Thông tư số 99/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
86
lượt xem
2
download

Thông tư số 99/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 99/1998/TT-BTC về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 99/1998/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 99/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 99/1998/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 30/1998/N -CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU THU NH P DOANH NGHI P Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p ư c Qu c h i khoá IX thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997. Căn c Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 qui nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: A. PH M VI ÁP D NG THU THU NH P DOANH NGHI P I. I TƯ NG ÁP D NG THU THU NH P DOANH NGHI P Theo qui nh t i i u 1, i u 3 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p và i u 1 c a Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p thì nh ng t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v (g i chung là cơ s kinh doanh) dư i ây có thu nh p ch u thu u ph i n p thu thu nh p doanh nghi p: 1. Các t ch c s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v : - Doanh nghi p Nhà nư c, bao g m c doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh và doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; - Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n; - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Công ty nư c ngoài và t ch c nư c ngoài ho t ng kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân và các ơn v hành chính, s nghi p có t ch c s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ; - H p tác xã, t h p tác;
 2. - Doanh nghi p tư nhân; - Các t ch c khác có s n xu t, kinh doanh, d ch v . 2. Cá nhân trong nư c s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v : - Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh. - H cá th . - Cá nhân hành ngh c l p: Bác s , lu t sư, k toán, ki m toán, ho s , ki n trúc sư, nh c s và nh ng ngư i hành ngh c l p khác. - Cá nhân cho thuê tài s n như: Nhà, t, phương ti n v n t i, máy móc thi t b và các lo i tài s n khác. - H gia ình, cá nhân nông dân tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n, có y hai i u ki n: Giá tr s n phNm hàng hoá trên 90 tri u ng/năm và thu nh p trên 36 tri u ng/năm thì ph n thu nh p vư t trên 36 tri u ng/năm ph i n p thu thu nh p doanh nghi p. Ví d : M t h gia ình, cá nhân nông dân có giá tr s n phNm hàng hoá 150 tri u ng/năm và có thu nh p là 60 tri u ng/năm. H gia ình, cá nhân nông dân này ph i n p thu thu nh p doanh nghi p v i s ti n thu là: (60 tri u ng - 36 tri u ng) x 32% = 7,68 tri u ng 3. Công ty nư c ngoài ho t ng kinh doanh thông qua cơ s thư ng trú t i Vi t Nam. Công ty nư c ngoài ư c c i là có th c hi n ho t ng kinh doanh thông qua cơ s thư ng trú t i Vi t Nam trong các trư ng h p sau: a. Công ty ó có t i Vi t Nam: tr s i u hành, chi nhánh, văn phòng (tr văn phòng i di n thương m i không ư c phép kinh doanh theo pháp lu t Vi t Nam), nhà máy, xư ng s n xu t, kho giao nh n hàng hoá, phương ti n v n t i, h m m , m d u ho c khí t, a i m thăm dò ho c khai thác tài nguyên thiên nhiên hay các thi t b , phương ti n ph c v cho vi c thăm dò tài nguyên thiên nhiên. b. Công ty ó có t i Vi t Nam: a i m xây d ng, công trình xây d ng, l p t ho c l p ráp; các ho t ng giám sát xây d ng, công trình xây d ng, l p t, l p ráp. c. Công ty ó th c hi n vi c cung c p d ch v (bao g m c d ch v tư v n) Vi t Nam thông qua nhân viên c a công ty hay m t i tư ng khác ư c công ty u nhi m th c hi n d ch v cho m t d án hay nhi u d án. d. Công ty ó có t i Vi t Nam i lý môi gi i, i lý hư ng hoa h ng ho c b t kỳ m t i lý nào khác.
 3. . Công ty ó u nhi m cho m t i tư ng t i Vi t Nam có thNm quy n ký k t các h p ng ng tên công ty ho c không có thNm quy n ký k t h p ng ng tên Công ty nhưng có quy n thư ng xuyên i di n cho công ty giao hàng hoá, cung ng d ch v t i Vi t Nam. Trong trư ng h p Hi p nh tránh ánh thu hai l n mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t có qui nh khác v cơ s thư ng trú thì th c hi n theo qui nh c a Hi p nh ó. 4. Cá nhân nư c ngoài kinh doanh t i Vi t Nam ho c có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam như: cho thuê tài s n, cho vay v n, chuy n giao công ngh , góp v n c ph n, mua c phi u, trái phi u... II. I TƯ NG KHÔNG THU C DI N N P THU THU NH P DOANH NGHI P BAO G M: 1. H p tác xã, t h p tác, t ch c kinh t t p th khác có thu nh p t ho t ng tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n. 2. H gia ình, cá nhân nông dân s n xu t nông nghi p có giá tr s n lư ng hàng hoá n 90 tri u ng/năm và thu nh p n 36 tri u ng/năm. B. CĂN C TÍNH THU VÀ THU SU T Căn c tính thu thu nh p doanh nghi p qui nh t i i u 6 Lu t thu thu nh p doanh nghi p là thu nh p ch u thu và thu su t. I. THU NH P CHNU THU : (TÍNH THEO NĂM DƯƠNG LNCH HO C NĂM TÀI CHÍNH) BAO G M THU NH P CHNU THU C A HO T NG S N XU T, KINH DOANH, DNCH V , K C THU NH P CHNU THU T HO T NG S N XU T, KINH DOANH, DNCH V NƯ C NGOÀI VÀ THU NH P CHNU THU KHÁC. Theo qui nh t i i u 7 Lu t thu thu nh p doanh nghi p, thu nh p ch u thu ư c xác nh như sau: Thu nh p ch u thu Doanh thu tính Chi phí h p lý Thu nh p ch u trong kỳ tính thu = thu nh p ch u thu - trong kỳ tính + thu khác trong trong kỳ tính thu thu kỳ tính thu II. DOANH THU TÍNH THU NH P CHNU THU Căn c vào i u 3 Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p, doanh thu tính thu nh p ch u thu là toàn b ti n bán hàng, ti n cung ng d ch v (không có thu giá tr gia tăng) bao g m c tr giá, ph thu, ph tr i mà cơ s kinh doanh ư c hư ng.
 4. Ví d : Trên hoá ơn bán hàng c a doanh nghi p A th hi n: - Giá bán: 100.000 ng. - Thu giá tr gia tăng (10%): 10.000 ng - Giá thanh toán: 110.000 ng. - Doanh thu doanh nghi p A ư c hư ng tính thu nh p ch u thu là 100.000 ng. Còn 10.000 ng là thu c a Nhà nư c. N u cơ s kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p trên giá tr gia tăng, doanh thu tính thu nh p ch u thu là giá bên mua th c thanh toán có c thu giá tr gia tăng. Ví d : Doanh nghi p B thu c i tư ng tính thu tr c ti p trên giá tr gia tăng. Doanh nghi p B ch ư c s d ng hoá ơn thông thư ng. Trên hoá ơn thông thư ng ph n ánh giá thanh toán là 110.000 ng thì ây cũng là doanh thu tính thu nh p ch u thu . M t s trư ng h p c th , doanh thu tính thu nh p ch u thu ư c xác nh như sau: 1. i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp là doanh thu c a hàng hoá bán tính theo giá bán tr m t l n, không bao g m lãi tr ch m. 2. i v i hàng hoá, d ch v dùng trao i, bi u, t ng, doanh thu tính thu nh p ch u thu theo giá bán c a s n phNm, hàng hoá, d ch v cùng lo i ho c tương ương trên th trư ng t i th i i m trao i, bi u t ng. 3. i v i s n phNm t dùng, doanh thu tính thu nh p ch u thu là chi phí s n xu t ra s n phNm ó. 4. i v i gia công hàng hoá, doanh thu tính thu nh p ch u thu là ti n thu v gia công bao g m c ti n công, nhiên li u, ng l c, v t li u ph và chi phí khác ph c v cho vi c gia công hàng hoá. 5. i v i ho t ng cho thuê tài s n, doanh thu tính thu nh p ch u thu là s ti n thu t ng kỳ theo h p ng thuê. Trư ng h p bên thuê tr trư c cho nhi u năm thì doanh thu tính thu nh p ch u thu là toàn b s ti n thu ư c. 6. i v i ho t ng tín d ng là lãi ti n cho vay ph i thu trong kỳ tính thu . 7. i v i ho t ng kinh doanh b o hi m và tái b o hi m, doanh thu tính thu nh p ch u thu là s ti n ph i thu v phí b o hi m g c, phí i lý giám nh, phí nh n tái b o hi m, thu hoa h ng tái b o hi m và các kho n thu khác. Trong trư ng h p, cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v có doanh thu b ng ngo i t thì ph i qui i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá mua, bán th c t bình quân trên th
 5. trư ng ngo i t liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu ngo i t . III. CÁC KHO N CHI PHÍ H P LÝ Ư C TR TÍNH THU NH P CHNU THU Căn c vào i u 9 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p; i u 4 c a Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p thì các kho n chi phí h p lý liên quan n thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu ư c hư ng d n c th như sau: 1. Kh u hao tài s n c nh s d ng cho s n xu t kinh doanh, d ch v theo ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh ban hành kèm theo Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14/11/1996 c a B trư ng B Tài chính. Trư ng h p Bên Vi t Nam tham gia góp v n pháp nh ho c góp v n h p doanh v i Bên nư c ngoài b ng giá tr quy n s d ng t thì vi c trích kh u hao ph i b o m tính giá tr quy n s d ng t và tính t th i i m doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c h p doanh b t u i vào s n xu t, kinh doanh, d ch v cho n khi k t thúc d án. 2. Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng lư ng, hàng hoá s d ng vào s n xu t, kinh doanh d ch v liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu trong kỳ, ư c tính theo nh m c tiêu hao v t tư h p lý và giá th c t xu t kho. a. M c tiêu hao v t tư h p lý: - Giám c doanh nghi p ph i xây d ng và duy t nh m c tiêu hao v t tư căn c vào nh m c tiêu hao v t tư do c p có thNm quy n ban hành và tình hình c th c a doanh nghi p. i v i doanh nghi p có H i ng qu n tr thì T ng giám c xây d ng nh m c tiêu hao v t tư trình H i ng qu n tr phê duy t. - K t thúc năm doanh nghi p ph i th c hi n vi c quy t toán v t tư b o m không ư c vư t nh m c tiêu hao v t tư ã ư c duy t và thông báo cho cơ quan thu bi t. b. Giá v t tư th c t xu t kho, bao g m: - Giá i v i v t tư mua ngoài g m: giá ghi trên hoá ơn c a ngư i bán hàng (không có thu giá tr gia tăng) c ng chi phí thu mua như: chi phí v n chuy n, b c x p, b o qu n, phí b o hi m, phí hao h t, ti n thuê kho bãi, phí ch n l c, tái ch . N u là hàng nh p khNu ư c c ng thêm thu nh p khNu và các kho n ph thu (n u có). - i v i v t tư mua vào dùng s n xu t s n phNm mà s n phNm này không ch u thu giá tr gia tăng ho c ch u thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p thì giá v t tư th c t xu t kho bao g m c thu giá tr gia tăng. - Giá i v i v t tư t ch g m: Giá v t tư th c t xu t kho c ng v i chi phí th c t phát sinh trong quá trình t ch .
 6. - Giá v t tư thuê ngoài gia công, ch bi n g m: Giá v t tư th c t xu t kho em giao gia công c ng v i chi phí gia công, chi phí v n chuy n, b c d t kho c a doanh nghi p n nơi gia công và t nơi gia công v kho c a doanh nghi p. Giá các lo i v t tư và các chi phí gia công ch bi n, v n chuy n, b c x p, b o qu n, thu mua nói trên ph i có hoá ơn, ch ng t theo qui nh c a B Tài chính. Trư ng h p v t tư, hàng hoá là s n phNm nông s n, lâm s n, thu s n mua tr c ti p c a ngư i s n xu t, doanh nghi p ph i l p b n kê ghi rõ h , tên, a ch ngư i bán, s lư ng hàng hoá, ơn giá, thành ti n; giám c doanh nghi p duy t chi và ch u trách nhi m trư c pháp luât. 3. Chi phí ti n lương, ti n công, ti n ăn gi a ca, các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công. Chi phí ti n lương c a doanh nghi p bao g m các kho n ti n lương, ti n công và các kho n ph c p có tính ch t lương tr cho ngư i lao ng tham gia vào ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Chi phí ti n lương, ti n công và các kho n ph c p có tính ch t ti n lương, ti n công tr cho ngư i lao ng i v i t ng lo i hình doanh nghi p ư c xác nh như sau: a. i v i doanh nghi p Nhà nư c: V nguyên t c ti n lương ph i theo s th c chi nhưng không vư t quá ơn giá ti n lương do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n duy t và kh i lư ng công vi c ã hoàn thành. - V ơn giá ti n lương: ư c xây d ng căn c vào nh m c lao ng do cơ quan có thNm quy n ban hành và ch ti n lương do Nhà nư c quy nh. - V ti n lương th c chi ph i b o m nguyên t c t c tăng ti n lương ph i th p hơn t c tăng năng su t lao ng. b. i v i các doanh nghi p khác: Ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công ph i tr cho ngư i lao ng ư c xác nh theo m t trong s các phương pháp sau: - N u doanh nghi p ã xây d ng ư c ơn giá ti n lương trên cơ s nh m c lao ng và ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n duy t thì ti n lương ư c tính vào chi phí h p lý theo s th c chi nhưng không vư t quá ơn giá ti n lương và kh i lư ng công vi c ã hoàn thành như i v i doanh nghi p Nhà nư c. - N u doanh nghi p ã th c hi n ch h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th thì ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công ư c xác nh theo h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th . - Ngoài các trư ng h p nêu trên, ti n lương, ti n công tr cho ngư i lao ng ư c căn c vào m c thu nh p bình quân c a t ng ngành ngh t i a phương do U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh. C c thu bàn v i cơ quan lao ng t nh, thành ph căn c vào ch ti n lương áp d ng i v i doanh nghi p Nhà nư c, tình hình giá c t i a phương xác nh m c
 7. bình quân ti n lương, ti n công và ph c p ti n lương, ti n công cho t ng ngành ngh t i a phương trình UBND t nh, thành ph quy t nh áp d ng tính thu trong t ng th i kỳ. Không ư c tính vào chi phí ti n lương, ti n công các kho n chi phí sau: - Ti n lương, ti n công c a ch doanh nghi p tư nhân, ch h cá th s n xu t, kinh doanh d ch v . - Ti n lương, ti n công c a các sáng l p viên các Công ty mà h không tr c ti p tham gia i u hành s n xu t, kinh doanh, d ch v . c. Chi phí ti n ăn gi a ca cho ngư i lao ng: do Giám c doanh nghi p quy t nh phù h p v i hi u qu s n xu t kinh doanh nhưng m c chi cho m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh i v i công ch c nhà nư c. 4. Chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh tr ph n kinh phí do Nhà nư c ho c cơ quan qu n lý c p trên h tr ; chi sáng ki n c i ti n; chi b o v môi trư ng; chi phí cho giáo d c, ào t o, y t trong n i b doanh nghi p theo s th c chi nhưng không vư t quá 1,3 l n so v i các kho n chi có nh m c c a Nhà nư c. i v i chi h tr giáo d c cho bên ngoài như: óng góp vào qu khuy n h c, giúp trư ng h c sinh tàn t t, h c sinh không nơi nương t a... tuỳ theo tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nhưng ph i có ch ng t h p pháp. 5. Chi phí d ch v mua ngoài: - i n, nư c, i n tho i, gi y, bút, m c, ti n thuê ki m toán, ti n mua b o hi m tài s n ph i có ch ng t , hoá ơn theo qui nh c a B Tài chính. - i v i kho n chi phí thuê s a ch a l n tài s n c nh nh m khôi ph c năng l c c a tài s n ư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong năm. N u chi s a ch a phát sinh m t l n quá l n thì ư c phân b cho năm sau. i v i nh ng tài s n c nh c thù, vi c s a ch a có tính chu kỳ thì doanh nghi p ư c trích trư c chi phí s a ch a l n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trên cơ s d toán chi s a ch a l n c a doanh nghi p. N u kho n trích trư c th p hơn s th c chi s a ch a thì doanh nghi p ư c h ch toán thêm s chênh l ch vào chi phí; n u cao hơn thì h ch toán gi m chi phí trong năm. - Các kho n chi v mua và s d ng các tài li u k thu t, b ng sáng ch , gi y phép chuy n giao công ngh , nhãn hi u thương m i... không thu c tài s n c nh ư c tính theo phương pháp phân b d n vào chi phí kinh doanh. - Ti n thuê tài s n c nh ư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh theo s ti n th c tr căn c vào h p ng thuê. Trư ng h p tr ti n thuê tài s n c nh m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê ư c phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh theo năm s d ng tài s n c nh. - i v i nhà th u, chi phí d ch v mua ngoài bao g m c chi phí tr cho nhà th u ph (n u có).
 8. - Chi phí d ch v thuê ngoài khác. i v i các cơ s kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr thì chi phí d ch v mua ngoài không có thu giá tr gia tăng. 6. Các kho n chi cho lao ng n theo qui nh c a pháp luât; chi b o h lao ng, chi b o v cơ s kinh doanh, trích n p quĩ b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn theo ch qui nh. M c trích n p hình thành qu qu n lý c a T ng công ty do H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t, thông báo, sau khi có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài chính có thNm quy n. 7. Chi tr lãi ti n vay v n s n xu t, kinh doanh, d ch v c a ngân hàng, c a các t ch c tín d ng theo lãi su t th c t . Chi tr lãi ti n vay c a các i tư ng khác theo lãi su t th c t , nhưng t i a không quá t l lãi su t tr n cùng lo i và th i gian vay do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam qui nh cho các t ch c tín d ng. Các kho n chi phí tr lãi ti n vay góp v n pháp nh, v n i u l c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài u không ư c tính vào chi phí h p lý, xác nh thu nh p ch u thu . 8. Trích các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng công n khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p theo hư ng d n c a B Tài chính. 9. Tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo ch hi n hành. 10. Chi v tiêu th hàng hoá, d ch v bao g m: chi phí b o qu n, chi bao gói, v n chuy n, b c x p, thuê kho bãi, b o hành s n phNm, hàng hoá. 11. Chi phí qu ng cao, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khách ti t, chi phí giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác ph i có ch ng t theo qui nh c a B Tài chính, g n v i k t qu kinh doanh, không vư t m c kh ng ch qui nh dư i ây: - Các ngành s n xu t, xây d ng v n t i m i thành l p i vào s n xu t trong 2 năm u không quá 7% trên t ng s chi phí ã li t kê trên, sau ó không quá 5% trên t ng chi phí ã li t kê trên. - i v i ho t ng kinh doanh thương nghi p, ăn u ng, d ch v trong 2 năm u m i thành l p không quá 7% trên t ng chi phí ã li t kê trên (tr giá mua vào c a hàng hoá bán ra), sau ó không quá 5% trên t ng chi phí ã li t kê trên (tr giá mua vào c a hàng hoá bán ra). - i v i m t s ngành ít b c nh tranh như: i n, khí t, khai thác và l c d u, kinh doanh xăng d u, Bưu chính vi n thông, hàng không... trong hai năm u m i thành l p không quá 5% trên t ng s chi phí ã li t kê trên ( i v i ho t ng thương nghi p tr giá mua vào c a hàng hoá bán ra), sau ó là 3% trên t ng s chi phí ã li t kê trên ( i v i ho t ng thương nghi p tr giá mua vào c a hàng hoá bán ra)
 9. M t s trư ng h p c bi t, kho n chi phí này c n ph i có m c kh ng ch cao hơn so v i m c kh ng ch nêu trên thì ph i có s tho thu n c a B trư ng B Tài chính b ng văn b n nhưng không vư t quá 7% trên t ng chi phí. 12. Các kho n thu , phí, ti n thuê t ph i n p có liên quan n ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v (tr thu thu nh p doanh nghi p) bao g m: - Thu xu t khNu. - Thu tiêu th c bi t. - Thu giá tr gia tăng ( i v i cơ s kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p trên giá tr gia tăng). - Thu môn bài. - Thu tài nguyên. - Thu s d ng t nông nghi p. - Thu nhà, t. - L phí ư ng, phí qua c u, qua phà, l phí sân bay, l phí ch ng thư... - Ti n thuê t... 13. Chi phí qu n lý kinh doanh do công ty nư c ngoài phân b cho cơ s thư ng trú Vi t Nam theo t l gi a doanh thu thu ư c Vi t Nam và t ng doanh thu chung c a công ty nư c ngoài. Công th c phân b như sau: Chi phí qu n lý kinh = T ng doanh thu c a cơ s x T ng s chi phí doanh do công ty nư c thư ng trú t i Vi t Nam trong qu n lý kinh ngoài phân b cho cơ s th i kỳ tính thu doanh c a công thư ng trú t i Vi t Nam ty m nư c trong th i kỳ tính thu T ng doanh thu c a công ty ngoài nư c ngoài trong kỳ tính thu 14. M t s trư ng h p chi phí h p lý ư c xác nh tính thu nh p ch u thu như sau: a. Trư ng h p bên thuê tài s n tr ti n thuê trư c cho nhi u năm thì chi phí t m th i ư c tính tương ng v i ti n thuê thu ư c tính thu nh p ch u thu như sau: - Kh u hao tài s n c nh tính tương ng v i s năm thu ư c ti n thuê. N u s năm tr ti n thuê b ng ho c vư t quá th i h n s d ng tài s n c nh thì chi phí kh u hao tài s n c nh b ng nguyên giá c a tài s n c nh. - Các kho n chi phí khác liên quan n ho t ng cho thuê ư c tính theo chi phí h p lý c a năm cho thuê u tiên v i t ng s năm cho thuê.
 10. - Ngoài ra, còn ư c tính d phòng thêm 5% t ng các kho n chi phí nêu trên cho các kho n chi phí phát sinh nh ng năm sau mà chưa d ki n trư c ư c. Hàng năm cơ s kinh doanh ph i quy t toán các kho n chi phí phát sinh th c t h p lý. N u kho n t m tính nêu trên (tính theo năm) l n hơn chi phí th c t h p lý thì ph n chênh l ch l n hơn ư c ưa vào thu nh p ch u thu . Ngư c l i, th p hơn thì ph n chênh l ch nh hơn ư c tr vào thu nh p ch u thu c a ho t ng khác ho c ư c tính vào chi phí h p lý c a năm sau tính thu thu nh p doanh nghi p c a năm sau. Trư ng h p cơ s kinh doanh cho thuê ư c hư ng ưu ãi mi n thu , gi m thu thu nh p trong th i gian u ho t ng thì s thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n thu , gi m thu tính theo công th c sau: S thu thu nh p = S thu thu nh p doanh nghi p c a x Th i gian doanh nghi p ư c doanh thu cho thuê thu ti n trư c mi n thu mi n thu , gi m thu S năm thu ti n trư c Hai năm gi m thu ư c tính b ng m t năm mi n thu . Ví d : Công ty A u tư cơ s h t ng cho thuê, có s thu thu nh p ph i n p c a doanh thu thu ti n trư c 30 năm là: 1200 tri u ng. Công ty A ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 2 năm u k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong 3 năm ti p theo. Như v y, Công ty A ư c mi n thu 3,5 năm (3 năm gi m 50% s thu ph i n p b ng 1,5 năm mi n). S thu Công ty A ư c mi n, gi m như sau: 1200 tri u ng x 3,5 năm = 140 tri u ng 30 năm b. i v i m t s ho t ng kinh doanh c thù như: kinh doanh b o hi m, x s ... B Tài chính có hư ng d n riêng v chi phí h p lý tính thu thu nh p doanh nghi p. 15. Doanh nghi p không ư c tính vào chi phí h p lý xác nh thu nh p ch u thu các kho n chi phí sau ây: a. Các kho n trích trư c vào chi phí mà th c t không chi ti t h t như: chi phí s a ch a l n tài s n c nh; phí b o hành s n phNm hàng hoá, công trình xây d ng... tr trư ng h p có văn b n tho thu n c a B trư ng B Tài chính. b. Các kho n chi không có ch ng t ho c ch ng t không h p pháp (tr trư ng h p quy nh v b n kê t i i m 2 ph n này). c. Các kho n ti n ph t vi ph m lu t giao thông, ph t vi ph m ch ăng ký kinh doanh, ph t vay n quá h n, ph t vi ph m ch k toán th ng kê, ph t vi ph m hành chính v thu và các kho n ph t khác. i v i kho n ph t vi ph m h p ng kinh t
 11. sau khi bù tr gi a s thu ph t và s b ph t, n u còn dư ư c ưa vào thu nh p ch u thu . Ngư c l i ph i h ch toán vào thu nh p sau thu . d. Các kho n chi không liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu như: chi v u tư xây d ng cơ b n; chi ng h các oàn th , t ch c xã h i và ng h a phương (tr trư ng h p ã có quy nh c a Chính ph cho tính vào chi phí kinh doanh); chi t thi n và các kho n chi khác không liên quan n doanh thu, thu nh p ch u thu . . Các kho n chi do ngu n kinh phí khác ài th : - Chi s nghi p. - Chi m au, thai s n. - Chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, khó khăn t xu t. - Các kho n chi khác do ngu n kinh phí khác ài th . e. Chi phí không h p lý khác. IV. CÁC KHO N THU NH P CHNU THU KHÁC, BAO G M: 1. Chênh l ch v mua, bán ch ng khoán. 2. Thu nh p t quy n s h u, quy n s d ng tài s n: a. Thu nh p v cho thuê tài s n. b. Thu nh p cho s d ng ho c quy n s d ng s h u trí tu . c. Thu nh p khác v quy n s h u, quy n s d ng tài s n. 3. Thu nh p t chuy n như ng tài s n, thanh lý tài s n: i v i thu nh p t chuy n như ng tài s n, thanh lý tài s n ưa vào ch u thu là thu nh p ròng còn l i sau khi ã tr giá tr (hay giá tr còn l i) c a tài s n và các kho n chi phí liên quan n chuy n như ng, thanh lý. 4. Toàn b lãi ti n g i, lãi cho vay v n, lãi bán hàng tr ch m. Vì các kho n tr lãi ti n vay ã ư c h ch toán vào chi phí h p lý xác nh thu nh p ch u thu . 5. Chênh l ch do bán ngo i t . 6. K t dư cu i năm các kho n trích trư c không chi h t; k t dư cu i năm các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng công n khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p. 7. Thu các kho n thu khó òi ã bù p b ng kho n d phòng nay òi ư c.
 12. 8. Thu v ti n ph t vi ph m h p ng kinh t sau khi ã tr ti n b ph t vi ph m h p ng. 9. Thu các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n . 10. Các kho n thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a nh ng năm trư c b b sót m i phát hi n ra. 11. Các kho n thu nh p nh n ư c t ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v nư c ngoài chưa tr b t kỳ m t kho n thu thu nh p nào ã n p nư c ngoài cho kho n thu nh p ó. Trư ng h p nh n ư c các kho n thu nh p ã n p thu thu nh p nư c ngoài thì cơ s kinh doanh ph i xác nh s thu nh p trư c khi n p thu thu nh p nư c ngoài tính thu thu nh p theo Lu t thu thu nh p t i Vi t Nam. Khi xác nh s thu thu nh p ph i n p c năm s ư c tr s thu thu nh p ã n p nư c ngoài nhưng s thu ư c tr không vư t quá s thu thu nh p tính theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam cho kho n thu nh p nh n ư c ó. Ví d 1: Doanh nghi p A nh n ư c kho n thu nh p 800 tri u ng t nư c ngoài. Kho n thu nh p này là thu nh p còn l i sau khi ã n p thu thu nh p theo lu t nư c ngoài: 200 tri u ng. Ph n thu nh p doanh nghi p A nh n ư c t nư c ngoài ư c tính thu theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam như sau: [(800 tri u ng + 200 tri u ng) x 32%] = 320 tri u ng. Vì doanh nghi p A ã n p thu thu nh p nư c ngoài 200 tri u ng nên ch ph i n p: 320 tri u ng - 200 tri u ng = 120 tri u ng. Ví d 2: Cũng doanh nghi p A nêu trên nh n ư c kho n thu nh p 800 tri u ng t nư c ngoài. Kho n thu nh p này là thu nh p còn l i sau khi ã n p thu thu nh p theo lu t nư c ngoài là 540 tri u ng. Kho n thu nh p c a doanh nghi p A nh n ư c nư c ngoài ư c tính thu theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam như sau: (800 tri u ng + 540 tri u ng) x 32% = 428,8 tri u ng. Doanh nghi p A ch ư c tr s thu ã n p nư c ngoài tương ương v i s thu tính theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam là 428,8 tri u ng. Nói m t cách khác là doanh nghi p A không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p cho kho n thu nh p nh n ư c nư c ngoài nêu trên. 12. Các kho n thu nh p liên quan n vi c tiêu th hàng hoá, cung c p d ch v không tính trong doanh thu như: thư ng gi i phóng tàu nhanh, ti n thư ng ph c v trong
 13. ngành ăn u ng, khách s n sau khi ã tr các kho n chi phí t o ra kho n thu nh p ó. 13. Các kho n thu nh p khác như: thu nh p v tiêu th ph li u, ph phNm sau khi ã tr chi phí thu h i và tiêu th ; quà bi u, quà t ng b ng hi n v t, b ng ti n c a các t ch c, cá nhân t ng cho doanh nghi p.... 14. Cơ s kinh doanh nh n ư c thu nh p do cơ s kinh doanh trong nư c nh n góp v n c ph n, liên doanh, liên k t kinh t chia cho (sau khi ã n p thu ) thì không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p, nhưng ph i g p vào ph n thu nh p sau thu xác nh thu thu nh p b sung (n u có). i v i cơ s kinh doanh s d ng v n Nhà nư c, ư c Nhà nư c cho phép mang v n, tài s n c a Nhà nư c i góp v n c ph n, liên doanh, liên k t kinh t v i t ch c, cá nhân nư c ngoài thì thu nh p nh n ư c do góp v n c ph n, liên doanh, liên k t kinh t ph i n p ti n thu s d ng v n Ngân sách Nhà nư c, ph n thu nh p còn l i ư c g p vào thu nh p sau thu xác nh thu thu nh p b sung (n u có). V. THU SU T THU THU NH P DOANH NGHI P 1. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p áp d ng i v i cơ s kinh doanh trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam là 32%. M t s trư ng h p ư c áp d ng như sau: a. Các cơ s s n xu t, kinh doanh dư i ây ư c áp d ng thu su t 25% trong th i h n 3 năm, k t ngày 01 tháng 01 năm 1999. - Doanh nghi p khai thác m , khoáng s n, lâm s n và thu s n; - Doanh nghi p luy n kim; - Doanh nghi p s n cu t cơ khí; - Doanh nghi p s n xu t hoá ch t cơ b n, phân bón, thu c tr sâu; doanh nghi p ch bi n cao su m tươi thành m khô; - Doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng (tr s n xu t xi măng); - Doanh nghi p xây d ng (tr kh o sát, thi t k , tư v n; giám sát); - Doanh nghi p v n t i (tr v n t i hàng không, v n t i t c xi). b. Các cơ s kinh doanh có thu nh p cao do l i th khách quan mang l i như: a i m kinh doanh thu n l i; ngành ngh kinh doanh ít b c nh tranh... thì ngoài vi c n p thu thu nh p theo thu su t 32%, ph n thu nh p còn l i n u cao hơn 12% giá tr v n ch s h u hi n có t i th i i m quy t toán năm thì ph n nh p cao hơn ó ph i n p thu thu nh p b sung v i thu su t là 25%. Ví d :
 14. - Ph n thu nh p còn l i sau khi n p thu thu nh p là: 5.200 tri u ng. - V n ch s h u hi n có n th i i m quy t toán năm c a doanh nghi p: 34.600 tri u ng. - S thu thu nh p b sung ph i n p là: [5.200 - (34.600 x 12%)] x 25% = 262 tri u ng. T m th i không thu thu thu nh p b sung i v i các cơ s kinh doanh sau: - Các cơ s s n xu t, kinh doanh ư c áp d ng thu su t 25% trong th i h n 3 năm, k t ngày 01/01/1999. - Các d án u tư thu c các lĩnh v c, ngành ngh , a bàn khuy n khích u tư ư c hư ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi. - Cơ s s n xu t n u xu t khNu trên 50% s n phNm s n xu t ra ho c có doanh thu xu t khNu chi m trên 50% t ng doanh thu. c. i v i các d án u tư m i thu c các lĩnh v c, ngành ngh , a bàn ưu ãi u tư ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p như sau: - N u thu c các lĩnh v c, ngành ngh ư c ưu ãi u tư theo quy nh c a Chính ph ư c hư ng m c thu su t ưu ãi là 25%. - N u d án u tư thu c lĩnh v c, ngành ngh ưu ãi u tư, ng th i u tư vào huy n thu c vùng dân t c thi u s mi n núi và h i o, vùng có khó khăn khác theo quy nh c a Chính ph ư c hư ng m c thu su t 20%. - N u d án thu c lĩnh v c, ngành ngh ưu ãi u tư, ng th i u tư vào huy n thu c vùng dân t c thi u s mi n núi cao theo qui nh c a Chính ph ư c hư ng m c thu su t 15%. Các d án u tư ư c hư ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi theo qui nh t i i m này ph i m b o các i u ki n như sau: - Có gi y phép ăng ký kinh doanh và ho t ng úng ăng ký kinh doanh. - Có gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do cơ quan có thNm quy n c p ghi rõ i u ki n ưu ãi. - Thi hành nghiêm ch nh ch k toán, hoá ơn ch ng t , ăng ký n p thu , kê khai n p thu . Khi các i u ki n ưu ãi không còn do thay i nhi m v kinh doanh, chuy n a i m kinh doanh, cơ s kinh doanh không ư c hư ng m c thu su t ưu ãi cho c năm ó n u i u ki n ưu ãi ch m d t trong th i gian 6 tháng u năm. Trư ng h p i u ki n ưu ãi ch m d t trong th i i m 6 tháng cu i năm thì b t u t năm sau, cơ s kinh doanh không ư c hư ng thu su t ưu ãi.
 15. Cơ s kinh doanh không ch p hành nghiêm ch nh ch k toán, hoá ơn ch ng t , kê khai ho c kê khai không úng các căn c tính thu thì không ư c hư ng m c thu su t ưu ãi mà ph i n p thu hàng tháng theo ch khoán doanh thu và t l thu nh p ch u thu . Ngoài ra còn b ph t vi ph m hành chính v thu . 2. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p áp d ng i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh là 25%. M t s trư ng h p ư c áp d ng thu su t như sau: a. áp d ng m c thu su t 20% trong th i h n 10 năm, k t năm ho t ng s n xu t, kinh doanh i v i d án u tư có m t trong các tiêu chuNn sau: - Xu t khNu ít nh t 50% s n phNm; - S d ng t 500 lao ng tr lên; - Nuôi tr ng, ch bi n nông s n, lâm s n, h i s n; - S d ng công ngh tiên ti n, u tư nghiên c u phát tri n. - S d ng nguyên li u, v t tư s n có t i Vi t Nam; ch bi n, khai thác có hi u qu tài nguyên thiên nhiên t i Vi t Nam; s n xu t s n phNm có giá tr n i a hoá t 40% tr lên. b. áp d ng m c thu su t 15% trong th i h n 12 năm, k t năm ho t ng s n xu t kinh doanh i v i các d án u tư có m t trong các tiêu chuNn sau: - Xu t khNu ít nh t 80% s n phNm. - u tư vào lĩnh v c luy n kim, hoá ch t cơ b n, cơ khí ch t o, hoá d u, phân bón, s n xu t linh ki n i n t , linh ki n ô tô, xe máy. - Xây d ng kinh doanh công trình k t c u h t ng (c u, ư ng, c p thoát nư c, i n, b n c ng). - Tr ng cây công nghi p lâu năm. - u tư vào vùng khó khăn khác do Chính ph quy nh (k c d án khách s n). - Chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc th i h n ho t ng (k c d án khách s n). - Các d án có hai tiêu chuNn t i i m a nêu trên. c. áp d ng m c thu su t 10% trong th i h n 15 năm, k t năm s n xu t, kinh doanh i v i các d án: - Xây d ng k t c u h t ng t i vùng khó khăn. - u tư vào mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa.
 16. - Tr ng r ng. - Các d án c bi t khuy n khích u tư khác. d. i v i các d án u tư theo h p ng BOT, BTO, BT; d án xây d ng h t ng khu công nghi p, khu ch xu t thì m c thu su t ưu ãi 20%, 15%, 10% ư c áp d ng trong th i gian th c hi n d án. . Các thu su t nêu t i i m a, b, c, d kho n này không áp d ng i v i các d án khách s n (tr trư ng h p u tư vào vùng khó khăn, mi n núi, h i o; chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam); các d án tài chính, ngân hàng, b o hi m, cung c p d ch v , thương m i. e. Thu nh p mà nhà u tư nư c ngoài thu ư c do u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (k c s thu thu nh p ư c hoàn l i và s thu nh p thu ư c do chuy n như ng v n) n u chuy n ra nư c ngoài (ho c ư c gi l i ngoài Vi t Nam), Vi t Nam nhưng dùng thanh toán công n cho Công ty m , chi tiêu cho văn phòng i di n cho Công ty m t i Vi t Nam... u ph i ch u thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. Thu su t thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài áp d ng như sau: - M c 5%, áp d ng i v i Nhà u tư nư c ngoài góp v n pháp nh ho c v n h p doanh t 10 tri u USD tr lên và áp d ng i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư v nư c; - M c 7%, áp d ng i v i Nhà u tư nư c ngoài góp v n pháp nh ho c v n h p doanh t 5 tri u USD n dư i 10 tri u USD. - M c 10%, áp d ng i v i Nhà u tư nư c ngoài góp v n pháp nh ho c v n h p doanh dư i 5 tri u USD. h. M c thu su t thu thu nh p doanh nghi p và m c thu su t thu chuy n thu nh p nư c ngoài ư c ghi vào gi y phép u tư do cơ quan có thNm quy n c p, sau khi có s tho thu n c a B Tài chính b ng văn b n. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ư c thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam trư c khi Lu t thu thu nh p doanh nghi p có hi u l c thi hành, ư c áp d ng theo m c thu su t ghi trong gi y phép u tư c p trư c khi Lu t thu thu nh p doanh nghi p có hi u l c thi hành. 3. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ti n hành tìm ki m thăm dò, khai thác d u khí là 50%. Khai thác tài nguyên quí hi m khác m c thu su t có th t 32% n 50% thu nh p ch u thu do B Tài chính quy t nh c th i v i các d án u tư c a t ch c, cá nhân trong nư c; do cơ quan có thNm quy n quy t nh c th i v i các d án có v n u tư nư c ngoài, nhưng ph i ư c s ng ý c a B Tài chính b ng văn b n. C. ĂNG KÝ, KÊ KHAI, N P THU , QUY T TOÁN THU
 17. I. ĂNG KÝ THU THU NH P DOANH NGHI P 1. Cơ s kinh doanh có trách nhi m ăng ký thu thu nh p doanh nghi p cùng v i vi c ăng ký n p thu giá tr gia tăng. 2. Các T ng công ty, các công ty khi ăng ký thu ph i khai rõ c các ơn v tr c thu c h ch toán kinh doanh c l p và các ơn v tr c thu c h ch toán báo s . Các ơn v tr c thu c T ng công ty, công ty h ch toán c l p hay báo s u ph i ăng ký thu v i cơ quan thu nơi a phương ơn v óng. 3. Các ơn v h ch toán c l p thu c T ng công ty, công ty có nghĩa v kê khai, n p thu , quy t toán thu riêng. Các ơn v h ch toán báo s ph thu c công ty, t ng công ty ch ăng ký thu t i a phương, còn không có nghĩa v kê khai thu , n p thu t i a phương. T ng công ty, công ty có nghĩa v kê khai, n p thu , quy t toán thu ph n kinh doanh c a mình và c a các ơn v h ch toán ph thu c báo s . II. KÊ KHAI THU THU NH P DOANH NGHI P 1. Cơ s kinh doanh có trách nhi m kê khai và n p t khai thu t m n p c năm theo m u quy nh t i Thông tư này cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý ch m nh t vào ngày 25 tháng 1 hàng năm. Căn c kê khai là k t qu s n xu t, kinh doanh, d ch v c a năm trư c và kh năng kinh doanh c a năm ti p theo. 2. Sau khi nh n ư c t khai, cơ quan thu ki m tra, xác nh s thu t m n p c năm và chia ra t ng quý thông báo cho cơ s kinh doanh t m n p thu . 3. N u trong t khai, cơ s kinh doanh không kê khai ho c kê khai không rõ các căn c xác nh s thu t m n p c năm thì cơ quan thu có quy n yêu c u cơ s kinh doanh gi i trình các căn c xác nh s thu t m n p c năm. Trư ng h p cơ s kinh doanh không gi i trình ho c không ch ng minh ư c các căn c ã ghi trong t khai theo yêu c u c a cơ quan thu thì cơ quan thu có quy n n nh s thu t m n p c năm. 4. Vi c i u ch nh s thu thu nh p t m n p hàng quý và c năm ch trong trư ng h p có s thay i l n v thu nh p ch u thu qua th c t s n xu t, kinh doanh 6 tháng u năm. Cơ s kinh doanh ph i làm y h sơ ngh xin i u ch nh s thu t m n p c năm và hàng quý như sau: - Công văn ngh i u ch nh s thu t m n p c năm trong ó: nêu rõ lý do xin i u ch nh; s thu ã t m n p trong 6 tháng u năm và s thu s t m n p trong 6 tháng cu i năm theo s i u ch nh. - Báo cáo tài chính 6 tháng u năm bao g m: b ng cân i k toán; k t qu ho t ng kinh doanh; lưu chuy n ti n t và b n thuy t minh báo cáo tài chính.
 18. Sau khi xem xét ngh c a cơ sơ s n xu t, kinh doanh, cơ quan thu tr c ti p qu n lý có thông báo cho cơ s s n xu t kinh doanh s thu t m n p c năm ( i u ch nh) và s thu còn ph i n p trong hai quý cu i năm. 5. i v i cơ s kinh doanh chưa th c hi n y , úng ch k toán, hoá ơn, ch ng t , vi c kê khai tính thu căn c vào t l thu nh p ch u thu trên doanh thu và thu su t như sau: a. Cơ s kinh doanh chưa th c hi n y , úng ch k toán nhưng ã th c hi n bán hàng hoá, cung c p d ch v có hoá ơn, ch ng t ph i kê khai doanh thu và tính thu hàng tháng theo công th c sau: Doanh thu x T l (%) thu nh p ch u thu x Thu su t thu thu nh p doanh nghi p. T khai thu ph i n p cho cơ quan thu trư c ngày 5 c a tháng ti p theo. b. H kinh doanh chưa th c hi n ch k toán, hoá ơn, ch ng t mua, bán hàng hoá, d ch v thì cơ quan thu căn c vào tình hình kinh doanh c a t ng h n nh m c doanh thu tính thu nh p ch u thu và tính thu theo công th c: Doanh thu x T l (%) thu nh p ch u thu x Thu su t thu thu nh p doanh nghi p. Vi c n nh doanh thu tính thu nh p ch u thu ph i b o m úng quy trình, công khai, dân ch . T ng c c Thu hư ng d n các C c Thu xác nh t l (%) thu nh p ch u thu trên doanh thu làm căn c tính thu thu nh p phù h p v i t ng ngành ngh kinh doanh và hài hoà gi a các a phương trong c nư c. 6. T ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh không có cơ s thư ng trú t i Vi t Nam, nhưng có thu nh p t i Vi t Nam thì t ch c, cá nhân chi tr thu nh p cho t ch c, cá nhân nư c ngoài có trách nhi m kê khai và kh u tr thu theo công th c: S ti n chi tr x T l (%) thu nh p ch u thu x Thu su t. III. N P THU THU NH P DOANH NGHI P 1. Cơ s s n xu t, kinh doanh t m n p thu hàng quý y , úng h n theo thông báo thu c a cơ quan thu . Th i h n n p thu ư c ghi trong thông báo n p thu ch m nh t không quá ngày cu i quý. 2. Cơ s kinh doanh th c hi n y , úng ch k toán, hoá ơn, ch ng t , tính thu theo phương pháp t l thu nh p ch u thu trên doanh thu, th i h n ph i n p thu như sau: a. Cơ s kinh doanh th c hi n vi c bán hàng hoá, cung c p d ch v có hoá ơn, ch ng t , kê khai thu hàng tháng, n p thu y theo thông báo hàng tháng c a cơ quan
 19. thu . Th i h n n p thu hàng tháng ư c ghi trong thông báo ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p theo. b. H kinh doanh chưa th c hi n ch k toán, hoá ơn, ch ng t mua bán hàng hoá, d ch v , tính thu căn c vào m c doanh thu n nh, th i h n n p thu theo thông báo cùng v i thu giá tr gia tăng. 3. T ch c, cá nhân Vi t Nam tr thu nh p cho t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh không có cơ s thư ng trú t i Vi t Nam, có trách nhi m tr ti n thu n p vào Ngân sách cùng th i i m v i vi c chuy n tr ti n cho t ch c, cá nhân nư c ngoài. Trư ng h p t ch c, cá nhân Vi t Nam không kh u tr ti n thu thì ph i ch u trách nhi m n p thay s ti n thu cho phía nư c ngoài và ti n ph t vi ph m hành chính v thu theo ch hi n hành. 4. Cơ s kinh doanh buôn chuy n ph i kê khai và n p thu theo t ng chuy n hàng v i cơ quan thu nơi mua hàng trư c khi v n chuy n hàng i cùng v i vi c kê khai, n p thu giá tr gia tăng. IV. QUY T TOÁN THU THU NH P DOANH NGHI P. 1. Cơ s kinh doanh ph i th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu (tr trư ng h p n p thu hàng tháng theo t l thu nh p ch u thu tính trên doanh thu và thu su t). Quy t toán thu ph i th hi n y các ch tiêu: Doanh thu tính thu ; chi phí h p lý; thu nh p ch u thu ; s thu thu nh p ph i n p; s thu thu nh p ã t m n p trong năm; s thu thu nh p ã n p nư c ngoài cho các kho n thu nh p nh n ư c t nư c ngoài; s thu thu nh p n p thi u ho c n p th a... theo m u quy nh kèm theo Thông tư này. Năm quy t toán thu thu nh p doanh nghi p ư c tính theo năm dương l ch b t u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm. Trư ng h p cơ s kinh doanh ư c phép áp d ng năm tính thu khác v i năm tài chính nêu trên thì ư c quy t toán theo năm tài chính ó. i v i cơ s kinh doanh b sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n thì v n ph i th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu n th i i m có quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n c a cơ quan có thNm quy n. 2. Cơ s kinh doanh căn c vào báo cáo tài chính năm ã ư c công khai lên báo cáo quy t toán thu m t cách chính xác trung th c. N u cơ quan thu ki m tra phát hi n các s li u trong báo cáo quy t toán thu không úng làm gi m s thu ph i n p thì ngoài vi c ph i n p s ti n thu , còn b ph t ti n v khai man thu , tr n thu . Trư ng h p báo cáo quy t toán thu c a cơ s kinh doanh b sáp nh p, h p nh t, chia tách, không úng thì cơ s kinh doanh m i th hư ng s tài s n c a cơ s kinh doanh b sáp nh p, h p nh t, chia tách ch u trách nhi m n p thu còn thi u và ti n ph t vào Ngân sách Nhà nư c. 3. Cơ s kinh doanh ph i n p báo cáo tài chính và báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý trong th i h n 60 ngày, k t ngày k t thúc năm tài chính.
 20. i v i trư ng h p sáp nh p, chia tách, gi i th , phá s n th i gian n p báo cáo quy t toán thu là sau 45 ngày, k t ngày có quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n c a cơ quan có thNm quy n. 4. Cơ s kinh doanh ph i n p s thu còn thi u theo báo cáo quy t toán thu trong th i h n 10 ngày, k t ngày quy nh ph i n p báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu . N u sau 10 ngày không n p thu thì ngoài vi c ph i n p s thu thi u, còn ph i n p ph t ch m n p. 5. Vi c ki m tra báo cáo quy t toán thu do Th trư ng cơ quan thu qu n lý tr c ti p ho c th trư ng cơ quan thu c p trên quy t toán. Trong quá trình ki m tra quy t toán thu , n u phát hi n giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh c a cơ s kinh doanh không úng, cơ quan thu có quy n xác nh l i theo giá c t i th i i m mua, bán hàng hoá, b o m thu úng, thu s thu thu nh p doanh nghi p. K t thúc ki m tra, cơ quan thu ph i l p biên b n và ki n ngh bi n pháp x lý. Cơ s kinh doanh có trách nhi m th c hi n theo biên b n ki m tra c a cơ quan thu . V. TH T C KÊ KHAI, N P THU , HOÀN THU CHUY N THU NH P RA NƯ C NGOÀI 1. Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài ư c kê khai và n p theo t ng l n chuy n thu nh p ra nư c ngoài. i v i trư ng h p doanh nghi p gi l i thu nh p nư c ngoài; thanh toán công n cho Công ty m và chi tiêu cho văn phòng i di n c a Công ty m Vi t Nam thì kê khai và n p thu hàng tháng. 2. Trư c khi chuy n thu nh p ra nư c ngoài ho c ch m nh t vào ngày 5 tháng sau ( i v i trư ng h p kê khai và n p thu hàng tháng), Nhà u tư nư c ngoài ph i l p t khai thu g i cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p, ng th i n p s thu theo kê khai vào Kho b c Nhà nư c. Ch khi có ch ng t n p thu (do Kho b c giao) Nhà u tư nư c ngoài m i ư c làm th t c chuy n thu nh p ra nư c ngoài. 3. Trư ng h p ã n p thu nhưng không chuy n thu nh p ra nư c ngoài ho c n p th a, Ngân sách Nhà nư c s hoàn tr l i s thu ã n p. H sơ hoàn tr thu ư c g i v B Tài chính bao g m: - Công văn ngh hoàn l i s thu n p th a trong ó nêu rõ lý do n p th a; tên, a ch ; s tài kho n c a Nhà u tư ngh hoàn tr thu . - B n kê s thu ã n p kèm theo các ch ng t ã n p ti n vào Kho b c (b n sao) và xác nh n c a Kho b c v s thu ã n p (có ghi rõ ã n p vào Chương, lo i, kho n, h ng theo M c l c Ngân sách). - Xác nh n c a cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p v s thu n p th a và ki n ngh x lý. 4. Hàng năm, ch m nh t là 90 ngày, k t khi k t thúc năm tài chính, các nhà u tư nư c ngoài ph i báo cáo cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p v vi c s d ng
Đồng bộ tài khoản