Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2

Chia sẻ: iiduongii6

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2

va Cuon sach
T 6ng quan
Cu6n sach nay giup mqt phiin quan tfQng M x ay dl!l1g m qt c huang t nnh marketing
hi~u q ua huang vao mqt thi troang m~c tieu nao do. MQi cOng ty d eu phai thu th~p
thOng tin ve cac k Mch hang m~c tieu cua minh, phan tfeh cac thOng tin d o d~ xem
nguOi tieu dung ra quye't djnh mna h ang n hu the' nao. K.! ho'.'ch marketing phai
can c u vao ke't qua phan tfch nay.

Cu6n s ach nay xac djnh hai lo..,i thOng tin chfnh rna b'.'n c o th~ thu th~p ve thj
W ang m~c tieu, va danh gia un, nhuqc diem c ua c ac cOng c~ thu th~p t Mng tin
khac nhau.

su d\lng thOng tin
M~c th~p
dfeh chlnh cua c u6n sach nay 11'1 neu cach thuc thu va
d~ tim hie!u x em k hach hang quy€t dinh mua s an phAm ciia b'.'n n hu t M nao, va
lam the nao de! c o th~ cai thi~n duqc cac ho'.'t dqng marketing c ua minh. B'.'il siS:
Nghien cUn n gu6n d u ki~n so cap, t hu c ap va phan tfeh m qt s 6 cOng c~
• thu
th!).p d u ki~n t huang dung.

Xac d jnh thong tin hi~n c o ve khach hiing.


• Nghien cUn cach thuc fa quye't djnh m ua hang cua nguOi tieu dung va str d\lng
mO hinh nay d~ xac djnh cac ho'.'t dong khueeh troang c o hi~u q ua nhllt c ho
ti'm.g giai do'.'il.

• Nghien cUn m o hinh q ua m nh m ua hang tam giai do'.'il cua nguai m ua hang 11'1
c ac t6 chuc

• Nghien cUn c ach thuc theo doi xu h uang m m trong m ua hang c ua k hach hang.
-
Cu6n sach nay la nen tang rat quan trQng cHo nhieu ho'.'t dqng marketing khac cua
cac d oanh nghi~p nhO n hu I~p k € ho'.'ch va p Mt trien san pham, djnh gia va chien
luqc djnh gia, quan 1:5' c ac m6i quan h~, khueeh w ang s an phAm va quang cao.
TllU t hgp t hong tin v i q ua t rinh v a xu In.timg m ua hang cua k hach hiing
tii!U
MI}C

Nghi~n b~n vi~c:
c m. x ong c uon s ach nay, s e c o khil. n ang tot h on t rong

1. X ac d jnh h ai n gu6n dfr ki~n ve k hach hang.

2. Me. ta d uqc hai d~ng d it ki~n th.ft c ap rna cac ce.ng t y c o d uqc

d~g dfr ki~n s o c ap c hfnh rna ce.ng ty c o d uqc.
3 . Me. ta duqc h ai

4. N~u d uqc va nhuqc diem clla b on p huong pbap thu th~p dit ki~n k bac n hau.
t ru


N~u
5. d uqc i t n hat n am n gu6n thOng tin v e kbach hang.

6 . Me. t a duqc nam bu6c t rong q ua trlnh m ua h ang clla n gum ti~u d ung va x ac
djnh c ac ho~t dQng khu€ch truong hi~u q ua n hat ling vui tUng b u6c.

7. Me. ta d uqc tam g iai do~n trong q ua trlnh m ua h ang clla n gum m ua h ang l a c ae
t6 chuc

8. X ac d inh h ai p huong p bap c hinh d e t hea d oi x u h uang m m tTOng m ua h ang
clla khach hang.
Thu thrJp thong tin v ! q ua trinh va xu huimg m ua h ang c oo k Mch hang
2
va khach hang
T hu th~p dCr ki~n
M 9i cong ty d eu d n thOng tin ve khach h1mg d e b iet x em h 9 la ai, c an thoa man
nhii'ng nhu cllu gl, va m ua h ang n hu t he nao. Nhieu cong ty c o q uy m o n ho nen
nguoi chi! d oanh nghi~p-nha qUlll1 Iy b iet ve khach hang c ua h 9 n gay, va c o d uqc
rat nhi6u thong tin n ho tiep xuc, q uan sat, hoi han k hach hang. Dieu nay rat q uan
t r9ng, n hung cling ciln phai c o t hong tin h oan c hinh hon, d;:tc bi~t khi thi truimg
d mg 1m nen q mh tranh k hoc li~t va t hay d6i n hanh chong. M 9i cong Iy d eu rat
can m¢t h~ t hong thong tin marketing.

c ac d oanh nghi~p c o th~ s u d~ng hai ngu6n thOng tin n hu neu t rang H lnh I. Phlln
nay c ua c uon sach s e m o tll va p han tfeh hai ngu6n thOng tin nay.

S a cap T hucap
sat r-B-e--n-tro-n-g----'II Ben ngoai
Quan
f)i~n tho~i
nghi~p.
Hlnh 1: Ngu6n thong tin ella d oanhOft ki~n thu- Cap
Nhi~u t hong tin d uqc thu th~p M ph~c ~ m ¢t m~c d ich n hung d 6ng thai I,!i c o
th~ s u d~ng c ho c ac m~c d ich khac. Lo,!i thong tin n ay duqc gqi la dfi' ki~n t h(r
c ap. T uy diI ki~n t M c ap d uqc thu th~p c ho m ¢t m~c dfeh nao do, n hung t huimg
cling l a t hong tin b6 feh ve van d e h ay tlnh hu6ng rna b:,m d ang n ghien c w. Chi'mg3
Thu thijp thong tin ve' q ua trinh v a xu h uang m ua hanK ella khiJch h ang
h~, m ¢t n ha may kt;O c o t M sir dl,lng cac t Mng tin di~u tra dan s 6 clla thanh phO
N am Djnh d e u ac IU
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản