Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
64
lượt xem
22
download

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2

  1. va Cuon sach T 6ng quan Cu6n sach nay giup mqt phiin quan tfQng M x ay dl!l1g m qt c huang t nnh marketing hi~u q ua huang vao mqt thi troang m~c tieu nao do. MQi cOng ty d eu phai thu th~p thOng tin ve cac k Mch hang m~c tieu cua minh, phan tfeh cac thOng tin d o d~ xem nguOi tieu dung ra quye't djnh mna h ang n hu the' nao. K.! ho'.'ch marketing phai can c u vao ke't qua phan tfch nay. Cu6n s ach nay xac djnh hai lo..,i thOng tin chfnh rna b'.'n c o th~ thu th~p ve thj W ang m~c tieu, va danh gia un, nhuqc diem c ua c ac cOng c~ thu th~p t Mng tin khac nhau. su d\lng thOng tin M~c th~p dfeh chlnh cua c u6n sach nay 11'1 neu cach thuc thu va d~ tim hie!u x em k hach hang quy€t dinh mua s an phAm ciia b'.'n n hu t M nao, va lam the nao de! c o th~ cai thi~n duqc cac ho'.'t dqng marketing c ua minh. B'.'il siS: Nghien cUn n gu6n d u ki~n so cap, t hu c ap va phan tfeh m qt s 6 cOng c~ • thu th!).p d u ki~n t huang dung. Xac d jnh thong tin hi~n c o ve khach hiing. • • Nghien cUn cach thuc fa quye't djnh m ua hang cua nguOi tieu dung va str d\lng mO hinh nay d~ xac djnh cac ho'.'t dong khueeh troang c o hi~u q ua nhllt c ho ti'm.g giai do'.'il. • Nghien cUn m o hinh q ua m nh m ua hang tam giai do'.'il cua nguai m ua hang 11'1 c ac t6 chuc • Nghien cUn c ach thuc theo doi xu h uang m m trong m ua hang c ua k hach hang. - Cu6n sach nay la nen tang rat quan trQng cHo nhieu ho'.'t dqng marketing khac cua cac d oanh nghi~p nhO n hu I~p k € ho'.'ch va p Mt trien san pham, djnh gia va chien luqc djnh gia, quan 1:5' c ac m6i quan h~, khueeh w ang s an phAm va quang cao. TllU t hgp t hong tin v i q ua t rinh v a xu In.timg m ua hang cua k hach hiing
  2. tii!U MI}C Nghi~n b~n vi~c: c m. x ong c uon s ach nay, s e c o khil. n ang tot h on t rong 1. X ac d jnh h ai n gu6n dfr ki~n ve k hach hang. 2. Me. ta d uqc hai d~ng d it ki~n th.ft c ap rna cac ce.ng t y c o d uqc d~g dfr ki~n s o c ap c hfnh rna ce.ng ty c o d uqc. 3 . Me. ta duqc h ai 4. N~u d uqc va nhuqc diem clla b on p huong pbap thu th~p dit ki~n k bac n hau. t ru N~u 5. d uqc i t n hat n am n gu6n thOng tin v e kbach hang. 6 . Me. t a duqc nam bu6c t rong q ua trlnh m ua h ang clla n gum ti~u d ung va x ac djnh c ac ho~t dQng khu€ch truong hi~u q ua n hat ling vui tUng b u6c. 7. Me. ta d uqc tam g iai do~n trong q ua trlnh m ua h ang clla n gum m ua h ang l a c ae t6 chuc 8. X ac d inh h ai p huong p bap c hinh d e t hea d oi x u h uang m m tTOng m ua h ang clla khach hang. Thu thrJp thong tin v ! q ua trinh va xu huimg m ua h ang c oo k Mch hang 2
  3. va khach hang T hu th~p dCr ki~n M 9i cong ty d eu d n thOng tin ve khach h1mg d e b iet x em h 9 la ai, c an thoa man nhii'ng nhu cllu gl, va m ua h ang n hu t he nao. Nhieu cong ty c o q uy m o n ho nen nguoi chi! d oanh nghi~p-nha qUlll1 Iy b iet ve khach hang c ua h 9 n gay, va c o d uqc rat nhi6u thong tin n ho tiep xuc, q uan sat, hoi han k hach hang. Dieu nay rat q uan t r9ng, n hung cling ciln phai c o t hong tin h oan c hinh hon, d;:tc bi~t khi thi truimg d mg 1m nen q mh tranh k hoc li~t va t hay d6i n hanh chong. M 9i cong Iy d eu rat can m¢t h~ t hong thong tin marketing. c ac d oanh nghi~p c o th~ s u d~ng hai ngu6n thOng tin n hu neu t rang H lnh I. Phlln nay c ua c uon sach s e m o tll va p han tfeh hai ngu6n thOng tin nay. S a cap T hucap sat r-B-e--n-tro-n-g----'II Ben ngoai Quan f)i~n tho~i nghi~p. Hlnh 1: Ngu6n thong tin ella d oanh Oft ki~n thu- Cap Nhi~u t hong tin d uqc thu th~p M ph~c ~ m ¢t m~c d ich n hung d 6ng thai I,!i c o th~ s u d~ng c ho c ac m~c d ich khac. Lo,!i thong tin n ay duqc gqi la dfi' ki~n t h(r c ap. T uy diI ki~n t M c ap d uqc thu th~p c ho m ¢t m~c dfeh nao do, n hung t huimg cling l a t hong tin b6 feh ve van d e h ay tlnh hu6ng rna b:,m d ang n ghien c w. Chi'mg 3 Thu thijp thong tin ve' q ua trinh v a xu h uang m ua hanK ella khiJch h ang
  4. h~, m ¢t n ha may kt;O c o t M sir dl,lng cac t Mng tin di~u tra dan s 6 clla thanh phO N am Djnh d e u ac IU<Jllg q uy m o thi truOng Tet am Ijch. Dfr ki~n thu Clip c o m¢t s 6 Uti diem: dii c o san, k Mng t6n kern, co the tIm va sir d\lng ngay. ChAng h~ cu6n nien giam co the duqc bay b in a bllt c u cira hang sach nllO. Dfr li~u thu Clip d ing c o t M d ugc sir dl,lng di! d 6i chieu vrn nhfrng dfr ki~n d uqc Ihu th~p c ho m1,lc dfeh d ang nghien CUll. T hong thuOng cae eOng ty hay bitt diiu tIm kiem thOng t in tir nguon dfr ki~n thu d p. Dieu nay d~e bi~t phil hqp vrn c ac d oanh nghi~p vira va nh6 kh(jng co nhieu k inh p hi d e tien h1lnh nghien CUll thi truOng In!c tiep. Tuy nhien, dfr ki~n t hu Clip cling co mQt s 6 n hugc diem. Co the cae dfr ki~n nay d uge thu th~p khOng thea c ach t hue d o IUOng phil hqp vrn Vlln d e d ang n ghien CUll. va c o thi! k h6ng e~p nh~t. Cae thong tin nay cling co the chua c hinh xac, va th~ c hi c ung khong the danh gia dugc dQ e hinh xac cila chung. Chi'rng h~, m ¢t c6ng ty nhiim van thi truOng nhfrng ngum tir 7 0 tudi tra l en S15 t My vi~c sir dl,lng s 6 li~u dieu t ra d an s 6 S15 bi Iup1 e he d o n hom tUOi t rong d ieu t ra d an s6 giln v6i yeu cilu ella c6ng ty nhllt l a n hom nhfrng ngum tir 60 t rb len. D ¢ c hinh x ac eua dfr ki~n t hu Clip d uqc xac d inh theo ba tieu thuc: nguon, m\lc dfch va bii!u hi~n c hung ve ehllt IU<Jllg. N guon e ua dfr ki~n t hu c ap co t M Iii dfr ki~n S O Clip (nguon t~o r a dfr ki~n) ho~e t hu c ap (nguon tir eae dfr ki~n d ii dugc xu a t ban hay tOng h qp tir mQt n gu6n S O ea'p nao do). Neu c hi dl,fa vao mQt n guon dfr ki~n t hu Clip thl 815 lam tang khl't nang hi sai l¢eh va h~ chi! nhfrng t Mng t in khac giup kii!m djnh d¢ e hinh xae ella no. Vi~c x em x et ml,le dieh ban diiu khi n gum t a xUlit hi'm h ay c 6ng b 6 nhfrng dfr ki~n c o y n ghia r at q uan trqng t rang vi~c xac djnh x em ngu6n th6ng tin d o c o k hach q uan hay k Mng va li~u c ae dfr ki~n nay eo b i b op m eo hay kh6ng. Bieu hi~n c hung v~ chllt lU<Jllg clla thOng tin c o the duge xae djnh khi xem x et tinh n hat quan tTOng c ac thong tin dugc c ung Clip, r a soat cach thuc tien hanh nghien CUll va kiem tra xem n gum t a dii sir dl,lng quy l rlnh kiem tra c hat IU<Jllg va p huong p hap thong ke nao. T hu tlujp thong tin v i q ua trinh va x u h uang mua haR!? ella khdch hang 4
  5. BAI T ~P TV KIEM T RA 1 NhUng cAu n ao rno tit d ung n hat vt dfi ki~n t hu c ap? I. o D fi ki~n t hu c ap c o d uqc t u dfi ki~n S /J c ap. o Dil" ki~n t hu c ap c o vai !To t hu y€u !Tong vi~c t hu thi).p t hong tin. o Oil" ki~n thii c ap 1a t hong tin san c o bOi n o d a d uqc thu thi).p c ho rnQt ml,1c d fch k Mc. DAu \ a nhUng uu d iirn ella dfr ki~n t hu c ap? 2. o C 6 t he khong ci).p nh~t o KhOng t6n kern. o KhO x ac d jnh d uqc dQ c hinh x ac. o C o t he tim duqc ngay. o D acosan. T hOng thuOng cae c 6ng t y h ay b at d au t im k iem thOng t in t il n guiln dii' ki¢n t hu c ap. Thu t hqp thOng tin v'; qua trinh wi x u h"&rIg m ua h iing cUa k hach hiing 5
  6. DCling d it ki~n thO c ap Oil ki~n t hu c ap c o t he c o n gu6n g6c tiI ben ngoai c 6ng t y h ay tiI h 6 s oluu t rfr c ua c 6ng ty. C a h ai dl;lllg d eu co fch. D il ki~n t u b en ngoili D ii ki~n tiI ben ngoai g 6m cac tai li€}u dii xuat ban h ay d il ki~n ! huang m~i. Tai li~u dii xuat ban c o the tim a c ac t hu vi~n c 6ng c qng, t hu vi~n c ac trUang di.\i h9C va c ao dAng, c ac thu vi~n t u nhan h ay b an t u nhAn, c hing h~n n hu c ua cac c o q uan Li(\n H qp Q u6c, c ac liinh SI! n uac n goai, va cac t6 chuc Ian - ne"u c hju khO tim hOi !hI s e c o - va ell t ren I nternet. c ac c o q uan n ha nuac cling c ung c ap m 9t nguOn dil ki~n t hu c ap q uan tf(?ng (chftng hl;lll t Mng tin d ieu tra v a !h6ng tin t huang m~i, d6i khi l a s 6 Ii~u t h6ng k e t hea nganh). Ngu6n dil ki~n t huang m~i cling thuang de kiem. c ac t oa so~n bao, li.IP chi, dai p Mt thanh va truyen hlnh !huang c ung c ap t Mng tin ve d 6c g ia h ay k han thfnh g ia cua mlnh c ho c ac d oanh nghi~p m u6n sir dl!ng djch Vi! q llang c ao cua hQ. D il ki~n t u ben trong O il ki€}n tit ben trong l a !hOng tin CO duqc tiI h6 s a luu t ro c ua cOng ty. Ngu6n ! hong tin n ay c o g ia trl c ao, s an c o va !huang hay bi bO q uen. Ngll6n d il ki€}n b en trong g6m: • Cac bao cao tai chinh cua cling ty. S61i~1l ve ban hang. Nhilng s6li~u n ay d~c bi~t hllu ich ne"1l d uqc p Mn nhOm • t hea noi b an (vilng hay d~ Iy phan ph6i), thOi d iem ban (ngay / tuan / t hang / mila), va khach m ua. • c ac b ao c ao ve tlnh htnh ban h ang • H oadan. D an d~t hang. • • Phie'u bi'to hanh. • O anh s ach giri thu, q uang cao. • c ac b ao c ao n ghien cU'u t ruac dAy. T hu t/z4p thong tin vi! q ua t rinh va x u hUdng m ua h iing cUa k Mch h ang 6
  7. Dii' ki~n t hu c ap t it b en ngoM s an c o v a thllOng c o i ch. Dfi' ki~n t hu c ap t it b en t mng th~rn c hi s an cO h on v a thllOng h ay b i bO q uen. DiI ki~n nghien cUt! SCI c ap duqc m9t cong ty thu th~p n Mm w i loi m9t cau hoi hay vlln d e c~ t he nao do. Co hai p huong phap c hinh d e thu th<j.p d u ki~n SCI clip: phuong phap q uan sat va phuong phap trao di\i ( xem H1nh I ). P hrrong p hap q uan s at la quan s at m';'t tlnh h uong m ua hang hay hanh vi cila khaeh hang. Can b';' nghien cUt! dlJa V llO nang Il!'c quan s at cua t- /.1"" ~ mlnh d e thu th<j.p t hong tin c hu khong trao di\i voi khach hang. Q uan s at trl!'C tiep nen thuang rllt khach quan vll chfnh xae boi ket qua khOng ph\! ~~ ~ thu';'e vao kha nang khach hang c o the nho I~i hay dl!' d oan hanh vi e ua mlnh. Doi khi quan s at III bi~n phap d uy nhllt de c o d uqc bUe t ranh chfnh xac vi: m';'t hanh vi rna t a quan tam, bbi cach nay c ho phep nguoi tieu dung hanh d';'ng m';'t each tl!' n hiih Tuy nhien b~ k h6ng the biet chac s uy n ght thl!'c c ua khach hllng III gl, va hon nUa, phlloog phap nay chi a p d\!ng duqc 0 nhUng tlnh hu6ng c o tM q uan sat duqc cae hanh vi thl!'c sl!'. NguOi q uan sat d Ing phai mat kha nhii:u thOi gian moi q uan s at dugc hanh vi xiiy ra . Quan s at i t ton kern hon cac phuong phap thu th*p d u ki~n SCI c ap khac. Day III m';'t phuClng phap rllt co hi~u q ua 0 nhUng etta hang tl!' ph\!c v~. P hllong p hap t rao d 6i doi hoi phai trao d6i voi khaeh hang d€ Illy d uqc thong tin can thiet, thuang dum hlnh thuc hoi dap. PhuClng p hap nay linh ho,!-t hoo phuong phap q uan sat, nhanh h oo va doi khi d o ton kern hon. Tuy nhien, phuClng phap nlly I~i ph\! thu.;.c van eau tra loi cua khach hllng ve hanh vi c ua mInh, va thuang Uri noi va hllnh d';'ng cua nguoi t a khong phai hie nao cling thong nhllt. Phieu dii:u tra III phuong phap thu th~p thong tin s a clip vi: khach hang ph6 bien nhllt. Ba hlnh thuc dieu tra chfnh la q ua thu, di~n tho~i vll trl!'c tiep. I. T hrr d ieu t ra c o the thu th<j.p m';'t luqng IOn thong tin voi chi phi blnh q uan d iu nguoi tMp. H1nh thuc nay k Mng linh hO'!-t lam va cac d6i tuqng w i 1m c ung m';'t 10'!-t nhUng cau hoi n hu nhau. D e tn! loi phai milt nhieu thOi gian h on Iii phong van q ua di~n tho,!-i hay phOng van trl!'c tiep va ty l~ tra loi rat thap. T y I~ tra loi clla hlnh thUc t hu dieu tra 0 Vi~t Nam t huang van khoang 10%. Thu thtjp thanK tin wi qua trinh va x u huemg m ua h ang cua khach hiing 7
  8. 2. PhOng v an q ua di~n tho~i l a p huang phap tot nhat de' thu th~p thong lin m ¢t cach n hanh ch6ng. va dq linh ho:).t cling c ao h an so vm hlnh thuc t hu d ieu tra. Ch&ng h:).n, n gum phong van c 6 the' d ieu c hinh c au hoi can c u vao cac cau tra 1m truac, hay c 6 the' giai t hich nhitng cau hoi kh6, bO q ua m qt s 6 c au hoi va xoay sau h an vao mqt s 6 c au khac. Ty I~ tra 1m c o x u h uang c ao h an s o vai hlnh thuc Ihu dieu tra, va c 6 the' x ac d jnh ngay ai dil tra 1m. Nl1uqc die'm cua phuang phap nay la c hi p hi blnh q uan d iu n guai cao h an h lnh thuc Ihu dieu Ira va d6i tuqng c 6 the' k hong mu6n tiet I¢ q ua di~n tho\li m¢1 s 6 thong tin m a h9 se khong giau neu Ira 1m t hu dieu tra khOng phai ghi ten. Nguai Vi¢t N am n6i chung k hong muon n6i chuy¢n vm ngum 1\1 va phai cam thay thoai rrilli mm b¢c I¢ y n ghl cua minh. Cilng c 6 t ruang hqp ngum phong van l1,1i b ¢c I¢ y kien ca nhan cua minh, gay lac d¢ng den ngum duqc hoi. 3. P himg v an t rl!c t iep c o the' vm timg ngum ho~c t hea nhOm. T huang h lnh thUc nay thJ!c hi~n n hanh ch6ng nhung d6ng thm ciing h nh ho:).t va sau. Ngum phong van c 6 tht'l giai thfch nhitng cau hoi khO, gqi m o van de va xoay sau vao mQt s o van de neu can Ihiet. H o c 6 t M c ho n guai duqc phOng van x em c ac san phfun, thOng tin q uang cao hay h inh thUc b ao bi r6i q uan s at p han ling va b anh vi c ua n gum duqc phOng van. Tuy nhien, phong van trvc tiep l1,1i la phuang phap Ihu th~p d u ki~n ton kern nhat. Phong van thao lu~ t hea nhOm - con gQi la thao lui).n n hom t~p h qp tu sau tm mum ngum trong kholmg m ¢t d en hai g ia d 6ng h 6 de' t hao lu~ ve m¢t san phfun, djch V\l hay m(H van de nao d 6 vm mQt n gum h uang d;\n cO p huang phap. Nguai huang dlm khuyen khfch mQi nguai thao lu~ vm hy vQng hQ bQc Iq cam ngh'i thvc c ua mlnh. N gum h uang dAn cling huang thilo lu~n vao dung chU d e rna cong ty quan trim. Thuang phlti co m¢t ngum ghi Il;li d ay du, va doi khi n gum t a g hi b ang tieng hay bang h inh de' l am t u li¢u n ghien cUn sau nay. P huang p hap nay dil trO t hanh mQt trong nhitng phuang phap chu d1,10 de' tim hit'lu ve c am ngh1 c ua ngum tieu dung. Phong van thao lu~ n hom rat co fch va hi~u q ua bOi t lnh h uong t1,10 r a l it thvc va m9i ngum co dqng CCI M p hat bie'u. T uy nhien, bOi s 6 n guai t ham g ia l it h1,lll c h€ nen k h6 rna khai quat hoa ke"t q ua e ho t at ca m9i ngum. Cling c 6 khlt nang m(lt hoij,c hai n gum trong nhOm g ay anh huang doi vrn nhitng ngum khac, va dieu nay e 6 the' lam sai I¢ch ket q ua thu duqc. Thanh cong ella p huang phap phOng van thao lu~n nhOm phfin Ian phI) thu(lc vao ky nang eua ngum h uang di\n thao lu~. 8 T hu thtjp thong tin ve qua trinh va x u huitng moo hang ella khach hang
  9. nAI T !P T V KI:tM TRA 2 D anh dlfu vao 0 xem cac cau sau dAy la dung h ay sai. Phong vtfn tbao I~n nh6m cung c1fp thong lin lit m<.Jl s61ugng Ian dOt I. lugng. o Dung 0 Sai Phong vtfn qua di~n tho~i I ii p huang pbap t61 n MI d~ thu th~p thong tin 2. nhanh chong, va cung linh h~t h an s o vm phuang phap thu di6u tra. o 0 Sai D ung Ty I~ tra 1m clla phuang p Mp t hu dieu tra thuang nft thfip. 3. o Dung 0 Sai hi~u 4. P huang p Mp quan s at 111 each giup t a nhanh ch6ng tim dugc ve hanh vi clla k Mch hang. o 0 Sai D ung 0 0 ki~n s a cAp dugc gQi 111 sa elfp bOi d 6 111 thOng tin dliu tien rn1l cong ty 5. thu th~p khi mu6n tim hi<~u ve h1lnh vi clla kbach hang. o 0 Sai D ung Vi~ h ,a chQn p huong p hap t hu th~p d ii ki~n p hai d n c u VaG m uc de) chi tiet Hnh ho~t c hinh x ac cDa thOng t in b~n c an va VaG t hai g ian va k inh phi cho p hep. 9 T hu tluJp th6ng tin v i q ua trlnh va x u hll6ng mUG h ang L·tta khdeh hang
  10. BAI T~P TINH H UONG 1 C ONG T Y DI"¢N T UHATV (A) C ong ty di¢n tiI H ATV la ml)t trong m um dl,li Iy phan phOi c ho c ae hang di¢n IiI a lem Sony, Daewoo va LG Electronics H a NQi. H ATV ciing la kenh phan pho; c ho ml)t so' h ang di¢n tiI nhO k Mc n hu Toshiba. COng ty c o ml)t clla hang ban Ie a t rung tilrn H a NQi. SAp d en Tet Am Ijch va ong Quan, Illng giam d 6c c ua H ATV, mu6n n Mn djp thi':ti ky ban hang thu~ IQ'i nay dil tung ra thj tmi':tng c ac san pham cua m lnh va tang cui':tng m 6i quan h¢ vm. k Mch hang. O ng bAt dilu ngh! each de gay an tuqng t6t va c am 0'11 nhii'ng ngum dll m ua hang t mac day, khuyen khfch k hach hang q uay Il,Ii m ua nua va de co them k Mch hang maL Nhi~u d oanh n ghi¢p Vi¢t Nam in Ijch dem b ieu n hung nhU t he k M ton kern trong khi o ng Q uan Il,Ii mu6n tang so' d6i tuqng len cang nhi~u c ang tot - khoimg vai n ghln ngum. Chi phi in Ijch va glri bun di¢n tai ml)t so' ngum dong n hu v~y l a qua sue eua ong. Ong Quiin Hnh d en mQt truy~n thOng khac vao djp Tel: thiep ehue Tet, tUO'l1g tl! n hu t hiep Giang s inh rna ngum phuO'l1g T ay van glri tm. bl,ln be, ngui':ti than va khaeh hang. Thiep chUc Tet dii thanh truy~n t hong nhieu nam a Vi¢t Nam d e ghi nh~ t hanh tfeh h ay bay to tlnh d .m vai n Mn vien, khaeh hang va ngui':ti than. Tren thiep thui':tng e o ghi chuc mi'rng va chue thanh cilng nhiin d ip nam maio D ng Q uin thay tam dAc vm. y lUang nay bm thiep chue Tet khOng t6n kern lAm va se lam cae g iao djch kinh doanh c o tlnh chat ttnh ci'tm hO'l1. D ng eiing djnh ci'ti tien cau chue Tet thanh 1m c am 0'11 khach M ng d a hi) trQ' e ong ty, t hem mQt vai y Quang eao va thong bao v~ c ae san pham va djch V\l ctia H ATV. P Un tiep sau mm. l a philn kh6. D ng se ph3.i e huyen nhfrng thiep chue Tet nay tai ai va lam the nao dil c o duqe dja chi e ua hq? Giang n hu nhieu chu d oanh nghi¢p nhi) khac, ong c hua bao gii':t I~p c o s a d u li¢u ve khach hang bOi h k nao ong ciing ng~p dilu vlm nhii'ng cong vi¢c q uan trqng khae. T uy b iet day la m';'t cong c\l marketing t6t, nhung o ng c hua c 6 dieu ki¢n thl!e hi¢n. Gii':t o ng phiii !lm hieu cae thOng tin v6 dja chi ella khach hang, rna Il,Ii phiii Jam gap. T hu thljp thonK tin wf q ua trlnh va x u h uang m ua hiing cua khdch himM 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản