tÖ:
­ Dù  to¸n chi ngo¹i tÖ  lµ  mét bé  phËn dù  to¸n ng©n 
s¸ch Nhµ níc, c¸c kho¶n chi b»ng ngo¹i tÖ ®îc lËp dù to¸n 
chung trong dù to¸n h»ng n¨m cña c¸c ®¬n vÞ. 
­ Dù to¸n chi ngo¹i tÖ ®îc tÝnh b»ng ®« la Mü qui ®æi 
ra ®ång ViÖt Nam theo tØ gi¸ kÕ ho¹ch do Bé Tµi chÝnh qui  
®Þnh.
­ C¸c  kho¶n  chi b»ng  ngo¹i  tÖ  cÇn   ®îc lËp  chi tiÕt 
theo c¸c biÓu MÉu sè 1; MÉu  sè 08­ TT 59 (®Ýnh kÌm Th«ng 
t nµy) .
2. Ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch n¨m: 
C¨n cø quyÕt  ®Þnh giao dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m cña Thñ 
tíng ChÝnh phñ, c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp I ph©n bæ vµ  giao  
dù  to¸n cho c¸c  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch trùc thuéc theo 
c¸c nhãm  môc ng©n s¸ch qui ®Þnh hiÖn hµnh.
3.   KiÓm   so¸t,   thanh   to¸n,   quyÕt   to¸n   c¸c   kho¶n   chi 
ngo¹i tÖ:
3.1. §èi víi c¸c kho¶n chi b»ng ngo¹i tÖ nªu t¹i §iÓm  
1 Môc I Th«ng t nµy, Bé Tµi chÝnh lËp lÖnh chi tiÒn trong  
®ã ghi râ sè chi ngo¹i tÖ vµ quy ra ®ång ViÖt Nam theo tû 
gi¸ h¹ch to¸n do Bé  Tµi chÝnh qui  ®Þnh göi Së  Giao dÞch 
Kho b¹c Nhµ níc. 
C¨n cø lÖnh chi tiÒn cña Bé Tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ n­
íc thùc hiÖn h¹ch to¸n chi Ng©n s¸ch Trung  ¬ng b»ng  ®ång 
ViÖt   Nam;   ®ång   thêi,   trÝch   QuÜ   Ngo¹i   tÖ   tËp   trung   cña 
Ng©n s¸ch Nhµ  níc cÊp thanh to¸n cho c¸c kho¶n chi b»ng 
ngo¹i   tÖ   theo   néi   dung   ®∙   ghi   trong   lÖnh   chi   tiÒn   vµ 
th«ng tri duyÖt y dù to¸n (theo BiÓu mÉu sè 02 vµ 03 ®Ýnh  
kÌm Th«ng t nµy)
a. QuyÕt to¸n ngo¹i tÖ   ®oµn ra cña c¸c nhiÖm vô  chi 
b»ng lÖnh chi tiÒn theo QuyÕt ®Þnh sè 42/2004/Q§­BTC ngµy 
22 th¸ng 4 n¨m 2004 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  ®îc thùc 
hiÖn  nh sau: 
Trong  thêi  gian  15 ngµy  sau khi   ®oµn  vÒ,  ®¬n  vÞ  sö 
dông   Ng©n  s¸ch   Trung  ¬ng   cã   tr¸ch   nhiÖm   göi   quyÕt   to¸n 
chi ngo¹i tÖ   ®oµn ra cho c¬  quan tµi chÝnh. C¨n cø hå  s¬  
quyÕt to¸n  ®oµn ra  ®∙  ®îc c¬  quan tµi chÝnh duyÖt quyÕt 
to¸n chi ngo¹i tÖ  (theo biÓu MÉu sè  02­a  ®Ýnh kÌm Th«ng 
t  nµy),  ®¬n vÞ   ®îc phÐp bï  trõ  thõa thiÕu gi÷a c¸c  ®oµn 
ra, cô thÓ nh sau:
­   NÕu   tiÒn   thõa   (sè   tiÒn   thõa   nhiÒu   h¬n   sè   tiÒn 
thiÕu),  ®¬n vÞ  nép vµo Quü  ngo¹i tÖ  tËp trung cña Nhµ  n­
íc.
C¨n  cø chøng  tõ  nép  ngo¹i  tÖ, giÊy  b¸o  cã  cña Ng©n 
hµng Ngo¹i th¬ng vÒ  sè  tiÒn nép trªn, c¬  quan tµi chÝnh 
(Vô   tµi   chÝnh  chuyªn   ngµnh)   cã   Th«ng   b¸o   quyÕt   to¸n   ®Ò  
nghÞ  Kho b¹c Nhµ  níc thùc hiÖn h¹ch  to¸n  gi¶m chi ng©n 
s¸ch nhµ níc cña ®¬n vÞ dù to¸n theo Ch¬ng ­ Lo¹i ­ Kho¶n 
­ Môc ­ TiÓu môc t¬ng øng víi sè  ngo¹i tÖ   ®¬n vÞ   ®∙ nép 
b»ng  ®ång ViÖt Nam theo tû  gi¸ h¹ch to¸n do Bé  Tµi chÝnh 
quy ®Þnh (theo biÓu MÉu sè 02­b ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy).
­   NÕu   tiÒn   thiÕu   (sè   tiÒn   thiÕu   nhiÒu   h¬n   sè   tiÒn 
thõa), c¬  quan tµi chÝnh cÊp bæ sung b»ng lÖnh chi tiÒn 
göi Së Giao dÞch Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn chi tr¶. 
b) §Õn cuèi n¨m (31/12) ®¬n vÞ dù to¸n vµ c¬ quan tµi 
chÝnh   lËp   biªn   b¶n   ®èi   chiÕu   sè   liÖu   lµm   c¨n   cø   duyÖt 
quyÕt to¸n n¨m. 
3.2. §èi víi c¸c nhiÖm vô chi ngo¹i tÖ nªu t¹i §iÓm 2 
Môc I thùc hiÖn theo dù to¸n n¨m tÝnh b»ng ®ång ViÖt Nam, 
Kho b¹c Nhµ  níc thùc  hiÖn  viÖc kiÓm so¸t  chi  Ng©n  s¸ch 
Nhµ níc, trêng hîp nÕu chi ngo¹i tÖ ë Kho b¹c Nhµ níc th× 
trÝch Quü Ngo¹i tÖ tËp trung cña Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó chi 
tr¶ thanh to¸n cho  ®¬n vÞ   ®ång thêi h¹ch to¸n b»ng  ®ång 
ViÖt Nam t¬ng øng víi sè  ngo¹i tÖ   ®ã, theo tØ gi¸ h¹ch 
to¸n do Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh vµ trõ dÇn vµo dù to¸n n¨m,  
cô thÓ nh sau:
3.2.1.Chi tr¶ ngo¹i tÖ  cho c¸c  ®oµn  ®i c«ng t¸c níc 
ngoµi:
a. C¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  kinh 
phÝ   ®oµn ra tõ  kh©u lËp dù  to¸n, t¹m øng vµ  duyÖt quyÕt 
to¸n ®èi víi tõng ®oµn vµ c¸ nh©n.
b. C¨n cø vµo c¸c qui ®Þnh cña Th«ng t  sè 79/2003/TT­
BTC   ngµy   13/8/2003   híng   dÉn   chÕ   ®é   qu¶n   lý,   cÊp   ph¸t, 
thanh  to¸n  c¸c kho¶n chi Ng©n  s¸ch  Nhµ  níc qua Kho b¹c 
Nhµ  níc; quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  chÕ   ®é 
c«ng t¸c phÝ  cho c¸n bé, c«ng chøc nhµ  níc  ®i c«ng t¸c 
ng¾n h¹n  ë  níc ngoµi; c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ  cña 
®oµn ra, viÖc cÊp ph¸t chia thµnh 2 bíc sau:
­ CÊp t¹m øng: c¨n cø vµo dù  to¸n chi ng©n s¸ch nhµ 
níc b»ng ngo¹i tÖ  (tÝnh theo  ®ång ViÖt Nam)  ®îc c¬  quan 
nhµ níc cã thÈm quyÒn duyÖt vµ giÊy rót dù to¸n ng©n s¸ch 
b»ng ngo¹i tÖ  (ghi râ  t¹m øng) cña  ®¬n vÞ  sö  dông Ng©n 
s¸ch Nhµ  níc (theo Phô  lôc sè  06­ TT 79  ®Ýnh kÌm Th«ng t  
nµy) Kho b¹c Nhµ  níc lµm thñ  tôc trÝch Quü  Ngo¹i tÖ  tËp 
trung   cña   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   t¹m   øng   cho   ®¬n   vÞ;   ®ång 
thêi, h¹ch to¸n t¹m øng chi Ng©n s¸ch Trung ¬ng b»ng tiÒn 
ViÖt Nam theo tû gi¸ h¹ch to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 
Khi thùc hiÖn cÊp t¹m øng cho ®¬n vÞ, Kho b¹c Nhµ níc 
thùc hiÖn trõ ngay vµo dù to¸n n¨m cña ®¬n vÞ.
­   CÊp   thanh   to¸n:   trong   thêi   gian   15   ngµy   sau   khi 
®oµn   vÒ,   ®¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   cã   tr¸ch 
nhiÖm göi quyÕt to¸n chi ngo¹i tÖ ®oµn ra cho Kho b¹c Nhµ 
níc  ®Ó  thanh to¸n t¹m øng. C¨n cø hå  s¬  quyÕt to¸n  ®oµn 
ra  ®∙  ®îc c¬  quan chñ  qu¶n duyÖt quyÕt to¸n chi ngo¹i tÖ 
vµ  giÊy  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n t¹m øng cña  ®¬n vÞ  (theo Phô 
lôc sè  07­TT 79  ®Ýnh kÌm Th«ng t  nµy), Kho b¹c Nhµ  níc 
lµm thñ tôc chuyÓn tõ cÊp t¹m øng sang cÊp thanh to¸n t¹m 
øng; ®ång thêi, thanh to¸n sè ngo¹i tÖ ®∙ t¹m øng theo tû 
gi¸ h¹ch to¸n do Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh. Qu¸ tr×nh thanh 
to¸n t¹m øng  ®îc bï  trõ  thõa, thiÕu gi÷a c¸c  ®oµn trong 
cïng mét ®¬n vÞ. Sau khi ®∙ bï trõ gi÷a c¸c ®oµn, nÕu cßn  
chªnh lÖch, th× xö lý nh sau:
+ Trêng hîp sè t¹m øng nhá h¬n sè ®îc quyÕt to¸n, ®¬n 
vÞ  ph¶i lËp giÊy rót dù  to¸n ng©n s¸ch b»ng ngo¹i tÖ  göi 
Kho b¹c Nhµ níc ®Ó ®îc cÊp bæ sung ngo¹i tÖ vµ trõ vµo dù 
to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc duyÖt;
+ Trêng hîp sè t¹m øng lín h¬n sè ®îc quyÕt to¸n, ®¬n 
vÞ   cã   tr¸ch   nhiÖm   hoµn   tr¶   Quü   Ngo¹i   tÖ   tËp   trung   cña 
Ng©n s¸ch Nhµ níc sè chªnh lÖch. Khi ®¬n vÞ hoµn tr¶, Kho 
b¹c Nhµ níc h¹ch to¸n phôc håi tµi kho¶n dù to¸n khi thùc 
hiÖn h¹ch to¸n gi¶m chi cho ®¬n vÞ.
c. §¬n vÞ dù to¸n cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n chi ngo¹i  
tÖ  t¬ng øng tiÒn  ®ång ViÖt Nam cïng víi quyÕt to¸n quÝ, 
n¨m cña ®¬n vÞ.
3.2.2.   Chi   tr¶   ngo¹i   tÖ   thanh   to¸n   ®ãng   niªn   liÔm,  
mua tin, cíc ph¸t sãng:
a.  §èi víi  c¸c kho¶n  chi  ®ãng niªn  liÔm  cho c¸c  tæ 
chøc   quèc   tÕ   (môc   157);   mua   tin   (môc   119)   cña   c¸c   Bé, 
ngµnh:   c¨n   cø   dù   to¸n   chi   ngo¹i   tÖ   kÌm   theo   chøng   tõ 
thanh  to¸n   cã  liªn   quan   (hîp   ®ång  thanh   to¸n,  giÊy   b¸o  
®ßi   tiÒn   cña   c¸c   tæ   chøc   quèc   tÕ)   vµ   giÊy   rót   dù   to¸n 
Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   b»ng   ngo¹i   tÖ,   Kho   b¹c   Nhµ   níc   thùc 
hiÖn trÝch quü  ngo¹i tÖ  cña Ng©n s¸ch Nhµ  níc  ®Ó  chi tr¶ 
vµ   thanh   to¸n   trùc   tiÕp   cho   ngêi   ®îc   hëng;   ®ång   thêi, 
h¹ch to¸n chi ng©n s¸ch trung ¬ng b»ng ®ång ViÖt Nam theo 
tû gi¸ h¹ch to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh trõ vµo dù to¸n  
ng©n s¸ch nhµ níc cña ®¬n vÞ;
b. §èi víi kho¶n chi cíc ph¸t sãng, truyÒn tin (môc 
111) phôc  vô  cho c¸c  ®oµn  cÊp  cao  cña  §¶ng,  ChÝnh  phñ, 
Quèc héi  ®i c«ng t¸c níc ngoµi  ®îc thùc hiÖn nh viÖc chi 
tr¶ ngo¹i tÖ cho ®oµn ®i c«ng t¸c níc ngoµi.
3.3. Chi mua ngo¹i tÖ cña ng©n hµng: mua ngo¹i tÖ cña  
ng©n hµng  ®îc thùc hiÖn trong trêng hîp Quü  Ngo¹i tÖ  tËp 
trung cña Ng©n s¸ch Nhµ  níc kh«ng  ®ñ  ngo¹i tÖ   ®Ó   ®¸p øng 
cho c¸c nhu cÇu thanh to¸n, chi tr¶ cña Ng©n s¸ch Nhµ níc 
hoÆc cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cã nhu cÇu chi b»ng ngo¹i tÖ,  
nhng thùc hiÖn giao dÞch t¹i c¸c Kho b¹c Nhµ  níc  ®Þa ph­
¬ng. 
C¨n  cø dù  to¸n  Ng©n  s¸ch  Nhµ  níc  ®îc  ph©n bæ,  giÊy 
rót dù  to¸n Ng©n s¸ch Nhµ  níc (t¹m øng hoÆc thanh to¸n) 
cña ®¬n vÞ sö dông Ng©n s¸ch Nhµ níc, Kho b¹c Nhµ níc cÊp 
t¹m øng hoÆc cÊp thanh to¸n cho  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch 
b»ng ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b¸n ngo¹i tÖ cña ng©n hµng 
(n¬i ®¬n vÞ mua ngo¹i tÖ) c«ng bè t¹i thêi ®iÓm chi ngo¹i 
tÖ ®Ó ®¬n vÞ trùc tiÕp mua ngo¹i tÖ cña ng©n hµng.
3.4. Trêng hîp cã  chªnh lÖch tû  gi¸ (tû  gi¸ thùc tÕ 
cao h¬n tû gi¸ khi th«ng b¸o kÕ ho¹ch) th× ®¬n vÞ dù to¸n  
®îc ng©n s¸ch  ®¶m b¶o cÊp  ®ñ  sè  ngo¹i tÖ   ®∙  ®îc bè  trÝ 
trong dù to¸n n¨m cña ®¬n vÞ.
4. QuyÕt to¸n chi ngo¹i tÖ:
§¬n vÞ  dù  to¸n tæng hîp chi ngo¹i tÖ  chung trong b¸o 
c¸o quyÕt to¸n hµng n¨m cña ®¬n vÞ.
C¬   quan   tµi   chÝnh   cã   tr¸ch   nhiÖm   thÈm   ®Þnh   b¸o   c¸o 
quyÕt to¸n chi ngo¹i tÖ  cña c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n theo qui 
®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh.


III. Tæ CHøC THùC HIÖN


Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ 
ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c néi dung quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy 
®îc   thùc   hiÖn   tõ   niªn   ®é   ng©n   s¸ch   n¨m   2004;   thay   thÕ 
Th«ng t sè 40/2001/TT­BTC ngµy 5/6/2001 cña Bé Tµi chÝnh.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  khã  kh¨n víng m¾c, 
®Ò   nghÞ   c¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh 
phñ,   c¸c   ®¬n   vÞ   ph¶n   ¶nh   kÞp   thêi   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó  
nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
bieu mau TT97.doc
MÉu sè 1

Bé........ CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
.  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc

Dù TO¸N CHI NSNN N¡M  200… THEO MôC LôC 
NG¢N S¸CH NHµ N¦íC 


Cña Bé, ngµnh....................
Ch¬ng ..............................
(kÌm theo C«ng v¨n sè.............. ngµy............. 
th¸ng.............. n¨m... cña Bé, ngµnh)
(BiÓu nµy  ®¨ng ký  víi Bé  Tµi chÝnh sau khi cã  QuyÕt 
®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh giao dù to¸n n¨m )

§¬n vÞ : §VN, USD 
STT Lo¹i ­  Môc  Dù to¸n n¨m  Trong ®ã ph©n bæ:
Kho¶n chi (®VN)
§ång VN Chi b»ng ngo¹i 

§ång VN Qui 
USD
1 2 3 4=5+6a 5 6a 6b

100
......
111 Y+X Y X X1
......
.
115 X X X1
......
.
119 Y+X Y X X1
......
145 Y+X Y X X1
......
.
157 X X X1
......
..
Tæng 
céng:

Thñ trëng ®¬n vÞ dù 
to¸n
Ký vµ ®ãng dÊu
Ghi chó: 
­ Cét sè  2: Ghi ch¬ng ,lo¹i, kho¶n ( vÝ  dô  lo¹i 11, 
lo¹i 14, lo¹i 13, lo¹i ......)
­   Cét   sè   3:   Nªu   chi   tiÕt   tõng     môc   chi     cña   tõng 
lo¹i, kho¶n 
­   Cét     sè   4:   Tæng   sè   cña   tõng   môc   chi   bao   gåm   chi 
b»ng tiÒn ViÖt nam  vµ ®ång ViÖt Nam qui ®æi tõ ngo¹i tÖ
­ Cét 5: chi b»ng ®ång VN
­ Cét 6a, 6b : dù  to¸n b»ng  ®ång ViÖt nam (cét 6a ),  
sÏ thùc hiÖn chi b»ng ngo¹i tÖ (cét 6b).
Phô lôc sè 06 ( TT 79)


Niªn 
GIÊY RóT Dù TO¸N NG¢N S¸CH 
®é:.......
B»NG NGO¹I TÖ  
....
Sè:.......
..........
...


T¹m øng Thùc chi


(Khung nµo kh«ng sö dông th× g¹ch chÐo)


§¬n   vÞ   lÜnh   tiÒn:...................................
M∙ sè §VSDNS:..........................
Sè   tµi 
kho¶n:...................................................
............................................
T¹i 
KBNN:....................................................
..............................................
Néi   dung 
chi:.....................................................
..........................................


Néi dung  M∙  C L K M TM Sè tiÒn  Sè tiÒn 
thanh to¸n nguån b»ng ngo¹i  quy ra 
tÖ VN§
(Tû 
gi¸:......
...)
T iÒn mÆt:
PhÝ Ng©n
hµng:
TiÒn chuyÓn
kho¶n:
Sè tµ i kho¶n:
Tªn tµ i kho¶n:
T¹ i Ng©n hµng:
Céng:

Sè ngêi tÖ ghi b»ng
ch÷:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sè t iÒn ViÖt Nam ghi b»ng ch÷:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . .


  Ç  
PH N KHO B¹C NHµ N¦íC DUYÖT CHI
 


KÝnh göi : NG¢N HµNG NGO¹I TH¦¥NG VIÖT NAM


Kho b¹c Nhµ níc TW ®Ò nghÞ Ng©n hµng Ngo¹i th ¬ng VN
t rÝch tµ i kho¶n
sè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cña KBNN TW
Sè t iÒn b»ng ngo¹ i
tÖ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ghi b»ng
ch÷:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chi t iÕt Sè t iÒn b»ng Sè t iÒn quy ra
ngo¹ i tÖ VN§
TiÒn mÆt:
PhÝ Ng©n hµng:
TiÒn chuyÓn kho¶n:
Sè tµ i kho¶n:
Tªn tµ i kho¶n:
T¹ i Ng©n hµng:
Céng


Néi dung chi :
§¬n vÞ tr¶ tiÒn Kho b¹c nhµ níc TW
Ngµy.. . . th¸ng.. . ghi sæ ngµy.. . / . . . . / . . .
n¨m... .
KÕ to¸n Chñ tµi KÕ to¸n KÕ to¸n tr­ Chñ tµi 
t r ëng kho¶n ëng kho¶n
Phô lôc 07 (TT79)


Niªn
GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n t¹m øng
®é:.. . . . . .
B»NG NGO¹I TÖ  
... .
Sè:. . . . . . .
... . . . . . . .
...

§¬n
vÞ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . M· sè §VSDNS... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tµi kho¶n
sè:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T¹i KBNN:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C¨n cø: - GiÊy rót Ng©n s¸ch TW b»ng ngo¹i tÖ
sè.. . . . . . . . . ngµy.. . . . . . . . . / . . . . . . . . . . /
- ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... .
§Ò nghÞ Kho b¹c Nhµ níc. . . . . . . . . thanh to¸n sè tiÒn
®· t¹m øng theo chi tiÕt sau:
Ch¬ng... . . . . . . . . Lo¹i . . . . . . . . Kho¶n.. . . . . . . .
Môc... . . . . . . . TiÓu môc... . . . . . . . .


Lo¹i Sè ®· t¹m Sè ®· nép Sè ®ÒnghÞ Sè duyÖt
Ngo¹i øng Tû thanh to¸n thanh to¸n
tÖ Tû gi¸: . . . . . . . . . . (VN§) (VN§)
gi¸: . . . . . . . / . . . /USD
USD
Ngo¹i VN§ Ngo¹i VN§
tÖ tÖ


Tæng sè

Tæng sè tiÒn ®Ò nghÞ thanh to¸n ghi b»ng
ch÷:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . . . . . . . . .
Ngµy.. . . . . th¸ng.. . . .
n¨m... . . . . .
KÕ to¸n trëng
Chñ tµi kho¶nPHÇN DµNH CHO KHO B¹C NHµ N¦íC GHI


tiÒn Nî t¹m
§ång ý thanh to¸n sè øng
TK.. . . . . . .
l µ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . .
Sè tiÒn ghi b»ng
ch÷:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngµy......  
th¸ng....  
KÕ to¸n KÕ to¸n trëng
n¨m......
Gi¸m ®èc KBNN
Phô lôc sè 2 ­ BiÓu sè 08 (TT59)
- Tªn ® vÞ:
¬n
- Ch¬ng:.. . . . . . .
Dù TO¸N CHI B»NG NGO¹I TÖ N¡M…...


(Dïng cho ® vÞ sö dông ng©n s¸ch thuéc ng©n s¸ch Trung ¬ng b¸o c¸o
¬n
® vÞ dù to¸n cÊp trªn; dïng cho ® vÞ dù to¸n cÊp I b¸o c¸o
¬n ¬n
Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t )


ST Lo¹ Kho¶n Néi dung Thùc hiÖn n¨m... Dù to¸n n¨m... ¦ íc thùc hiÖn Dù to¸n n¨m...
Ti (n¨m tr íc) (n¨m hiÖn hµnh) n¨m... (n¨m hiÖn (n¨m kÕ ho¹ch)
hµnh)
TiÒn VN Quy TiÒn VN Quy TiÒn VN Quy TiÒn VNQuy ngo¹i
( tr iÖu ngo¹i ( tr iÖu ngo¹i tÖ ( tr iÖu ngo¹i ( tr iÖu tÖ (USD)
®ång) tÖ ®ång) (USD) ®ång) tÖ ®ång)
(USD) (USD)
Tæng sè chi:
1 Tr¶ nî
2 Kinh phÝ c¸c
c¬ quan ®¹i
diÖn (1)
3 Chi ®oµn ra
4 Niªn l iÔm
5 §µo t¹o l u häc
s inh
6 Mua s¾m ® Æc
biÖt

Ghi chó: (1) Gåm: C¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, th ¬ng m¹i, Ngµy.. . th¸ng.. . n¨m... .
qu©n sù, v¨n ho¸, ®¹i diÖn Th«ng tÊn x·, §µi truyÒn h×nh VN vµ Thñ trëng ®¬n vÞ
c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña VN kh¸c ë níc ngoµi.
(Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

MÉu sè 03


Ng©n s¸ch Trung ­
Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
V ô ....... §é c l p  ­ Tù do ­ H ¹
Ë nh phóc ¬ng
..... Niªn 
®é..............
                                  
LÖnh chi sè:......................... 
ngµy............./............/.............


TH¤NG TRI DUYÖT Y Dù TO¸N 
Sè:..../...... 


Bé   Tµi   chÝnh   duyÖt   y   dù   to¸n 
cña:.....................................................
......
M∙   sè   §VSDNS:.............   Ch¬ng............. 
Lo¹i............ Kho¶n...............
Níc   chñ 
nî:......................................................
......................................
Lý   do   kho¶n 
chi:.....................................................
..................................


Môc TiÓu  Sè tiÒn
Ghi chó
Môc
Nguyªn tÖ Quy USD Quy VN§
(Ghi râ  (B»ng  (B»ng  Ên ®Þnh sè tiÒn ®îc 
sè vµ  sè) sè) cÊp:
lo¹i  (Sè tiÒn VN§ b»ng 
ngo¹i tÖ) ch÷):.........
Tæng céng: ......... ....... ....... .....................
....... ....... ....... .....................
.......
.. ..

GHI CHó
C¨n 
cø.......................................................
...................................................
Bé Tµi chÝnh yªu cÇu Së Giao dÞch Kho b¹c nhµ níc lµm 
thñ tôc trÝch tõ Quü Ngo¹i tÖ tËp trung:
16

Sè   ti n
Ò   (b»ng  
sè ):.....................................................
....................................
B»ng 
ch÷ :.....................................................
................................................
§Ó   tr¶  
cho:.....................................................
..............................................  
Tµ i kho¶n: (gh i râ  sè  tµ i kho¶n vµ  tªn  Ng© n µng gi  
 h ao
dÞch) 
Lý  
do:......................................................
.....................................................  


H µ N é i, ngµy....  
th¸ng .....  n¨m . ......
Ngê i l p  th«ng   Trëng phßng
Ë
tri TL/Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH
Vô TR¦ëNG Vô............


Ghi chó: MÉu nµy ® sö dông trong tr êng hîp chi tr¶
îc
n î níc ngoµi b»ng ngo¹ i tÖ.
MÉu sè 02


Ng©n s¸ch Trung ­
Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
¬ng
Vô ....... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
..... Niªn 
®é..............


LÖnh chi sè:......................... 
ngµy............./............/.............


TH¤NG TRI DUYÖT Y Dù TO¸N 
Sè:...../..... 


Bé Tµi chÝnh duyÖt y dù  to¸n cña:  
.....................................................
.....................................................
M∙   sè 
§VSDNS:..................................................
.............................
17

C h¬ ng.....................  
Lo ¹i........................  
Kho¶n............................
Lý   do   kho¶n 
ch i:.....................................................
..........................
M ôc Ti u  
Ó Sè ti n
Ò
G hi ch ó
M ôc
Nguyªn t Q uy USD Q uy VN §
Ö
( h i râ   (B»ng   (B»ng   Ên ® Þnh sè  ti n  ®î  
G Ò c
sè  vµ  sè ) sè ) cÊp:
l ¹i  
o (S è  ti n  VN § b»ng 
Ò
ngo ¹i t )
Ö ch÷ ):..........
Tæ ng céng: ......... ....... ....... .....................
....... ....... .....................
.......
.........
... ..
                            
GHI CHó
­   C¨n  
cø.......................................................
................................................  
§Ò  nghÞ  Së  G i  dÞch  KBNN l m  th ñ  tô c  cÊp:....  b»ng 
ao µ
sè , l ¹i  ngo ¹i t  cÇ n ch i.
o Ö
(B »ng  
ch÷ :.....................................................
................................).
Theo chi tiÕt sau:
1­   TiÒn 
mÆt:.....................................................
.............................................
2­   ChuyÓn 
kho¶n:...................................................
......................................
vµo 
TK:..................................................   T¹i 
Ng©n hµng..............................
3­   LÖ   phÝ   Ng©n 
hµng:....................................................
...............................


Hµ Néi, ngµy.... 
th¸ng..... n¨m.......
Ngêi lËp th«ng  Trëng phßng
TL/Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH
tri
Vô TR¦ëNG Vô............
18Ghi chó: MÉu nµy ® sö dông trong tr êng hîp cÊp ph¸t
îc
c ¸c kho¶n chi ng©n s¸ch b»ng ngo¹ i tÖ.
19

MÉu sè 02(a)


Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜAVIÖT NAM
Sè:. . . . . §éc l Ëp - Tù do - H¹nh phóc
TC/TC§N


QUYÕT TO¸N §OµN RA 


KÝnh göi: (Bé, ngµnh).......


QuyÕt to¸n ®oµn
®i:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C¨n cø theo QuyÕt ®Þnh sè:
C¨n cø c«ng v¨n ®ÒnghÞ quyÕt to¸n sè:
§· ® duyÖt y nh sau:
îc


Lo¹i Sè tiÒn ®· Sè tiÒn ®îc Sè tiÒn Sè tiÒn
ngo¹i tÖ cÊp quyÕt to¸n thõa thiÕu
USD

NHËN XÐT


Hµ Néi, ngµy.. . .
th¸ng.. . . . n¨m... . . . .
Ngêi lËp th«ng  Trëng phßng
TL/Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH
tri
Vô TR¦ëNG Vô............


Ghi chó: MÉu nµy ® sö dông ®èi ví i
îc kho¶n chi ngo¹i
tÖ ®oµn ra b»ng lÖnh chi tiÒn .
20

MÉu sè 02 (b)


Ng©n s¸ch Trung ­
Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
Vô . . . . . . . ¬ng
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
... . . Niªn 
®é..............


LÖnh chi sè:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ngµy.. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . .

T H ¤ N G   B ¸ O   Q U Y Õ T   T O ¸ N   § O µ N   R A               Sè:. . . . / . . . . . . .


KÝnh göi: ­ Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc 
­ Së Giao dÞch Kho b¹c nhµ níc  

QuyÕt to¸n ®oµn
®i:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§VSDNS:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M· sè.. . . . . . . . . . . Ch¬ng... . . . . . . . . . . . . . . .
Lo¹i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kho¶n.. . . . . . . . . . . . . . . . .
§¬n vÞ ® quyÕt to¸n nh sau:
îc

Lo¹i ngo¹i Sè tiÒn ®· cÊp Sè tiÒn ® quyÕt
îc Sè tiÒn
tÖ to¸n thõa
USD

DIÔN GI¶I:


- C¨n cø Th«ng tr i DYDT sè:. . . . . . . . ngµy.. . . . . . . . cña
Vô.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . . .
- C¨n cø QuyÕt to¸n ngo¹i tÖ sè:. . . . . . . . .
ngµy.. . . . . . . cña Vô.. . . . . Bé Tµi chÝnh
- §Ò nghÞ Vô NSNN, Së Giao dÞch KBNN lµm thñ tôc gi¶m
chi Ng©n s¸ch Nhµ níc: . . . . . . . . . . . . . . . USD (nÕu thõa
t iÒn)
(B»ng
ch÷:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®«la Mü)
Theo chi tiÕt sau:
21


Môc TiÓu Sè tiÒn (tû Chó thÝch
Môc gi¸: . . . . . . . . . . . . . . . . )
USD VN§
(B»ng sè) (B»ng sè) Ên ®Þnh sè tiÒn ® cÊp: îc
(Sè tiÒn VN§ b»ng
ch÷):. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tæng
sè:

Hµ Néi, ngµy.. . .
th¸ng.. . . . n¨m... . . . .
Ngêi lËp th«ng  Trëng phßng
TL/Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH
tri
Vô TR¦ëNG Vô............


Ghi chó: MÉu nµy ® sö dông ®èi ví i kho¶n chi ngo¹i
îc
tÖ ®oµn ra b»ng lÖnh chi tiÒn (cã tiÒn thõa sau khi quyÕt
to¸n).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản